Boeren in knel door N atuurbeleidsplan Holten in de markt voor opvang 300 asielzoekers Filmopnames AVRO bij boer Bronnninkreef WEEK DEZE Voor twee kwartjes een bejaarde helpen Kandidaten sportprijs OLM Holten vergadert KRATJE GROLSCH „De Biester" Lezing over Engelse tuin WVC kiest voor voormalige camping De Haspel Vergadering HHVen VW Bloemenmarkt U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. Nieuw bestuur bij Holtens Mannenkoor Bijeenkomst straatvoetbal Holtens Nieuwsblad donderdag 12 maart 1992 - 44ste jaargang no.ll Abonnementsprijs 49.15 Losse nummers 1.- Gedrukte oplage 3075 Enduro Was de jaarlijkse enduro Voor- jaars-rit van MAC De Holter- berg vorig jaar aanleiding voor felle protesten uit de bevol king, dit jaar gedroegen de deelnemers zich keurig. Er viel dan ook geen onvertogen woord of het moesten de reac ties zijn van al die motorrijders die hun auto's in de berm van de Beusebergerweg hadden ge parkeerd en bij terugkomst een bon onder de ruitenwissers vonden. Vriendenschaar Al vier en veertig jaar viert CJV De Vriendenschaar samen met grote een schare van trou we donateurs - en niet te verge ten ouders van de leden - het Jaarfeest. In al die jaren is aan de opzet van het feest weinig veranderd en voldoet de formu le nog steeds uitstekend. mol GRATIS GLAS! Jan Beunk (krachtsport), Erwin Leurink (voetbal) en Wim Tuller (triathlon) bij de mannen en Marie Elise Dollekamp (paardesport), Annemieke Klijnsma (tennis) en Ida Vincent (paardesport) bij de vrouwen zijn de kandidaten voor de Holtense sportprijzen 1991. Maandagavond 16 maart worden die tijdens de jaarvergadering van de sportcommissie in de kantine van sportpark 't Vletgoor uitge reikt door oud-gewichtheffer en te genwoordig NSF-functionaris Piet van der Kruk. De nominaties kwa men tot stand door voordrachten uit de Holtense sportverenigingen en leden van de sportcommissie. Om praktische redenen wordt vooraf niet bekend gemaakt welke sportploegen genomineerd zijn. Komende woensdag komt kunst historica mevr. E.C.F. Tilanus-Ou- demans naar het dorpshuis voor een lezing over het ontstaan van de Engelse landschapstuin. De bij eenkomst van de stichting Kunst en Cultuur Holten begint om 20.00 uur. De toegangsprijs is f 5,00 voor donateurs en f 8,50 voor overigen. Mevrouw Til anus behandelt de ontwikkeling vanaf het begin van de achttiende eeuw wanneer de formele Franse tuinen plaats maken voor het geïdealiseerde En gelse landschap, als Engelse uiting van redelijkheid en democratie. De boeren in het landinrichtings- gebied Rijssen dat in voorberei ding is, zijn allesbehalve gerust over hun toekomstmogelijkhe den. Van het westelijke gebied tussen Holterberg en Regge ge bied met een totale oppervlakte van 3300 ha bestaat het overgrote deel, 3000 ha nu uit landbouw grond. Een groot deel daarvan zal straks, als het Nationaal Natuur beleidsplan vertaald is in een Pro vinciaal Natuurbeleidsplan, wor den aangemerkt als natuuront wikkelingsgebied. Boeren blijft dan wel mogelijk, maar zal gebon den worden aan bepaalde voor waarden. Ineen gezamenlijke vergadering in zaal Vosman van de CBTB, OLM en de Bedrijfisverzorging spraken de boeren hun bezorgdheid er over uit, vooral nu de WMO voor de waterwinning aangewezen is op delen van dit gebied. Een aanvraag om op een tweede waterwinlokatie op de Holterberg te mogen inrich ten is onlangs namelijk afgewezen. De geruchten gaan zelfs, dat ook Holten 1 gesloten gaat worden, waardoor in het gebied een te hoge grondwaterstand gaat ontstaan, waardoor de boeren in de proble men komen. Ook het inmiddels beruchte onderzoek Nadorst van de studenten van de Rijksuniversi teit Wageningen, geeft weinig re den tot gerustheid. Vooral boeren, die hun gronden vlak naast een van de aangewezen gebieden heb ben, zullen de dupe worden, is de mening van de betrokken boeren. Die kunnen niet rekenen op eniger lei vergoeding. Ook de Landinrichtingscommissie heeft in haar informatieblad haar bezorgdheid uitgesproken. Daar het bij de invulling van het natuur beleidsplan in dit gebied gaat om aanzienlijke gebieden en hierover nog onvoldoende duidelijkheid be staat, heeft de commissie het afge lopen jaar weinig voortgang kun- Het landinrichtingsgebied Rijssen straks één natuurpark? nen boeken. Voor het landinrichtingsgebied Rijssen heeft de Povincie eind vo rig jaar een concept voor een Voor lopige Begrenzing opgesteld. De commissie heeft inmiddels, na overleg met de achterban, gerea geerd op dit concept. Gedeputeer de Staten beraden zich momenteel nog op hun standpunt. Holtens Nieuwsblad is een uitgave van Oostelijke Weekbladpers b.v., in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactie: Frederique Rentenaar tel. 053-28 15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6 Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 H. van Zon Van Holtenserf 47 Holten tel. 05483-6 1981 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 1665 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 Wanneer alles naar plan verloopt, is Holten aan het einde van dit jaar ruim driehonderd inwoners rijker. De begin deze week aangekondigde komst van een asielzoekerscentrum (AZC) op het terrein van voormalige camping De Haspel aan de Lang straat (op de hoek van de Markeloseweg en de A1) lijkt goed voorbereid in gesprekken tussen het college van B en W en het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Aange zien ook de Holtense politiek in principe niet afwijzend heeft gereageerd, lijken de plannen alleszins haalbaar. Vraagteken blijft echter hoe de Holtense bevolking en met name de direct omwonenden reageren. Dinsdagavond 17 maart wordt in gebouw Irene een informatie-bijeenkomst gehouden waarop alle geïnteresseerden welkom zijn voor nadere inlichtingen. Camping De Haspel is al sinds 1986 niet meer als zodanig in gebruik. Nadat eigenaar Gebraat uit Re- nesse er bij de gemeente een be stemmingswijziging had doorge kregen (waardoor hij bijvoorbeeld meer verblij fisbungalows kon bou wen) werd de bedrijfsvoering van de door hem verpachte camping alsnog stopgezet. Het vijf hectare grote terrein met voornamelijk verouderde en vervallen huisjes en opstallen wil hij nu verhuren aan WVC, dat hierop een AZC met tachtig units voor de huisvesting van zo'n driehonderd asielzoekers neer wil zetten. Daarbij gaat het om buitenlanders die een redelijke kans maken geho noreerd te worden in hun asielaan vrage. Zij hebben het eerste proces al doorlopen en wachten op een AZC maximaal zes maanden op huisvesting in permanente, zoge naamde ROA-woningen zoals er in Holten ook al enkele in gebruik zijn. De te bouwen huisvesting is semi-permanent omdat het in principe om een periode van maxi maal vijfjaar gaat. Daarvoor moet de gemeente Holten wel een be stemmingswijziging mogelijk maken, die dan in de raad van april of mei bekrachtigd zou kunnen worden. Bij monde van wethouder W. Dal- huisen deelt het Holtense college van B en W mee na het tot nu toe gevoerde overleg met WVC alle vertrouwen te hebben in de zorg vuldige voorbereiding van deze plannen. „Het is niet zoals in Mar- kelo waar bij De Klompjan van de ene op de andere dag driehonderd asielzoekers werden neergezet. Het ministerie voert nu een heel ander beleid waarbij ook veel waarde wordt gehecht aan de me dewerking van de gemeente zelf. Daarmee voorkom je paniekreac ties zoals die in eerste instantie in Markelo optraden. Overigens zijn daar de ervaringen nu ook heel positief. Het ministerie heeft bij de spreiding van centra keus genoeg, maar ziet Holten qua ligging en haalbaarheid blijkbaar als een ver antwoorde keuze." Argumenten Het college voert in een begin deze week huis-aan-huis verspreide brief als argumenten voor mede werking aan dat Nederland in het kader van internationale afspra ken verplichtingen is aangegaan jegens asielzoekers en dat die ook recht hebben op een goede huis vesting in afwachting van de be slissing op hun asielaanvrage. Ook Holten moet in deze medemense- De OLM afdeling Holten houdt vanavond in café Vosman een le denvergadering, aanvang 20.00 uur. Op de agenda staat onder meer een bestuursverkiezing. Af tredend zfjn Gerrit Ribblnk, Henk Klaasses en Wim Stegeman. Als kandidaten worden voorgedragen Bert Aaftink, Wim Nijland en Alard Luggenhorst. Na de pauze zal R. Compagner, directeur van het accoutantsbureau van de OLM te Markelo, een inleiding houden over actuele zaken rond ficale aan gelegenheden. Door een misverstand hebben we in de krant van vorige week twee vergaderplaatsen door elkaar ge haald. De vergadering van de Hol tense VW wordt op woensdag 25 maart gehouden in kegelcentrum Barbarossa. De Holtense Handels vereniging vergadert op maandag 6 april in de kantine van bungalow park De Lindenberg. In beide ver gaderingen komt de toekomstige verkeersstructuur van Holten en het rapport 'Aan de andere kant van de berg" over de Reuze Heuvel wachter aan de orde. Camping de Haspel, een aantal al jaren leegstaande houten bunglowtjes, waarvan en een aantal nog niet zo lang geleden door brandweerlieden brand werd gesticht, staat op de nominatie te worden opgewaardeerd tot OD 16 mei asielzoekerscentrum. r Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! i,nr. Adres Woonplaats Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Hij/zij betaalt abonnementsgeld per jaar ad 49.15 lijkheid haar verantwoordelijk heid nemen, vindt het college. Overigens profiteert de gemeente ook wel degelijk van de vestiging van een AZC. Zo heeft het hele logistieke proces (maaltijden, huisvesting, vervoer) rondom zo'n centrum natuurlijk een positieve invloed op de werkgelegenheid. Verder zal bijvoorbeeld het plaat selijke politiekorps worden uitge breid met zes formatieplaatsen, bezet door agenten die ook bij de normale gemeentelijke taken zul len worden ingezet. Op de bijeen komst in gebouw Irene zal dan ook Justitie vertegenwoordigd zijn om vragen te beantwoorden, evenals de organisaties die zich in Neder- ding van asielzoekers. De aanvang land bezig houden met de begelei- van deze avond is 19.30 uur. De Stichting Family Help Pro- gramme Sri Lanka (FHP) is een Nederlandse hulporganisatie die zich inzet voor de aller-armsten in Sri Lanka. Bij Sri Lanka denkt men ongetwij feld aan zonnige stranden met wui- Bij Jan en Ineke Bronninkreef aan de Pasmansweg 1 hadden ze van daag wel heel bijzonder bezoek. De hele dag leek hun boerderij wel een filmstudio, want hun bedrijf met vijftig melkkoeien (rood bont), bijbehorend jongvee, wat vleesvee en dertig hectare zand grond met snijmais en gras was door de AVRO uitverkoren om er opnamen te komen maken voor een nationaal milieuprogramma dat op donderdag 9 april van 20.25 uur tot 22.00 uur wordt uitgezon den vanaf de Floriade. Het dynamische boerenbedrijf van het jonge echtpaar (zowel Jan als Ineke zfjn 26) was uitverkoren om dat het op televisie leuk zou over komen. Dat klopt inderdaad want de Bronninkreefs (waar binnen kort de geboorte van een opvolger wordt verwacht) zijn volop in ont wikkeling en bouwen enthousiast maar serieus aan hun toekomst op de boerderij. Daarbij speelde uit milieu-oogpunt mee dat er veel aandacht aan de mineralenbalans wordt besteed. In total komen in het avondprogramma van de AVRO twaalf milieuprojecten aan bod, waarvan twee buitenlandse. Een hele eer dus voor het Holtense boerenechtpaar, die bovendien kans maken op de milieuprijs die door en jury onder leiding van dr. P. Winsemius zal worden toege kend. De essentie van de twaalf projec ten wordt verwoord in twaalf door bekende literatoren geschreven liedjes, waarbij Jan en Ineke wor den vertegenwoordigd door (hoe kan het ook anders) Bennie Jolink van Normaal. Van deze twaalf lied jes verschijnen bovendien een CD en een plaat. Later dit jaar komt de AVRO terug op de milieuprojecten in de vorm van documentaires van ongeveer 25 minuten waarbij het mineralenproject van de Bronnin kreefs duidelijk laat zien hoe en wat boeren en boerinnen doen aan een mileuvriendelijker veehoude rij. vende palmbomen onder een strakblauwe tropische hemel. Die paradijselijke voorstelling komt niet overeen met het dagelijkse le ven van weduwen en alleenstaan de moeders die dikwijls hun kinde ren zelfs het dagelijkse voedsel niet kunnen geven. Even ten noorden van de hoofd stad Colombo ligt Pamunugama, waar de hulporganisatie Family Help Programme zich al twaalf j aar inzet om het leven van de aller armsten enigszins menselijk te maken, ongeacht levensbeschou wing of godsdienst. Wie mee wil helpen kan voor twee kwartjes per dag een bejaarde en voor één gulden per dag een heel gezin ondersteunen. Een meisje of jongen laat men studeren voor twee gulden per dag, maar ook een eenmalige gift of schenking is wel kom op giro 5583116 t.n.v. de Stich ting Holland Sri Lanka Monnic- kendam. Wie meer wil weten kan zich in verbinding stellen met het secretariaat in Nederland, postbus 27, 1474 ZG Oosthuizen of direct met het hoofdkantoor: F.H.P. Sri Lanka, Church Premises, Pamu nugama, Sri Lanka. Men kan in het Nederlands corresponderen. Er zijn circa 100 gezinnen, bejaar den en een aantal studenten waar voor nog adoptie-ouders voor wor den gezocht. De jaarlijkse Bloemenmarkt van de Holtense Handelsvereniging staat op het programma voor za terdag 16 mei. Dan zullen op en ron het Smidsbelt (dus niet in de Dorpsstraat zelf) weer tal van kraampjes van Holtense onderne mers opgesteld staan met bloemen en planten als hoofdthema. De aanvang is 10.00 uur en de markt duurt tot 16.00 uur. Het Holtens Mannenkoor heeft de jaarlijkse bloemenactie in het ka der van Moederdag vastgelegd op 6 mei. Op zondag 3 mei treden de mannen op tijdens een Open Deur- dienst in de Lebuïnuskerk in De venter. Door het vertrek van secretaris H. Hulshof naar Hoogeveen is de heer Jan Bijkerk in deze functie be noemd. Tevens is de heer Theo Teussink als algemeen adjudant tot het bestuur toegetreden. ZW Blauw Wit verwacht maan dag 23 maart alle leiders van stra ten en buurtschappen om 20.00 uur in haar kantine. Het doel van deze bijeenkomst is om het zestiende Straatvoetbal toernooi van 23 mei op de velden van 't Vletgoor weer een succes te laten worden. Het inleggeld per team bedraagt 65 gulden. ZW Blauw Wit deelt te vens mee dat deze bijeenkomst de enige voor het toernooi zal ztyn.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1992 | | pagina 1