Tweede donoravond onverwacht succes Bloemenmarkt en wandeltocht openen zomerseizoen HHV Holtens Nieuwsblad, Openbare bibliotheek viert dubbel jubileum WEEK 19.95 Agnes Tuller wint Disneyland-reis DEZE Astma Fonds Zaterdag 16 mei op Smidsbelt en Holterberg collecte Bejaarden sociëteit op reis Gastouder project breidt uit Expositie Profoto Economie in kleine kernen TER STAL Peest Deze week op pag. 12. Jonge Floryn „DE BIESTER" U ontvangt een fraaie DAN I Mres: Feestweek met tal van activiteiten Holtens Nieuwsblad donderdag 7 mei 1992 - 44ste jaargang no. 19 .Abonnementsprijs 49.15 Losse nummers ƒ1.- Gedrukte oplage 3075 Koninginnedag 1992 kan worden bijgeschreven als een uiterst gezellig feest, met een geslaagd en verrassend slot. De hele morgen was het gezellig druk en trof 'heel' Holten el kaar in opperbeste stemming op het volksfeest. Ook de tap toe trok veel publiek. Drie rijen dik stond men rond de drang hekkenen genoot men van mu ziek en de goed ingestudeerde marsfiguren van HMV, de Con cord Pipe Band en het Jacht hoornkorps. Als uitsmijter fun geerde een kort maar hevig vuurwerk. Doordat de drie bands het programma sneller afwerkten dan was gepland, kwam de fotograaf te Iaat om al dit moois op de plaat vast te leggen. De verwachtingen waren bij het Rode Kruis in Holten niet al te hoog gespannen. Ten slotte is er een levensgroot verschil tussen het op een en- quete formulier invullen van de bereidheid om in het ver volg twee maal per jaar bloed te geven, en dan vervolgens ook de daad bij het wooord te voegen. Maar die vrees bleek afgelopen vrijdag ongegrond. Hoewel minder dan in okto ber, kwamen er vrijdag toch 364 mensen naar sporthal "t Mossink om een halve liter bloed af te staan. „Helemaal niet gek, vooral als je bedenkt dat de vrijdagavond bepaald niet de beste keus is en er veel mensen ook nog vanwege al die vrije dagen op vakantie zijn. Leuk ook, dat we zoveel jonge nieuwe mensen heb ben mogen begroeten ver klaart mevrouw Cootje van Iperen van het Rode Kruis Hol ten enthousiast. Een volgende keer zal men zeker ook niet kiezen voor de vrijdag avond, die men nu noodgewongen kreeg toegewezen omdat de sport hal op de andere dagen niet be schikbaar was. Naast dat de vrij dagavond voor velen een uitgaans avond is, kunnen sporters, die de volgende dag een sportprestatie moeten neerzetten, geen bloed ge ven, waardoor veel voetbalspelers en handballers afvallen. Ook de EHBO, door wiens werk de organisatie zoals gebruikelijk weer uitstekend verliep, was enthou siast. „Het liep lekker vlot door. In de winter komen ze vaak allemaal tegelijk, maar nu verspreidde het zich goed over de hele avond en hoefde niemand lang te wachten", weet Gait van Menum te vertellen. Veel lof was er ook van de ploeg van het laboratorium uit Amster dam. „De organisatie in Holten is altijd perfect". Een twintigtal Holtenaren maakte vergeefs een ritje naar de sporthal. Zij kwamen niet door de -steeds strenger wordende - keuring, een aantla viel al af na het invullen van het vragenformulier van de wijk verpleegster, en aan ander aantal De bloeddonoren wachtten geduldig op het aftappen van een half litertje bloed. kwam na onderzoek door de dokto ren. „Mensen die pas geopereerd zijn, mogen geen bloed geven, ook al zijn de verder kern gezond, dat vergeet men wel eens. Mensen die ooit in hun leven een hartinfarct hebben gehad mogen nooit meer bloed geven", verklaart mevrouw C.M. Piscaer-Witte, die halverwege de avond zich spontaan bereid ver klaarde dokter Van Couwelaar - die onverwacht was weggeroepen - te vervangen. De meeste afgeweze nen sukkelenden evenwel met de bloeddruk. Gezien het succes van de tweede bloedafname avond zal dit in het vervolg jaarlijks worden voortge zet. De eerstvolgende bloedafna me is op maandag 12 oktober. Holtens Nieuwsblad is een uitgave van Oostelijke Weekbladpers b.v, in samenwerking met de stichting „Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactie: Frederique Rentenaar tel. 053-28 15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6 Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 H. van Zon Van Holtenserf47 Holten tel.05483-6 1981 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 In de week van tien tot zestien mei wordt de collecte van het Nationa le Astma Fonds gehouden. Nederland kent 1,5 miljoen Cara- patiënten en elk jaar komen er nog patiënten bij. Mede dankzij het •werk van het Astma Fonds is er belanrijke vooruitgang geboekt in de behandeling van Carapatiën- ten. i ilIHli M—Mi JSëESbJL ESW SÜ8B5 58Ü T S «toks ffiSHSSSE -T:w-aaBeJBiytlMWWaMWBfWIBIlWBl1 11 Jllltwhbw De bejaardensociëteit gaat dins dag 12 mei op stap voor het jaar- lijkse reisje. Vertrokken wordt om negen uur vanaf gebouw Irene. De i tocht gaat over de Veluwe. Rond de middag arriveert men in Hoog iSoeren en om zes uur verwacht men weer thuis te zijn. Nog een paar dagen, en dan zijn de roemruchte Ijsheiiigen weer voorbij. Dan kunnen de tuinliefhebbers, die al weken staan te trappelen om 'eindelijk' aan het werk te gaan, het eenjarige bloeiende spul te gaan planten. De Holtense Han delsvereniging speelt daar dit jaar weer op in met een groots opgezette bloemenmarkt, die op zaterdag 16 mei wordt gehouden op de Smidsbelt. De bloemenmarkt is tevens het begin van het zomerseizoen van de commissie verkeerbevor- derende activiteiten van de HHV, die ook dit jaar weer zorg draagt voor een aantal gezellige zomeractiviteiten. Het Gastouderproject Holten, dat bemiddelt in de opvang van kinderen en gastouders, heeft in de afgelopen maanden zo'n ge weldige groei doorgemaakt, dat de Stichting voor Sociaal en Cultureel Werk heeft besloten een medewerkster te zoeken voor coördinatrice mevrouw Van Beek. Die is gevonden in de persoon van mevrouw Corrie de Groot. Ook het aantal spreekuren is nu verdubbeld. Naast het spreek uur op dinsdagochtend van ne gen tot tien uur, kan men nu op donderdagmiddag tussen 13.00 en 14.00 uur terecht bij het Gastouderproject voor infor matie en/of bemiddeling. Het Gastouderproject heeft zijn kantoor in dorpshuis De Bosc hkamp aan de Tuinstraat en is telefonisch te bereiken onder te lefoonnummer 62755. Vanaf tien uur 's morgens wordt het plein door de Holtense bloe misten en'hoveniers omgetoverd in een grote bloementuin, waarop de voorjaarsbloemen de boven toon zullen voeren. Daarnaast na tuurlijk veel nieuwtjes op tuinge- bied. De markt zal geheel plaats vinden op de Smidsbelt en duurt Fotoclub Profoto organiseert van 13 tot en met 23 mei in dorpshuis De Boschkamp in het kader van de Nationale Fotofeestweek een foto expositie met werk van de cluble den. Tijdens kantooruren kunnen niet-leden uitgebreid kennis maken met de bezigheden van de fotoclub. Het is voor de tweede keer dat de Nationale Fotofeestweek wordt gehouden, die in het leven is geroe pen door het Bureau Voorlichting Foto Film Video. Aan de fotoweek is ook een fotowedstrijd verbonden die door het bureau Voorlichting Foto Film Video in samenwerking met de Nederlandse Spoowegen wordt georganiseerd en die als the ma heeft Een andere kijk op de wereld. De gratis spelregelfoder ligt klaar bij profoto en de fotospe ciaalzaken. tot ongeveer vier uur. De Dorps straat zal niet worden afgesloten voor het verkeer. Om het geheel nog aantrekkelijker te maken, zal een ensemble van de Holtense Mu ziekvereniging voor een gezellig muziekje zorgen. De Oudheidka mer Hoolt'n zal die zaterdag niet alleen 's middags geopend zijn, maar vanaf tien uur de deuren reeds openen voor het publiek. Te zien is de tentoonstelling 'Die goe de oude tijd'. Wandeltocht Naast de bloemenmarkt wordt za terdag 16 mei tevens een bloemen wandeltocht georganiseerd voor de jeugd. Vorig jaar werd voor het eerst een dergelijke wandeltocht gehouden, die echter door de hevi ge regenval slechts weinig deelne mers trok. Dit jaar rekent men op de welwillende medewerking van de weergoden, zodat veel kinderen aan de start zullen verschijnen van de circa vijf kilometer lange wan deltocht. Het startpunt is bij de VW Holten, waar men tussen 12.00 en 13.00 uur kan vertrekken voor de tocht, die loopt over de Holterberg. Onderweg is gezorgd voor voldoende drinken, een ver snapering en een rustpauze, terwijl men met het thema 'bloemen' on- De Heetense Ondernemers Vereni ging (HOV) organiseert maandag 18 mei in zaal Reilink (bij speel tuin) een avond over economische bedrijvigheid bij kernen op het platteland. Uitgenodigd als inleiders zijn F.P.M. Krol, Rijksconsulent vor Economische Zaken in de provin cie Overijssel, drs. F. Sybrandy, secretaris Kamer van Koophandel en drs. W.M. Zuidwijk, burgemees ter van Raalte en tevens portefe uillehouder Economische Zaken van het Gewest Midden IJssel. De heer Zuidwijk zal spreken over het algemeen nut en belang van bedrijventerreinen in kleine kemen op het platteland en de daarbij te overwinning problemen. De heer Sybrandy belicht de plat telandseconomie en de heer Krol spreekt over het platteland, steun pilaar voor het Midden- en Klein bedrijf. Na de pauze is er een fo rumdiscussie met de inleiders. Tuinliefhebbers kunnen hun keus weer maken op de Holtense bloemenmarkt. deelnemen. Voorinschrijven voor deelname is mogelijk bij het VW kantoor. De kosten bedragen bij voorinschrijving twee gulden per persoon. Inschrijven op de dag van de wandeltocht kost twee kwartjes derweg nog kan meedoen aan een nog raadspelletje. Voor papier en potlood wordt gezorgd. Iedereen die de tocht uitloopt wacht een kleine blijvende herinnering aan de wandeling. De kinderen kunnen individueel, met de gehele klas maar ook met de eigen familie aan de wandeling Voor de echte doorzetters, zowel jong als oud, is er tevens op die dag een tien kilometer lange tocht uit gezet, die de deelnemers voert door de Beuseberg. Ook voor deze wan deltocht kan men zich alvast in schrijven bij de VW. Ook degene die deae tocht volbrwengen ont vangen bij terugkomst een blijven de herinnering. Start is eveneens bij het VW kantoor tussen twaalf en een uur. Holtens Nieuwsblad Parker-Jotter ballpoint geïnformeerd. als u ons een nieuwe daarvan verzekerd. abonnee opgeeft. Geef dat ook eens aan een ander door! I I Naam: DVll Woonplaats: Gebruik deze bon voor Geeft op als abonnee voor het het opgeven van een I Holtens Nieuwsblad nieuwe abonnee. ohr./mevr.: Inzenden aan: Adres Holtens Nieuwsblad I Antwoordnummer 97 oonpaa s 7500 VB Enschede I Hij/zij betaalt abonnementsgeld per jaar ad 49.15 De Openbare bibliotheken in Ne derland vieren deze maand het feit, dat honderd jaar geleden de eerste openbare bibliotheek werd geopend. De Openbare biblio theek in Holten viert daarbij nog een tweede jubileum en wel het veertig jarig bestaan. Ter gelegen heid daarvan worden in de feest week die duurt van 11 tot en met 16 mei een groot aantal activitei ten gehouden. Tijdens de uitleen op maandag 11 mei worden films vertoond over oud Holten en is er een expositie van oude foto's. Andere onderwer pen die aan bod komen zijn: stam boomonderzoek, boerderijen en fa milienamen. Deze middag en avond wordt verzorgd door leden van de Oudheidkamer Hoolt'n. Te vens is er in de bibliotheek een tentoonstelling van boeken over de geschiedenis van Holten en Sal- land. Woensdag 13 mei zullen cursisten van de Stichting voor Sociaal en Cultureel Wek een demonstratie geven van onder ander kalligrafie, quilten, origami en houtsnijden. In samenhang daarmee is een ten toonstelling ingericht van boeken over handvaardigheid. Alleen op woensdag 13 mei kan men voor zes gulden een zomerabonnement ko pen. Het abonnement is geldig voor drie maanden. Vrijdag 15 mei kan men gratis een CD lenen tegen inlevering van een bon uit dit blad. Tijdens de avond uitleen is er een optreden van jeu- gleden van de Holtense Muziekver eniging. Er is tevens een tentoon stelling van bladmuziek. De feestweek wordt afgesloten op zaterdag 16 mei met een jeugdthe ater voor kinderen van zes tot 12 jaar. Gratis kaarten voor de voor stelling die om tien uur begint zijn tijdens de feestweek in de biblio theek verkrijgbaar. Voorts is er een tekenwedstrijd voor de jeugd met als onderwerp: Wat betekent de openbare biblio theek voor jou? De kinderen kun nen ook een tekening maken over een boek of een verhaal dat ze bfjzonder vinden. De deelname for mulieren zijn via de basisscholen verspreid. De inlevering sluit op uiterlijk 22 mei. Per leeftijdscate gorie (4-5 jaar, 6-7 jaar, 8-9 jaar en 10-12 jaar) zijn drie prijzen beschik baar gesteld. De openingstijden van de biblio theek zijn te vinden in onze revice- rubriek Medische diensten. HHV-voorzittet Albert van de Maat overhandigt winnares Agnes Tuller de tickets voor Euro Disney-land terwijl vriendin Jantine Jansen en advertentie-adviseur hans van Zon van het Holtens Nieuwsblad toekij ken. Als alles meezit reizen Agnes Tul ler en haar vriendin Jantine Jan sen uit Holten in de Pinksterva kantie af naar Euro Disney-land bij Parijs. Uit de bijna 160 inzenders voor de paas-puzzelactie van het Holtens Nieuwsblad en de Holten se Handelsvereniging kwam Ag nes als winnares van de driedaagse OAD-reis voor twee personen uit de bus. „Verrassend" vond ze zelf „want eigenlijk is dit de eerste keer dat ik met zo'n prijsvraag meedoe en aan winnen had ik al helemaal niet gedacht. Nee, echt moeilijk was het niet. Ik vond het wel leuk om al die eieren met letters en cijfers in de goede volgorde te zet ten." Gezien het aantal goede oplossin gen achtte ook voorzitter Albert van de Maat van de HHV de puzze lactie niet al te moeilijk, maar hij toonde zich verheugd over het gro te aantal inzendingen. Uiteindelijk koos de jury voor de slagzin van Agnes Tuller van de Deventerweg 7 als de meest originele. Zij be dacht: 'Met de Holtendse HHV win je 'n reis naar Disney met z'n twee, daarom zochten wij elk ei voor drie dagen vrij'. De Holtense jongedames zullen op korte termijn een bezoekje bren gen aan reisbureau De Globe in Holten om de verdere details te rekenen. Vanwege het werk van Agnes (bij horlogegroothandel Heddendorp) en de THW-oplei- ding van Jantine willen ze het liefst rond de Pinksteren naar Parijs af reizen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1992 | | pagina 1