Holten loopt nog niet erg warm voor komst asielzoekerscentrum V W-bespreekbureau nu ook in Holten Holtens Nieuwsblad WEEK Aardappels voor inwoners Moskou DEZE r Al Expositie Toeristen weg 's nachts afgesloten Antiek-Veiling Bevolking zet vraagtekens bij kostenplaatje verbouwing De Haspel Met bus naar Klompjan in Markelo Bingo-avond Nierstichting Veel bezwaren tegen ontwerp Buitengebied U ontvangt een fraaie BON Landbouw wil opschorting Streekplan „De Biester" oltens Nieuwsblad donderdag 19 maart 1992 - 44ste jaargang no.12 Abonnementsprijs 49.15 Losse nummers 1 Gedrukte oplage 3075 Beroemd Als we ons niet vergissen zul len Jan en Ineke Bronnekreef donderdag 9 april even de be roemdste mensen van Splo en omgeving zijn. Vorige week werden in hun boerderij opna men gemaakt door de Avro te levisie, die ter gelegenheid van de opening van de Floriade zul len worden uitgezonden. Alsof het hun dagelijks werk was, acteerden zij tot volle tevre denheid van de televisiemen sen. Met ingang van dinsdag 31 maart biedt de ontmoetingsruimte van dorpshuis De Boschkamp tot Pasen onderdak aan een expositie van de cursisten van atelier Passe- Partout. De tentoonstelling omvat voornamelijk aquarellen en enkele tekeningen met grafiekstift. Ate lier Passe-Partout bestaat inmid dels zes jaar en staat onder leiding van Annemiek Ariëns. In tegen stelling tot vorige tentoonstellin gen zijn ditmaal vrijwel uitsluitend aquarellen te bewonderen. Iedere donderdagmiddag komen de ne gen cursisten bijeen in het dorps huis. Wekelijks wordt dan aan dacht besteed aan een facet van de noodzakelijke theorie, terwijl de cursisten zich daarnaast bezighou den met de praktijk. De Toeristenweg is in verband met het broedseizoen van de Korhoen ders 's nachts weer voor enige tijd afgesloten voor het gemotoriseer de verkeer. De weg is dagelijks afgesloten tus sen negen uur 's avonds en negen uur 's morgens. De afsluiting wordt aangegeven middels borden. Aan Holtense zijde begint de afsluiting bij de dagcamping. Aan de Nijver- dalsc kant wordt dc weg afgesloten ter hoogte van het bezoekerscen trum van Staatsbosbeheer. De ho tels en restaurants aan de Toeris tenweg bij ven 24 uur per dag be reikbaar. uil o.a. diverse voorname nalatenschappen. 50 st. 18e en 19e eeuw.se kabinetten, secre taires, mahonie kasten, ca. 1800 kavels. Kijkd.: 20,21,22 ntrt. 10.00-17.30 u. Veiling: 23 t/m 27 mrt. 19.00 u. Veilinghuys De Castanghe te Lochem Kastanjdaan34-36 Lochem, tel.05730-51895 Veiling! huijs I Tie Castanghe „Jarenlang kan er niks in Holten. Al tien jaar wachten we in het buitengebied op riolering en nu er asielzoekers komen kan de Haspel plotseling wel aangesloten worden op de riolering". De hartekreet van een van de omwonenden van camping De Haspel in het propvolle gebouw Irene werd begroet met een daverend applaus. Niet zozeer de komst van de asielzoekers was dinsdagavond bij de toehoorders op de informatieavond het punt van discussie, maar wel de hoeveelheid geld die nodig is om de Verwaarloosde camping De Haspel om te bouwen tot volwaardig asielzoekerscentrum. De nadrukkelijke toezegging van M. Legiese, hoofdmedewerker opvang asielzoekers regio Midden Nederland van het ministerie van WVC, dat de kosten volledig voor 'rekening Rijk' zijn maakte maar weinig indruk. De opmerking dat er ee overlegcommissie wordt opgezet, waarin naast medewerkers van het asielzoekerscentrum ook buurtbewoners zitting zullen hebben werd voor kennisqevinq aangenomen. Holtenaren hebben niet de neiging onmiddellijk op de baricaden te klimmen als er iets niet naar hun zin gaat. Zo ook dinsdagavond. Vrij gelaten liet men de uitleg van burgemeester mr. W.L.F.C. ridder van Rappard en de heer Legiese over zich heen gaan over de gang van zaken tot nu toe en de ervarin gen die men elders in het land heeft opgedaan met asielzoekers centra. De tongen kwamen pas los nadat na het kopje koffie Johan Jansen van Nido als eerste een aantal vra gen afvuurde op het gezelschap achter de tafel op het podium, dat inmiddels uitbreiding had gekre gen van directeur J.P'. Eijpe van het asielzoekerscentrum Klomp jan in Markelo en mevrouw G.C.M. Bekkers, cordinatrice Gezond heidszorg Asielzoekers. Jansen wilde wel eens weten hoe het zat met de extra kosten die moeten worden, wat er gaat veranderen met de bebouwing en hoe zich dat verdraagt met het bestemmings plan. Ook wilde hij weten hoeveel kans er is op een verhoogde crimi naliteit en hoe het zit met de in spraak voorde burgerij. Gezien het gemompel in de zaal, vertolkte Jansen de vragen van velen. Uit de antwoorden vanachter de tafel bleek, dat het met de crimina liteit rond de asielzoekers net zo gesteld is als in plaatsen zonder zo*n centrum. Af en toe gaat het Holtenaren die graag eens een I kijkje willen nemen in het asiel- i zoekerscentrum Klompjan in 1 Markelo om daar met eigen j ogen de gang van zaken rond de opvang van de asielzoekers te bekijken, kunnen op zaterdag 28 maart met de bus mee die vertrekt om 10.00 uur vanaf sporthal 't Mossink. Om twee uur gaat er eveneens een bus naar Markelo. Wel dient men zich vooraf aan te melden bij het gemeentehuis in Holten. Dat kan tot uiterlijk vrijdag 27 maart. De busrit is gratis. mis, maar niet explosief meer dan elders. Nadrukkelijk wees Holtens burgemeester er op, dat de in spraakprocedure nog helemaal van start moet gaan. Allereerst zal de gemeenteraad zich moeten uit spreken of men in principe accoord gaat met de komst van een AZC, dan zal via een art 17 procedure, die een bestemmingsplanwijziging beoogt van ten hoogste jaar zonder mogelijkheid van verlenging, de inspraak voor de burger mogelijk worden. Een en ander zal naar ver wachting in de gemeenteraad van juni zijn beslag krijgen. Weinig positief waren de omwo nenden wover e wijze waarop de informatie naar de burgers was ge schied. volgens burgemeester Van Rappard was dat niet te wijten aan Holtens Nieuwsblad is een uitgave van Oostelijke Weekbladpers b.v., in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-842842 Redactie: Frederique Rentenaar tel. 053-28 15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6 Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 H. van Zon Van Holtenserf 47 Holten tel.05483-6 1981 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 Een zaal voor Holtenaren luistert vol aandacht naar de uitleg over het toekomstige asielzoekerscentrum. de gemeente maar aan een overij verige bezorger van een regionaal huis-aan-huisblad, die op verschil lende plaatsen de krant niet had bezorgd, een opmerking van een eigenaar van een van de zomer huisjes op de Borkeld, dat de ge meente de eigenaren altijd wel weet te vinden als er geld te halen valt, zoals de OGB en woonforen- senbelasting, maar kennelijk niet in staat was om de omwonenden tijdig en juist te informeren, legde Van Rappard naast zich neer. Dipje Niet allemaal luid uitgesproken, maar toch duidelijk voelbaar, wa- Liefhebbers van popconcerten, theaterspektakels en andere eve nementen opgelet. In plaats van op zaterdag in alle vroegte naar Raalte, Nijverdal of Deventer te rijden om daar aan de sluiten bij de rij voor het Theaterbespreek bureau van de VW, kan men van af heden nu terecht bij de VW in Holten. Dat scheelt niet alleen een hoop reistijd, maar ook de kans op een lange rij voor de balie is in Holten aanmerkelijk kleiner dan in een van de grotere plaatsen. De plaatselijke VW is dan ook erg blij, deze nieuwe service aan de Holtense bevolking te kunnen aanbieden. Het Theaterbespreekbureau is niet nieuw van opzet, maar gezien de kosten die eraan verbonden zijn, heeft de Holtense VW aller eerst de kat uit de boom gekeken en heeft men 'meegelift' met de VW in Raalte. Die proef was zo goed geslaagd, dat besloten werd zelf aansluiting te zoeken bij deze landelijke VW activiteit en sinds enkele dagen is het bespreekbu reau operationeel en kunnen de Holtenaren aan de nieuw ingerich te balie op hun gemak een keuze maken uit het omvangrijke aan bod van evenementen in geheel Nederland. Heeft men zijn keuze gemaakt, wordt via het computer netwerk contact gemaakt met de centrale computer die kijkt of er voor het gewenste evenement op de gewenste datum nog kaarten voorradig zijn. Zo ja, dan 'spuugt' de computer een geprinte voucher uit, die men ter plaatse bij het evenement - meestal aan een spe ciale kassa - kan inwisselen voor een kaartje. Boter bij de vis Normaal gesproken wordt men di rect gewaar of er nog kaarten voor handen zijn, maar is de vraag groot, zoals onlangs bij de voorver koop voor het concert van Dire Straits, duurt het soms een kwar tiertje voordat de verbinding met de centrale computer tot stand komt. Weglopen en het elders pro beren heeft geen enkele zin, want alle VW theaterbespreekbureau's zijn aangesloten op dezelfde cen trale computer. Ook telefonisch bestellen zit er niet in. Men dient zelf naar de Dorpsstraat 27 te ko men om de kaartjes te bestellen en er dient gelijk te worden afgere kend. Boter bij de vis: niet betalen betekent geen kaartjes. Eveneens hoeft men er niet op te rekenen dat men met vriendelijke woorden An- dré Hoeben of Tineke Wolters van de VW kan ompraten om voor de vastgestelde datum alvast kaart jes te reserveren. „Geen voorver koop voor een voorverkoop, daar houden we strikt de hand aan, an ders is straks het hek van de dam", zegt André Hoeben zeer beslist. Service Omdat de serviceverlening aan de Holtenaren het Holtens Nieuws blad na aan het hart ligt, zullen we in het vervolg, zover de ruimte het toelaat althans, in samenwerking met de VW in een rubriekje de grote evenementen waarvoor veel belangstelling wordt verwacht, in onze krant opnemen. Voor het complete overzicht kan men bij de VW terecht. ren de vragen over het feit dat een 'onbekende' eigenaar plotseling zijn camping opgewaardeerd ziet op kosten van de belastingbetaler, leverde nogal wat cynische opmer kingen op. „Kan elke eigenaar van een camping die een dipje heeft in zijn omzet zich aanmelden', was de vraag. Ja, was het antwoord, maar na afloop van het contract is het wel een kwestie van afrekenen. De recreatieondernemers en de Hotlense VW hebben zich gdins- dagavond rustig gehoduen. Na mens hen legde eigenaar van de meer van camping de prins de ver klaring af, dat men schriftelijk om een onderhoud had gevraag bij het college van Burgemeester en Wet houders. „De recreatieonderne mers zijn bezorgd ovder de ontwik kelingen". En zij ni£t alleen, zo kregen we de indruk. „Ik word hier niet vrolijk van" verwoorde voorzitter Jaap Bax van de Stichting vluc^itelingehulp Holten de gevoelens van de vrijwil ligers die zich in Holten inzetten voor de opvang van asielzoekers. „Kennelijk willen wij in Holten iet fat mensen ten koste van niets een tweede kans krijgen". De Nierstichting afdeling Holten organiseert op donderdag 26 maart een gezellige bingo-avond met prachtige prijzen. Te winnen valt o.a. een tuinameublement. De opbrengst van de bingo-avond komt ten goede van het werk van de Nierstichting. De bingo-avond wordt gehouden in zaal Vosman en begint om 20.00 uur. Het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied heeft een groot aan tal bezwaarschriften opgeleverd. De meesten zijn echter niet van zwaarwegend karakter, maar han delen om verschuiving van een bouwblok. Daarnaast zijn er nog Ongeveer tien bezwaarschriften die betrekking hebben op een deel van het voorontwerp, zo deelde burge meester mr. W.L.F.C. ridder van Rappard desgevraagd mee. Alle bezwaarschriften zijn om ad vies naar bureau Witpaard en part ners gezonden. Naar verwachting zal het bestemmingsplan buiten gebied in de raadsvergadering van juni behandeld kunnen worden. Holtens Nieuwsblad Parker-Jotter ballpoint geïnformeerd. als u ons een nieuwe Als abonnee bent u ANNAAXi daarvan verzekerd. 3D0lin86 OPgGGll. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Woonplaats: Hij/zij betaalt abonnementsgeld per jaar ad 49.15 De plaatselijke Dorcas groep organiseert deze maand een bijzondere voedselactie welke bestemd is voor de inwoners van Moskou. Zoals bekend is er in de voormalige Sovjet Unie vooral in de grote steden een schrijnend tekort aan eerste le vensbehoeften. Eind maart wordt een voedsel- zending met consumptieaar dappels, uien en wortels naar Moskou getransporteerd. Deze producten worden daar in de gaarkeukens verwerkt en ver volgens aan de bevolking uit gedeeld. De actie van Dorcas wordt in diverse plaatsen in Nederland gehouden, zodat de vrachtauto 'vol' naar Moskou kan. Trans port van het voedsel is al gere geld. Dorcas-groep Holten vraagt de plaatselijke bevolking, vooral de aardappeltelers, een 'over schot' beschikbaar te stellen voor de gaarkeukens van Mos kou. Voor de (aardappel)bijdrage kan men contact opnemen met: Herma Aanstoot, tel. 63961; Jo Bosschers, tel. 61064 of Geurtje Meijerink, tel. 63669. Het VVV kantoor is sinds kort uitgerust met een speciale balie voor het Theaterbespreekbureau. De besturen van de Overijsselse land- en tuinbouworganisaties en de Gewestelijke Raad voor Over ijssel van het Landbouwschap hebben er bij Gedeputeerde Sta ten op aangedrongen de herzie ning van het Stseekplan voorlopig op te schorten. Reden voor dit opmerkelijk ver zoek is dat de landbouw een einde wil aan het chronische gebrek aan duidelijkheid voor de agrarische sector in het gebied. Het Streek plan West-Overijssel kan die dui delijkheid niet geven, omdat er een een groot aan nationale en provin ciale beleidsnota's in voorberei ding zijn die ingrijpende gevolgen hebben voor de landbouw. De Overijsselse landbouworganisa ties en de Gewestelijke Raad plei ten voor één afgerond totaal-voor stel, wat met de belanghebbenden in het gebied besproken kan wor den. Hertog Jan bier inet gratis glas

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1992 | | pagina 1