Schooljeugd plaatst kaars bij herdenking Het principebesluit nu het financiële pl Holtens Nieuwsblad Nog even pijn lijden WEEK DEZE TER STAL Openingstijd redactie Druzba geeft voorproefje op festival Misverstand 1 mei: bloed- inzameling Stap voor stap gaat gewoon door HHV houdt enquete over koopavond Deze week op pag. 12. Ruime meerderheid gemeenteraad voor verkeerscirculatieplan s U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. BON Rotonde voor bouwvakvakantie gereed Bloemenmarkt 41e Zat. 2 mei a.s. start en finish in Rijssen Bessenjenever Floryn 13.95 „DE BIESTER" Holtens Nieuwsblad donderdag 30 april 1992 - 44ste jaargang no.18 Abonnementsprijs 49.15 Losse nummers 1 Gedrukte oplage 3075 Sportief Met - naar we hopen - het mooie weer in aantocht, maakt sportief Holten zich op voor het sportieve buitengebeuren. De fietsers klimmen komende za terdag vermoedelijk massaal op de lichtgewicht karretjes om de Holterberg te beklim men. De (hard)lopers laten zich van hun beste kant zien op 5 mei tijdens de Bevrijdings loop, die dit keer weer gehou den wordt in het centrum. Uit vele vragen blijkt, dat er nogal wat onduidelijkheid bestaat over het Holtens Nieuwsblad van vol gende week. De redactie op de ge bruikelijke tijden op maandag 4 en dinsdag 5 mei aanwezig, met uit zondering van maandagochtend 4 mei. Dan zijn wij vanaf half elf tot plm. half een afwezig in verband met de herdenking op de Canadese begraafplaats. De inlevertijd voor copy is als normaal: dinsdagoch tend voor half negen. De krant zal normaal op 7 mei verschijnen. Het clubhuis van de Toga-club, J1000 (café Jan Maats), heeft vrij dagavond 1 mei de primeur voor het grote Folklorefestival dat van 9 tot en met 16 juli in Holten wordt gehouden. Vanaf 21.30 namelijk treedt daar de Tsjechische dans en muziekgroep Druzba uit Tren- cin op. De contacten hiermee date ren van het vorige festival vier jaar geleden, toen de Toga-ers innige contacten aanknoopten met de le den van Druzba. De groep is op doorreis naar Rotterdam, waar zondag wordt opgetreden, en doet als dank voor de goede zorgen even Holten aan. Overigens zal deze zo mer een delegatie van de Toga club naar Trencin afreizen voor een tegenbezoek en een optreden als de 'Toga Tanz Gruppe'. De klacht, die op paaszaterdag bij de politie binnen kwam over rook- Overlast van afvalresten van het paasvuur in de Beuseberg, blijkt niet afkomstig te zijn van McDo nalds, zoals ons door de politie mensen ter plaatse werd meege deeld, maar van de Wegenwacht, die attendeerde op rookoverlast voor het verkeer op de Al ter hoog te van het drive-inn restaurant. De herdenking van de gevallenen zal op 4 mei traditiegetrouw door en voor de schoolkinderen plaats vinden op de Canadese begraaf plaats s' morgens om elf uur. Ge sproken zal worden door drs. P. Bakker en dit jaar zijn de leerlin gen van het Kompas aan de beurt om een toespraak te houden. Er wordt verder bezoek verwacht van zon 30-tal Canadezen, waar onder oud-strijders, die tijdens die dagen te gast zijn in Markelo. Nieuw tijdens deze plechtigheid is het plaatsen van zeven brandende kaarsen rond het kruis als symbool voor een plechtigheid die vlak voor kerstmis dit jaar zal plaats vinden. Dan zullen basisschoolleerlingen uit de bovenbouw alle graven voor zien van een brandende kaars. De herdenking op de Canadese be graafplaats wordt besloten met de bloemlegging op alle graven van de gevallenen. De Stichting Viering Nationale feestdagen nodigt alle belangstel lenden van harte uit om deze plechtigheid bij te wonen. De avondherdenking op 4 mei be gint om 19.00 uur in de Hervormde kerk. Muzikale medewerking zal worden verleend door het koor Re- joyce. De herdenking zal dit jaar staan in het teken van een belang rijk artikel uit onze grondwet: vrij heid van meningsuiting. Na de bij eenkomst vertrek vanaf de Her vormde kerk de stoet voor de Stille Tocht naar het monument aan de Molenbelterweg waar na het me moreren van de gevallenen en een minuut stilte, kransen worden ge legd. Het principebesluit over de toekomstige verkeerstructuur in Holten is maandagavond met alleen de stemmen van de WD tegen aangenomen. De raad onderschreef de noodzaak, dat er voor de verkeersafwikkeling een zuidelijke oost-west route moet worden aangelegd, Of die inderdaad op redelijk afzienba re tijd ook wordt aangelegd, hangt af van de financiële onder bouwing in de Voorjaarsnota die in de raadsvergadering van mei of juni zal worden behandeld. In een bomvolle raadszaal trok de WD bij monde van Jan Kevelam onverwacht fel van leer. „Als van- vond de raad in meerderheid in stemt met uw voorstel kan de zo veelste historische blunder wor den bijgeschreven in de analen van Holten. Wat uw beoogt met het verkeersstructuurplan wordt slechts ten dele bereikt: de Dorps straat wordt verkeersarm, hoera! Dat dit ten koste gaat van de ver keersveiligheid in de rest van het dorp laat u blijkbaar koud". Keve lam schilderde een uiterst somber beeld: „Door de nieuwe woonwijk Lukensveld razen per dag 6600 voertuigen, deels doorgaand ver keer. Deze drukke verkeersader doorsnijdt een nieuw woongebied, met veel jonge kinderen en door klieft en passant ook nog een land schappelijk waardevol gebied. Een aantal woonstraten in de wijk de Haar en Gaarden krijgen een gro tere verkeersdrukte te verwerken, wegen, die daar niet op zijn bere kend. Wilhelminastraat, Vrijheids laan en Keizersweg worden ten op zichte van nu twee tot vier maal zo druk. Terwijl de enige goede oplos sing, een noordelijke rondweg, zo voor de hand ligt krijgt de Kol een vrachtverkeersroute door haar wijk". Ook democratisch vond de libe raal het voorstel benenden peil. „Terwijl de Holtense bevolking de mogelijkheid kreeg in te spreken op vier hoofdvarianten, komt u met een volstrekt nieuwe variant, een variant zonder noordelijke route, een variant waarin het zui delijke tracé nog niet vaststaat. A Is lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! I Naam: I Adres: I Woonplaats: Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Geeft op als abonnee voor het I Holtens Nieuwsblad Dhr./ mevr.: Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Adres: Woonplaats: I Hij/zij betaalt abonnementsgeld per jaar ad 49.15 Volksverlakkerij Zoals te verwachten viel, hadden PvdA en CDA een heel andere vi sie. Fraktievoorzitter Harrie Dul veegde de vloer aan met de door de WD aangedragen argumenten. „Volksverlakkerij", zo verklaarde Dul de cijfermatige uitleg van de liberalen. Dul refereerde aan het verkiezingsprogramma van het CDA dat steeds is uitgegaan van het terugdringen van het autover keer in Holten. „Wij wagen het op nieuw met de slogan Stap voor stap terug in het autogebruik". Hij wees er op dat het CDA uitgaat van een gefaseerde uitleg. Na de finan ciële onderbouwing valt voor de CDA fraktie de beslissing. Het feit, dat D'66 in Holten er als de kippen bij was om met in persverklaring er op te wijzen dat de uiteindelijk aanleg van een zuidelijke maisweg zal plaats vinden na de verkiezin gen in 1994, waaraan ook zij mee doet, deed hij af met „de verdere voortgang hangt af van de metin gen en niet van de samenstelling van de raad in 1994". De actiegroep Stap voor stap, waarin opvallend veel (tand)artsen zijn vertegen woordigd, kregen nog een stichte lijke veeg uit de pan. „Mijn tand arts zei laatst voor een behande ling: „dit doet misschien even pijn". Hij had gelijk, maar ik wist dat zijn behandeling erop gericht was om mijn ongemak te verhel pen". De socialistische fraktie herinner de er aan, dat al eerder het besluit genomen was het centrum auto- luw te maken, wat belangrijke con sequenties voor de verkeerstro- men in het dorp heeft. Jan Metse- makers: Deskundigen op het ge bied van verkeersstromen hebben zich ierover gebogen. Minder des kundigen laten zich leiden door intuitie. door bevindigen, door als ideaal geziene toekomstbeelden, of door rancune jegens autobezit ter. Op zich hoeft dat geen pro bleem te zijn, maar in de politiek is het gebruikelijk dat de belangen en ideeën met elkaar in strijd zijn. Daarvoor is de polittiek dan ook in hetleven geroepen". Vooruitschui ven van de problemen is volgens de PvdA onverantwoord. Ook voor de PvdA is de verkiezingsstrijd al be gonnen „De zogenaamde nul va rianten of stap voor stap oplossin gen zijn onbespreekbaar. En iets wat bij de verkiezingen al eens een strijdpunt geweest is, moetje niet voor nieuwkomers op de markt gaan herhalen". Praktisch Waren de woorden van de drie politieke partijen voor iedereen in de raadszaal duidelijk, anders lag dat bij de kiesvereniging Gemeen tebelang. Jan Soepnel citeerde uit voering uit de nieuwsbrieven, waarmee de kiesvereniging het contact onderhoudt met haar le den. Daaruit bleek, dat GB nog steeds het belang van een zuidelij ke Maisweg niet inziet, maar ster ke voorkeur heeft voor het nemen van verkeersmaatregelen die het autoverkeer in het centrum zullen terugdringen. Dat zij toch instemt met het principe besluit, en zelfs een eigan variant op de maisweg in de strijd werpt heeft meer een praktische reden. Gemeentebe- Vrijdagavond 1 mei is er bloedinza- meling in sporthal 't Mossink, ge organiseerd door het Rode Kruis afdeling Holten. Ook zonder oproep is men van har te welkom tussen 18.30 en 21.00 uur. Zaterdag 18 mei wordt in Holten weer een bloemenmarkt gehou den. In de editie van 7 mei komen wij er uitgebreid op terug. Even zat directeur Gemeente werken Sjouk de Jong tijdens de gemeenteraadsvergadering maandagavond op de punt van z'n stoel toen Jan Soepnel na mens Gemeentebelang het voorstel lanceerde om de be slissing over de aanleg van de twee rotondes bij de parallel weg van de Rijssenseweg en de Burgemeester van de Borch- straat uit te stellen tot de be handeling van de Voorjaarsno ta in de vergadering van mei of juni. Opgelucht liet hij zich achterover zakken toen het voorstel niet werd gesteund door de overige frakties in de raad. Daardoor kan de rotonde aan de Rijssense kant van Hol ten gelijk worden 'meegeno men', aansluitend bij de riole ringsvernieuwing in de Oranje straat. De werkzaamheden verlopen uitstekend en liggen precies op schema. Binnenkort kan begon nen worden met het aanbren gen van de puinlaag, waarna de firma Krekel beginnen kan met de aanleg van de rotonde. De aanleg van de rotonde zal slechts een paar dagen in beslag nemen, waarna de reconstruc tie van de Oranjestraat defini tief gestalte kan krijgent. Vol gens De Jong is het nog even pijn lijden, maar nog voor de bouwvakvakantie kan het ver keer weer door de Oranjestraat, maar wel minder snel dan voor heen. Na de bouwvakvakantie zal dan aan de Deventer kant de zaak worden aangepakt. Tegen het voorstel in. zal er geen fietsrij- strook door de tunnel bij de De- venterweg worden aangelegd. Alle frakties vonden het geen goede zaak, dat autoverkeer en fietsverkeer gebruik maken van dezelfde tunnel. In het verleden zijn in overleg met NS fietstun- nels aangelegd, die nog steeds voldoen, al hebben racefietsers nogal eens de neiging om even snel door de grote tunnel te rij den. De WD vond de rotonde aan die kant van het dorp hele- De werkzaamheden in de Oranjestraat verlopen zo vlot, dat nog voor de bouwvakvakantie, inclusief de aanleg van de rotonde, de klus geklaard is. maal onnodig en stemde tegen dit onderdeel. Volgens fraktie voorzitter Rensen moet Holten oppassen met de aanleg van rot ondes niet teveel de plaatselijke ondernemers het dorp uit te pesten. Volgens wethouder henk Westerik wordt de rotonde zodanig ruim aangelegd, dat men er met rustig manouvreden gemakkelijk langs kan, „maar de tijd dat sightseende vracht wagenchauffeurs, die drie da gen weg zijn geweest, met de arm uit het raampje, hop-hop door het dorp toeren is definitief voorbij". Met de aanleg van de rotondes en verdere aanpassingen is een bedrag gemoeid van 1,3 miljoen gulden. Gemeentebelang vond dat bedrag te hoog om zomaar ja tegen te zeggen. „Als het nu een paar tientjes zijn a la, maar 1.3 miljoen". De herdenking op de Canadese begraafplaats wordt ook dit jaar bijge woond door een aantal Canadese oud-strijders. Het gemeentebestuur van Holten, Holtense bevolking van harte uit de Bond van Oudstrijders en Ver- deze avondherdenkinbg bij te wo- zet en de Stichting Viering Natio- nen. nale Feestdagen nodigt hierbij der Holtens Nieuwsblad is een uitgave van Oostelijke Weekbladpers b.\ in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad Stichtingsbestuur: W H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel 05483-63022 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactie: Frederique Rentenaar tel. 053-28 15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstilden redactie: maandagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6 Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 H. van Zon Van Holtenserf 47 Holten tel. 05483-6 19 81 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 1224 tot dinsdag 12 uur Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 RONDE OVERIJSSEL lang wil, indien metingen hebben aangetoond, dat na het nemen van de voornoemde verkeersmaatrege len de aanleg van een Maisweg noodzakelijk blijkt te zijn, de voortgang niet gefrustreren, om dat er geen voorbereidingsbesluit is genomen, zodat met de in spraakprocedures in het vooruit zicht, het nog eens drie jaar duurt voordat er een begin gemaakt kan worden met de aanleg van een zui delijke rondweg. Gemeentebelang liet niet na nogmaals te benadruk ken, dat er dan pas een besluit genomen moet worden als duide lijk is, wat een en ander de burger de komende jaren gaat kosten. De actiegroep verkeersplan Stap voor stap wacht de aangekonidge Vooijaarsnota van het college van burgemeester en wethouders af en zal zich daarna beraden over ver dere stappen, zo deelden de heren Houck en Piscaer desgevraagd mee. Stap voor Stap blijft zich, ook na het principebesluit dat de ge meenteraad maandagavond nam, verzetten tegen de aanleg van een Maisweg, zonder dat er vooraf an dere verkeersremmende maatre gelen zijn genomen en de effecten daarvan op het totale verkeersaan bod zijn gemeten. Eventueel wil men middels een enquete de bevol king mobiliseren om tegen de aan leg van de Maisweg te protesteren. De actievoerders zullen niet schro men om een eventuele aanleg tot aan de Hoge Raad te procederen. Op z'n minst kan dat een vertra ging van drie jaar opleveren. De Holtense Handelsvereniging gaat onder haar leden opnieuw een enquete houden over de weke lijkse koopavond. Tijdens de laat ste ledenvergadering van de HHV kwam de koopavond weer aan de orde. Tot nu toe is de koopavond vastgesteld donderdag, maar met name uit de toeristische hoek wordt de roep om verplaatsing naar vrijdagavond steeds luider. In 1988 werd reeds een onder zoek ingesteld naar de koopavond, waarin de leden toen een duidelij ke voorkeur voor de donderdag avond uitspraken. De consumen ten spraken echter een lichte voor keur uit voor de vrijdagavond. Omdat diverse omstandigheden sindsdien belangrijk zijn veran derd, gaat de HHV nu onderzoeken hoe de wensen en verlangens in dit opzicht nu liggen bij haar leden. Tevens wordt de enquete aange grepen om inzicht te krijgen in de openingstijden van de winkels op de maandagen en zaterdagen te krijgen. Aan het bestuur is ge vraagd om meer eenstemmigheid te krijgen in de openstellingstij- den. Jonge Floryn

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1992 | | pagina 1