Meer bezoekers bij OudheidkamerHoolt'n mm Helden Medische diensten van dag tot dag Zonnig begin voor Multi Sun Kerkdiensten HOLTENS NIEUWSBLAD Gek op gave spijkerjacks? BERICHT STICHTING WELZIJN OUDEREN Paspoort bibliotheek 'n succes Show van modelauto's in AC Wereld gebedsdag Burgerlijke stand Niets meer om aan te trekken? Gevonden voorwerpen Compostactie sv Holten slaat aan DONDERDAG 5 MAART 1992 holten <5««-.<• r. cWÉl.-rfüi Aan de hand van dit oude kadasterkaartje uit 1898 ging de Oudheidkamer op pad door het nog kleine Holten. Bovenin de enkelbaans spoorlijn met het station. De Oudheidkamer Hoolt'n kan te rugkijken op een redelijk rustig jaar, zo deelde secretaresse Marjan ter Borg woensdagvond mee op de zeer druk bezochte begunstigersa vond in dorpshuis De Boschkamp. In 1991 breidde het aantal bezoe kers zich gestaag uit en kon de Oudheidkamer weer een beroep doen op de hulp van enthousiaste vrijwilligers. Opvallend was de groei van het aantal groepen dat een kijkje kwam nemen in de Hol- tense Oudheidkamer. Dankbaar is het bestuur van de Oudheidkamer voor de giften die zij dit jaar weer mocht ontvangen. Zo verworf men een bruidspijp met toebehoren, een koperen kande laar en daarbijbehorende koperen kaarsensnuiter. Veel Holtenaren bedenken de Oudheidkamer ook met oud gereedschap en huisraad en met genealogieën van oude Hol- tense families. Daardoor is de oud heidkamer nu in veel gevallen in staat behulpzaam te zijn bij het opzetten van een familiestam boom. Bestuurslid Herman Koop man houdt zich daarmee bezig. Wel wordt als voorwaarde gesteld, dat men begustiger moet zijn of wordt van de Oudheidkamer. Op het gebied van kleding en kleder drachten kan men opdezelfde ba sis terecht bij het bestuurslid Dieks Stegeman, die meer dan 25 jaar verbonden was aan het Open luchtmuseum te Arnhem. De Oud heidkamer gaat na Pasen weer open voor het publiek met een nieuwe tentoonstelling over Die goede oude tijd. Mevrouw Ter Borg deelde voorts mee, dat eind mei in de voormalige raadszaal in het oude gemeente huisje een uitwisselingstentoon stelling wordt gehouden met als thema Dokter Nagelhout en zijn schilders. Wandeling Hoofdmoot van de begunstigersa vond vormde de dia-wandeling door Holten. Reeds voor de Stich ting Sociaal en Cultureel Werk ver leende Herman Koopman zijn me dewerking bij een cursus leer me Holten kennen. Aan de hand van een oude kadasterkaart uit 1989, liet hij de ruim honderd belangstel lenden een wandeling maken door het toen nog kleine Holten. De spoorlijn - nog enkelbaans - was een jaar daarvoor in 1988 gereed gekomen. Vanaf het tolhuisje bij het viaduct tot aan het huis van Snies had Koopman een wande ling door het toen nog kleine Hol ten uitgezet. Van de meeste gebou wen en personen op de foto's kon Koopman het nodige vertellen, soms spontaan bijgestaan door op merkingen van oudere Holtenaren uit de zaal, zodat het voor rasechte Holtenaren als voor nieuwkomers een avond werd waarop men Hol ten nog weer een beetje beter leer de kennen. Voor de derde keer in successie houdt de omnivereniging sv Hol ten, met de afdelingen handbal, atletiek, schaken en voetbal, haar compostactie in de gemeente Hol ten. Wederom werd het totaal-vo lume van deze actie vergroot; in 1990 werd 60 mtr.3 verkocht, in 1991 70 mtr.3 en dit jaar rekent sv Holten er om bijna 85 mtr.3 aan de man te kunnen brengen. Op de vraag waarom deze actie zo succesvol bij de bevolking van Hol ten aanslaag, zegt woordvoerder Wim Klein Velderman, dat dit wel eens het effect zou kunnen zijn van het milieubewustzijn van de Hol- tense bevolking. Men wordt im mers, door de groene bakken van de gemeentelijke ophaaldienst, be wust van het feit dat het natuurlij ke afval haar dienst kan bewijzen wanneer men het afzonderlijk op haalt. Opmerkelijk is, dat men vooral in de buitengebieden meer compost verkoopt. Donderdag 12 maart worden de eerste afleveringen gedaan. Tot die tijd kunnen de Holtenaren alsnog opgeven hoeveel compost men wenst af te nemen. Men kan dit opgeven bij: Foto Ten Velde, Novalux Van der maat, of bij Wim Klein Veldeman, Larenseweg 65. Voor grotere leve ranties, los gestort, gelieve men contact op te nemen met G. Jan sen, tel. 63685. Nog vijf dagen geduld a.u.b. PCOB Op 25 februari 1992 kwam de PCOB afdeling Holten bijeen, ds. A.J. Levering hield een inleiding over het thema De Bijbel als Kijk boek. De Bijbel is volgens de spre ker het meest verkochte maar minst begrepen boek ter wereld. Gesproken werd over de vele per sonen, die 40 dagen of jaren in de woestijn verbleven, maar toch on derhouden werden met brood en water. Dus de Heer was er bij. Ds. Leverink liet de aanwezigen met nieuwe ogen in de Bijbel kijken. Tot slot van de bijeenkomst werd het lied Over de 40 dagen van W. Barnard gelezen en beantwoordde de spreker vragen.van de aanwezi gen. Instuif Iedere vrijdagmiddag van 15.00 - 17.00 uur is er in de ontmoetings ruimte van het dorpshuis gelegen heid binnen te komen voor een praatje, of een spelletje. Er zijn allerlei spelletjes, waaronder het populaire koersbal. U kende het nog niet? Zag u het vorige week ook op BBC 2, die wereldkampi oenschappen in Engeland? Hier is de gelegenheid het zelf eens te pro beren. Bent u niet aan de beurt, dan is er de mogelijkheid voor een kopje thee, of koffie en een praatje. Bibliotheek Wist u, dat u als oudere, als 65- plusser automatisch een lidmaat schap krijgt van 20,-? De Openba re Bibliotheek in Holten houdt re kening met haar oudere lezers. Naast de boeken met de HELE GROTE LETTERS, zijn er boeken met iets grotere letters. Is zelfs dat voor u een probleem, dan kan men u daar wegwijs maken naar de bi bliotheken voor slechtzienden. Het bibliotheekpaspoort blijkt in Overijssel goed aan te slaan. Wie een bibliotheekabonnement heeft kan met dit abonnement in alle bibliotheken van Overijssel lenen. Daarnaast kan men lenen bij de Stads- of Athenemeumbibliotheek te Deventer en de bibliotheek van de Provincie Overijssel te Zwolle. Men kan het bibliotheekpaspoort ophalen in de bibliotheek. Op 11 april 1991 is het paspoort ingevoerd. Overijssel is de enige provincie in Nederland die een der gelijke dienstverlening heeft voor leden van de openbare biblio theek. Wie nadere informatie wil over het bibliotheekpaspoort kan terecht bij de openbare bibliotheek in Hol ten of bellen met de Bibliofoon. De Bibliofoon is de telefonische vraag baak van de bibliotheken en geeft antwoordt op elke vraag op elk gebied. Het nummer is 06-8411 0,20 per minuut). De Bibliofoon is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 09.00 tot 20.00 uur en zaterdag van 09.00 tot 14.00 uur. Op dinsdag 25 februari te om streeks 11.30 vond op de Deventer- weg met de kruising Oude Sta tionsweg een aanrijding plaats tus sen twee personenauto's, omdat de bestuurder komende vanaf de Oude Stationsweg geen voorrang verleende. Beide bestuurders raakten daarbij gewond, doch kon den na behandeling weer naar huis worden overgebracht. De betrok ken auto's werden zwaar bescha digd. De politie was 11 minuten na de melding ter plaatse. Dat er ech ter aanzienlijk meer tijd zat tussen de aanrijding en het ter plaatse zijn van de politie, lag vermoedelijk aan het feit dat de aanrijding niet terstond is doorgegeven aan de po litie. Op vrijdag 28 februari ontstond op de AI een aanrijding toen een per sonenauto via de vluchtstrook een auto rechts inhaalde. Beide voer tuigen raakten elkaar in de flank, waarna de veroorzaker doorreed zonder zijn identiteit bekend te maken. Deze bestuurder kon even later worden aangehouden. Het afgelopen carnavalsweekend heeft nogal wat baldadigheden en vernielingen opgeleverd. Zo werd vrijdagavond geconstateerd dat jongelui over het dak van een auto waren gelopen. De auto stond ge parkeerd achter de Aldi. Bij Banz Bord op de Kol werd een ruit ver nield en in de Stationsstraat een bloembak. De daders van de ver nieling van de ruit konden worden aangehouden. Het betrof hier een paar knapen uit Rijssen. Ook in de Haarstraat werd een ruitje van een woning vernield. In de nacht van vrijdag op zater dag werd een geparkeerde auto op het terrein van café Vosman be krast. Van een winkel aan de Geskesdijk werd tevens een ruit ingegooid met een bezemsteel. Op de Parallelweg van de Rijssen- seweg reed een personenauto over een op de weg liggende spoorbiels. De auto hep behoorlijke schade op. De politie verondersteld dat deze biels op de weg is gelegd. Al met al veel narigheid bij de gedupeerden, de positieve bedoe ling van één der carnavalswagens ten spijt: Vandalisme is o zo kin derachtig. Vrijdagavond moest de plaatselij ke brandweer voor de tweede keer deze week in actie komen in ver band met een gaslek bij het Texa- co-station aan de AL De toeritnaar het station werd voor een uur afge sloten, waarna het defect was gere pareerd. Twee personen, een man en een vrouw üit Deventer konden dit weekend worden aangehouden in verband met vele diefstallen uit winkels in de regio. Zo ook in Hol ten, alwaar ze enkele weken gele den bij Stokkers enkele boorma chines uit de winkel hadden ge pikt. Beide verdachten, die dage lijks op strooptocht waren en daarbij tevens diverse auto's steel- den, zijn op dinsdag 3 maart voor geleid voor de Officier van Justitie. Uit een woning op het Landeweerd werd een nieuwe sterioinstallatie weggenomen. Men kwam binnen door een ruit open te breken. De Model Auto Club Oost Neder land organiseert op zaterdag 7 maart in samenwerking met AC restaurant Holten haar jaarlijkse modellen-show. De getoonde mini atuur modellen zijn allemaal door de leden van de MACON verza meld en/of gebouwd. Te zien zijn onder andere motoren, personen auto's, vrachtwagens en old-ti- mers in diverse schalen. Op de show zal ook een model autoweg worden getoond in de schaal 1: 25 met een totale lengte van drie meter. De show begint om 10.00 uur en eindigt om omstreeks 16.00 uur. De toegang is gratis. Op 6 maart zullen christenen in alle werelddelen samen de wereld gebedsdag vieren met als thema In wijsheid leven met de schepping. De lithurgie is dit keer geschreven door vrouwen uit Oostenrijk, het voormalige West-Duitsland en Zwitserland. Ontwikkeling en mi lieu zijn twee aandachtspunten in deze lithurgie. In Holten wordt deze dag van ge bed gevierd 's avonds om half acht in de NH kerk (dus niet in gebouw Irene). Medewerking zal worden verleend door het Katholieke jeugdkoor. In het voormalige winkelpand van Dick Zanting, aan de Dorps straat 63, opende vrijdag 28 februari Kennie Oolbekkink en Rob van de Berg hun nieuwe filiaal van Multi Sun. Multi Sun is geheel ingericht voor de verkoop/iaese annex groothandel van zonnebanken, zonnehemels, gezichtsbruiners, beauty-cases (waarin gezichtsbruiners), fitnessapparatuur, en sauna's. Later dit jaar wordt het assortiment uitgebreid met zwembaden in diverse uitvoeringen. Ook voor de bijbehorende accessoires kan men dan bij Multi Sun terecht. De groothandelsfunctie van Multi Sun is speciaal gericht op de schoonheidssalons in deze regio. De zonnebanken zijn in diverse uitvoeringen verkrijgbaar, in groot en klein, kantelbaar en wegklapbaar, te koop of eventueel te leasen. De fitnessapparatuur is afgestemd op het thuisge bruik door de amateur, van eenvoudige bankdrukbankjes tot complete trainingsmachines. Ook deze apparatuur is te leasen. Voorde bestaande klantenkring en anderen zijn twee complete zonnekabines ingericht, zodat men als vanouds terecht kan om 'bij te kleuren'. Later dit jaar wordt een derde zonnekabine geïnstalleerd. Multi Sun houdt de voor Holten gebruikelijke winkeltijden aan, vanaf maandagmoren tot en met zaterdagmiddag. Ook op de koopavonden is Multi Sun geopend. Op afspraak kan men ook buiten deze tijden een zonnekabine huren. Geboren: Yaron, zv H. Kolk man en P.M. Koopman; Derk Jan zv C.A. Muller en J.G. Klein Velderman: Hermanus Frede- rik zv C.A. Muller en J.G. Klein Velderman; Nick zv W. Bulsink en T.F.T. Abrahamse. Overleden: P.A. Vendel, oud 79 jaar; R. Podt, oud 1 jaar. Gehuwd: H. Beldman, oud 24 jaar en H. Meijerink, oud 23 jaar; J.H. Markvoort, oud 29 jaar, Markelo en G.H. Wibbelink.oud 26 jaar, Markelo. Nog vijf dagen geduld a.u.b. /X\ NED.HERV. KERK 10.00 uur: ds. A.J Leerink, ge zinsviering H.A. (schrijfactie Peru)nevendiensten: geen. 19.00 uur: ds. R. Visser. Uitgangscollecte: Kerkinte rieur. Oppasdienst: mw. Barvelink- Koopman en Jeanet Mensink. Woensdag 11 maart (Biddag voor gewas en arbeid): 19.15 uur de Kandelaar: ds. A.J. Leerink; uitgangscollecte: Recreatie- werk. Diessenplas: woensdag 11 maart 19.00 uur: ds. Door- nweerd. GEREF.KERK 09.30 uur: ds. W.B. van Halsema, Leusden. 19.15 uur: ds. G.A. Westerveld, Apeldoorn. Kindemevendienst: groep 3, 4 en 5 o.l.v. Margreet meijerink; groep 6,7 en 8 o.l.v. C. Offringa. De eerste collecte is voor het zending en de tweede voor rente en aflossing. Oppasdienst: 0-3 jaar: Wilma van Doom-Jansen, Petra Dijk- ink-Koning en Ans Kolkman; 4- 6 jaar: Irma Jansen en Herma Stam. Woensdag 11 maart: 19.15 uur ds. A. J. Leerink (Bidstond voor gewas en arbeid); collecte: re creatie. R.K KERK 10.00 uur: H. Mis. DIJKERHOEK 10.00 uur: ds. R. Visser uit gangscollecte: Kerkinterieur. EVANGELIE GEMEENTE Geskesdijk 2 Holten; Samen komst 10.00 uur; Bidstond 19.00 uur. OKKENBROEK 10.00 uur: ds. H.Th. Vollebregt. Uitgangscollecte: Zending, We- relddiakonaat en Ontwikke lingssamenwerking. Woensdag 11 maart: 19.30 uur: ds. H.Th. Vollebregt (biddag voor gewas en arbeid). NIEUW HEETEN Zaterdag: 19.00 uur: H.Mis. Zondag 8.00 uur: H. Mis; 10.00 uur: gebedsdienst. ARTS: 7 en 8 maart: mw C.M. Pis- caer/J.F. Sijtsema, Keizersweg 32, tel. 6 35 53. Spreekuren: 11.00 uur en 16.00 uur. APOTHEEK: Vrijheidslaan 7, tel. 6 39 75. Za terdag en zondag voor spoedre- cepten geopend om 11.00 uur en 16.00 uur, tijdens het spreekuur van de huisartsen. Buiten deze uren eerst bellen: tel. 6 39 75. TANDARTS: 7 en 8 maart: R. Jongkees, Mid denstraat 15, Goor. Tel. 05470- 76021. Behandeling na telefoni sche afspraak. DIERENARTS: Dierenartsencombinatie Hol ten, Houtweg 18, tel. 6 20 04. Spreekuur: zaterdag 8.00-9.00 uur. Daarbuiten: tel. 6 20 04. Dierenartsenpraktijk Holten, S. Minnema, Larenseweg 54, tel. 62835, bgg 05480-21629. WIJKVERPLEGING: Kruiswerk Zuidwest-Overijssel, Gaardenstraat 29-31, tel. 614 36. Spreekuur en uitleen magazij nartikelen: maandag t/m vrij dag van 13.30-14.30 uur; 24-uurs bereikbaarheid, enkel voor noodgevallen: tel. 05700-1 52 97. Diëtiste: spreekuur volgens af spraak tijdens spreekuur wijk verpleegkundige. Kleuter- en zuigelingenbureau: volgens afspraak. ZIEKENVERVOER: Alarmnummer: 06-11 of dienst doende arts: tel. 6 35 53. FYSIOTHERAPIE: Centrum voor Fysiotherapie Holten, Gaardenstraat 31, tel. 6 22 99. Dagelijks geopend van 8.00-17.30 uur. Behandeling vol gens afspraak. Praktijk voor fysiotherapie mevr. H. Versnel-Graaff, Oran jestraat 73a, tel. 6 42 51. Behan deling volgens afspraak (ook voor ziekenfondspatiënten). ZIEKENFONDS: Spreekuur: vrijdag van 8.30- 10.00 uur en volgens afspraak in het Kruisgebouw, Gaarden straat 29-31, tel. 6 14 36. STICHTING MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERL. MIDD.OVERIJSSEL: Maatschappelijk werk, gezins- en bejaardenverzorging, Gaar denstraat 29-31, tel 6 27 84. Spreekuur: maandag üm vrij dag van 8.30-9.30 uur en volgens afspraak. STICHTING WELZIJN OUDE REN: Gaardenstraat 29. Inlichtingen: 6 49 10 SLACHTOFFERHULP Elke eerste dinsdag van de maand van 9.30-10.30 uur in het rijkspolitiebureau, Reilinksweg 2, tel. 6 44 44. POLITIE: Alarmnummer: 06-11 (dag en nacht bereikbaar); overigens: tel. 6 44 44. BRANDWEER: Alarmnummer: 06-11 (dag en nacht bereikbaar). ENGERGIEVOORZIENING: N.V. Energiebedrijf IJsselmij, Industriestraat 1. Tijdens kan tooruren: 0 38-26 77 54; buiten kantooruren: tel. 038 - 22 45 45. WONINGBOUWVERENIGING ONZE WONING: Spreekuur Holten in gemeente huis: iedere le dinsdag van de maand 's morgens van 10.15- 12.15 uur; iedere 3e dinsdag van de maand 's middags van 14.15- 16.15 uur. BIBLIOTHEEK: Rörikstraat 3, tel. 6 24 87. Maan dag en vrijdag 14.00-17.30 uur en 18.30-20.30 uur, woensdag 9.30- 12.30 uur en 14.00-17.30 uur. CONTACTPERSONEN FNV: Industriebond (tel. 62734); Hout- en Bouwbond (tel. 63012); ABVA7KABO (tel. 61793); Voe dingsbond (tel. 61057); Horeea- bond (64467); Vervoersbond (63060); ABOP (62690). Vrijdag 6 maart: 19.30 uur NH kerk, Wereldsgebedsdag; 19.30 uur, Jaarfeest CJV de Vrienden schaar in Irene; Kadavèrbak in JC De Schure, 21.30 uur. Zaterdag 7 maart: 10.00-17.00 uur, Postzegelruilbeurs in aula SGH; Enduro-MaC Holterberg; 19.30 uur, Jaarfeest CJV de Vriendenschaar in Irene; 10.00- 16.00 uur, Modelautoshow in AC restaurant. Maandag 9 maart: ruilavond Holtense Postzegel Club, 20.00 uur dorpshuis. Dinsdag 10 maart: Bejaarden sociëteit, 14.30 uur in de Kande laar (demonstratie Meer bewe gen voor ouderen). Woensdag 11 maart: 19.00 uur, Verwerping in Bethanië. Maandag 16 maart: 20.00 uur, Uitreiking sportprijzen in kanti ne Vletgoor; NBvP Espelo met als gast dokter Piscaer. Dinsdag 17 maart: HVG Dijker- hoek (onderwerp: Philadel phia). Woensdag 18 maart: St. Kunst en Cultuur Holten (ontstaan van Engelse landschapstuin) Woensdag 25 maart: 20.00 uur, alg ledenvergadering VW in kantine De Lindenberg. Donderdag 26 maart: 20.00 uur, Bingo-avond Nierstichting in zaal Vosman; 19.00 uur, belas tingszitting CNV in zaal Vos man. Vrijdag 27 maart: 10.30-11.30 en 16.00-17.00 uur, Uitzending kerktelefoon; 20.00 uur, Klaver jassen sv Holten. Dinsdag 31 maart: 14.30 uur, Bejaardensociëteit. Maandag 6 april: Alg ledenver gadering HHV. Gevonden: twee gehoorappara ten; dekbed warmteregelaar; rode wollen handschoen; tele foonkaart; blauwe vingerhand schoen; kleine windbuks. bruine dwerggeit; zwarte porte- monnaie met o.a. een rijbewijs; twee zwarte rolstoelkussens; drie sleutels in bruin étui; drie sleutels aan ring; wieldop Opel Corsa; zwart bruine hond, mid delgroot.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1992 | | pagina 3