Te nat, te droog en ook nog de mist in Holten aan vooravond van een historische beslissing ieuwsblad omomk WEEK DEZE TER STAL BON Deze week op pagina 10 Oproep voor chemocar heeft succes Streekplan Boottocht Rode Kruis Commissies negeren bezwaren tegen concept-verkeersplan U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. Opbrengst van Simavi-collecte Brand Bier met gratis place-mats „De Biester" Opknapbeurt De Haar Programma Koninginnedag vrijwel rond Winkels dicht op 30 april 'Rommel is geen taak van overheid' Volgende week grote Paaspuzzel in deze krant. ENSCHEDE Holtens Nieuwsblad donderdag 9 april 1992 - 44ste jaargang no.15 Abonnementsprijs 49.15 Losse nummers 1.- Gedrukte oplage 3075 Verkeer 'Het' gesprek in Holten is deze weken het verkeer. Geen wonder, want deze maand valt de beslissing over de toekom stige verkeersstructuur in Hol ten, waarmee voor in lengte van jaren de verkeersstructuur van het dorp wordt vastgelegd. „Hoe je het ook doet, er is altijd wel iemand die bezwaar zal houden" verzuchtte wethouder Dalhuisen aan het eind van de 'historische' commissieverga dering. De oproep in de lokale en regionale krant vorige week aan de bewoners van het buitengebied om het klein chemisch afval apart in te zame len, heeft succes gehad. Niet min der dan 57 mensen meldden op het gemeentehuis, dat men de chemo car kon langs sturen. Inmiddels in de aanmeldings ter mijn nu gesloten en wordt nu een route uitgezet. Alle aanvragers krijgen bericht wanneer en op wel ke datum de chemocar langs zal komen. Het college van B en W van Holten staat niet achter het voorstel van de gezamenlijke Overijsselse Land- en Tuinbouworganisaties, het streekplan West Overijssel voorlopig niet vast te stellen. Dit advies is onlangs door de land bouworganisaties gegeven aan de provinciale bestuurders. Het Holtens college deelt dit ad vies niet. Zeker voor Holten is het van belang dat op korte termijn het Streekplan wordt vastgesteld, daar men telkens te maken te maken heeft een sterk verouderd plan. Een beter voorstel vindt men om nu het Streekplan vast te stel len om waar nodig later bij te stel len. Het Nederlandse Rode Kruis, afde ling Holten houdt op vrijdag 15 mei weer haar jaarlijkse boottocht. Deze dagtocht is bestemd voor mindervalide mensen en voor mensen die moeilijk op eigen gele genheid een uitstapje kunnen maken. Zij die menen hiervoor in aanmer king te komen, kunnen zich aan melden bij mevr. R. Aaltink-Keve- lam, Larenseweg 61, tel. 6 19 26. Wat in het voorjaar aan hemelwa ter teveel viel, viel in het najaar te weinig, en daardoor gingen vorig jaar twee evenementen van de Hol- tense Handelsvereniging de mist in. De eerste wandeltocht voor kin deren kreeg zoveel regen te verwer ken, dat slechts een handjevol doorzettertjes de wandelschoenen aantrokken. Bij de wijnmarkt in september was het omgekeerde het geval. Door de voortdurende droogte werd geen toestemming verkregen het vuurwerk af te ste ken. Maar omdat de wijnmarkt 'sec' om het eens in vinologische termen uit te drukken opnieuw uit stekend bezocht werd, zal in dit jaar deze markt weer op het pro gramma staan van de winkelbe- vorderende activiteiten van de HHV. De kinderwandeltocht moet het doen met een plaatsje op de middag van de grote bloemen markt, waarmee op 16 mei het zo merseizoen wordt geopend. „Lie ver twee maal iets vreselijk goed, dan vier maal iets matigs", zo argu menteerde Erik Burgers van het organiserend comité het besluit. Het enige voordeel was, dat door het niet doorgaan van het vuur werk de kas nog beter gevuld raak te bij de HHV en er dit jaar een nog mooier vuurwerk de lucht in kan gaan, tenminste als het weer niet opnieuw voor spelbreker speelt. Een voorstel van de gemeente om het vuurwerk te verplaatsen naar het Vletgoor is afgewezen. Liever neemt men de gok. Het vuurwerk hoort bij de Wijnmarkt en dus in het centrum. De winkel- en andere acties van de HHV zijn in het afgelopen jaar ove rigens uitermate succesvol ge weest. Met z'n allen hebben ervoor gezorgd, dat de bonnenactie rond Sinterklaas, maar vooral met Kerstmis een succes werd. Daar- Wat het vuurwerk te kort kwam, kregen de deelnemers aan de kinder wandeltocht in meer dan voldoende mate. door kan er voor de acties van dit jaar meer geld in de priizenpot ge stopt worden en dat is natuurlijk nooit weg. De Holtense gemeenteraad staat aan de vooravond van een historische beslissing. Met slechts de stem van de WD hebben alle leden van de commissies Ruimtelijke Ordening en Volks huisvesting, Gemeentewerken en Financiën, ondanks de be zwaren die door de bewoners van de zuidwijken en directeur van drie Holtense basisscholen werden aangedragen, en na later bleek ook door de Industriegroepen De Kol en De Haar, positief geadviseerd over het concept-voorstel van het college van burgemeester en wethouders over de toekomstige ver keersstructuur. Gezien de zwaarte van de gezamenlijke com missievergadering zal de definitieve beslissing in de raadsver gadering van 27 april weinig problemen met zich mee brengen. Nog nooit sinds de ingebruikne ming van het gemeentehuis, was er zoveel belangstelling voor een commissievergadering, vrijwel al lemaal bewoners van de zuidwij ken die gehoor hadden gegeven aan een oproep van een bewoners groepering uit de Pastoriestraat, Larenseweg en Wilhelminastraat om met hun aanwezigheid het pro test tegen de aanleg van de Mais- weg ten zuiden van de Pastorie straat kracht bij te zetten. In het betoog van alle vijf de insprekers kwam de vrees naar vo ren, dat door aanleg van de Mais- weg de verkeersonveiligheid voor het langzame verkeer en met name voor de schooljeugd in de zuidwij ken in het gedrang komt. Direc teur Aangeenbrug, die sprak na mens de directies van de Haar- school, Dorpschool en De Schakel stelde, dat de eenzijdige aanleg van een verkeersweg ten zuiden van Holten een onevenwichtige verkeerafwikkeling ten gevolg heeft. Hij pleitte dan ook voor een gelijktijdige oplossing een de noord- en zuidzijde en deed dit vergezeld gaan met een eigen ge maakte fabel .Koning leeuw en de Oranjerivier'. Mevrouw Mulder, die namens de Orapjestraat het woord voerde, was niet alleenbe- zorgd over de verkeersveiligheid voor de kinderen, maar wilde na- drukkelijkde toezegging, dat de nieuwe Maisweg verboden wordt voor het vrachtverkeer. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Hij/zij betaalt abonnementsgeld per jaar ad 49.15 Afzonderlijk Ook de bewoners van Diessen- plas verzetten zich. „Wij worden door de nieuwe maisweg gewoon afzonderlijk gehouden", verklaar de mevrouw Mioch, lid van de be wonerscommissie van Diessen- plas. „Het verkeer wordt in onze straat straks veel drukker. Hoe ko men we straks naar het dieren- parkje of naar de Beuseberg". Jan Willem Maneschijn, die sprak na mens de bewoners in de naaste omgeving van de rotonde op de Larenseweg wees de commissiele den erop, dat de risico's voor het langzame verkeer sinds de inge bruikneming sterk zijn toegeno men. Door de aanleg van de Mais weg zal de stak- en geluidsoverlast ook alleen maar toenemen. De be woners hebben ook nooit begre pen, waarom midden in het dorp een dergelijke rotonde is aange legd. Zoals te verwachten was, heb ben de bewoners van de Pastorie straat de meeste bezwaren tegen de nu geplande maisweg. In een uitgebreid betoog liet woordvoer der E.C.C. Houck geen spaan heel van het gemeentelijk voorstel. „Het is een volledig onjuiste weer gave dat er behalve van de direct aanwonenden geen overwegende bezwaren tegen de Maisweg be staan". Ook was hij van mening, dat de inspraakprocedure niet juist was gevoerd. „In feite wordt nu vergadering over een variant waarover totaal kon kon worden ingesproken. Aan de eisen, die de raad zelf aan de inspraak procedu re heeft gesteld, wordt dan ook niet meer voldaan". Jet Moed van de Verkeersgroep Holten tenslotte onderschreef allee bezwaren van voorgaande sprekers en voegde er nog aan toe, dat ook in de nieuwe plannen er teveel rekening wordt gehouden met het autoverkeer. In de week van 22 tot en met 28 maart werd in Holten de collecte voor Simavi gehouden. Deze bracht in totaal een bedrag van f 3927,40 op. „In alle onderzoek zijn de fietsers maar één keer geteld". Levensaders De Industriegroep de Kol en de Haar, hadden er de voorkeur aan gegeven, niet gebruik te maken van het spreekrecht, maar hun be zwaren tegen de voorgenomen plannen schriftelijk aan de com missieleden mee te delen. Zij zien in het plan van B en W geen enkel positief punt ten opzichte van de huidige situatie. „Men kan zich zelf afvragen of er, buiten enkele win keliers, nog inwoners in Holten zijn die er enig voordeel van zulen on dervinden. Kennelijk wordt in Hol ten nog steeds niet berepen dat de wegen, ook voor de Holtense indu strie, de levensaders zijn". De indu strie ziet dan ook niets in de in hun ogen geldverslindende maatrege len die de bewoners alleen maar De woonomgeving in woonwijk de Haar zal in de komende tijd gron dig worden opgeknapt. De com missies Gemeentewerken en Fi nanciën gingen accoord met het beschikbaar stellen van een kre diet van 100.000. De woning bouwvereniging Onze Woning zal 75.000 bijdragen. Voor dit geld zal de verlichting van de voetpaden worden verbeterd, krijgen de brandgangen (achter de schuurtjes) verlichting, worden nieuwe speelvoorzieningen aange legd en worden verkeersremmen- de maatregelen aangelegd. Over de uitwerking van de verkeers maatregelen heerst nog onenig heid tussen de bewoners van de verschillende straten. Daarover zal nog nader overleg worden ge pleegd met de bewonerscommissie van de wijk. grote overlast zullen bezorgen. De WD bij monde van J. Kevelam hield vast een reeds eerder ingeno men standpunt, dat er gezocht is naar een verkeerde oplossingsrich ting en kondige aan in de raad tegen het gehele voorstel te stem men. Harrie Dul van het CDA be nadrukte, dat het plan, zoals dat nu voorligt, slechts de eerste fase is van een definitieve keuze, waarbij een noordelijk route, al dan niet als gedeeltelijke rondweg, nog steeds in beeld is, maar pas, nadat door nieuwe verkeerstellingen is komen vast te staan, dat er aanvullende maatregelen nodig zijn. Een totale oplossing op korte termijn is niet mogelijk, zo is het argument van het CDA. De PvdAer J. Metsema- kers onderkende, dat door de aan leg van de Maisweg het behoud van het natuurschoon in het zui den van het dorp geweld wordt aangedaan, maar zag geen andere oplossing om het verkeer in het dorpscentrum verkeersluw te maken. De Pastoriestraat is voor de afwikkeling van het verkeer niet geschikt. Dat tijdelijk nieuwe knel punten kunnen ontstaan, kon hij eveneens ontkennen. Gemeentebelang, die een eigen va riant ontwikkeld heeft over de nieuwe maisweg, achter de bebou wing van het toekomstige Lukens- veld, ging accoord met het con cept-voorstel, maar wilde over de nadere invulling zich niet uitten. Dat komt pas bij de voorjaarsnota, zo verklaarde Jan Soepnel, als de financiële onderbouwing van de plannen aan de orde komen en de kosten voor de burger duidelijk worden. Wethouder Henk Westerik hield de insprekers voor, dat het vracht verkeer nooit helemaal uit het dorp zal kunnen verdwijnen. De lijnbus, de brandweerauto en de vuilniswagen moeten hun weg kunnen vinden. De wegen zullen daarvoor de benodigde breedte moeten hebben. Door de aanleg van twee rotondes, een nabij de Parallelweg bij de Rijssenseweg en Holtens Nieuwsblad is een uitgave van Oostelijke Weekbladpers b.v. in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactie: Frederique Rentenaar tel. 053-28 15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6 Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 H. van Zon Van Holtenserf47 Holten tel.05483-6 1981 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 Nog nooit was er zo'n belangstel ling voor een gemeentelijke com missievergadering. een bij de Brug v.d. Borchstraat, waarover aan de raad zich even eens eind april zal uitspreken, wordt alvast een eerste stap gezet in het afremmen van het doorgaan de verkeer. Hij zegde toe, dat er ook in de verdere proceduregang voldoende inspraakmogelijkhe den worden ingebouwd, maar hield, evenals zijn collega van fi nanciën Wim Dalhuisen, de boot af wat betreft de definitieve invulling van de verkeersplannen. Het raamprogramma voor de vie ring van Koninginnedag op 30 april is inmiddels door de Stich ting Viering Nationale Feestdagen vastgesteld. De nadere invulling volgt in het Holtens Nieuwsblad van 16 april. 's Morgens begint het programma om 09.00 uur met de traditionele aubade op de Smidsbelt. Aanslui tend volgen tussen 09.15 en 12.00 uur de activiteiten van de verschil lende Holtense verenigingen en groepen en de jeugdrommelmarkt onder het motto: Oranjegeweld op de Smidsbelt. 's Middags is er de gebruikelijke gezins-fletspuzzel- tocht. Koninginnedag wordt be sloten met een taptoe op de Smidstbelt, jvaaraan vier muziek corpsen zullen deelnemen. De tap toe begint om 20.00 uur en duurt tot plm 22.00 uur en wordt besloten met het afsteken van 'bengaals vuur'. Verenigingen die zich nog willen aanmelden voor het Oranjegeweld op de Smidsbelt, kunnen contact opnemen met mevr. M. Hanewin- kel, tel.62777of Hans Wissink, tel 61666. De winkels in Holten zullen op Koninginnedag, 30 april, de gehe le dag gesloten zijn. De wekelijkse koopavond zal niet worden ver plaats naar vrijdag, maar komt in die week te vervallen. Wethouder Henk Westerik ziet geen mogelijkheden om de toene mende vervuiling van Holten een halt toe te roepen. Zo deelde hij maandagavond bij de vergadering van de commissie Gemeente Wer ken op vragen van het commissie lid W. tor Schure van Gemeentebe lang mee. Zoals bekend sprak Gemeentebe lang vorige week tijdens de leden vergadering haar bezorgdheid uit over de troep langs Holtens dreven en stelde voor meer afvalbakken te plaatsen. In overleg met de schoolleiding zijn op de route Haarstraat Smids belt op korte afstand van elkaar opvallend gele afvalbakken opge hangen. Dat heeft er nauwelijks toe geleid dat er minder rommel op straat ligt. Wethouder Westerik kon dan ook alleen maar conclude ren, dat zoiets niet helpt. „Ik zou niet weten wat wij er als overheid aan moeten doen. Als je nou zou zeggen tjonge, tjonge wat een suc ces, maar dan zou ik moeten lie gen. Laten we maar thuis begin nen". Dit uniek gebeuren is kort moor wel zo krachtig. 50.000 kilo boeken, romans, literatuur strips voor weggeefprijzen. DIT MAG U NIET MISSEN: 2500M2 GROOT! SPROOKJESMARKT HOBBY PUZZELMEKKA COMPUTER M0PPENKRAAM KUNST WETENSCHAPPELIJK (NON) FICTION USA BOOKS ENCYCLOPEDIEËN ENZ.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1992 | | pagina 1