Veel regionale pop op play back-festival Eendrachtige samenwerking realisatie plan De Gaarden Holtens Nieuwsblad, VVV HHV content; industriegroep wacht af if Volgend jaar Vijftig woningen voor ouderen in centrum Holten Inzamelen op kleur Stortkosten gestegen Ruilbeurs postzegels Bejaarden sociëteit CDA tegen extra geld Eendracht Riolering Oranjestraat aangepakt Uitreiking sportprijzen Nog geen standpunt ongewenst drukwerk Gezinsdienst U ontvangt eest fraais SON GRATIS EXCLUSIEF SLIJTERS- GLAS. „DE BIESTER" Hottens Nieuwsblad donderdag 5 maart T992 - 44ste jaargang no.10 Abonnementsprijs 49.15 Losse nummers 1 .- Gedrukte oplage 3075 Plannen Gelijk met de crocusjes schieten de plannen in de ge meente Holten de grond uit. Onlangs kwam Gemeentebe lang in het nieuws met een nieuw voorstel voor een zuide lijke rondweg en vorige week 'beviel' de gemeente van de nieuwste variant op het ver- keersreconstructieplan. In het Holtens Nieuwsblad van deze week een ontboezeming van de fraktie van de Partij van de Arbeid. Optocht Carnaval in Holten. Veel mensen langs de route van de optocht, maar waar bleef de muziek?. Slechts voorgegaan door HMV trokt een stoet van zo'n twintig wagens door het dorp; weinig carnavalesk dus. Een impressie van het feest in deze editie. Vooral de regionale pop was weer goed vertegenwoordigd op het mini-play back-festival van car navalsvereniging De Fienpreu- vers. Met als absolute topper Man nenkoor Karrespoor, dat zelfs drie keer op het programma stond, kwam het deelnemersaantal op zo'n vijftig kinderen die voor een bonte dinsdagmiddag zorgden. Winnaars werden uiteindelijk Martijn Vaneman, Sander Bouw huis en Gerben Elbersen die vol leerd de komische act van de groep Badesalz nadeden en daar mee veel bijval oogstten. Ook Normaal was goed vertegen woordigd met twee vertolkingen. De groep van Eelco van de Wal had het daarbij wel heel professioneel aangepakt met echte leren motor broeken en een heuze crossmotor op het podium. Veel moeders had den trouwens weer fraaie stukjes huisvüjt afgeleverd want de kle ding was over het algemeen goed verzorgd. Op dat gebied stak de groep die een nummer uit de musi cal Cats voor het voetlicht bracht, er bovenuit want de katjes Babke en Riske Kempkes en Miranda Markvoort zagen er levensecht uit. Niet in het minst omdat de Fien- preuverinnen weer fraaie staaltjes schminkkunst hadden afgeleverd. Aangezien de Cats-groep ook de danspasjes keurig hadden ingestu deerd kregen zij van de jury de tweede prijs. De jury had zich trouwens ook fraai uitgedost met Roelf-Jan War- rink als de Holtense Pavarotti, Rein Hofman als Rein Towers en Erik Meester als Blues Brother. Als tussenact kreeg Rein Hofman met zijn vertolkingen van o.a. Lee To wers en René Fröger de hele gym zaal plat terwijl de Holtense Pava rotti zich op speciaal uitgebouwde klompen in het carnaval stortte met het André van Duin-nummer over 'hele grote pote'. De stampvolle zaal had er wel oren naar en kroop bijna in de mansho ge geluidsboxen die Tony Turner Muziek had opgesteld. Dat de soms keiharde muziek de tere trommelvliesjes wel eens zou kun nen beschadigen, leek de jeugd zelf geenszins te beangstigen. Enthou siast werd na de binnenkomst van Prins Coen met zijn Raad van Elf het speciaal gecomponeerde Prins Coen-lied ingezet en stortte ieder een zich vol overgave in de polonai se. Belgisch eten Voor presentator André Schu- chard was het een ware beproeving want de voorgaande carnavalsda- Het mannenkoor Karrespoor werd in vele versies ten tonele gebracht bij de play back show. gen hadden een flinke aanslag op zijn stembanden gepleegd en hij moest een overvol programma aankondigen met dertien deelne mende groepen en solisten. Na Ba desalz en Cats eindigde de Haven zangers-groep van Gerben Grave op de derde plaats terwijl een heel jonge Corrie Konings (Marloes Es- huis) beslag legde op de vierde plaats. Een hoorbaar vermoeide Prins Coen („Mannenkoor Sparre- koor") reikte de prijzen uit en had ook een lintje voor huisfotograaf Gerrit Markvoort die alle deelne mers op de kiek zette. Op zaterdag 14 maart kunnen die samen met de video-opnamen be wonderd worden wanneer alle deelnemers op kosten van De Fien- preuvers bij het AC-restaurant 'Belgisch' gaan eten. Naar verwachting zal het glas in Holten met ingang van 1993 ge scheiden op kleur worden ingeza meld. Het huidige contract van de gemeente Holten met de firma Grobben is verlengd tot 31 januari van dit jaar. Daarna wordt de inza meling geregeld in Gewest ver band. Door de gestegen stortkosten van bedrijfsafval van 105,- naar 180,- per ton, zullen de tarieven voor het gebruik van de bedrijfsacontainers per 1 april worden aangepast. De commissies Gemeentewerken en Financiën gingen ermee accoord met het voorstel, dat voor de Otto met bruine deksel in het vervolg 406,- per jaar moet worden betaald (was 360) en voor de 1100 liter containers 2045 per jaar (was 1725 per jaar). Voor een tweede 1100 litger container betaalt men in het vervolg 1870 per jaar 1550). De Holtense Postzegelcub houdt op zaterdag 7 maart weer haar jaarlijkse postzegelruilbeurs in de aula van Scholengemeenschap Holten. Zoals gebruikelijk is de toegang gratis en worden geen tafels gere serveerd. Op beperkte uitnodiging is de postzegelhandel vertegen woordigd. Tegen betaalbare prij zen zijn er broodjes, soep en koffie verkrijgbaar. De beurs begint om 10.00 uur en duurt tot plm 17.00 uur. Het rapport Er zijri nog 251 wachtenden voor u, van de Stichting Welzijn Ouderen zal over pak weg twee jaar herschre ven kunnen worden. Tegen die tijd wordt de oplevering verwacht van de eerste van vijftig woningen in het plan De Gaarden, dat in eendrachtige samenwerking van Woning bouwvereniging Onze Woning, bouwbedrijf G. Voordes en de, gemeente Holten wordt opgezet. Nadat eerder twee pogingen van particuliere beleggingsmaatschappijen waren gesneu veld, heeft de nu gevormde troïka de benodigde gronden voor dit plan wel weten te verwerven. Vorige week donderdag besliste het bestuur van Onze Woning positief over het omzet ten van het voorlopige koopcontract met de familie Koopman in een definitieve koop. Eerder reeds was door bouwbedrijf Voordes onder dezelfde voorwaarden het pand en bijbehoren de grond van 'smidje' Maats aangekocht. De gemeente bemid delde bij de koop van de grond van de familie Stukker (garage EHAG.), waardoor een aaneengesloten stuk bouwgrond kon worden verworven. Het geheel is ingebracht in een zogeheten Privat Partnership. Bij de presentatie van het plan, vorige week vrijdag in het gemeen tehuis, werd een voorlopige teke ning gepresenteerd, ontworpen door architect Gerard Zwerus van het Apeldoornse architectenbu- De bejaardensociëteit komt op dinsdag 10 maart weer bijeen, dit keer in de Kandelaar. Dinie Breu- kers komt met haar groep ouderen, die zij les geeft in het kader van Meer bewegen voor ouderen in het dorpshuis, op bezoek. Het zal een gezellige en leerzame middag wor den en men hoopt dan ook op veel belangstellenden. De bejaardensociëteit begint om om half drie. Hottens Nieuwsblad Parker-Jotter ballpoint geïnformeerd. alsuonseennie&wue A/s abonnee bent u naa daarvan verzekerd. jalJUllliCC U|lj|ISÏSTt. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Naam: Adres: Woonplaats: Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: Hij/zij betaalt abonnementsgeld per jaar ad 49.15 reau MTB. In het voorlopige ont werp wordt uitgegaan van gebouw van drie verdiepingen aan de Dorpsstraat-zijde en haaks daar op, aflopend naar de Gaarden- straat in een min of meer gebogen vorm woningen in twee en één woonlagen. De ontsluiting zal voornamelijk vanuit de Gaarden- straat worden gerealiseerd. Aan de Dorpsstraat komt een onderdoor gang voor auto's en een aparte onderdoorgang voor voetgangers. De drie woonlagen krijgen aan de achterzijde een overdekte galerij, met aan weerszijden van de woon blokken een lift. Aan de Dorps traatkant zullen de woonblokken niet op de bestaande rooilijn wor den gerealiseerd, maar 'iets' meer naar achteren. Ook wordt gekeken over de onoverzichtelijke bocht in de Dorpsstraat wat verbeterd kan worden. Onzekerheid is er ook nog over de verhouding tussen het aantal huur- en koopwoningen. Directeur B.J. Doornebos van Onze Woning verklaarde, dat het plan alleen kans van slagen heeft als er ook een aantal koopwoningen wordt opgenomen. De stichtingskosten zijn van het plan Gaarden hoger dan normaal omdat niet allen de grond moet worden aangekocht, maar ook de bestaande panden moeten worden afgebroken. Er zal dan ook een beroep worden ge daan op aanvullende subsidies van de provincie. Doornebosch stelde overigens nadrukkelijk, dat de wo ningen niet uitsluitend beschikt zullen zijn voor bewoning door ou deren. Door de wijze van bouwen zullen ze ook geschikt zijn voor gehandicapten. Voor elke woning komt er een parkeerplaats. Ouderen, die aangelokt door de perspublikaties zich nu al willen inschrijven voro een van de wonin gen, komen nog voor een dichte deur. Volgens wethouder H. J. Wes- terik zal het zeker nog wel een jaar duren voordat er met de bouw be gonnen kan worden. Gerhard Voordes van het gelijknamige bouwbedrijf denkt vervolgens nog zeker een jaar nodig te hebben voordat de eerste woning wordt opgeleverd, totdat de bouw gaat beginnen zal garage EHAG van de gebroeders Stukker dan ook nor maal doordraaien. Bodemveront reiniging bij de afbraak van de ga rage vreest men niet, zo heeft een onderzoek onlangs uitgewezen. De besturen van de Holtense Handelsvereniging en de WV Holten hebben met instem ming gereageerd op de nieuw ste verkeersvoorstellen van het college van Burgemeester en Wethouders. De Holtense Handelsvereni ging is vooral tevreden over de voortvarendheid waarmee de plannen nu worden aagepakt, zodat in nu afzienbare tijd, de verkeersdruk op het centrum verminderd kan worden tot plm. 2500 voertuigen per dag. Op maandag 6 arpil zal het ver keersplan worden besproken met de leden tijdens de algeme ne ledenvergadering. De WV heeft hetzelfde plan op de agenda staan van de algeme ne ledenvergadering die op woensdag 25 maart wordt ge houden. Het dagelijks bestuur van de WV is speciaal content met het feit, dat afgezien wordt van de aanleg van een noordelij ke rondweg. De Kol Inmiddels heeft ook de Indus triegroep De Kol zich gebogen over de nieuwe voorstelling van burgemeester en wethouders. Woordvoerder Johan Jansen verklaarde desgevraagd, dat men eerst nadere uitleg wil heb ben over enkele aspecten van het plan en dan met name over het vrachtverkeer. De opmer kingen over de afwikkeling van het vrachtverkeer vindt men in het nieuwe rapport te miniem om nu al een mening over te kunnen vormen. In een brief aan het college van B en W zal op korte termijn om nadere toe lichting worden gevraagd. Holtens Nieuwsblad is een Oostelijke Weekbladpers b.v., in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactie: Frederique Rentenaar tel. 053-28 15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6 Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 H. van Zon Van Holtenserf47 Holten tel.05483-6 1981 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 Het aanzicht van dit deel van de Dorpsstraat zal over twee jaar een volledige gedaanteverwisseling ondergaan. Het CDA blijft bezwaren houden tegen een tweede subsidie voor schietvereniging De Eendracht. Reeds eerder had de partij haar bezwaar kenbaar gemaakt en tij dens de behandeling van het voor stel om eenmalig nog een subsidie van 3000 gulden te geven, bovenop de 10.000 gulden die eerder reeds als subsidie is verstrekt in de com missie financiën het invaller Jan Nijkamp grote moeite te hebben met deze extra aanvullig. Naar zijn mening werkt dit precedentwer king in de hand. Wethouder Wim Dalhuisen, en met hem de andere leden van de com missie, zagen de zaken niet zo som ber in. Volgens de wethouder was de verbouwing van de voormalige muziekkoepel door het vele half ondergrondse werk moeilijk te ra men. Om nu een zo kleine club mensen voor geheel zelf voor die meerkosten te laten opdraaien, vond hij niet terecht. Van een pre cedentwerking jcon volgens hem geen sprake zijn: De Eendracht was de laatste club zonder eigen inkomen. De laatste fase van de vernieuwing van de riolering, waarmee naar verwachting half april begonnen zal worden, zal opnieuw voor de nodige verkeersoverlast in de woonstraten gaan zorgen. Zowel het laatste deel van de Oranje straat als een deel van de burge meester v.d. Borchstraat wordt aangepakt. Volgens de plannen zal het karwei voor de grote vakantie geklaard zijn. Omdat er nog geen beslissing is genomen over de verkeersrecon- structie, zal de Oranjestraat een tijdelijke bestrating krijgen. De Burg v.d. Borchstraat behoudt de klinkerbestrating. Piet van der Kruk, oud topsporter, oud-directeur Sport en Recreatie van de gemeente Delft, thans hoofd van de sector Sportaccom modaties van de Nederlandse Sport Federatie zal op maandag 16 maart ter gelegenheid van de jaar lijkse vergadering van de Holtense Sportcommissie een inleiding hou den over het thema Sportbeleid. Gewichtheffer Piet van der Kruk maakte in 1968 uit van de Neder landse afvaardiging naar de Olym pische spelen in Mexico. Na de pauze zullen de sport vrouw, sportman en sportploeg van het jaar bekend gemaakt wor den. Piet van der Kruk zal de prij zen uitreiken. De vergadering wordt gehouden in de kantine van Blauw Wit op sport complex 't Vletgoor. De gemeente Holten heeft nog geen standpunt ingenomen over het weren van ongewenst druk werk, zo deelde wethouder H.J. Westerikmee tijdens de commissie gemeentewerken. Holten wil hier in niet een zelfstandig standpunt innemen en wacht op het advies van het Gewest Midden IJssel. Zondag 8 maart is er om 10.00 uur een gezins- en avondmaalsdienst in de Hervormde kerk. Voorganger is ds. A. J. Leerink. Thema van de dienst is Leven in de woestijn. Medewerking verlenen de kinde ren en leiding van de nevendien sten en Zondagsschool Holten.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1992 | | pagina 1