„Veldtocht zonder Splo niet denkbaar Kansen nieuwe huisvesting vergroot door fusieplannen WEEK Gemeentebelang is afval meer dan beu Dijkerhoekers met boerenbruiloft in Openluchtmuseum DEZE TER STAK Scholengemeenschap rekent op ministerie Kledingbeurs Open dag tuinders Open Deur dienst Verkeersplan dinsdag in commissie Concert HMV Chemocar De Look 1 O95 „DE BIESTER" Manifestatie Deze week op pagina 6 Bar-dancing „DE WAAG" Normaal treedt 10 april weer op U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. BON Amstel Malt Bier Holtens Nieuwsblad donderdag 2 april 1992 - 44ste jaargang no.14 Abonnementsprijs 49.15 Losse nummers ƒ1.- Gedrukte oplage 3075 De faoerenraanifestatie in Kaalte kan vrijwel niemand ge mist hebben. Alle kranten heb ben er uitvoerig over bericht en dat de boeren in Salland het niet langer meer pikken, werd zelfs door het NOS journaal op gepikt. Achter de schrmen heb ben de Holtense boeren een groot aandeel gehad in het wel slagen van de organisatie. Zeer geschikt voor jullie feest! Dinsdag 7 april wordt er in zaal Vosman weer een kledingbeurs voor gedragen kinder- en tiener- kleding gehouden. Dit keer komt de zomer- en voorjaarskleding aan de beurt, winterkleding graag bewaren tot de najaarsbeurs. De verkoop is 's morgens van 09.30 tot 11.30 uur en 's avonds van 18.30 tot 19.30 uur. Kleding (maximaal twaalf stuks) kan men inleveren op maandag 6 april na voorafgaande telefonische afspraak: 05483-61199 na 17.00 uur. De in te leveren kleding dient schoon en van goede kwaliteit te zjjn. Het bewaarloon bedraagt twee dubbeltjes per stuk. Van de verkoopprijs wordt 20 ingehou den. De beurs staat alleen open voor kinder- en tienerkleding en niet voor ondergoed, dames- en he renkleding. Wel kunnen worden aangeboden fietszitjes, fietsman den, autostoeltjes, rolles skates e.d. Men kan de niet verkochte kleding afhalen dinsdagavond op woens dagochtend voor tien uur. Kleding die voor woensdag 10.00 uur niet is afgehaald gaat naar dé stichting Dorkas. Tuinders uit de Stedendriehoek (Apeldoorn, Deventer en Zutphen) geven het publiek zaterdag 4 april de gelegenheid hun bedrijven eens van dichtbij te bekijken. Onder het motto Kom in de Kas, kan de be zoeker bij twaalf tuinbouwbedrij ven terecht. Er is onder andere te zien hoe paprika's witlof, trosrozen en pot- en kuiplanten worden ge teeld. Tevens kan men zich laten informeren over nieuwe en milieu vriendelijke teelttechnieken. Langs de deelnemende bedrijven is een fiets/autoroute met een leng te van 35 kilometer uitgezet. Rou tebeschrijvingen zijn verkrijgbaar by de VW-kantoren en de deelne mende bedrijven. Vrijdag 10 april moet het weer gebeuren in Espelo. Dan doet de Achterhoekse popgroep tijdens de jaarlijkse veldtocht de feesttent aan de Pasmansweg weer aan voor een ongetwijfeld daverend optreden. Want zoals lead-zanger Bennie Jolink het verwoordt: „Een veldtocht zonder Splo is als Normaal zonder pils. Als we mochten kiezen tussen het winnen van het songfestival in Malmö of een avondje höken in Espelo, dan zou de keuze niet moeilijk zijn. Alhoewel..." 'Buugen of barsten' is de naam voor de Veldtocht 1992. In het achttiende jaar van hun bestaan heeft Normaal nogal wat verande ringen ondergaan. Nadat jaren lang het accent toch op succesvol le hoem-pa-pa muziek lag, wil de groep niet vervallen in, zoals Jo link het noemt „elektronische ha- venazangers". Het recept tegen de verzadiging is 'terug naar de wor tels'. Eerlijke rock-and-roll dus met een nieuw repertoire dat hij als bijtend, pittig en heel direct van karakter omschrijft. Tijdens de jongste toernee speelt Normaal vooral oude nummers, al dan niet in een nieuw jasje gesto ken en deels nog nooit live ver tolkt. Doelgroep blijft echter altyd de gewone man, een Saksiche boer of burger die een avond lang com pleet uit zijn bol kan gaan. Overi gens komen de Normaal-fans van heinde en verre naar het weiland van Jan van Ap, getuige ook het feit dat naast de normale voorver koop al een vóór-voorverkoop cir cuit op gang is gekomen. Het is dan ook raadzaam de kaartjes tijdig aan te schaffen, al was het maar omdat ze dan ook een rijksdaalder goedkoper zijn. In verband met de veiligheid zal de organisatie in overleg met de brandweer meedo- Heel Espelo is volgende week ongetwijfeld weer present bij de veld tocht van Normaal. genloos 'nee' verkopen als de tent echt vol is. Kabaal Het voorprogramma van het Nor maal-optreden is in handen van de Bathmense band Kabaal, bekend om de jankende gitaarsoli, stam pende drums en een bulderende bas. Eerder al speelde deze semi- professionele groep in het voorpro gramma van De Dijk en Clouseau en werd in Denemarken interna tionale ervaring opgedaan. De tent aan de Pasmansweg gaat om 20.00 uur 'open' en de voorver koop is, zoals gewoonlijk bij diver se café's in Holten, Dijkerhoek en Nieuw-Heeten terwijl ook de VW Holten kaarten beschikbaar heeft. Holtens Nieuwsblad is een uitgave van Oostelijke Weekbladpers b.v., in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad' Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactie: Frederique Rentenaar tel. 053-28 15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6 Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 H. van Zon Van Holtenserf47 Holten tel. 05483-6 1981 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 1224 De schoolbesturen van de Scholengemeenschap Holten en het Thomas Ainsworth College Goor verwachten door de voorge nomen fusie hoger op de lijst te komen voor vervangende schoolruimte, dan nu het geval is. Zowel de school in Holten als in Goor zijn toe aan een nieuw schoolgebouw waarin alle onderwijsafdeling een plaats kunnen krijgen, maar hebben tot nu toe nul op het request gekregen van de Staatssecretaris van Onderwijs. In gesprekken die in de afgelopen tijd in Zoeter- meer zijn gevoerd heeft men weliswaar geen bevestiging zwart op wit kunnen krijgen dat bij een fusie er daadwerkelijk op korte termijn geld beschikbaar zal komen voor vervangende huis vesting, maar rector L^G.M. van Minderhout verklaarde dins dag bij de presentatie van de fusieplannen, dat men bij de besprekingen dit punt wel degelijk heeft ter tafel gebracht. „Wij hebben ons lesje van de vorig keer geleerd". Voorlopig handelt het echter nog maar om een voornemen om beide scholen aaneen te smeden. Daartoe hebben de schoolbestu ren op dinsdag 31 maart een inten tieverklaring getekend waarin wordt uitgesproken dat zij een on derzoek laten verrichten naar de haalbaarheid van een fusie. Daar toe wordt een stuurgroep in het leven geroepen plus een aantal werkgroepen die zich gaan bezig houden met plan van aanpak, dat vrijwel gelijk zal zijn aan het fusie- In de Hervormde Kerks wordt op zondag 5 april een Open Deur- dienst gehouden met als thema Wie kent Hem niet? Voorganger is pastoor A. Rademaker. De muzi kale omlijsting wordt verzorgd door het Gerristsen Koor. De dienst begint om 19.00 uur; vanaf 18.50 uur is er samenzang. plan tussen SGH en de scholenge meenschap De Marke. Direct na de Paasvakantie hoopt men aan de slag te kunnen gaan. Door de goe de ervaeringen die men opgedaan heeft met de vorige fusie verwacht men weinig zwaarwichtige proble men. De bedoeling is, dat in Holten SGH de hoofdvestiging wordt en het TAC in Goor een nevenvestiging, waardoor het gemeentebestuur van Holten ook het schoolbestuur van de school in Goor zal worden. Het TAC is nu een algemeen bij zondere school. In Holten zullen alle onderwijssoorten gevolgd kunnen worden, wat betekent dat de LTS afdeling van Goor naar Holten zal verhuizen. Herverkaveling Hoewel de noodzaak van een fusie niet direct aanwezig was (SGH is al Als alle plannen doorgaan, wordt zal de nieuwe SGH heel wat groter worden dan het huidige gebouw. Aan de achterzijde is er zo te zien nog voldoende ruimte om nieuwbouw te realiseren. een brede scholengemeenschap) ders wellicht tot een andere wil men de fusie toch zo snel moge- schoolkeuze voor kun kind komen lijk op de rails zetten om de boot in dan voorheen. In principe zal de onderwijsland niet te missen. In fusie voor 1 augustus 1994 moeten Lochem ontstaat uit een fusie het zijn afgerond, maar een eerdere da- Staringcollege, in Haaksbergen, tum wordt niet uitgesloten geacht. Neede en Eibergen fuseren een groot aantal scholen en ook in Al- melo wordt gefuseerd. Daardoor ontstaat een herverkaveling in voedingsgebieden, waardoor ou- Komende dinsdag 7 april in een gecombineerde commissieverga dering het ontwerp-voorstel over de verkeersstructuur voor Holten aan de orde komen, zoals dat in het Holtens Nieuwsblad van 27 februa ri door B W is gepubliceerd. Wie gebruik wil maken van het spreek recht heeft tot half vier dinsdag middag de tijd om zich aan te mel den bij de heer De Blaauw op het gemeentehuis. In verband met de te verwachten drukte wordt men evenwel verzocht zich zo snel mo gelijk aan te melden. De Holtense Muziekvereniging (HMV) houdt op zaterdag 4 april haar traditioneel vooij aarsconcert in sporthal 't Mossink. Onder leiding van dirigent Bert Fransen brengt het orkest o.a. Ou verture de fête van Norbert Hoff man, Song of freedom van Jan de Haan en Live on mars van David Bowie. De drumband onder leiding van Hugo Masselink zal samen met de jeugddrumband optreden. De tambours spelen onder andere een eigen werk van de instructeur. Karin Beltman zal tenslotte haar majorettes laten optreden sa men met het orkest en met muziek op band. Het concert begint om 20.00 uur en de toegang is gratis. A/s lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Hij/zij betaalt abonnementsgeld per jaar ad 49.15 De buurtvereniging Schoolkring Dijkerhoek en de toneelvereni ging DAT Dijkerhoek hebben de vereerende uitnodiging ontvan gen om op Hemelvaartsdag, don derdag 28 mei, ter gelegenheid van de opening van het seizoen van het Openluchtmuseum in Arnhem een reprise te geven van de boerenbruiloft, zoals die twee jaar geleden werd opgevoerd ter gelegenheid van het 100 jarig be staan van molen De Hegeman in Dijkerhoek. Door het geweldige succes van de recordpoging Pannekoekenbak- ken op 13 mei 1990, sneeuwde - publicitair gezien - de boerenbrui loft die op de zaterdag daarvoor in en rond de grote feesttent werd gehouden, een beetje onder. Ge lukkig bleken er onder het talrijke publiek toen zich een aantal 'ken ners' te bevinden, een groep uit Harfsen die zich tot doel heeft ge steld oude folkloristische gebrui ken onder de aandacht te brengen van een breder publiek. De Harfse- naren onderhouden goede contac ten met het Openlucht museum en via hen werd de uitnodiging ont vangen om het hele spektakel nog eens op te voeren. Het wordt voor de Dijkerhoekers nog een hele organisatie, want niet alleen bruid en bruidegom, de brui loftgasten en de 'burgemeester' zijn vertegenwoordigd, ook de bruiskoe en de bruidswagens rei zen mee. Men wil er een zo authentiek mogelijk schouwspel van maken, compleet zeifis met de brul'ftneu- gers en natuurlijk allemaal in de passende kledij. In totaal zijn er zo'n 40 deelnemers bij betrokken, maar naar verwachting zullen heel wat Dijkerhoekers die dag een be zoek brengen aan het Openlucht museum. De belangstelling in het buitenge bied voor het ophalen van het klein chemisch afval blijft tot nu toe achter bij de verwachting. Slechte tien bewoners van het buitenge bied hebben zich momenteel ge meld voor de speciale ophaal dienst, maar men verwacht dat er veel meer klein chemisch afval op gehaald kan worden. Nog tot en met vrijdag kunnen bewoners van het buitengebied zich aanmelden bij gemeentewerken voor de che mocar die op 14 april via een uitge zette route langs zal komen. Voor het ontwerp bestemmings plan De Look zijn twee bezwaar schriften ingediend, waarvan één ondertekend door meerdere perso nen. In de commissie Ruimtelijke Ordening van woensdag 8 april worden de bezwaarhebbenden ge hoord. 24 flesjes I Vi Waar men ook kijkt in Holten, overal verspreid liggen de overblijfselen van de consumptiemaatschappij. Leden van de kiesvereniging Ge meentebelang hebben maandag avond hun verontrusting uitge sproken over de toenemende ver vuiling in Holten. Met name op de routes waar de schooljeugd van en naar Holten rijdt zijn een bron van ergernis. Langs de Dorperdijk ligt volgens waarneming van velen een lang lint van snoeppapiertjes, lege blikjes en andere 'troep', maar ook de route van de school naar de bushalte wordt - nog steeds- ge markeerd door afval, ondanks dat er op regelmatige afstand afval bakken zijn geplaatst. Na enig debat over en weer werd besloten, contact te zoeken met de schooleiding om te kijken in hoe verre de kiesvereniging door mid del van voorlichting aan de school jeugd kan bijdragen in een beter milieubewustzijn van de jeugd. Voorts zal worden voorgesteld aan de gemeenten Holten om langs de Dorperdijk ter hoogte van het via duct een afvalbak te plaatsen. Uit de discussie bleek, dat ook ou deren een berg afval veroorzaken, Zo blijken bijvoorbeeld wielren ners een spoor van afval achter te laten op de Toeristenweg, terwijl automobilisten bij de op- en afrit ten van de Al hun schillen en der gelijke uit het raampje kieperen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1992 | | pagina 1