Enkco gunt publiek kijkje in de keuken College verplaatst probleem van centrum naar woonwijk Holtens WEEK Onderzoek naar 'image' van VW DEZE mmrnUmÊm preker™" Actiegroep Stap voor Stap pleit voor andere aanpak Winkels dicht op 30 april BON Paaspuzzel nu reeds een succes De bal is rond Open huis op zaterdag 16 mei zich tijdens 'Oranjegeweld' Zie pagina 8 U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. 41e zat. 2 mei a.s. Start en finish in Rijssen Oranjelikeur Wilhelmus fles 16.95 „DE BIESTER" Programma Koninginnedag 1 Collecte Fonds Sport Gehandicapten 'Heroverweeg uw standpunt' Holtens Nieuwsblad DONDERDAG 23 april 1992 - 44ste jaargang no.17 Abonnementsprijs 49.15 Losse nummers 1.- Gedrukte oplage 3075 Tussen Blauw Wit en sv Hol ten bestaan uitstekende, vriendschappelijke relaties, maar dat neemt niet weg, dat men over en weer met enig leedvermaak kijkt naar el- kaars verrichtingen op het voetbal veld. Uitgerekend op de dag dat Blauw Wit het kam pioenschap hoopte binnen te halen en de kans groot was dat de rood-zwarten naar de twee de klas zouden afzakken, bleek de bal weer eens rond te zijn. Blauw Wit kon de kampioens- vlag in de kast laten en mag het in de nacompetitie nogmaals proberen en bij sv Holten ont vlamde plotseling de selectie in een alles of niets race tegen het degradatiespook en won twee maal in één weekend. Het vleesverwerkende bedrijf Enkco bv houdt op zaterdag 16 mei open huis. Het Vanaf 's mor gens tien uur tot twee uur zijn belangstellenden welkom aan de Waagweg. Gedurende het open huis zal het bedrijf tussen tien en één uur volle dig in bedrijf zijn, met uitzondering van de vleesaanvoer. Het perso neel offert - op vrijwillige basis - een deel van zijn vrije zaterdag om het publiek een kijkje in de keuken van het bedrijf te gunnen. Aanleiding voor het open huis is de stormachtige groei die het bedrijf de laatste jaren heeft doorge maakt. Tien jaar geleden werd voor het laatste een open huis werd gehouden; Enkco telde toen 75 werknemers. Nu zijn er inmiddels 130. In die tien jaar zijn ook de productiemethoden sterk gemo derniseerd. Daamaast jg ^eze maand het nieuwe moderne kan toorpand aan de Waagweg in ge bruik genomen en werd een nieuwe schnitzellijn lijn geïnstalleerd en in productie genomen. Reden voor Enkco om familie en kennissen van het personeel en de Holtense bevolking in de gelegenheid te stel len, kennis te maken een van de grootste vleesverwerkende bedrij ven in Nederland. Hoewel in het algemeen de vlees consumptie terugloopt, neemt de vraag naar pan-klaarartikelen (de specialiteit van Enkco) zoals schnitzels, hamburgers en cotelet- to's nog steeds toe. Men richt zich nog voornamelijk op de binnen landse markt, België en Luxem burg, maar de export komt lang zaam gang. Zo werd deze week een grote order afgesloten voor Grie kenland. Routing Hygiëne is bij Enkco van levensbe lang. Er wordt gewerkt onder streng toezicht van de Keurings dienst van Waren. Ook tijdens het open huis zal men zich streng aan SM ill V", Het nieuwe kantoor van de Enkco aan de Waagweg werd vorig maand in gebruik genomen. de voorschriften houden. Daarom wordt het publiek bij binnenkomst aan de Waagweg door een memo uitgebreid geïnformeerd over de gang van zaken tijdens de rondlei ding. Er wordt een speciale routing aangegeven, waar het publiek zich aan dient te houden. Voor kinde ren is er kinderopvang mogelijk. Verder wordt er een diapresentatie gegeven en staat er een hapje en drankje gereed. Bij het bedrijf is voldoende parkeergelegenheid aanwezig. Op Koninginnedag 30 april zullen j 's morgens op de Smidsbelt diverse verenigingen en clubs zich presen teren. Dit keer vrijwel allemaal met iets 'extra's voor de kinderen, zodat zij de waardebonnen, die in de plaats zijn gekomen van de ge bruikelijke tractatie, bij de stands kunnen besteden. Zo staat de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen er met een standje. Voor de kinderen is er een grabbelton. Tevens is er weer iets te 'raden'. Dorkas Holten heeft dit jaar een bijzondere kraam. Sympathisan ten en werkgroepleden zijn actief geweest met het maken van diver se artikelen. De opbrengst is voor Roemenië. Voor de kinderen is er een goed gevulde grabbelton. In formatie over het werk van Dorkas wordt graag verstrekt. In de stand van Unicef treft men de nieuwste collectie wenskaarten en geschenken aan. Ook voor de jeugd is er iets te doen. Van de overige verenigingen die op de Smidsbelt zullen staan met een kraam kregen kregen wij jammer genoeg geen informatie binnen. De winkels in Holten zullen op Ko ninginnedag 30 april, de gehele dag gesloten zijn. 's Morgens zal in ver band met het programma Oranje- geweld op de Smidsbelt de Dorps straat ter hoogte van Albert Heijn afgesloten zijn voor het gemotori seerde verkeer. In de vergadering van maandag 27 april zal de gemeenteraad het principebesluit nemen over de toekomstige verkeersstructuur van Holten. Geen keihard voorstel dat door burgemeester en wethouders ter tafel wordt gebracht, maar een standpuntbepaling, waarvan de uitwerking in een later stadium zal plaats vinden. Zoals ongetwijfeld bekend, hebben de eerste voorstellen van B W een stroom van reacties losgemaakt, waardoor de plannen inmiddels - na analyse van de inspraakreacties - zijn bijgesteld. Zo is het college tot de conclusie gekomen, dat het op dit moment niet mogelijk is een definitieve keuze te maken voor de oost-west route aan de noordzijde van het dorp, de noordelijke rondweg. Politiek is dat geen haalbare kaart en ook de VW, de Industriegroepen De Haar en de Kol en uit de bevolking bestaat daartegen zoveel weerstand, dat de noordkant voorlopig even buiten beeld blijft. Anders is het met de oost-west route aan de zuidkant van het dorp. Volgens B W blijkt uit de inspraakreacties, dat behalve voor de zeer direct betrokkenen, de aanleg van 'een' Maisweg een acceptabe le bijdrage kan bieden aan het verminderen van de verkeersdruk in de kom van het dorp en in de Pastoriestraat zelf. Die mening wordt niet gedeeld door die 'direct betrokkenen'. In tegendeel. „Waarover men nu een besluit neemt is over het verplaatsen van het verkeersprobleem van het centrum naar de woonwijken", aldus de actiegroep Verkeers plan Stap voor Stap. „Welke variatie men nu kiest de Maisweg B&W of Maisweg GB, elke nieuwe weg trekt verkeer aan". De actiegroep die zegt te spreken namens een kwart van het dorp en zo'n 25 tot 30 actieve 'mededen kers' telt, werd opgericht na de gezamenlijke commissievergade ring begin deze maand. Insprekers uit de zuidelijke wijken voerden daar bezwaren aan tegen de aanleg van een Maisweg, en wezen op de toenemende verkeersdrukte die zal ontstaan op de Wilhelmina- straat en Larenseweg. Diep gefrus treerd over de nietszeggende en soms kwetsende opmerkingen van de raadsleden „Wat knap dat u voor zoveel mensen in het open baar durft te spreken", (J.Metse- maker) en „Ouders mogen best zelf zorgen voor een veilige oversteek van hun kinderen (H. Dul), beslo ten de insprekers de krachten te bundelen. „Wij werden gewoon niet serieus genomen" meent ac tievoerder E.C.C. Houck. die sa- A/s lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! J Woonplaats Geeft op als abonnee voor het Gebruik deze bon voor het opgeven van een Holtens Nieuwsblad nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad I Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede I Hij/zij betaalt abonnementsgeld per jaar ad 49.15 men met P.J. Piscaer, P. Heil J.A. Groot en mw. Mioch namens Dies- senplas het voortouw neemt bij 'Stap voor Stap'. „Het enige wat ons werd gevraagd was of wij het er mee eens waren, dat er maatrege len genomen moeten worden. Na tuurlijk zijn wij dat!, maar niet op de manier waarop het nu wordt voorgesteld". Zijn medeactievoer der P. J. Piscaer voegt daar aan toe, dat met name de volledige omme zwaai van Gemeentebelang in het verkeerde keelgat is geschoten. „Zij heeft de verkiezingsbelofte, waar toch zeker twee zetels mee zijn binnengehaald, gewoonweg la ten vallen. In plaats van vast te houden aan het standpunt, dat er eerst verkeersmaatregelen geno men moeten worden in het cen trum en dan pas gekeken moet worden naar vervolgmaatregelen, gaat ze nu accoord met het voor stel van burgemeester en wethou ders, kennelijk omdat hun Mais weg (die door Gemeentebelang is gesitueerd ten zuiden van het uit breidingsplan Lukensveld) nu ook wordt meegenomen in de bereke ningen. Ik noem dat gewoon kie zersbedrog". Stap te ver In een open brief aan burgermees ter en wethouders heeft de actie- Even was er een maisweg in Holten. Op de hoek van de Kolweg en de Noordenbergstraat, temidden van de aankondiging van de neringdoenden, dat tijdens de opbrekingen in het dorp, hun winkel toch echt wel bereikbaar is, hing een aantal dagen een keurig wit geschilderd bordje Mais-weg, totdat de groenteboer het welletjes vond en het bordje verving voor zijn aanprijzingen, inmiddels weer opgevolgd door een richtingaan wijzing voor het paasvuur. Als het met de aanleg van de echte maisweg ook zo gaat, kunnen we nog op de nodige problemen rekenen. USSEL groep Verkeersplan Stap voor Stap in het kort haar plannen uit- eengezet.„Wij dringen er bij de raad op aan, eerst nog eens goed na de denken en te beginnen bij het begin: verkeersmaatregelen ne men in het centrum van het dorp en aan de hand van regelmatige tellingen stap voor stap de volgen de fase uit te voeren. Wat men nu doet is eigenlijk net een stap te ver. Vooral een goed circulatieplan voor het langzame verkeer is van groot belang. Ze denken nog steeds vanuit auto's". De aanleg van de rotondes bij de Parallelweg en Deventerweg (die ook op de agenda van de raad staan) vindt men een goed begin, al gaat de voorkeur uit naar een verlegging van de Rijssenseweg richting Mar- kelo. De rotonde in de Larenseweg wordt afgedaan als verkeersonvei- lig, zeker voor fietsers. Waar men zich ook danig aan heeft gestoord, dat bij slechts inspraak mogelijk was over globale plan nen, maar dat de uitwerking bui ten schot bleef. „De Wilhelmina- straat krijgt straks 6000 voertui gen per dag te verwerken, dat is met de scholen en Diessenplas on aanvaardbaar. Uit tekeningen blijkt dat het dierenpark]e deels zal moeten verdwijnen, evenals de 'tussenweg' tussen de Vrijheids laan en Wilhelminastraat". De be woners van Diessenplas vrezen dan ook, dat hun bewegingsvrij heid danig wordt beperkt. „Wij zijn niet zo vlot meer ter been. Een wandeling naar het Vletgoor is er voor ons straks niet meer bij". „Waar wij ook bang voor zijn, is dat Hoe kijkt het publiek aan tegen de Holtense VW? Om dat uit te vin den wordt momenteel door Frank van den Eisen (24), student aan de Nationale Hogeschool voor Toe risme en Verkeer te Breda een onderzoek gehouden. De student is bezig aan zijn derde leerjaar en heeft in zijn vakkenpakket onder meer binnenlands toerisme en PR en voorlichting. In een acht weken durende stage wil de student niet alleen inzicht krijgen in de 'image' van het VW kantoor van Holten, maar tevens onderzoeken welke publieksgroe pen zich richten tot de VW en wat men zoals verwacht van de Holten se VW. Van den Eisen zal door middel van gesprekken met de le den van de VW, de ondernemers, winkeliers, pers, andere VW's in de regio en door middel van een enquete onder het publiek, probe ren een duidelijk beeld te krijgen van de VW en aan de hand van de uitkomst een algemeen public re- lationplan opzetten dat gebruikt kan worden als leidraad voor de nieuwe opzet van de VW. Holtens Nieuwsblad is een uitgave van Oostelijke Weekbladpers b.v., in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W H. Beyers, secretaris. Kol ling serf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactie: Frederique Rentenaar tel. 053-28 15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6 Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 H. van Zon Van Holtenserf 47 Holten tel.05483-6 19 81 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 1665 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 De paaspuzzel die de Holtense Handelsvereniging in samenwer king met het Holtens Nieuwsblad heeft georganiseerd, blijkt nog voordat de inzendtermijn gesloten is, al een reuze succes. De oplossin gen stromen binnen. Nog tot zaterdag 25 april kan men de oplossing inleveren bij het kantoor van het Holtens Nieuws blad, Dorpsstraat 24 b in Holten. Voor de winnaar is er een (bus)reis voor twee personen naar Euro Dis ney bij Parijs. Het programma van Koninginne dag, donderdag 30 april is als volgt: 09.00 uur: Aubade voor gemeente huis m.m.v. HMV, aansluitend bal lonnen oplaten; 09.30 -13.00 uur: Oranjegeweld op de Smidsbelt, Holtense verenigin gen presenteren zich, rommel markt en puzzelwedstrijden voor de jeugd; 13.30-14.00 uur, start Fietspuzzel- tocht voor het gezin bij rest. Vos man. 15.00 uur: toneelvoorstelling voor ouderen door COC in zaal Irene. 20.00 -22.00 uur: Taptoe op Smids belt. het dorp door de de nu gekozen maisweg, maar voor een stappen- aanpak in tweeën gesplitst wordt, plan. Concreet vragen wij de ge- een noord en een zuidkant. Bewust meenteraad de prioriteiten anders kiezen wij niet voor of tegen een te rangschikken". Zoals bekend heeft de Holtense VW zich aangemeld als 'A kan toor', waarbij men aan 28 eisen moet voldoen. Die eisen spelen bij het onderzoek van Van den Eisen een belangrijke rol. In de week van 26 april tot en met 2 mei wordt de jaarlijkse collecte ge houden van de Stichting Natio naal Fonds Sport Gehandicapten. Dit particuliere fonds is in Neder land de grootste subsidieverstrek ker op het terrein van de gehandi captensport. Het fonds verwerft de meeste gelden door het organise ren van een landelijke collecte. De collecte wordt ondermeer onder steund door de Socutera film Over Winnen, die tijdens de collecte week wordt uitgezonden. Ingezonden Geacht college, Op maandag 27 april a.s. vraagt u de raad der gemeente in te stemmen met het college standpunt betreffende het ver- keerstructuurplan. Wij verzoeken u dit onderwerp voorlopig van de agenda af te halen en uw standpunt te hero verwegen en wel om de volgen de redenen. 1. Het probleem is de verkeeers- stroom in en door ons dorp en dient ook daar te worden aange pakt. 2. Nieuwe wegen trekken nieuw verkeer aan. 3. Meer verkeer brengt de veilig heid in gevaar. 4. Een probleem los je niet op door het te verplaatsen. Ons inziens dienen de prioritei ten anders gelegd te worden en wel eerst verkeersmaatregelen zonder nieuwe wegen. Te den ken valt aan bemoedigingsbe leid voor langzaam verkeer in Holten. Gevolgd door regelma tige effectmetingen. T.z.t. kan dan besloten worden tot verde re aanpassingen. Voor overleg houden wjj ons be schikbaar. Hoogachtend, Actiegroep Verkeersplan Stap voor Stap p/a P.J. Piscair.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1992 | | pagina 1