Emotie scoort niet bij de Spoorwegen Boakenbouwers rekenen op veel publiek bij paasvuren Win Disney-reis met puzzelactie Bloed doet leven ftSiPiiiiiichlafi BON Topsport Deze week op pagina 24. Kabelkrant in Holten Bejaarden sociëteit Aantrekkelijk randprogramma in de buurtschappen Monumenten commissie UAlfflne U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. nuiicii) Zijtak: echt origineel Bar-dancing „DE WAAG" Medische diensten gewijzigd Opnieuw klachten Enduro Parkeerplaats Sprengenberg opengesteld Tweede donor-avond op 1 mei Holtens Nieuwsblad donderdag 16 april 1992 - 44ste jaargang no.16 Abonnementsprijs 49.15 Losse nummers ƒ1.- Gedrukte oplage 3075 Men denkt er meestal niet bij na, dat aan de melkproductie heel wat meer vast zit dan twee keer per dag koeien melken. De kwaliteit van de melk is van groot belang en die wordt door de zuivelverwerkende organi saties zoals Coberco nauwlet tend in het oog gehouden. Er worden zelfs prijzen voor uit gereikt. Niet onterecht wordt er wel eens gesproken over top sport. Het station in Holten mag dan voor veel Holtenaren een emotio nele waarde hebben, waarvoor een aantal jaren geleden met suc ces zelfs actie werd gevoerd om het te behouden, voor de NS direc tie is het niet meer dan een klein stationnetje zoals er zovelen zijn in Nederland. En toen het stal lingsprobleem voor fietsen zoda nig werd, dat naar uitbreiding on vermijdelijk was, zocht men dat op het eigen terrein. Nu zijn de mogelijkheden niet rijkelijk voorhanden. Aan westelij ke zijde stuit men op een groot transformatorhuis, zodat men z'n blik wierp op de leegstaande opsla gloods naast het stationsgebouw. In Holten had men de goede hoop, dat het gebouwtje zou worden aan gepast, maar helaas, NS is voorne mens van het lange stationsge bouw het laatste stuk af te breken om daar een nieuwe fietsenstalling voor 40 tot 50 plaatsen te realise ren. En daar is B en W van Holten niet blij mee, om het maar voor zichting uit te drukken. De aanvraag dateert al van vorig jaar, vertelde wethouder Henk Westerik en het college heeft sinds dien uitgebreide pogingen gedaan om de afbraak tegen te gaan, maar heeft geen enkel argument kunnen aandragen om de sloop tegen te gaan. „Met emotionele waarde kom je niet ver. Het pand scoort niet op punten voor de lijst voor jonge bouwkunst. Wij kunnen er dus niets tegen inbrengen, dat het pand een stukje korter wordt", al dus burgemeester Van Rappard, die er aan toevoegt dat de bouw vergunning inmiddels al is ver leend, zodat de afbraak niet lang op zich zal laten wachten. Enig lichtpuntje is wellicht, dat op Het Holtense station in volle glorie, raakt een markant deel kwijt. Een begin van het einde? verzoek van het college NS zal on- rondweg) een stallingsmogelijk- derzoeken of aan de noordzijde bij heid komt, zodat de fietsers niet het zandpand langs het hockey- meer hun fiets over het toegangs- veld (de toekomstige noordelijke sluisje hoeven te tillen. Met ingang van augustus/septem ber wordt Holten aangesloten op de kabelkrant, die verzorgd wordt door NieuwsService uit Raalte. Het pers- en publiciteitsbureau zal binnenkort daartoe een over eenkomst tekenen met de IJssel- mij. Nieuwsservice geeft reeds een ka belkrant uit in Deventer, Raalte en Heeten en sinds maandag is de TV Koerier ook te zien in Nieuw Hee ten en straks ook in Holten, Rijs- sen en Hellendoom/Nijverdal. Volgens Elzo Springer van Nieuws service richt de kabelkrant zich voornamelijk op het lokale nieuws, nieuws uit de eigen provincie en grensoverschrijdend nieuws uit Gelderland en brengt het alleen bij belangrijke evenementen of cala miteiten, zoals afgelopen zondag bij de aardbeving het geval was, nieuws uit de rest van Nederland. De kabelkrant is vierentwintig uur per dag op de buis en het nieuws wordt minimaal eenmaal per dag geactualiseerd; daarnaast bevat de krant ook advertenties Volgens Elzo Springer moet de ka belkrant niet gezien worden als een concurrent van de dag- en weekbladen, maar meer als een aanvulling. In Raalte wordt onder meer samengewerkt met de daar verschijnende dagbladen en ook met Radio Oost wordt samenge werkt. De Bejaardensociëteit Holten komt op dinsdag 21 april voor de laatste keer bijeen in dit seizoen; dit keer in de Kandelaar, aanvang als vanouds om half drie. Men re kent op een goede opkomst. Het reisje van de Bejaardensocië teit is vastgesteld dit jaar op 12 mei. volgens de weersvoorspellers ziet het er naar uit, dat we met de komende paasdagen niet hoeven te rekenen op al te fraai lenteweer, maar de verwachting is dat het tussen de buien door lang genoeg droog zal zijn om lopend of op de fiets er op uit te trekken. En daar rekenen de boakenbouwers van Holten dan ook op. Want naast het aanslepen van heel veel hout voor de paasboakes, hebben de boakebouwers in verschillende buurtschappen een aardig programma opgesteld rond dit traditionele paasgebeuren dat een bezoekje zeker waard is. Alvorens zondagavond om negen uur de brand gestoken wordt in de paasvuren, zal zaterdagmiddag de paasvuurcommissie een rond gang maken langs de bouwsels om aan de hand van 'strenge' criteria zoals hoogte, inhoud, vorm en net heid van het terrein rond het paas vuur, uitmaken wie de winnaar is van de jaarlijkse paasvuurwed strijd. Om drie uur vertrekt de commissie om de paasvuren aan de Evertjesweg, Doorlopendedijk, Vijfhuizenweg-Weustenweg en Dijkerhoekseweg te inspecteren, 's Avonds omstreeks half zeven zal de prijsuitreiking plaats vinden in cafe Kalfsterman. De gemeente Holten krijgt binnen kort een monumentencommissie. De raadscommissie ABZ heeft in stemmend geadviseerd en groen licht gegeven aan het college van B en W om op zoek te gaan naar personen die hiervoor in aanmer king komen. In de commissie zul len zitting hebben een (bestuurs lid van de Oudheidkamer Hoolt'n, de rayonarchitect van de Overijs selse welstandscommissie van het Oversticht, een extern persoon die (bestuurlijk) en inhoudelijk des kundig is en een architect. Twee leden zullen door de gemeenteraad uit zijn midden worden aangewe zen. Als voorzitter fungeert de por tefeuillehouder bouwen en wonen. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! 1 Naam: Adres: Woonplaats: Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Geeft op als abonnee voor het 1 Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr.: Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Adres: Woonplaats: I Hij/zij betaalt abonnementsgeld per jaar ad 49.15 In Espelo wordt dit jaar het feit herdacht dat vijfjaar geleden Splo voor het eerst een notering behaal de in het Guinness Record Book met een record hoog paasvuur. Het paasvuur dat dit jaar is opge bouwd aan de Vijfhuizenweg mag er edhter qua omvang ook zijn. Reeds in december werden de boa kenbouwers benaderd met de vraag of ze nog kapafval konden gebruiken dat afkomstig was van de Sprengenberg. Met de gedachte dat het hier om een paar vrachten hout zou gaan die een aangename aanvulling zou zijn op het door hen zelf aangevoerde hout, stemden ze toe. In een paar weken tijd werd er echter zoveel hout aangevoerd, dat de hoeveelheid aardig in de rich ting komt van 1987. Alleen zal dit hout lang niet tot eenzelfde hoogte kunnen worden opgezet. Waren vorig jaar de echte grote jongens in Splo in het luchtruim, dit keer zullen de kleint.ies door het luchtruim vliegen. De modelvlieg tuigvereniging Hulzen zal vanaf 14.30 uur een vliegshow verzorgen. De vliegvereniging Hulzen is een toonaangevende vereniging op het gebied van modelvliegerij en het bestaat uit leden uit de gehele re gio (Salland en Twente). De vlieg tuigen waarmee ze vliegen varië ren in grootte van ca. één meter tot drie meter vleugelbreedte. Er ver schijnen zweefvliegtuigen en heli kopters, maar natuurlijk ook ge wone vliegtuigen. Lampionoptocht 's Avonds wordt in Espelo weer een lampionoptocht gehouden, uitgezet door de oudercommissie van de Bosschool. Deze tocht kent dit jaar een iets langere route en duurt ongeveer 40 minuten. Bij de Bosschool zijn vanaf 19.30 uur lam- i Vorig jaar trok Holterbroek veel publiek bij het polsstokverspringen. Dit jaar kan er ongetwijfeld weer veel gelachen worden bij de Tarzancup. pionnen verkrijgbaar voor een gul den per stuk. Bij de prijs is een kop warme chocolade inbegrepen. Om 20.00 uur wordt dan het vertrek sein gegeven en onder aanvoering van De Braandheultjes gaat het dan richting paasvuur. Auto's kun nen bij de Bosschool geparkeerd worden; vervoer vanaf het paas vuur wordt geregeld met een huif kar. Tarzancup ln navolging van vorig jaar orga- In samenwerking van de Hol tense Handelsvereniging wordt in deze editie van het Holtens Nieuwsblad een grote paas-puzzelaktie gehouden met als prijs een OAD-reis voor twee personen naar Euro Dis ney. De puzzel kost beslist geen hoofdbrekens. In de advertentie van de deelnemende winkeliers bevindt zich in een ei, met daar in een letter en een cijfer. Door de advertenties in de goede volgorde te plaatsen, ontstaat een slagzin, die op een zo origi neel mogelijke manier moet worden afgemaakt. Voor de winnaar is er een driedaagse reis voor twee personen naar Euro Disney. De inzending sluit 25 april. De oplossingen kunnen worden in geleverd bij het Holtens Nieuwsblad, Dorpsstraat 24b. De uitslag wordt gepublicerd in het Holtens Nieuwsblad van 7 mei. Ter gelegenheid van de paasac- tie van de HHV zal Mans uut Holten vanavond (donderdag) tijdens de koopavond en ko mende zaterdag aan het winke lend pubüek gratis paaseitjes uitdelen. niseertde buurtschap Holterbroek ook dit jaar op eerste Paasdag een groot spektakel. Vorig jaar oogste men veel succes met een wedstrijd Fierlejeppen over een sloot nabij de ijsbaan. Dit jaar hëeft men tro pische verrassingen in petto in de Tarzancup. Het spektakel vindt plaats aan de Doorlopendedijk, die te vinden is tussen Holten en Dijk- erhoek. Begonnen wordt om twee uur. Aan het eind zal bekend ge maakt worden wie er Tarzan, Jane en Boy zijn geworden. Voor de deelnemers is het raadzaam om in elk geval een stel droge kleren mee te nemen. Wie meer wil weten of zich wil aanmelden, kan contact opnemen met Harald Tuitert, tel 61628. In tegenstelling tot eerdere be richten, gaat de Rugb-ei-wedstrijd op tweede Paasdag bij jongeren centrum De Schure niet door. Het bleek niet mogelijk te zijn om zes ploegen in het veld te krijgen, zo dat het bestuur van De Schure besloot zijn energie te bewaren voor Koninginnedag, waarover we volgende week zullen berichten. Je zal toch maar adressen moeten schrijven voor bijvoorbeeld ge boortekaartjes en aan de Zijtak Beusebergerweg wonen. De leden van de raadscommissie Algemene en Bestuurlijke Zaken waren het roerend met elkaar eens, dat zo'n naam nergens naar lijkt. De naam geving van een klein deel van de Visscher en Beusebergerweg moe ten worden aangepast, nu er nieu we woningen worden gebouwd. Volgens de PTT was Zijtak Beuse bergerweg een goede oplossing om het verschil tussen beide wegen duidelijk te maken. "Het getuigt wel van originaliteit, ik zou het zelf nooit zo bedacht hebben. Echt heel origineel", vond Jan Metsemaker (PvdA). Hij vroeg aan zijn buurman Harrie Dul of dit voorstel nog een nawee vormde van de straatnamencommissie uit 1985, toen de naamgeving van uit breidingsplan de Beusberg niet zonder enige moeite tot stand kwam. Volgens Hennie Rustebiel, afkomstig uit een meer waterrijk deel van het land, behoort te term 'zijtak' thuis bij kanalen en rivie ren en niet bij straten. De WDer Rensen zag het ook niet zo zitten en stelde De Piepe voor, huisnaam van de familie Maneschijn, eige naar van grond in dat gebied. Maar een en ander betekende niet, dat de naamgeving nu is geregeld. Elke fraktie kwam weer met zijn eigen oplossingen, die varieerde van alle woningen bij De Visscher onderbreken tot een hemumme- ring van de Beusebergerweg. Voor zitter Van Rappard hoordé een en ander aan en kondigde aan met een nieuw voorstel te komen. Holtens Nieuwsblad is een uitgave van Oostelijke Weekbladpers b.v., in samenwerking met de stichting „Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris. Kolling serf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel 053-842842 Redactie: Frederique Rentenaar tel. 053-28 15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseurs: Mw J. Rem Voordamweg 6 Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 H. van Zon Van Holtenserl 47 Holten tel. 05483-6 1981 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 1665 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 Zeer geschikt voor jullie feest! Met ingang van deze week is de agendering van de medische dien sten in het Holtens Nieuwsblad ge wijzigd. In overleg met de Holtense huisartsen wordt uit praktische overwegingen bij de weekenddien sten niet meer de naam vermeld van dienstdoende huisarts, maar wordo volstaan met Huisartsen maatschap Holten. Vaak kwam het voor, dat op het allerlaatste moment de huisartsen onderling hun weekenddienst moesten rui len, waardoor er bij de patiënten verwarring ontstond. De Holtense huisartsen willen er tevens op wijzen, dat in het week end de spreekuren niet bedoeld zijn voor mensen met bijvoorbeeld een onschuldig griepje, maar uit sluitend voor spoedeisende geval len die niet kunnen wachten tot het reguliere spreekuur op maan dag. Daarnaast vermelden wij nog maar even, dat vooraf een afspraak voor het spreekuur in het weekend maken niet nodig is. Men kan bij het weekendspreekuur zo binnen lopen. De tijden van de beide spreekuren zijn ongewijzigd: 11.00 uur en 16.00 uur. Ondanks de aanpassingen aan het circuit, zijn er opnieuw klachten binnen gekomen bij de gemeente over de Endurorit van MAC de Holterberg. Hoewel de klachten qua aantal en aard, minder waren dan in voorgaande jaren, werd ge klaagd over het feit, dat een derge lijke rit plaats vond in een natuur gebied als de Zuurberg. B en W van Holten zijn van me ning, dat eenmaal per jaar zo'n rit niet al te veel schade veroorzaakt, zeker na de aanpassingen van het circuit door de MAC, zodat de club ook volgend jaar kan rekenen op toestemming voor een Endurorit. Burgemeester H. Boer van Hellen doorn en W.L.F.C. ridder van Rap pard van Holten hebben dinsdag middag de nieuwe parkeerplaats op de Sprengenberg bij Haarle offi cieel in gebruik gesteld. Tevens onthulden zij informatiepanelen die hier in opdracht van Staatsbos beheer en Natuurmonumenten zijn geplaatst. Een zelfde soort pa nelen zijn ook geplaatst bij de dag camping in Holten en het uitzicht punt Noetselerberg. Met hulp van de Holtense bevol king wil het Rode Kruis afde ling Holten proberen een twee de bloedplasma-avond te orga niseren. Uit de uitslag van de enquête die in oktober 1991 werd gehouden, bleek een grote bereidwilligheid. Niet minder dan 95 procent van de trouwe donors voelde wel voor twee af- name-avonder^per jaar. Vrijdag 1 mei is het dan zover. In sporthal 't Mossink kan men tussen 19.00 en 21.00 uur te recht. De donors vinden de op roep voor of na de Paasdagen in de brievenbus. Wie nog geen do nor is en toch mee wil doen is vanzelfsprekend van harte wel kom. Iedere gezonde volwassene van achttien tot en met zeventig jaar kan donor worden. Men kan zonder risico zelfs gemak kelijk drie of vier maar per jaar een halve liter bloed afstaan. Binnen enkele weken maakt het lichaam weer nieuw bloed aan. Bovendien wordt op de af- name-avond van elke donor na gegaan of zijn of haar gezond heid het toelaat om bloed te geven. Eigenlijk zou iedereen zich moe ten afvragen waarom hij/zijn nog geen donor is. Immers men kan zelf ook plotseling wel eens een transfusie met bloed of een bloedproduct nodig hebben. Nadere informatie kan men ver krijgen bij mevr. C.H. van Ipe- ren-Essenboom, Schouten- straat 50, tel 62126.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1992 | | pagina 1