Geld drijfveer gemeente voor volbouwen De Look Winkelen Zakendoen Blauw Wit heeft lot weer zelf in handen Schoonheidssalon HMV doet mee aan recordpoging RTL4 Promotie eerste tafeltennisteam Eervol afscheid eerste schaakteam Bewoners protesteren tegen 'inbreiding' villawijk l3 Tennisteams klaar voor competitie HOLTENS NIEUWSBLAD KASSAMEDEWERK(ST)ER DONDERDAG 9 APRIL 1992 Toen twee jaar geleden een echt paar, aspirant koper van een villa in villapark De Look, op het ge meentehuis informeerde, of er in de directe omgeving nog gebouwd ging worden, werd dit ontkennend beantwoord. Amper was het koop contract getekend, of het college van burgemeester en wethouders kwam met het voornemen naar buiten om in de Look nog eens negen bouwkavels voor even zo veel woningen te situeren, zodat er vanuit gegaan kon worden, dat de ambtenaar aan het loket van dit voornemen op de hoogte was. Volgens burgemeester Van Rap- pard een volstrekt legitieme ma nier van handelen, zo vertelde hij donderdagavond de bewoners van De Look. Zolang de plannen nog niet in procedure zijn, hebben de ambtenaren de plicht daarover te zwijgen, zo meldde hij. De bewo ners van De Look zien dat vol strekt anders en voelen zich door de voorgenomen bouwplannen in hun wijk lichtelijk voor het blok gezet. Hoewel het niet schriftelijk is vastgelegd, werd bfj de bewoners steeds de indruk gewekt, dat de villawijk voltooid was, wat nog werd verstrekt door het feit dat vijftien jaar geleden voor het laatst ter plekke een woning werd ge bouwd. In een protest, onderte kend door een tiental bewoners is De bewoners van villawijk De Look voelen er niets voor hun privacy kwijt te raken door nieuwe bebouwing. dan ook bezwaar aangetekend te gen het volbouwen van de groen voorziening van De Look. Daar naast kreeg het college het verwijt, dat het de gemeente uitsluitend er om gaat om geld aan te verdienen en niet omdat er zoveel vraag is naar bouwkavels. Burgemeester Van Rappard bestreed dat eerste ook niet. „Daar generen wij ons dan ook niet voor", zo antwoorde hij, maar naar zijn zeggen zijn is er wel vraag naar kavels die qua grootte liggen tussen de kavels in de Beuseberg en die op de Holter- berg, al kon hij niet aangeven om hoeveel aanvragen het hier han delt. Verder legde hij uit, dat als het een gemeente niet wordt toege staan, uitbreidingsplannen te ont wikkelen. Amsterdam bijvoor beeld zou dan nooit groter was geworden zijn dan de grachtengor del. Volgens de bewoners evenwel is er geen sprake van uitbreiding, maar 'inbreiding'. Op de vraag, waarom er vorig jaar plotseling ge stopt was met het onderhoud aan het bos in de wijk, werd door burge meester Van Rappard eveneens een prijskaartje gehangen. Het groenonderhoud moet eveneens gefinancierd worden door de ver koop van de bouwkavels. Geen verkoop, dan ook geen onderhoud. Een ander bewaar dat door de be woners naar voren werd gebracht was de waterwinning. Dat de WMO inmiddels in een brief te kennen heeft gegeven geen bewaar te heb ben tegen de bouw, doet volgens de mensen uit de Look niet ter zake. „De WMO is een productiebedrijf en bepaalt niet of er in een water wingebied gebouwd mag worden. Dat is de taak van de provincie", aldus een van de woordvoerders van De Look. De commissie voor Ruimtelijke Ordening zal in beslo tenheid de beslissing nemen, wel of geen gehoor te geven aan de pro testen. Op 29 februari j.l. opende Gé Floor haar Schoonheidssalon Gé aan de Dorpsstraat 63 in Holten. Gé heeft de schoonheidssalon overgenomen van Henny Oolbekkink. De salon is gevestigd in de houten bungalow op het achterterrein van Multi Sun. Schoonheidssalon Gé werkt uitsluitend op afspraak. Gé is werkzaam als schoonheidsspecialiste, visagiste, manicure en pedicure. Voor de huidverzorging gebruikt ze uitsluitend na tuurproducten van Dr. Hauschka en Lanèche. Van dit laataste merk komen ook de make-up artikelen die bij haar verkrijgbaar zijn. De openingstijden zijn dinsdag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. Eventueel op afspraak zijn de schoonheidsbehande lingen te combineren met een bezoek aan de zonnestudio van Multi Sun. Voor het maken van een afspraak is Gé bereikbaar onder telefoonnummer 05483-61014. De Holtense Muziekvereniging (HMV) doet mee aan de record poging en speelt zaterdag 11 april om vier uur 's middags op de Smidsbelt de Nationale Bo men Mars. De recordpoging om met zoveel mogelijk amateur muziekorkesten op dezelfde tijdstip eenzelfde muziekstuk te spelen is opgezet door de commerciële televisiezender RTL4 en heeft tot doel, naast de vermelding in het Guinees Book of Records, deelnemers te werven voor de Nationale Post code Loterij. De Nationale Postcode Loterij geeft voor elke nieuwe deelne mer zes gulden aan twaalf na tuurprojecten - in elke provincie één - van de Vereniging tot Be houd van Natuurmonumenten. Bovendien steunt de Postcode Loterij de muziekverenigingen. Zij kunnen bijvoorbeeld extra geldprijzen winnen voor de ver enigingskas of voor de aanschaf van nieuwe uniformen of instru menten. Mensen die nog geen deelne mers zijn van de loterij, kunnen op 11 april de machtigingskaart die woensdag of donderdag op elk huisadres in Nederland in de bus valt, ingevuld en wel afge ven aan één van de HMVers of zaterdag om 16.00 uur tijdens het spelen van de Nationale Bo men Mars op de Smidsbelt aan een van de supporters. Wie wil deelnemen, maar geen gelegen heid heeft om zaterdag naar de Smidsbelt te komen, kan con tact opnemen met tel 63289 of 63608, dan wordt de kaart afge haald. De recordpoging wordt door de tv zender in het land gevolgd met een zestal helicopters, die opnamen zullen maken van di verse lokaties. Het startsein voor het muziekspektakel wordt gegeven via een groot tv scherm. De Nationale Bomen Mars is gebaseerd op het door Toon Hermans gecomponeerde De Fanfare, 's Avonds vanaf 20.00 uur presenteert Henny Huisman een televisiespekta kel rond de recordpoging. Blauw Wit heeft de thuiswed strijd tegen DVO met een 6-1 zege in haar voordeel beslist. Door deze zege en het gelijke spel van Achil les bij ASV hebben de Holtenaren de Enschedeërs in verliespunten weer achterhaald. Er is volop kans dat beide ploegen gelijk gaan eindigen en in een beslissingswed strijd moeten gaan uitmaken wie zich kampioen mag noemen. De wedstrijd tegen DVO begon liefst een uur te laat omdat de invaller-scheidsrechter (de aange wezen scheidsrechter had zich ziek afgemeld) niet kwam opdagen. Met tussenkomst van de scheids rechtercommissie van de TVB werd de heer Vehof uit Goor bereid gevonden de wedstrijd te leiden. Beide ploegen hadden daardoor in de beginfase moeite hun ritme te vinden. In de achtste minuut had Blauw Wit echter al onverwacht succes, toen linksback André Stam met een fraaie pass Gerwin de Velde Harsenhorst de diepte instuurde en deze vanaf de rand van het strafschopgebied de bal fraai in dé bovenhoek knalde (1-0). Een mooie opsteker voor de Blauwwitters, die al gauw in de gaten hadden dat ze van dit DVO, dat met nogal wat invallers moest aantreden, weinig te duchten zou den hebben. Zonder tot goed spel te komen had de thuisclub de wedstrijd redelijk onder controle. Kansen leverde dat echter nauwelijks op, vooral ook niet omdat de snelle Johan Bosschers continu onderuit werd gehaald door de rechtsback van de gasten, die daarvoor dan ook een boeking opliep. In de 28e minuut werd het toch 2-0 toen Leo Aan stoot de doelman van de gasten verraste door uit een hoekschop Het eerste team van tafeltennis vereniging Holten is er in de voor laatste wedstrijd in de 2e klasse D afd. IJsselstreek er in geslaagd het kampioenschap te behalen. Door dit prima resultaat volgt automa tisch promotie voor het team, dat bestaat uit Ron Hulleman, Martin Kerkdijk en Nico Valk, naar de eerste klasse. Deze prestatie is des te opmerkelijker omdat nog nooit in het 16 jarig bestaan van TTV Holten heeft een team zo hoog ge speeld. In de uitwedstrijd tegen De Toe komst 4 uit Lochem konden ze kampioen worden, mits de enig overgebleven titelkandidaat, Overa 1 uit Almen een steekje zou laten vallen. Na de eerste wed strijd, die Nico in twee games ver loor, leek het nog een moeilijke avond te worden, maar de partijen die Ron en Martin speelden alsme de het dubbel, werden in winst omgezet. Na het dubbel wonnen Nico en Martin ook hun partijen vrij vlot zodat de stand na zes wed strijd 5-1 in het voordeel van TW Holten was. Hierna liet Ron echter een steekje vallen en verloor zijn partij. Dit betekende 5-2. Toen kreeg Martin de kans de winst bin nen te halen maar bij een voordeli ge stand van 20-14 in de derde game zag hij toch nog kans de partij uit handen te geven: 5-3. Ron verloor in zijn laatste wedstrijd de eerste game, maar toonde karak ter door de tweede en derde game op overtuigende wijze te winnen. Dat betekende winst voor Holten. Overa 1 bleek te hebben verloren, waardoor het kampioenschap een feit was. Dat Nico de laatste partij ongeconcentreed speelde en dus verloor, was slechts voor de statis tiek van belang. Team twee, bestaande uit Fred Hulleman, Arjan Hakkert, Erik Kooy en Gerard Overvelde heeft zich, ondanks de zware indeling, weten te handhaven in de tweede klasse. Enige tijd heeft dit team zelfs uitzicht gehad op het kam pioenschap naar de eerste klasse. Dat zit er, na puntverlies, niet meer in. Team 3 kampioen Het derde team heeft de doelstel ling voor dit seizoen gehaald en zal derhalve volgend seizoen in de der de klasse uitkomen. Het team, be staande uit Jan Ophof, Henk Wes- terik jr. Rien Lammertink en Ro bert Klein Wassink heeft, tot het kampioenschap toe, slechts twee punten laten liggen en is derhalve de terechte kampioen. Het vierde team van TTV Holten zal zeer waarschijnlijk als tweede eindigen in deze competitie. Dit team speelt dus ook volgend jaar in de vierde klasse en zal dan onge twijfeld kandidaat zijn voor het kampioenschap. De krachtsverschillen in de 6e klasse C zijn zeer gering. Holten 5 had de pech dat het vaak net aan het kortste eind trok. Nadat het team op de helft van de competitie puntloos onderaan stond, heeft het inmiddels de juiste weg gevonden en gaan de punten nu wel regelma tig richting Holten. Het heeft de hatelijke laatste plaats inmiddels verlaten en probeert in de eind sprint zo hoog mogelijk te eindi gen. rechtstreeks te scoren (2-0). Een vrije kans van Jan Vrugteveen ver loren, doordat hij in vrije schietpo sitie te lang wachtte. Kort voor rust werd het toch 3-0. Leo Aan- stoot speelde 'zich vrij op dè rand' van het strafschopgebied, op het juiste moment legde hij de bal op zij voor de opgekomen Hans Stam, die vervolgens de doelman kans loos liet met zijn schot in de boven hoek. DVO probeerde het na de rust nog wel, doch de verzwakte ploeg kon nauwelijks voor echt gevaar zor gen tegen een toch bepaald niet imponerend Blauw Wit. In de 52e minuut bouwde de thuisclub de voorsprong verder uit. De deze wedstrijd duidelijk weer beter spe lende aanvoerder Gerwin de Velde Harsenhorst lanceerde met een dieptepass de snelle Jacco Schup- pert (4-0). Daarna vervlakte de wedstrijd. Johan Bosschers kreeg nog een goede mogelijkheid, doch schoot in vrije positie over. In het laatste kwartier leefde de wed strijd nog weer wat op. In de 80e minuut reageerde Wim Barveiink vanaf links naar binnenkomend goed op een pass van Gerwin en scoorde hij alleen voor de keeper beheerst (5-0). Direct na de aftrap was de verdediging van de thuis club even niet bij de les, waarvan centrumspits Jonker handig profi teerde en de eer wist te redden voor zijn ploeg (5-1). Enkele miuten la ter was de marge van vijf doelpun ten verschil echter al weer hersteld toen Jacco vrij voor doel, na (weer) een dieptepass van Gerwin, laag raakschoot en zijn tweede treffer noteerde (6-1). Deze week starten de competities 1992 van de tennisverenigingen, die aangesloten zijn bij de KNLTB. Holten heeft dit jaar 28 teams die meedoen. Hiervan zijn elf jeugdteams en zeventien senio renteams. Van de jeugdteams spelen er drie op woensdagmiddag en acht op zaterdagochtend: bij de senioren nemen drie damesteams deel aan de competitie op dinsdagochtend en twee damesteams op de donder dagochtend. Twee herenteams zijn ingeschreven voor de vrijdaga vondcompetitie en op zaterdag middag zijn vijf mix-teams en vijf herenteams actief. De competitie duurt acht weken, maar in het Paasweekend (vrijdag en zaterdag en op de dinsdag, woensdag en donderdag daarna) wordt er niet gespeeld, zodat er zeven speeldagen zijn voor ieder team. DOOR BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VERLEENDE VERGUNNINGEN, ONTHEFFINGEN E.D. 1. VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN: - H. Pekkeriet voor bouw woning aan Erve Broekhuis; - M. Dalemans voor bouw carport bij Kenemansstraat 37; 2. KAPVERGUNNING VERLEEND AAN: - W J. Boode, Espelodijk 11 (3 essen, 2 eiken en struikbeplanting) 3. VOORTS VERGUNNING/ONTHEFFING VERLEEND AAN: - commissie school- en volksfeesten Espelo voor optreden Normaal op 10 april 1992; - S. Poon voor het innemen standplaats ijsverkoop; - St. Wielerronde Overijssel verklaring van geen bezwaar t.b.v. 41e Ronde van Overijsssel op 2 mei 1992; - St. Olympia's Tour verklaring van geen bezwaar t.b.v. Olympia's Internationale Ronde van Nederland op 21 mei 1992; - St Profronde van Nederland verklaring van geen bezwaar t.b.v. 2e etappe Ronde van Nederland op 19 augustus 1992. Voor het inwinnen van informatie over een zaak of over eventue le mogelijkheden tot het indienen van een bezwaar- of beroep schrift kan men zich wenden tot de afdeling algemene zaken ter gemeentesecretarie. Openbare commissievergaderingen De commissie voor algemene en bestuurlijke zaken vergadert op maandag 13 april a.s. om 16.00 uur in het gemeentehuis, kamer 9. De agenda vermeldt: - verslag vergadering 13 januari; - straatnaamgeving Beuseberg („De Visscher" gedeeltelijk en „zijtak Beusebergerweg"); - raadpleging over samenstelling monumentencommissie. Aanmelding voor het spreekrecht is mogelijk tot maandag 12.00 uur bij de secretans van de commissie, de heer J. P. Stegeman. Onkruidbestrijding Ter openbare kennis wordt gebracht dat met ingang van maandag 13 april 1992 begonnen zal worden met onkruidbestrijding. Er zal alleen gespoten worden wanneer de weersomstandigheden dit toe laten. Op en in de omgeving van schoolpleinen zal niet gespoten worden. Voor eventuele informatie kunt u contact opnemen met ge meentewerken, tel. 6 16 66, toestel 350. Sportcommissie Bij het gemeentelijk openlucht-rekreatiebad Twenhaarsveld is voor de duur van het a.s. zwemseizoen (23 mei t/m 6 sep tember) plaats voor een parttime op in nader overleg vast te stellen werktijden. Ook zij die alleen de weekeinden beschikbaar zijn (mits het gehele sei zoen) kunnen solliciteren. Voor deze funktie is een opleiding op LBO-niveau (kantoor praktijk) of MAVO noodzakelijk. Het salaris is afhankelijk van de leeftijd. Minimumleeftijd 17 jaar. Schriftelijke sollicitaties kunnen binnen 10 dagen na het ver schijnen van dit blad gezonden worden aan de Sportcommis sie, Postbus 13, 7450 AA Holten of bezorgd worden op het gemeentehuis, afd. W.O.P., Srnidsbelt6. Hinderwet Terinzagelegging ontwerp-beschikkingen Op de Afdeling Algemene Zaken van de gemeentesecretarie van Holten liggen vanaf 6 april 1992 tot en met 21 april 1992 op werkda gen van 9.00 tot 12.30 uur, alsmede op dinsdagavond in de sporthal 't Mossink, Keizersweg 22 (kantoor beheerder) van 19.00 tot 22.00 uur, ter inzage de ontwerp-beschikkingen ingevolge de Hinderwet van: 1. deheerA.J. Podt, Manenschijnsweg 20 te Holten tot een nieuwe, de gehele inrichting (mestvarkens- en legkippenbedrijf annex opslag van mest) omvattende vergunning. 2. de heer F. W. Dollekamp, Veenweg 3 te Holten tot een nieuwe, de gehele inrichting (pluimveebedrijf) omvattende vergunning. 3. de heer J. Jansen, Bijvanksweg 2 te Holten tot een nieuwe, de gehele inrichting (melkrundvee- en mestvarkensbedrijf, annex opslag van dieselolie) omvattende vergunning. 4. de heer H. J. Kolkman, Oude Deventerweg 41 te Holten tot een nieuwe, de gehele inrichting (melkrundvee- en mestvarkensbe drijf annex opslag van dieselolie) omvattende vergunning. 5. mevrouw J. W. Krikkink-Aijtink, Valeweg 4 te Holten tot een nieuwe, de gehele inrichting (melkrundvee- en fokvarkensbedrijf annex opslag van dieselolie en propaan) omvattende vergunning. 6. de heer G. J. Tempelman, Schreursweg 1 te Holten tot een nieuwe, de gehele inrichting (melkrundvee-, jongvee- en mest varkensbedrijf annex opslag van dieselolie) omvattende vergun ning. 7. de heer D. Aanstoot, Boldersweg 2 te Holten tot een nieuwe, de gehele inrichting (varkensmest- en rundveemestbedrijf annex opslag van dieselolie) omvattende vergunning. 8. Gebr. Aaftink B.V., Dorperdijk 2 te Holten tot een nieuwe, de gehele inrichting (melkrundvee-, jongvee- en meststierenbedrijf annex opslag van dieselolie) omvattende vergunning. De ontwerp-beschikkingen omvatten het verlenen van de vergun ning onder voorwaarden, welke ertoe dienen om gevaar, schade of hinder voor de omgeving te voorkomen. Gemotiveerde bezwaren tegen de ontwerp-beschikkingen kunnen schriftelijk worden ingebracht door de aanvrager en degenen, die reeds schriftelijk of mondeling bezwaar hebben gemaakt tegen het verzoek om vergunning en hen, die redelijkerwijs niet (tijdig) in staat zijn geweest daartoe bezwaar in te dienen. Het bezwaarschrift moet worden ingediend vóór 21 april 1992 bij Burgemeester en Wethouders van Holten, Smidsbelt 6, 7451 BL Holten. Met winst in de laatste wedstrijd heeft het eerste schaakteam van de SV Holten eervol afscheid geno men van de promotieklasse. Van het op de voorlaatste plaats staan de Hardenberg 2 werd met 5,5-2,5 gewonnen en*kon Holten in ieder geval de rode lantaarn nog over doen aan de Hardenbergers. Holten begon met een 1-0 voor sprong omdat Hardenberg met slechts zeven man kwam opdagen. Toen Dinant van Beek vlot remise maakte en Henk van Beek en Ger- rit Luggenhorst snel wonnen, leek het pleit al snel beslecht. Cees Olij overzag echter een penning en ver loor. Gerrit Stevens speelde ook een behoorlijke partij, maar na een afschuwelijke blunder kon ook hij de valg strijken. De overwinning werd veilig gesteld door Ton van Oyen en Teun Scheurwater die bei den het volle punt binnenhaalden. Het jeugdkampioenschap van de schaakclub werd gewonnen door Bart Lubberdink met vier punten uit zes wedstrijden. Tweede wprd Rein IJmker met 3,5 punt en derde Emfie Snippert met 3 punt. Koel Roele sloot de rij met 1,5 uit 6.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1992 | | pagina 5