'Dokter Nagelhout en zijn schilders' Folkloristisch festival rekent op gastvrijheid Holtenaren 5K Holtens Nieuwsblad Holtense triathleten krijgen alle aandacht WEEK r.-ik DEZE Gastgezinnen gezocht voor internationale dansgroepen Krat pijpjes Grolsch ir qc TER STAL „DE BIESTER" Blauw Wit wint: 4-0 De krant met Hemelvaart Jeugddienst met musical DE GEHELE DAG GESLOTEN Café-Slijterij „De Biester" Geen drank op fiets met Hemelvaart Huldiging Corrie 69 BON Deze week op pag. 12. Wegens familieomstandigheden zijn wij donderdag 21 mei U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. Uniek trainingsaanbod van drie sportclubs Holtens Nieuwsblad Gedrukte oplage 3075 Abonnementsprijs 49.15 Losse nummers ƒ1.- donderdag 14 mei 199'2 - 44ste jaargang no.20 Afscheid Precies over een maand, op 14 juni neemt de hervormde ge meente afscheid van dominee Visser en zijn gezin. Na een pe riode van negen en een half jaar verruilt het gezin Holten voor Apeldoorn. Geen gemakkelijke beslissing, zowel voor de her vormde gemeente Holten als voor de familie Visser. In een interview met het Holtense Nieuwsblad legt Rob Visser uit waarom hij, de plattelander in hart en nieren, uiteindelijk toch gekozen heeft voor de 'gro te stad'. Blauw Wit heeft dinsdagavond de belangrijke wedstrijd in de nacom- petitie tegen DVO met 4-0 gewon nen. Komende zondag spelen de Bauw Witters een uitwedstrijd te gen Sportlust ZV in Glanerbrug. Alleen als Holtearen deze wed strijd weten te winnen, is de pro motie een feit. In verband met Hemelvaartsdag zal in week 22 het Holtens Nieuws blad verschijnen op vrijdag 29 mei. De sluittijden voor inleveren van tekst en advertenties blijft onge wijzigd. De tekst dient dinsdags voor half negen te worden ingele verd. Voor advertenties is de sluit- tijd dinsdags om twaalf uur. In de Gereformeerde kerk wordt zondag 17 mei in de avonddienst (19.15 uur) een jeugddienst gehou den. De dienst wordt verzorgd door de musicalgroep New-land. Zij zullen het bijbelgedeelte Job door middel van een musical behandelen. Eindelijk is het dan zover. Op vrij dag 22 mei opent oud-burgemees ter mr. W.H. Enklaar in de voor malige raadszaal van het het oude gemeentehuis aan de Dorpsstraat 27 de expositie 'Dokter Nagelhout en zijn schilders', een overzicht van werken die buitenlandse kun stenaars in de jaren vijftig en zes tig in en over Holten maakten. De door de Stichting Oudheidka mer Hoolt'n georganiseerde ten toonstelling is in feite een eerbe toon aan het inmiddels overleden echtpaar Nagelhout. Dokter Na gelhout vatte in de jaren vijftig het plan op om Nederlandse kunst schilders studiereizen te laten maken naar het buitenland. Als vervolg daarop kwamen vele kun stenaars uit het buitenland naar Holten, waar ze gastvrij werden onthaald bij o.a. de verschillende restauranthouders. verg0e. ding in natura betaalden de Mone gaskische, Belgische, Franse en Engelse artiesten met hun werken zodat er daar in de loop der jaren verschillende van bewaard zijn ge bleven in en om Holten. Ook al omdat er regelmatig exposities werden gehouden waarop kunst kenners uit de verre regio schilde rijen kochten. Bezienswaardigheid op zich vor men de, vaak door de artiesten zelf met de hand ingekleurde affiches, die na het overlijden van mevrouw Nagelhout vorig jaar ternauwer nood uit de handen van de vuilni sophalers konden worden gered. Kunstclub Met zijn echtgenote samen was dokter Nagelhout ook verantwoor delijk voor de oprichting van de Holtense Kunstclub en van het nog steeds bestaande initiatief om middels een Landelijke Verloting Opdrachtschilderijen de kunst te Stimulerende kracht achter de exposüie is mevrouw Marjan ter Borg van de Oudheidkamer Hoolt'n die zich over de nagelaten documentatie van het echtpaar Nagelhout heeft ontfermd. stimuleren. Vandaar ook dat op de bezichtigen is van 23 mei tot 8 juni expositie in de oude raadszaal ook dagelijks van 13.30 uur tot 16.00 hieraan aandacht wordt besteed, uur (uitgezonderd zondags) en bo- De officiële opening is op 22 mei om vendien op donderdagavond 4 juni 17.00 uur, waarna de expositie te van 19.00 uur tot 21.30 uur. Holtens Nieuwsblad is een uitgave van Oostelijke Weekbladpers b.v., in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactie: Frederique Rentenaar tel. 053-28 15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6 Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 H. van Zon Van Hol tense rf 47 Holten tel.05483-6 1981 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 1665 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 24 flesjes 10ih/J Het is lange tijd stil geweest rond het Internationale Folkloristisch Festival, dat van 9 tot en met 16 juli in Holten wordt gehouden, maar achter de schermen loopt de organisatie op hoogtoeren om de omvangrij ke organisatie op tijd 'rond' te hebben. Dick Plekkenpol en de zijnen zijn bijna dag en nacht in de weer om de laatste plooien glad te strijken, want zoals bij elk festival van die omvang, gebeuren plotseling dingen anders dan verwacht. Groepen zegden plotseling af en moesten door andere - van tenminste gelijkwaardig niveau - worden vervangen. Zo meldden de Columbiaanse groep niet te zullen komen. Maar daarvoor in de plaats wisten de organisatoren een fantastische Mexicaanse folkloristische dansgroep te strikken. Het belooft dan ook weer een groots evenement te worden. Wellicht zelfs met een primeur van wereldklasse: een Zuid- afrikaanse dansgroep, waarin blank èn zwart met elkaar samen dansen. Evenals bij de voorgaande edities Voor deze studenten zoekt zij bij de van het Folkloristisch festival zul- Holtense bevolking nog onderdak, len in die week zo'n duizend bui- „Het is een dankbaar werk om deze tenlandse gasten onderdak gebo- mensen een week gastvrijheid te den moeten worden. Elke groep bieden. Met name de kinderen vin- wordt begeleid door een leidster, die ook zorg draagt voor het onder dak van haar gasten. Helen Hoge- slag behoort tot de 'oudgedienden' van het festival. Spontaan meldde zij zich ook dit keer om een groep onder haar hoede te nemen. Bij het prille begin van de festivaltraditie nam zij een groep uit de Vogezen den het heel leuk om eens kennis te maken met mensen uit een ander land". Bij het onderdak brengen van haar gasten hoort Hellen nog wel eens het bezwaar, dat men slechts een klein logeerkamertje ter beschikking heeft. „Wie wel eens op vakantie is geweest naar bijvoorbeeld Griekenland, weet nam zij een groep uit ae vogezen onder haar hoede. Bij het tweede uit eigen ervaring dat de behuizing Ho oto„r. on topvpr- in die landen heel wat minder is festival was zij de steun en toever laat voor de groep uit Letland, toen nog onder de strenge supervisie van een heuse KGB man, en bij het festival vier jaar geleden zorgde zij voor de dansgroep uit Thailand. Dit. jaar zoekt ze het dichter bij huis en heeft zij de zorg voor de dansers uit Thessaloniki van het Helenic Lyceum of Thessaloniki. in die landen heel wat minder is dan bij ons. Daarnaast zijn de fol- kloristisceh groepen op hun reizen al heel wat gewend en kunnen zij zich uitstekend aanpassen. Veel Holtenaren hebben uit een week gastvrijheid een jarenlange band met hun gasten opgebouwd". Voor Helma Kroon is het de eer ste keer dat zij als leidster van een groep optreedt „Ik ben er door Dick Plekkenpol gewoon voor ge strikt". Een beetje spannend vindt ze het wel om een week lang ver antwoordelijk te zijn voor een groep, maar Helen Hogeslag weet uit eigen ervaring vertellen, dat Helen Hogeslag en Helma Kroon: ,JioUenaren zijn gastvrij; het moet dus lukken". het begeleiden van een groep dankbaar werk is. Helma heeft de verantwoording over een Mexi caanse dansgroep, waarvoor zij ook nog een aantal gastgezinnen zoekt. Meestal stellen de gasten er prijs op om met z'n tweeën in een gezin te worden opgenomen, zodat ze wat steun aan elkaar hebben. Taalproblemen doen zich bijna nooit voor. De meesten spreken wel wat Engels. De gastgezinnen zorgen 's mor gens voor het ontbijt en 's avonds voor het avondeten. Meestal heb ben de groepen zo'n overladen pro gramma dat zij uitsluitend tijdens de maaltijden in het gezin aanwe zig zijn. Zowel Helen Hogeslag als Helma Kroon rekenen op de medewer king van de Holtenaren. „Het moet toch lukken. De Holtense bevol king heeft een traditie van gastvrij heid opgebouwd, die zich rond heeft gesproken bij de folkloristi sche dansgroepen. Die eer moeten we ook deze keer hoog zien te hou den". Helen Hogeslag, die onder dak zoekt voor Griekse studenten is bereikbaar onder telefoonnum mer 62151. Helma Kroon, die nog gastgezinnen zoekt voor haar Mexicanen is bereikbaar onder te lefoonnummer 63034. De politie van Holten en Hellen doorn zullen op Hemelvaartsdag, 28 mei, weer streng optreden tegen drankgebruik op de openbare weg. Ook het vervoer van bierkratten op de fiets op die dag is op de wegen ten oosten van de S14 ver boden. Sinds vier jaar is er op Hemel vaartsdag een speciale politieve- rordenign van kracht, die het over matig drankgebruik van dauwt rappers op de Holterberg tegen te gaan. met een lik op stuk beleid, de overtreders worden dezelfde dag nog middels snelrecht berecht, zijn de drankexcessen op de Toeristen- weg vrijwel uitgebannen. Tijdens de monstemame van 15 april overschreed koe Corrie 69 van de familie Bosman aan de Beumer- steeg 10 in Dijkerhoek de 100.000 kg melkgrens. Voor het Rundveesyndicaat voor Overijssel en Flevoland aanleiding om koe en eigenaar op 21 mei om half twee op het bedrijf te huldigen. Aansluitend wordt in Het Bonte Daard een receptie gehouden. A/s lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Naam: - Adres: Woonplaats: Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: Hij/zij betaalt abonnementsgeld per jaar ad 49.15 De organisatie van de Holtense triathlon, die op 15 augustus wordt gehouden, loopt op volle toeren. Zo worden maandag 18 mei de sponsorcontracten afgeslo ten, die een goede financiële on derbouwing van het sportfestijn mogelijk maken. Gaat daarbij in eerste instantie de belangstelling uit naar het welslagen van de lan delijk meetellende wedstrijdtri- athlon, ook het Holtens kam pioenschap op de kwart en achtste triathlon wordt niet vergeten en krijgt van de Stichting Triathlon Holten alle aandacht. Vorig jaar werd met succes voor het eerst het kampioenschap van Holten aan het eind van de middag geplaatst, wat een enorm succes bleek te zijn. Wim Brinks zegt daarover: „Het was een gok, maar het bleek een gouden greep te zijn. We hadden nu tot het laatste toe veel publiek op de been, waardoor het festijn niet uitging als een nachtkaars, maar tot het einde toe spannend bleef. Holtenaren ne men nu eenmaal meer supporters mee dan triathleten uit Groningen of Limburg. Wij gaan er dan ook mee door en willen door een nieuw initiatief de belangstelling van de Holtenarén voor deelname aan de triathlon nog vergroten. Veel men sen willen namelijk wel meedoen, zo is ons gebleken, maar het ont breekt hen vaak aan trainingsfaci liteiten. Daarom bieden wij iedere Holtenaar de mogelijkheid om vanaf eind mei tot begin augustus wekelijks deel te nemen voor de prijs van twintig gulden per per soon deel te nemen aan een speci fieke triathlontraining die ver zorgd wordt door de Wielervereni ging Holten, sv Holten, afdeling atlethiek en zwemclub Twen- haarsveld". De atleten die zich inmiddels hebben ingeschreven en degene die vorig jaar hebben meegedaan, hebben inmiddels een brief ont vangen met een antwoordstrook, waarmee men zich kan aanmelden voor de training. Voorafgaand aan deze unieke trainingsmogelijkheid wordt op 21 mei, aanvang 20.00 uur, in de kantine op Meermans kamp een informatieavond gehou den, waarop de triathleten en zij die zich nog niet hebben aange meld, alle mogelijk informatie kunnen krijgen. Zo zal er een des kundige aanwezig op het gebied van fietsen. Die zal iets vertellen over materiaalkeuze, stand van za del en stuur en verder de fijne kneepjes over het 'verzet' zal bij brengen. Peter Corstanje, voorzit ter van de Stichting Triathlon zal in zijn hoedanigheid van triathlon- trainer (o.a. van Janny Vasters en Eimert Venderbosch) het nodige vertellen over loopschema's. Fy siotherapeut Hans Tutert tenslot te zal uitleg geven over voorkomen en behandeling van blessures. „Wij willen dat het Holtens kam pioenschap triathlon echt gaat le ven bij de bevolking", verklaart M, m m „Holtenaren trekken meer publiek, dan triathleten uit Groningen of Limburg" Wim Brinks. „Daarnaast is de kans aantal nieuwe leden kunnen in- groot, dat door deze training de schrijven, en dat is dan mooi mee- drie sportverenigingen weer een genomen".

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1992 | | pagina 1