■IR Koninginnedag krijgt nieuw muzikaal slot Espelo geeft moed na afgelasting niet op I SGH boos over besluit ministerie Onderwijs Ziekenomroep levert programma's op maat Rabobank en 1000 ogen Douwen Jeugd geniet van Meneer Kaktus Show Stal De Eik Bespreek bureau D. Stegeman op bezoek in Dijkerhoek HOLTENS NIEUWSBLAD Kaartjes voor Normaal blijven geldig j tn 'it Resultaten sv Holten Resultaten Blauw Wit DONDERDAG 16 APRIL 1992 •«HU, \Het jachthoomkorps Garde Jagers is een van de deelnemende korpsen bij de Holtense taptoe. Koninginnedag, 30 april, begint in Holten op de traditionele manier met de aubade voor het gemeente huis, maar ook het slot zal dit keer plaats vinden op de Smidsbelt. De animo voor het traditionele Ko- ninginnebal in de aula van de Scholengemeenschap was on danks enkele aanpassingen zoda nig verminderd, dat vorig jaar al werd besloten een ander en aan trekkelijker slot te bedenken. Daarom is nu gekozen voor een taptoe. De organisaties daarvan is in handen van de supportersvere niging van HMV. Medewerkenden zijn de Holtense Muziekvereni ging en de gastverenigingen de doedelzakband Concord Pipe Band uit Hengelo en het jacht hoornkorps Garde Jagers. De tap toe zal tegen kwart voor tien wor den besloten met de uiteindelijke itaptoe en het Wilhelmus, waarna jmet fraaie lichteffecten Koningin nedag wordt besloten. Na de aubade, 's morgens om joegen uur op de Smidsbelt en de jtoesrpaak door burgemeester Van Rappard, zullen zeven schoolkin deren, vertegenwoordigend de ze ven basisscholen in Holten ballon nen oplaten vanaf het balkon van het gemeentehuis. Aan deze bal lonnen zijn op kaarten de namen van de scholen geschreven. De school waarvan de ballon het verst komt, krijgt een boekenbon voor het documentatiecentrum. Na de aubade begint het Oranje- geweld op de Smidsbelt. Deze keer vinden alle activiteiten plaats voor het gemeentehuis en op het par keerterrein van Albert Heijn. De Dorpsstraat zal 's morgens afgeslo ten zijn voor het verkeer. Er is life muziek terwijl enkele clowns zul len rondlopen om kinderen gratis een ballon te overhandigen. De ge bruikelijke tractatie die uitge deeld werd op de Smidsbelt, komt te vervallen. In plaats daarvan krijgen de leerlingen via de scholen waardebonnen die ze naar eigen inzicht kunnen besteden. De vere nigingen hebben daarvoor extra activiteiten, speciaal voor de jeugd. Voor de schooljeugd is er verder een zoekwedstryd. Voor de kleintjes bestaat dit uit het zoeken naar diverse personen met vreem de hoofddeksels. Voor de oudere schooljeugd is er een zoekwed- strijd naar bekende Europese figu ren in het kader van de Europese eenwording. De Hoolter Daansers zullen optreden en de Plattelands vrouwen Espelo zetten hun beste beentejs voor tijdens een volks- dansdemonstratie. De Oudheidka mer Hoolt'n is de gehele ochtend geopend voor het publiek. Verwacht wordt dat de activitei ten tegen een uur zullen zijn afgelo pen. Er is dan gelegenheid snel iets te eten want tussen 13.30 en 14.30 uur kan het hele gezin meedoen aan de fietspuzzeltocht, georgani seerd door de WV Holten. De start is bij café rest. Vosman. Voor ouderen vanaf 50 jaar is er de gelegenheid in gebouw Irene om vanf 15.00 uur het toneelstuk De avond van de 7e juli, gespeeld door COC te bezoeken. De toegang is Verenigingen die in de editie van het Holtens Nieuwsblad 23 april aandacht willen vestigen op hun activiteiten op Koninginnedag de Smidsbelt, kunnen vóf dinsdag morgen half negen een berichtje daarover in de bus doen bij de redactie van het Holtens Nieuws blad. De School-en Volksfeestcommis- jie in Espelo heeft de moed na de pnverwachte afgelasting van het concert van Normaal van afgelo pen vrijdag niet opgegeven. I Na te fajn bekomen van de eerste schrik over het zware ongeluk van Bennie "tolink, is er regelmatig contact ge feest met de manager van Nor maal en is er goede hoop dat er in bet zeer drukke schema van de Peldtocht, alsnog een plaatsje in geruimd kan worden voor een op treden van Normaal in Espelo. De verkochte kaartjes blijven in elk geval geldig. Over de schade van ruim 15.000 gulden, zijde de tent- huur voor de 70 bij 20 meter grote, geheel bevloerde tent, hoopt men in Splo nog een regeling te kunnen treffen met Normaal, maar veel verwacht men daar niet van. Vol gens Wim Vruggink van de 'Nor maalcommissie' Jolink zelf zal dan wel zeker niet >e commissie voor Ruimtelijke )rdening en Volkshuisvesting eeft positief geadviseerd over de anvragen van Rabobank Holten tn supermarkt C1000 van H. Dik kers, respectievelijk voor de bieuwbouw aan de Oranjestraat n verbouw van de supermarkt op e hoek van de Larenseweg- )orpsstraat. )e Rabobank heeft de panden Iranjestraat 8 tot en met 14 aange- ocht met het doel ze te slopen en er plaatse een nieuwe bank te louwen. Een deel van de panden leeft als bestemming handel en ledrijf 1 (winkels en werkplaatsen n een ander deel een woonbe- temming. Voor de datum van 1 eptember evenwel dient het be tuur van de Rabobank zekerheid e hebben over de bouwmogelijk- leden. De raadscommissie had inaniem geen bezwaar tegen de ersnelde art 19 procedure, iupermarkteigenaar H. Dikkers ril zijn bedrijf uitbreiden. Intern is ïen al een heel eind gevorderd. >ikkers wil de ingang verplaatsen an de achterzijde bij de parkeer plaats naar de zijkant. Tevens wordt aan de achterzijde een deel bijgebouwd op de plaats van de voormalige garage en wordt het parkeerterrein anders ingericht, zodat er een betere doorstroom wordt verkregen naa de achterlig gende parkeerplaatsen. De com missie zag daar geen bezwaar in, zolang het aantal parkeerplaatsen niet zou verminderen. In een bomvolle sporthal 't Tref punt in Gorssel genoten afgelopen zaterdagmiddag vele honderden kinderen van de Grote Meneer Kaktus Show. De kinderen kon den met alle van de televisie be kende onderdelen mee doen en het was dan ook een enorm schouw spel om te zien, hoe de kinderen reageerden op de vragen. Vooral toen op het laatst de kinderen ook nog eens op het podium mochten komen om het bekende meneer Kaktuslied mee te zingen en mee te stampen. Echter ook de aanwe zige ouders ontkwamen, op straffe van f 45,00 gulden zakgeldverho ging per week, niet aan hun deelna me, bij het meneer Kaktuslied, in deze wervelende show. in staat zijn om zelf gitaar te spe len,. want na aanvankelijk positie ve berichten over de aarrd van de verwondingen, blijkt in de verbrij zelde arm een paar botjes 'ergens' te zweven. Dinsdag werd Jolink opnieuw geopereerd. Het aanvan kelijke bezoek van de Sploders aan Hummelo om een nieuwe datum vast te stellen, is naar later datum verschoven, zodat het nog niet be kend is wanneer Normaal naar Splo komt. Volgens het programma komt de groep Normaal, maar dan zonder Bennie Jolink, wel op vrijdag 15 mei naar Harfsen komt ter gele genheid van het jubileum van de motorvereniging HAM AC. Op het bedrijventerrein aan de Lochemse- weg wordt een tent geplaatst, waar op 8,9 en 10 mei een ondernemers- beurs wordt gehouden. Het week end daarna is de tent beschikbaar voor Normaal en ca 2500 fans. Het schoolbestuur van de Scho lengemeenschap Holten heeft in een brief aan het ministerie van Onderwijs protest aangetekend tegen de aangekondigde wijziging van het LHNO in VBO (voorberei dend beroepsonderwijs). Daar door zal van de drie LHNO afde lingen gesloten moeten worden, wat neer komt op een verminde ring van het onderwijsaanbod in Holten. Volgens burgemeester Van Rappard betrof het een stan daardbrief die aan veel scholen is verzonden. Reeds eerder heeft men vanuit Holten opheldering gevraagd, maar nooit antwoord gekregen. Wel heeft er regelmatig contact plaats gevonden tussen Holten Al - SVZW Al; Gebrand op een overwinning om de 3e plaats de behouden ging Holten het veld op. Na ongeveer 10 min. waarin SVZW het overwicht had, kwam RL in een kansrijke positie, maar zijn inzet werd van de doellijn ge haald. Na een donderspeech van het technische trio, waarin Pukkie vooral het gebrek aan scoringsin- stinct benadrukte, begon Holten fel aan de tweede helft. Na een goede pas van EvB kon HJN de bal na een scrimmage voor de voeten van RL leggen die beheerst scoor de. SVZW beantwoordde dit offen sief met een tegengoal, na een be oordelingsfout van HB. Holten liet het er niet bij zitten en oefende druk uit op de defensie maar dit resulteerde niet in een doelpunt, zodat de stand 1-1 bleef. Holten Cl - SVZW Cl; In de eerste helft werd rommelig gespeeld. Hol ten had in het begin moeite met SVZW en de rust ging in met de 0-0 stand. De tweede helft werd heel ander. Ramon scoorde al vrij snel 1-0. Een gouden tip over het nemen van comers had succes.De lange Robin ging vlak voor de keeper van SVZW staan en zo kon Rob de bal mooi in het net draaien. Hierna gaf Holten de wedstrijd niet meer uit handen en kon Jacob, de ge leende speler van Dl 4-0 scoren. Holten maakte er uiteindelijk 5-0 van. Holten Dl - Sp. Rijssen Dl: Tegen de koploper werd het een spannen de strijd. Sportclub verweerde zich in het begin goed, doch na 10 min werd het 1-0 voor Holten. Toen werd Holten sterker en kon met 3-0 gaan rusten. In de tweede helft ging Holten uitstekend door. Door hecht samenspel bleven de sco ringskansen toenemen en werd de eindstand bepaald op 7-0. Oldenzaal BI - Holten BI; Aan inzet ontbrak het niet, echter de tegenstander had zowel fysiek als speltechnisch net wat meer in huis. Dit leidde tot een 2-0 ruststand. Door omzettingen in dë ploeg en verdedigend wat meer risico te ne men, slaagde Holten er in meer druk uit te oefenen en scoringskan sen te scheppen. Martijn raakte paal en lat, maar Oldenzaal rea- ceerde binnen twee min. en scoor de 3-0. Vincent scoorde beheerst vanaf 11 meter 3-1 en weer reageer de Oldenzaal 4-1. Een goed inge schoten bal van Edwin werd in laatste instantie door Martijn nog tot een eindstand van 4-2 verwerkt. Holten El - Blauw Wit El; De plaatselijke rivalen vochten dit keer een spannende strijd uit, om dat Holten na een 3-0 voorsprong ongeconcentreerd speelde. De Blauwwitters lieten zien hoe het wel moest en door een goede inzet maakten ze de achterstand nog bijna ongedaan, 3-2. Holten E2 - Enter E3; Tegen de koploper begon Holten zeer goed, maar door een misverstand in de verdediging kwam het met 1-0 ach ter. Na rust ging Holten goed in de aanval maar moest nog een tegen- goal incasseren. Door de goede in zet van de Holten-spelers werden er toch nog twee doelpunten ge maakt, zodat de eindstand 2-2 werd. Hulsense Boys F1 - Holten Fl; Hol ten was, na de nederlagen van de afgelopen twee keer, nu goed op dreef. Met goed samenspel werden veel kansen gecreëerd. Bij rust was het 0-4. Daarna ging Holten op dezelfde voet verder, zodat een eindstand van 0-7 werd bereikt. Andere uitslagen: ON B3 - Holten B2,4-3; Holten C2 - Rood Zwart C2, 3-0; Vesos D2 - Holten D2, 1-1; Holten E3 - SDOL E5,0-12; Blauw Wit F2 - Hotlen F2, 6-1; Enter F3 - Holten F3,1-8. Holten 11 - Haarle 5; In een zeer matte wedstrijd heeft Holten ver diend met 4-0 gewonnen. In de eer ste helft creëerde Holten vele kan sen, maar deze werden in het begin allemaal gemist door de spitsen. Tom Hesselink was degene die het eerst doel trof, na een goede bal van Adri Nijland. Vlak voor rust kreeg Holten een vrije trap op de rand van het zestien meter gebied, die werd genomen door Adri. Hij krulde de bal over de muur over de lat, waarna Gerard er als de kippen bij was en het geheel fraai afrond de. In de tweede helft geloofde Haarle het wel en bood weinig te genstand meer, zodat Holten naar 4-0 kon uitlopen. RKSV 6 - Holten 12; Ook het twaalfde elftal ging het afgelopen zondag voortvarend af. Ondanks dat de ploeg in de eerste helft in eerste instantie met 1-0 achter kwam, bleef het goed voetballen Dit resulteerde in twee prachtige doelpunten van Gerrit Nikkels. De tweede helft was nagenoeg gelijk aan de eerste helft. RKSV scoorde eerst weer een doelpunt, waardoor het op gelijke hoogte kwam, doch ongeveer 10 minuten voor tijd kreeg Bertus Roelvink een kans, die hij niet onbenut liet. Vlak voor tijd schoot Anton van Beek, als toegift, de bal ook nog een strak langs de paal, in het net van de Rijssense doelman. SOS 5-Holten 8 1-3; Op een slecht bespeelbaar veld trad Holten 8 aan tegen het al gedegradeerde SOS 5. Niet zo'n simpele opgave want Ho- wel Holten door Hans Hofman aan de leiding kwam na een goed geno men vrije trap van Bert Knapen, verslapte de aandacht en kwam SOS nog voor de rust op 1-1. Coach Wim Nijenhuis hield in de pauze een donderspeech waarna een energiek Holten de Hellendoomse defensie stevig onder druk zette en via opnieuw Hans Hofman op 1-2 kwam. Een fraaie combinatie tus sen Bert Jan Vincent en Johan Veneklaas werd door laatsge- noemde afgerond met een droog schot: 1-3. Bij manege Stal De Eik werd op 4 april voor diploma's gereden. Om de kinderen te beoordelen was een neutraal jurylid uitgenodigd die de deelnemers bovendien van des kundig commentaar voorzag. In totaal deden er 23 kinderen mee hetgeen leidde tot de volgende re sultaten: A-diploma: Karlijn Zuetthof, Jes sica Zeijlmaker, Tamara Klaassen, Jennifer Paspp, Joanna Spakman, Eleane van de Boom, Mientje El- zinga, Jeanet Markvoort, Willem- Jan Overink, Dorien Lares, Rosita van de Hulst, Maroesja van de Hulst, Marlies van Aalst, Josine Piket-Wezerik en Renske de Jong; B-diploma: Renske de Groot en Eline Bak; L-diploma: Mirjam van de Noort, Marlienke Spakman, Re- bekke Lindenaar en Christa Mul ders. De Stichting Overijsselse zieken en bejaardenomroep kring Alme lo wil zich in de toekomst naast de bestaande programma's die zij uitzendt in de negentien aangeslo ten instellingen (waaronder be jaardencentrum Diessenplas), ook richten op de ouderen die nog in de eigen woonomgeving 'thuis' wonen. Die groep zal in de komen de jaren verdubbelen, en is helaas nu nog niet te bereiken. Om deze steeds groter worden de doel groep te bereiken zal de omroep proberen dit te verwezenlijken in samenwerking met lokale omroe pen en de kerktelefoon. Dit deelde voorzitter E. Jansen mee tijdens de viering van het 35 jarig bestaan van de Stichting. Om een en ander te kunnen realise ren, zal gezocht moeten worden naar sponsors, want de kosten zijn door ondermeer het betalen van de Buma-rechten fors opgelopen. De Stichting draait nu al 35 jaar doel bewust zonder subsidie en dat tracht men zo te houden. Helaas was er vorig jaar een tekort van 45.000. Daarnaast denkt men aan speciale nachtuitzendingen. Veel ouderen klagen over de slechte muziek en praatprogramma's die 's nachts via de landelijke omroepen worden uitgezonden. Een gegeven is dat ouderen 's nachts met minder slaap toe kunnen en daardoor veel naar de radio luisteren. Een proef met nachtuitzendingen in het Twenteborg ziekenhuis met rusti ge luistermuziek was dan ook een succes. Volgens de Overijsselse zie ken- en bejaardenomroep zou het een goed idee zijn om de regionale omroepen, desgewenst in samen werking met de zieken- en oudere- nomroepen, de steeds groter wor den de groep ouderen 's nachts van goede muziek te voorzien, rector L.G.M. van Minderhout van de Scholengemeenschap Holten en ambtenaren op het ministerie, maar een duidelijk antwoord werd tot nu toe niet gekregen. Daarom is nu een officieel protest aangetekend. Volgens burgemeester Van Rap pard gaat het hier uitsluitend om een formeel protest, omdat bij in voering van de budgetfinanciering de scholen zelf binnen een vastge steld kader invulling kunnen ge ven aan het onderwijsaanbod van hun school, maar omdat opnieuw een fusie in de maak is en ook de school in Goor door de 'kaass- schaafmethode' van het ministerie wellicht een onderwijs taak moet afstoten, heeft men duidelijk wil len maken, dat het ministerie op de verkeerde weg is. Ook in Enschede kondigde het mi nisterie van Onderwijs zulke maat regelen aan, maar daar is vorige week bij het Schuttersveld Colle ge, De Marke, het Ariënscollege en de Hoeksteen verlossende bericht binnen gekomen, dat de aange kondigde sluiting wordt afgebla zen. Als een van de redenen voor de positieve beslissing wordt ge noemd dat de scholen verwikkeld zijn in fusieprocessen. „Eerlijk ge zegd, reken ik ook op zo'n bericht" laat rector Van Minderhoudt des gevraagd weten. Voor het komende schooljaar biedt de Scholengemeenschap in elk geval alle vakkenpakketten aan, want in het kader van een overgangsmaatregel krijgt SGH de gelegenheid nog twee jaar door te gaan met de bestaande lhno afdelingen. Het VW-theaterbespreekbu- reau Holten kan kaarten verzor gen voor de volgende evene menten: Arnhem: 28 mei, Hunten Pop festival; Breda: 23 mei, The Pil grims You and me; 28 mei, Pater Moeskroen en Trockeners Kecks; 29 mei, Golden Earring. Goes: 29 mei, Emmylou Harris; Groningen: 31 juli/1 aug., Chip pendales; Den Bosch, 28 juni, Roxette; Maastricht, 8 juni Pinkpop; Nijmegen, Chippen dales, 8,9,10 okt., Chippendales; Utrecht: 4,5,6, okt, Chippenda les, 22 april, The Troggs, 23 april, Freedy Johnston; 1 mei: Herman Brood. Rotterdam: 8 mei: John Denver; 30 juni/1 juli: Michael Jackson; 11 juni, Gipsy Kings, 14 juni, Gary Moore. De voorverkoop is telkens vanaf heden, tenzij in de tekst anders wordt aangegeven. Na dere gegevens over toegangs prijzen etc. zijn verkrijgbaar bij het VW-Theaterbespreek- bureau, Dorpsstraat 27 Holten. De kaarten zijn uitsluitend ver krijgbaar aan de balie tegen contante betaling. Telefonisch bespreken is niet mogelijk. Blauw Wit 3 - SWN 6; Tegen het oud-eerste elftal van SWN en te vens koploper nam Blauw Wit on verwacht een 2-0 voorsprong door Jaap Kruk en John Paul Akker man. De gasten waren blijkbaar aangeslagen want Blauw Wit kreeg hierna nog een paar goede kansen, maar door te hard en in correct spel wisten ze de Blauw Witters van doelpunten af te hou den Na rust tapte de Nijverdalse ploeg uit een ander vaatje Intimi datie en andere zaken die niet op het veld thuis horen, stonden hoog in het vaandel van SWN Scheids rechter Enserink ook uit Nijverdal had het er maar moeilijk mee. Blauw Wit was hier duidelijk niet tegen opgewassen en liet de gasten tot 2-2 terug komen. De Nijverdal- lers slaagden er daarna met alle geoorloofde en niet geoorloofde middelen in om de volle winst te pakken: 2-3. Blauw Wit 3 - Sp. Rijssen 3; Na de onprettige wedstrijd tegen SWN gelukkig een sportieve wedstrijd tegen Sp. Rijssen. Blauw Wit stond ook nu weer snel op voorsprong. Binnen veertien minuten hadden Jaap Kruk en Richard Beldman 2x de stand op 3-0 gebracht. De Rijs sense ploeg kwam terug en net als destijds in Rijssen ontspon zich een prachtig duel dat toen door Rijssen met 6-3 werd gewonnen. Na 3-1 en via een terechte straf schop 3-2 werd het op slag van rust zelfs 3-3. Na de pauze waren het de invallers bij Blauw Wit die voor de winst zorgden. Nadat het lang 3-3 bleef, scoorden Gert Jan Ulfrnan en Eelco Jager 2x waarvan de laatste met een fraaie lob over de doelman tussen twee verdedigers in). Hierdoor werd de zelfde stand als in Rijssen bereikt alleen nu in het voordeel van Blauw Wit. 6-3. Eversberg 5 - Blauw Wit 6; Evers- berg en Blauw Wit leken aan el kaar gewaagd, maar de thuisploeg was duidelijk beter in de afwer king. Al snel kwamen ze op een 2-0 voorsprong. Doelman Meyerink bij Blauw Wit raakte geblesseerd en de thuisploeg profiteerde door 3-0 te scoren. Hierna trok Renger van Lindenberg het keepersshirt aan als vervanger van de uitgevallen Gerhard Meyerink. Via Hans Aan stoot werd de marge tot 3-1 terug gebracht. Na rust viel Blauw Wit furieus aan en beukte op de verde diging van Eversberg. Via Wim Aanstoot werd het 3-2. Hierna ont spon zich een werkelijk prachtige strijd met kansen voor beide teams. Het was echter Henk Smit die voor Blauw Wit de gelijkmaker liet aantekenen, waar beide ploe gen uiteindelijk tevreden mee ble ken te zijn. 3-3. Holten El - Blauw Wit El; Tegen Holten probeerde Blauw Wit iets goed te maken van de eerder gele den nederlaag 4-1In het begin leek het er echter niet op omdat Holten 2x wist te scoren. Na rust ging het beter en had Blauw Wit ook het geluk wat meer aan haar kant. De eerste goal was van afstand, maar de gelijkmaker kwam uit een klutsbal die gelukkig voor de voe ten van Paul Noordam kwam die 2- 2 scoorde. In de slotfase was het echter Holten dat deze spannende partij alsnog met 3-2 naar zich toe trok. Blauw Wit Fl - Des Fl; Tegen kop loper Des begon Blauw Wit sterk aanvallend. De ploeg kreeg enkele kansen, maar ook Des kreeg kan sen, maar doelman Martijn stak in blakende vorm. Jurrian schoot voor rust nog buiten bereik van de doelman op de lat. Na rust bleef Blauw Wit sterker, maar de snelle counters van de gasten waren erg gevaarlijk Hieruit scoorde de Nij verdalse ploeg dan ook via de bin nenkant van de paal 0-1 Blauw Wit viel hierna nog meer aan, maar scoorde niet. Uit een corner van Des kreeg een Blauw Wit speler de bal ongelukkig de bal tegen zich aan waardoor een eigen doelpunt ontstond. In de slotfase scoorde Jurrian nog 1-2, maar de gelijkma ker zat er net niet meer in. 1-2. Blauw Wit F3 - Twenthe F4; Deze ingelaste wedstrijd tegen een nieuwkomer in deze klasse begon goed. Gert Jan en Jeroen zorgden met twee mooie doelpunten voor 2- 0. Twethe kwam hierna tot 2-1 te rug, maar hierna liep Blauw Wit verder uit via doelpunten van Gert Jan en twee maal Frank. Rust 5-1. In de tweede helft ging de wed strijd veel meer gelijk op. Doelman Axjan moest enkele malen laten zien dat hij goed kan keepen, maar moest toch nog een doelpunt toe staan. Gert Jan scoorde in de slot fase nog 6-2. Tijdens de koffieochtend van de Plattelandsvrouwen afd. Dijker- hoek was als gast mevrouw Diek Stegeman uitgenodigd. Zij hield een lezing over het Openluchtmu seum in Arnhem en over de Oud heidkamer Hoolt'n. Diek Stegeman vertelde dat de doelstelling van het Openlucht museum is een zo objectief moge lijk beeld te geven van het wonen en werken van de Nederlanders in een niet al te ver verleden. Door middel van een klankbeeld) video film werd nog eens verduidelijkt wat er allemaal te zien is in het Openluchtmuseum. De Oudheidkamer Hoolt'n, zo ver telde mevrouw Stegeman, tracht op bescheiden wijze een beeld te scheppen van het leven in Holten in het begin van deze eeuw. De Oudheidkamer stelt zich ten doel het verzamelen, bewaren van voor werpen, geschriften en oude bena mingen die van belang zijn voor Holtens verleden. In de pauze wa ren veel oude voorwerpen en kle dingstukken te bewonderen. Ten slotte werd mevr. M. Sluiter onder deskundige leiding van mevrouw Stegeman gekleed in de kleding uit het begin van deze eeuw. Zo werd een goed beeld verkregen hoeveel kledingstukken onze voor ouders over elkaar heen droegen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1992 | | pagina 11