Triathlon moet waar volksfeest worden 'Gat van Holten' kan na compromis gevuld worden 13.95 Kolschool even 'kakvrij' oog op WEEK WÊm Pleidooi voor creatieve vakken DEZE Commissie RO met tegenzin door de bocht TER STAL Uitgebreid programma op Smidsbelt Fietstocht De Schure AMSTEL MALT „DE BIESTER" u ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. Concert HMV op muziekdag Collecte van Rode Kruis «ah Deze week op pag. 14 VERSCHOLEN TUSSEN DE ASPERGES Restaurant Hotel Vakantieweek voor kinderen 13-17 juli Uitstapje van bejaardensoos Holtens Nieuwsblad donderdag 21 mei 1992 - 44ste jaargang no.21 Abonnementsprijs 49.15 Losse nummers 1 Gedrukte oplage 3075 Enkco De open dag van vleesverwer kend bedrijf Enkco mag met recht een succes worden ge noemd. Maar liefct tweedui zend bezoekers namen de gele genheid te baat een kijkje in de keuken te nemen. Ook het Hol tens Nieuwsblad voegde zich in de rij. Verschillen Kwam de vooroorlogse genera tie arbeiderskinderen amper toe aan een afgeronde lagere schoolopleiding, vanaf de jaren vijftig en zestig zette de demo cratisering in het onderwijs zich door. Gevolg was dat veel kinderen van laaggeschoolde ouders hun milieu ontstegen en de stap naar een universitaire opleiding maakten. In zijn boek 'Die hoeft nooit meer wai te leren' tekende oud-Holte- naar Jan Brands hun levens verhalen op. Meer dan ooit moet de Holtense triathlon een waar volksfeest worden. De achtste editie van dit gecombineerde zwem-, fiets- en loopfestijn op zaterdag 15 augus tus zal dan ook omgeven worden met een uitgebreid randprogram- ma. Luchtballonnen, terrasjes, dweilorkesten, clowns en spring kussens, niets is de organisatoren te dol om zo mogelijk heel Holten op de been te krijgen. Afgelopen maandag presenteerde de Stichting Triathlon Holten de plannen voor 15 augustus. Met een totale begroting van f50.000 (waar voor naast de hoofdsponsors OLM Verzekeringen en McDonald's Hol ten tal van subsponsors garant staan) is de Holtense triathlon uit gegroeid tot een evenement waar bij niet alleen de (top)sport telt, maar ook gemoedelijkheid en een gezellige sfeer. Vandaar ook dat de organisatie vasthoudt aan het experiment van vorig jaar om de plaatselijke deel nemers, die om het Holtens kam pioenschap op de 1/8 en de 1/4 tri athlon strijden, aan het eind van de middag te laten starten. Inmid dels hebben zich al zo'n honderd Holtenaren hiervoor aangemeld en wanneer de laatste om acht uur 's avonds op de Smidsbelt wordt bin nengehaald door familie, vrienden, buren en bekenden moet het daar op de terrassen ondertussen een dolle boel zijn. Ook al omdat er dit jaar uitstapjes per luchtballon kunnen worden geboekt. In ieder geval komt sponsor McDonald's met zo'n gevaarte naar Holten, maar iedereen die daar 350 gulden voor over heeft kan zich alvast ver zekeren van luchtreis (opgave bij de VW Holten). Wedstrijd De start van het wedstrijdevene ment is om 14.00 uur waarbij ver schillende kanshebbers zoals de winnaar van vorig jaar Henri Kiens, coming man Erwin de Bruin, meervoudig kampioen Mark Pessink en de Europees kam- Organisatoren en sponsors tekenen het contract. pioen bij de junioren Frank Graft- dijk. Bij de vrouwen behoren de talentvolle winnares van 1991 Wie- ke Hoogzaad en Franka Jansen tot de kanshebbers. Om alles in goede banen te laten lopen, weet de Stichting Triathlon Holten zich verzekerd van de me dewerking van 450 vrijwilligers uit tal van Holtense sportverenigin gen, maar ook de gemeente Hol- Jongerencafé De Schure houdt op Hemelvaartsdag (donderdag 28 mei) de traditionele fietstocht. De vrijwilligers van De Schure zijn er ook dit jaar weer in geslaagd, een aantal fraaie tochten uit te stippe len. Voor de echte liefhebbers met een goede conditie is er een tocht van ongeveer zestig kilometer. Voor diegenen die het wat rustiger aan willen doen, is er een tocht van rond de dertig kilometer. Beide tochten gaan in zuidoostelij ke en oostelijke richting. De Schu re wijst er overigens met nadruk op, dat de Hemelvaartsfietstocht geen wielerwedstrijd is. Deelne mers kunnen 's morgens tussen 06.00 en 09.00 uur starten bij De Schure aan de Beusebergerweg in Holten. Wie mee wil doen, moet vijf gulden op tafel leggen; deelnemers tot en met twaalf jaar kunnen met drie gulden volstaan. Compromissen hebben de vervelende eigenschap dat eigen lijk niemand echt enthousiast is over het uiteindelijk bereikte resultaat. Dat is ook het geval bij de oplossing die gemeente Holten, de welstandscommissie van 't Oversticht, opdracht gever Mengunie Holten en Jorissen Architectengroep bereik ten na maandenlange discussie over de invulling van het inmiddels beruchte 'Gat van Holten' aan de Dorpsstraat. Toch lijkt de gemeente met haar adviseurs op de lege plek tussen oude gemeentehuis en Albert Heijn Supermarkt aan het kortste eind te trekken. De oorspronkelijk ingediende bouw plannen voor een winkel/woon-complex zijn in detail welis waar gewijzigd, maar de grootste grief van politiek Holten is niet ingewilligd. Om met PvdA-fractievoorzitter J. Metsema- kers te spreken: „Dit staat ver van ons idee van invulling van de dorpskern. We wilden toch een centraal plein creëren? Hier heb ik erg veel moeite mee." Moeite hadden eigenlijk alle le den van de commissie Ruimtelijk Ordening met het aangepaste bouwplan. Vergeleken met het september vorig jaar gespresen- teerde plan is alleen de dakcon structie wat afgeschuind, zodat het massale karakter van de drie- laags bebouwing wat minder wordt en is de kleurstelling aange past aan die van het oude gemeen tehuis door meer met baksteen te werken. Daarmee is het door bur gemeester Van Rappard verfoeide 'blokkendooseffect' weliswaar ver dwenen, maar blijft de ruimtelijke A/s lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad I Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Naam: Adres: Woonplaats: Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats Hij/zij betaalt abonnementsgeld per jaar ad 49.15 situatie hetzelfde. Geen groter plein aan de kant van de Dorps straat en geen versmalling van de open ruimte tussen nieuwbouw en de supermarkt van J. Wansink. Volgens Van Rappard was het niet mogelijk de privaatrechtelijke af spraken die daarover tussen Wan sink en de eigenaren van Mengunie Holten bestaan, te doorbreken. Reden waarom ook adviesbureau 't Oversticht zich uiteindelijk be perkte tot een (positief) oordeel over de bebouwing op zich en zich verre hield van de ruimtelijke in vulling. Tegenzin Volgens Metsemakers, die net als de overige commissieleden met zichtbare tegenzin door de bocht ging („anders blijven we met dat gat zitten" vertolkte commissielid Nijkamp de algemene gevoelens) moet er nu extra aandacht worden geschonken aan beplanting en be strating rondom de nieuwbouw. Daarover volgen in een later sta dium nog voorstellen want na dit voorbereidingsbesluit, dat maan dag in de raad komt, moeten er eerst nog grondtransacties tussen gemeente en de betrokken particu liere partijen plaatsvinden en komt er ook nog een apart inrich tingsplan. Directeur H. J. Dikkers van Mengu nie Holten BV ziet het voorlopig allemaal maar even aan. „Eerst moet er nog een artikel-19 proce dure voor een gedeelte van het gebied worden gestart en laten we vooralsnog maar wachten of daar tegen bezwaren komen." Een da tum voor het begin van de bouw wilde hij nog niet noemen. Ook voor een ander nieuwbouw- plan zetten de commissie RO het sein op groen. Door alsnog de be zwaren van de maatschap A. en H. Dijkink af te wijzen, kan de proce dure voor vaststelling van het be stemmingsplan Lukensveld wor den vervolgd. Hoewel de commis sie daarvoor voor de tweede keer deze maand bijeen moest komen was men het unaniem met het col lege van B en W eens dat zowel de geuite bezwaren betreffende de be perking van de bedrijfsontwikke ling als die tegen de ontsluiting niet gegrond waren. Ook van ver meende overlast wilde de commis- sienietweten. --- ui - Even was de Kolschool vorige week vrijdag vrij van 'kakkers'. Aangezien de laatste tijd op het gazon rond de school wel wat erg veel honden hun behoefte depo neerden, besloten de Kolschool- leerlingen in actie te komen. Nadat eerst de grasmat keurig schoon was gemaakt, werd deze voorzien van tal van ludieke waarschu wingsbordjes. Darbij kwam nogal wat creativiteit los, gezien de fraaie staaltjes van handvaardig heid die er in de tuin te bewonde ren vielen. En uiteraard stond de drol daarbij centraal. "Doe ons een lol, geen drol op de Kol" rijmde een van de leerling bij een vervaarlijke nepdrol". En bij een uitgezaagde viervoeter stond een bordje met de boodschap "Eén drol op de Kol, is ons al te dol!" Alle groepen van de Kolschool na men aan de anti-poepactie deel. Ook de allerkleinsten die vanuit Het Nederlandse Rode Kruis afde ling Holten collecteert dit jaar in de periode van 24 mei tot en met 6 juni. Men gaat niet met de collecte bus langs de deuren, maar werkt met acceptgirokaarten. Wie het Rode Kruis, dat dit jaar 125 jaar bestaat, wil steunen, kan op die acceptgiro het bedrag invullen, deze ondertekenen, en de bank doet de rest. De opbrengst wordt zoals gebruikelijk aangewend om hulp te bieden in eigen land en hun lokalen aan de Kozakken- straat uitzien op een veel als open baar hondentoilet gebruikte groenstrook. De baasjes en bazin netjes van de honden konden de op de ruiten van het lokaal geplakte verbodsborden ehct niet over het hoofd zien, zodat ze de volgende keer wel een ander plekje zullen opzoeken. Overigens was er ook lof van de leerlingen voor die honde- bezitters die wel keurig de behoefte van hun huisdier opruimen. Voor al de mevrouw die met een plastic zakje de sporen van de sanitaire stop van haar heus niet kinderach tig uitgevallen hond wegwerkt, is bij de Kolschool erg populair. Op de foto laten Robbert Veneklaas, Bram Boode, Helga Veneklaas, Karin Aanstoot, Anne Doomink, Nicole Koebrugge, Marieke Pasop, Linda van Beek en Rien Rensen nog eens duidelijk zien waarom het gaat: geen drol op de Kol! Voorzitter P. Bakker van de Stich ting voor Sociaal Cultureel Werk Holten greep de opening van de jaarlijkse expositie van examen- leerlingen van de SG Holten in het dorpshuis aan om een pleidooi te houden voor de creatieve vakken. Bakker, die destijds als SGH-rec- tor het initiatief nam tot de expo sitie van het werk van de leerlin gen tekenen en handvaardigheid, sprak tot een (ondanks de hitte) aanzienlijk gehoor van de expo santen zelf, hun ouders en ver schillende mede-leerlingen. „Vroeger waren de creatieve vak ken verplicht" herinnert Bakker zich. „Nu steeds meer nadruk komt te liggen op exacte vakken als wis-, natuur- en scheikunde is er toch sprake van een zekere ver schraling. Nu komen mensen er dat ze ook creatief iets in bun mars hebben. Die creativiteit zou op de middelbare school meer ontwik keld moeten worden." De expositie van veertien VWO- kandidaten toont diverse technie ken ën is nog tot dinsdag 9 juni tijdens de openingsuren van het dorpshuis te bezichtigen. ten, de sportcommissie en de plaatselijke politie is die dag in touw. De komende maanden zal nadere informatie worden ver strekt over o.a. de startschema's, de parcoursen enz. Belangrijk wa pen in de publieiteitsstrijd is ook de huis-aan-huis te verspreiden tri- athlon-krant die in een oplage van 35.000 stuks de deur uit gaat. Holtens Nieuwsblad is een uitgave van Oostelijke Weekbladpers b.v in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-63022 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactie: Frederique Rentenaar tel. 053-28 15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6 Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 H. van Zon Van Holten serf 47 Holten tel. 05483-6 19 81 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 1224 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 De Holtense Muziekvereniging HMV geeft op zaterdag 23 mei van 13.30 tot 14.30 uur een concert op de Smidsbelt. Het Holtense pu bliek kan dan luisteren naar het jeugdorkest. Het muzikale evene ment staat onder leiding van diri gent Hans Paalman. Het orkest brengt een gevarieerd programma ten gehore. Het concert vindt plaats in het kader v^n de landelij ke Dag van dë muziek. In totaal zullen er op ruim achthonderd plaatsen in ons land amateurmusi ci van zich laten horen onder het motto Zelf muziek maken. 47,50 Foflhaarsweg 7 7451 JS HOLTEN (Ov) Tel: 05483-61306. Fa*: 63075 In de week van 13 tot en et 17 juli is het weer zover. In deze eerste week van de schoolvakantie (de tweede week is voor het Dorpsfeest) ver zorgt de Stichting voor Sociaal Cultureel Werk een vakantieweek voor kinderen. Nu al is duidelijk dat er weer van alles te beleven valt. De Kindervakantieweek speelt zich namelijk af in een verla ten dorp in de bossen bij Holten waar in een ver verleden een ge heimzinnige groep kluizenaars schijnt te hebben gewoond. Op zoek naar de ware toedracht maken de kinderen tal van avontu ren mee. Aangezien er voor de organisatie leiding en hulp nodig is, verzoekt de Stichting SoCuWe vrijwilligers zich hiervoor aan te melden bij het dorpshuis, tel. 05483-62755. De Bejaardensociëteit Holten maakte het jaarlijkse uitstapje, dat dit keer richting Veluwe ging. Bij het Uddelermeer stopte het ge zelschap voor een kopje koffie, waarna het over mooie wegen en door fraaie bossen verder ging naar hotel Hoog Soeren voor een warme maaltijd. Daarna nam de bus de groep mee over het terrein van de Koninklijke Houtvesterij van het Kroondomein van Het Loo. Bijna aan het eind van de tocht kregen de mensen uit Holten twee keer een groep van zo'n dertig tot veer tig wilde varkens te zien, met te midden daarvan enkele 'jonkies'. Ter afsluiting van de dag werd nog een kopje koffie gedronken bij res taurant Het Loo Omstreeks 18.00 uur waren de deelnemers aan dit

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1992 | | pagina 1