Optocht met knipoog trekt veel publiek Februari eindigt met lente-weer Gemeente mw*. Belasting zitting CNV Cursus over het weer Concert Blijft u bij de blazer? HOLTENS NIEUWSBLAD In de details toont zich de meester i.JilS Weer stuivers in gemeentekas Nog vijf dagen geduld a.u.b. DOOR BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VERLEENDE VERGUNNINGEN, ONTHEFFINGEN E.D. KSgSS rereS^jnrSS DONDERDAG 5 MAART 1992 Het duo Ep en Til behoorde tot de uitschieters bij de carnavalsoptocht. De Heuvelwachter, de rondweg en vooral veel biertappen. Met een knipoog naar het gemeentebe stuur en het avondlijke tijdver drijf van Prins Coen I waren deze thema's bij de carnavalsoptocht te verwachten. De manier waarop ze uitgebeeld worden, is echter altijd weer verrassend en menig Holtenaar liet zich op een zonnige zaterdagmiddag de mogelijkheid dan ook niet ontgaan de negentien wagens, vier loopgroepen en al die los-vaste deelnemers aan een gea museerde blik te onderwerpen. Onbetwiste winnaar was het voet balelftal van Holten 3 dat met een alom gewaardeerde visie op van dalisme zowel de publieksprijs ais de prijs van De Fienpreuvers zelf in de wacht sleepte. In de details toont zich de meester. Het was dan ook goed opletten om de typisch Holtense. zaken uit de qua lengte niet imponerende stoet te halen. Dat begon al meteen ach ter HMV en de majorettes waar het duo Ep en Til (Jan Schooien en Gerrit Vincent) van de Gemeente lijke Drollen Dienst het alom be treurde VUT-afscheid van straat- verger Eppie van Til nog eens in herinnering riepen. Ook fijntjes was de verwijzing naar een zich zichtbaar ergerende 'De Bakker' op de vandalismewagen, terwijl de alom bekende Holtenaar op zijn stekje aan de bar van Maats op de wagen van de Toge-club juist weer ontbrak. De stamgasten van 't Klavier (met een hoogzwangere Huberta Bouwhuis in de hoofdrol) blikten al vast vooruit naar de waarschijnlijk zware bevalling van het Heuvelwachter-kindje van de trotse ouders Holten en Hellen- doom. Opmerkelijk was ook dat Velocitas toch weer aanwezig was, zij het in een heel andere vorm dan de wa gens waarmee deze club jarenlang prijzen in de wacht sleepte. Had de oplettende toeschouwer bij de kat- tengroep Jemegaai al iets kunnen vermoeden, bij de originele creatie van de drie 'mooi blauwe jongens' werd helemaal duidelijk dat Velo citas nog niet definitief tot het car navalsverleden behoort. Beide groepen vielen in de prijzen. Dat deed ook Holten 4 met een fraai aangeklede berenjagers- groep die op de Smidsbelt het col lege op een onvervalste berehap tracteerde. Een defilè waardig ver dween deze lekkernij snel achter de cöulissen. Op de Smidsbelt, waar een aanzienlijk publiek sa mendromde deed elke groep nog even goed haar best zoals bijvoor beeld de Beuseberger Armee Frac tion die massaal het Salland-lied aanhief. Prijzen De beoordeling door de Fienpreu- vers-jury (Albert van de Maat, Teun Deijk en Jan Markvoort) en de publieksjury bestaande uit voorzitter Jansen (GvE) van de supportersvereniging SV Holten, voorzitter Jansen (Menum) van de EHBO Holten en voorzitter Kraay van de Stichting Paardrijden Ge handicapten Holten leverde de volgende prijsverdeling op. Loopgroepen: 1. Fienpreuverinnen ('Bier tappers'), 2. Jemegaai ('We katten niet meer'), 3. Mini-Velocitas ('Mooi blauw'). Wagens: 1. Holten 3 ('Vandalisme is zo kinderachtig'), 2. Holten 4 ('Berejagers'), 3. Buurtvereniging Espelo ('Feesten als bees ten'), 4. Wipperinnen ('Allo, aio Good Mor ning'), 5. Toga-club ('Maats-bar"), 6. Buurt vereniging Schoolkring Dijkerhoek ('Van grasboer naar hasjboer'), 7. 't Klavier ('In verwachting van de Heuvelwachter'). Publieksprijs: Holten 3. Individueel kinderen: 1. Jolijn Stegeman en Loekie Scholten, 2. Jan Volkerink, 3. Santika Ulfman, 4. Groep van Sabrina Paal man, 5. Groep van Stefan Koopman, 6. Jessika Smit en 7. Bas markvoort. Het kortstondige bewind van Prins Coen I heeft er in ieder geval voor gezorgd dat de ge meente Holten weer stuivers in kas heeft. Tijdens de sleutelo verdracht overhandigde de hoogwaardigheidsbekleder van CV De Fienpreuvers burge meester Van Rappard een beursje met koperen kleingeld. Aanleiding was de brief die de carnavalsvereniging onlangs van het college ontving in ant woord op het verzoek om ga rantiestelling voor het Keune- feest in september. „Geen ga rantie, er is geen stuiver meer in kas" was de daarin verwoor de boodschap van B en W. Burgemeester Van Rappard, die door de prins een verblijf van vier dagen in Markelo kreeg aangeboden, speelde de bal meteen terug door de stui vers aan wethouder Dalhuisen van Financiën door te spelen met het verzoek ze op de bank vast te zetten. Op die manier (en wanneer de komende Keu- nefeesten geen verliezen ople veren) kan er nog een aardig garantiebedrag ontstaan, al dus de voor het carnvalsweek- einde uit zijn functie ontheven burgervader. Inhakend op het vrijgezellenbestaan van de prins, riep hij het Holtens vrou welijk schoon op tot een wed strijd wie Coen I het eerst aan de haak zou slaan. (Weerpraatje) De maand februari was droog, zon nig en zacht voor de tijd van het jaar. In lente-sfeer nam ze afgelo pen zaterdag afscheid met een temperatuur van 15 gr. C en een barometerstand van 1027 hPa, goed voor nog meer mooie dagen. De gemiddelde barometerstand was 1023 hPa, de hoogste 1037. Vooral de laatste week was zeer fraai en zorgde voor een mooi begin van de crocusvakantie. Sprokkelmaand bracht niet alle dagen rozengeur en maneschijn. De -gevaarlijke- morgenmist bleef soms een hele dag hangen, er vie len een paar fikse hagelbuien en sneeuw. De neerslag was beneden normaal, 41 mm. In 1990 boven normaal, 115 mm. Temperaturen De gemiddelde dagtemperatuur bedroeg 7.01 gr. C, de nachttempe- ratuur gemiddeld 3.4 gr. C en de temperatuur per etmaal gemid deld 5.02 gr. C. 's Nachts was het erg fris door de vorst aan de grond, die herhaaldelijk 7 graden onder nul kwam en gemiddeld min 4 gr. C bedroeg. In de weerhut (anderhal- CNV Holten houdt ook dit jaar weer een belastingzitting voor haar leden en wel op donderdag 26 maart in restaurant Vosman, aan vang 19.00 uur. Om wachten te voorkomen kan vooraf een afspraak worden ge maakt op het adres Nagelhout straat 23, tel 62682. ve meter boven de grond) kwam slechts tweemaal vorst voor: 2 febr. min 2.5 gr. C en 18 febr. min 5 gr. C. De eerste sneeuw viel in Holten deze winter op 16 februari met een bescheiden laagje van plm. 2 cm. Tegen zon en wind kon het sneeuw kleed het niet houden, zodat het, na een kleine aanvulling, na drie dagen verdwenen was. Sprokkel maand zal de geschiedenis ingaan als een fraaie wintermaand. W. Beijers. Op 12 maart start de Stichting voor Sociaal Cultureel werk een cursus over het weer. In vijf bijeen komsten leert men iets over weers voorspellingen en hoe dat bij het KNMI gebeurt. Ook wordt de ge schiedenis van de weersvoorspel ling behandeld en gaat men na waar uitdrukkingen als 'Morgen rood, water in de sloot' vandaan komen. De cursisten krijgen een wolkenschuif, waarmee men in de vakantie zelf het weer kan voor spellen. De cursus wordt gehouden op donderdagavond van 20.00 uur tot 21.30 uur. Deelname kost f 50,00. Men kan zich opgeven bij de Stichting Socuwe, Tuinstraat 2. Tel. 62755. Het vocaal ensemble Scaramella zal op zondag 15 maart een concert geven in de Ned. Herv. kerk te Bathmen. Scaramella, dat onder leiding staat van Willem van Pelt, brengt werken uit de Engelse renaissance ten gehore. 1VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN: - aan A. J. Groteboer voor plaatsen garage/berging/bijkeuken bij woning aan Erve Joost; - aan A van Lies voor vernieuwen paardestal aan de Postweg; - aan J. W. Poliste voor ged. vernieuwen garage/berging bij Maatmansweg 8, - aan D. Nijland voor vernieuwen/uitbreiden garage/berging bij Deventerweg 36, 2. GEWIJZIGDE UITVOERING BOUWPLANNEN - bouwplan Roosdom-Tijhuis inzake bouw 2 woningen aan De Visscher; 3. OVERIGE VERLEENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN: - aan SV Holten voor het houden van een compostactie van eind februari/begin maart, - aan M A C. de Holterberg voor de 46e voorjaarsrit/enduro, - aan M.A C de Holterberg voor puzzelritten 1992. Voor het inwinnen van informatie over een zaak of over eventuele mogelijkheden tot het indienen van een bezwaar- of beroepschrift kan men zich wenden tot de afdeling Algemene Zaken ter gemeentesecretarie. TOEPASSING ARTIKEL 19 WRO TEN BEHOEVE VAN DE BOUW VAN EEN WONING AAN DE KON. WILHELMINASTRAAT TE HOLTEN. Het verzrakevn bouwvergunning kan daarom slechts worden ingewilligd na verlening van een vrijstelling als bedoeld in artikel 19 van de Wet op de teng'ezien het bouwplan in overeenstemming ,s mèt een voorgenomen partiele herziening van genoemd bestemmingsplanzijn burgemeester en SffiliSSw hï^izoek'^'v^sllmïTdlHaanvraag om bouwvergunning) gedurende 14 dagen, ingaande 9 maart 1992, ter bouwplan indienen bij burgemeester en wethouders van Holten, Smidsbelt 6, 7451 BL Holten, igg2 De burgemeester voornoemd, W. L. F. C. van Rappard S^Sw^OT^e^pSSrev&'gE^ing van de Sportcommissie wordt gehouden op maandag 9 maart a.s, om 19.30 uur in het gemeentehuis (kamer 9, boven). Op de agenda staan voorstellen inzake: - subsidie kadervorming volleybalvereniging Mintonette - vaststellen vergoeding gebruik touwtrekterrein door Kynologenclub Deventer e.o. HINDERWET Burqe^^ste^wet^w^s^al?Holten hebben, onder voorwaarden, welke ertoedienen om gevaar, schade of hinder voorde omgeving te voor komen op 28 februari 1992 vergunning ingevolge de Hinderwet verleend aan. 1' Tof hehjiSreMen enM fok-In mestvarkensbednjf annex opslag van dieselolie. 2' foteen*nieuwe,"dE^getel "inrichting' (iundvee-, fok- en mestvarkensbedriif annex opslag van dieselolie) omvattende vergunning. 3' ™tenffeuw3<de geheléf n'fchting (rundvee,"fok- en mestvarkensbedrijf annex opslag van dieselolie) omvattende vergunning. 4' Tot?ennfeuwé'de'gehel "inrlchttr^a"m*"undvee en mestvarkensbedrijf annex opslag van dieselolie) omvattende vergunning. 5' ^'teèn ni'efwp d'e^eheiefnf^ltirig (melkru'ndvee, meststieren- en mestvarkensbedrijf annex opslag van dieselolie) omvattende vergunning. Tote'ennleuw^degehdHmicMfngfmelkrundvee en mestvarkensbedrijf annex opslag van dieselolie in 2 tanks) omvattende vergunning. 7' Tote'en'nteuwifVde gèhelefnrfchttng3(me!kmnXee- en mestvarkensbedrijf annex opslag van dieselolie) omvattende vergunning. Tot eènKnf?uwe'de'^le inn?hmgH(m'Skmndvee, jongvee- en mestvarkensbedrijf annex opslag van dieselolie en huisbrandolie) omvatten- de vergunning. 9' Tot e^nieuwe! de gdide^nnchttng^mefimndvee. mest-, stieren-en fokvarkensbedrijf annex opslag van dieselolie) omvattende vergunning. 1 Tot'eerfnieüw^de^g'fhe^lmichtïng'lmelkrundvee, legkippen en opfokkippenbedrijf annex opslag van dieselolie) omvatlende vergunning. 11Tot'eèn'nffuwel'de gehele*nrfcfitfng*(vahkensfbk- on varkensmestbedrijf annex mestopslag) omvattende vergunning 12" Trt tn niTuwê.d™ "Kic®tkig (rundSok-, rundveemelk-, meststieren en mestvarkensbedrijf annex opslag van dieselolie) omvatten- de vergunning. 13, ^teenfiefwé.^e^ff^efnnchttn^tmesWarkensbedrijf en meststierenbedrijf annex opslag van dieselolie) omvattende vergunning. nP hpctrhikkinnpn en alle terzake zijnde stukken liqqen gedurende één maand na de datum van terinzagelegging (vanaf 9 maart 1992) op de gemee^^crefarief^dehng Algemene ^ken. dagelijks van 9.00 tot 12.30 uur en in de spórtl^rt Mossink (kantoor beheerder) aan de Keizers- weg, op dinsdagavond van 19.00 tot 22.00 uur, ter inzage gedurende de hierboven genoemde termijn. Beroep tegen de beschikking kan worden ingediend door: a. do aanvrager b. de betrokken adviseurs r dpnpnpn die teaen de aanvraaq om verqunmng tijdig bezwaren hebben ingediend d eniqe andere belanghebbende, die aantoont, dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder bezwaren in te brengen. Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling voor degeschillen van bestuurvande Raad vanStataHetmoetintweevoud worden inge- diend bij deze Afdeling, postbus 20019, 2600 EA 's-Gravenhage. binnen 1 maand na de datum van terinzagelegging. De beschikking wordt niet van kracht voordat op het beroepschrift is beschikt. INZAMELING LANDBOUWPLASTIC 7nals in de afvalwiizer van 1992 is vermeld is ook voor dit jaar een inzamelactie van landbouwtolie gepland. .^r Het is echter gebleken dat het folie niet of nauwelijks meer kan worden afgezet vanwege grote problemen bij de verwerking van het folie, waardoor Desondanks fslFrToor dit jaar nog een inzamelaar bereid gevonden de inzamelactie te verzorgen. Omtrent de datum en wijze van inzamelen zult u op een later tijdstip nader worden geinformeerrhphhpn hpalnten dat In verband met de vermelde problemen wijzen wij u er hierbij met nadruk op dat wijm afwaentmg van verdere ontwikkelingen, hebben besloten dat na de inzamelactie geen landbouwfolie meer op de gemeentewerf kan worden afgegeven. U wordt dan ook dringend verzocht het folie tijdens de inzamelactie af te voeren. PASPOORTEN Met inqanq van 1 april a.s. mag er niet meer gereisd worden met een verlopen paspoort. Voor elk land is dan een gejdig paspoort "odig_ De aanvraag van een nieuw paspoort kan ingediend worden bij de afdeling Bevolking. Hiervoor mpet u an f «fitStaten qelijke, zwart-wit pasfoto's inleveren. De kosten zijn f 85.- Indien u het oude reisdocument niet kunt inleveren moet u oen boet^ /an86. betalen. Het oude reisdocument wordt alleen ongeldig retour gegeven als er een geldig visum instaat. OofSt^as^unnen oude rijbewijzen, afgegeven voor 1 oktober 1986, niet meer ingewisseld worden voor een nieuw rijbewijs. Dit rijbewijs is dan qeen \^rkiaring van hjVaardighe d meer en voor het verkrijgen van een nieuw rijbewijs moet dan opnieuw nj-examerworden[gedaan- De alnwaao van edn nieuw rijbewijs kan ingediend worden bij de afdeling Bevolking. Hiervoor moet u het oude rijbewijs en twee recente gelijke pasfoto's inleveren. De kosten zijn f 32.50. AANVRAGEN JACHTAKTE arflQQ, Het aanvragen van een jachtakte voor het seizoen 1992/1993 moet geschieden voor 15 maart 1992. Bij de aanvraag moet worden overgelegd: a. één pasfoto; b. het verzekeringsbewijs, geldig voor het nieuwe seizoen; c. het bewijsstuk uit hoofde waarvan de gelegenheid tot jagen bestaat, zoals: I wrqrSnhingnex°™ikêl 7. eerste lid, onder a of b, tot het beoefenen van de jacht al dan niet in tegenwoordigheid van de jachthouder, - eventueel een kopie van het jachtexamen, indien na 1 april 1991 jachtexamen is afgelegd. De aanvraaq dient te worden ingediend bij de afdeling Algemene Zaken ter gemeentesecretarie. Het hoofd van plaatselijke politie W. L. F. C. van Rappard Spreekuur burgemeester: De burgemeester is verhinderd op maandag, 9 en 16 maart a.s. spreekuur te houden.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1992 | | pagina 5