Mindervalidencarnaval emotioneel hoogtepunt Politieke haalbaarheid laat noordelijk tracé sneuvelen Kanttekeningen bij Reuze Heuvelwachter „De Biester" Belasting hulp FNV Vervuiling door koper in mesthoop Toneelstuk CJV niet voor ouderen Open Deurdienst in dialect Kerkdienst Kandelaar op televisie Omloop van Holten Nekkramp in Holten Geslaagd Krat 4 -y re: Heineken 17. Amstel 16.50 Aanleg zuidelijke Maisweg eerste keuze van college van B en W U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. BON §M1|:lUfRf 'pSfrJ'HOLTEN Raad wacht op deelname bedrijfsleven Bar-dancing „DE WAAG" Holtens Nieuwsblad donderdag 27 februari 1992 - 44ste jaargang no.9 Abonnementsprijs 49.15 Losse nummers 1.- Gedrukte oplage 3075 MAC Holterberg Helemaal zonder hen kunnen ze nog niet bij de MAC. Het duo Derk Jan Schooien en Bertus Oplaat, dat al sinds 'mensen heugenis' de kar trekt bij de MAC, zal ook in het nieuwe be stuur plaats nemen. Vakantie Nauwelijks een weekje weg, of er gaat het een en ander mis, zo merkten wij vorige week. Zo bleek de onmisbare sportagen da plotseling te zijn verdwe nen, waarvoor nog onze excu ses. Het belette de Holtense sporters evenwel niet zich tij dig op de velden te melden. Vooral voor Blauw Wit zijn het spannende tijden. Zij blijft in de race voor de titel. Wie het meest plezier heeft, de Fienpreuvers of de kinde ren van de Stichting Paardrij den voor Gehandicapten, is niet vast te stellen. Vast staat wel, dat deze achtste keer dat de Holtense Carnavalsvereni ging op bezoek komt bij de gehandicapte ruitertjes, bij zonder geslaagd is. „Emotio neel is dit altijd een hoogte punt binnen het carnavalsge- beuren. Iedere prins, die hier geweest is, komt er later op terug. Let nu straks niet op de kindergezichtjes, maar kijk eens naar de geüniformeer den", geeft Jan Schuchard, organisator van dit gebeuren, aan. Op zaterdagmiddag 22 februari is het zover. In de feestelijk versierde kantine van manege Snorrewind heeft zich al een kleurig gezelschap verzameld. Kleine clowntjes, boe ventronies, een pierrot, oude da metjes, boeren en matrozen wach ten vol spanning op het grote ge beuren: de komst van Prins Coen I en zijn gevolg. Even na drieën arriveren de Hol tense Fienpreuvers, voorafgegaan door het dweilorkest De Braand- heultjes. Nadat aan elk kind een rode feestneus uitgereikt is begint het feest pas goed: de polonaise wordt ingezet en in de kantine is het een en al deinende massa. Van zelfsprekend worden alle huidige schlagers luidkeels meegezon gen:'t Is Mooi Man' davert door de manege. Kinderen en ouderen genieten van de 'playbackshow' van Henk Mei link en Eddy Steggink, van het optreden van bandparodist Eric Rensen en van de vaardigheid van Met volle teugen genoten de mindervaliden van het carnavalsfeest dat hen werd aangeboden door de Fienpreuvers. zijn broer, discjockey Wim Rensen. De Holtense carnavalsvereniging biedt al sinds '84 de kinderen van de Stichting Paardrijden Gehandi capten en de bewoners van de Lathmer jaarlijks een carnavals middag aan. Voor de deelnemer- tjes is het een jaarlijks hoogtepunt. „Het is grandioos wat De Fien preuvers doen. Ze offeren er een vrije middag voor op, en ze betalen het evenement ook nog. Het is een middag vol leut voor onze kinde ren en dat wordt door ons zeer op prijs gesteld", aldus een bestuurs lid van de Stichting Paardrijden Gehandicapten. Ook dit jaar kunnen FNV leden weer profiteren van de FNV belas tinghulp. Zij worden gratis gehol pen bij het invullen van het aan hun toegezonden aangiftebiljet voor de inkomstenbelasting (A-E biljet) of vermogensbelasting (B biljet). Ook voor T-biljetten kan men terecht. FNV leden in Holten die van deze service gebruik willen maken, kun nen zich voor het maken van een afspraak aanmelden bij K. Reits- ma, Verzetstraat 12, tel. 62806 of J. Calkhoven, Schoutenstraat 36, teL 63351. De bodemverenotreiniging in het toekomstige uitbreidingsplan Lu- kensveld blijkt bij nader onder zoek mee te vallen, zo wist wethou der H. J. Westerik maandagavond de raad te vertellen. Het blijkt te handelen om een oude mestopslag, waarin zich een hoeveelheid koper bevindt. Uitwatering naar andere delen van Lukensveld zijn niet ge constateerd. Nog deze week wordt overleg gepleegd met de eigenaar van de grond om de verontreini ging af te graven. Volgens het con cept koopverdag draait de eige naar van de grond op voor de kos ten, maar of het daartoe ook komt, werd maandagavond niet duide lijk door wethouder Westerik be antwoord. Ook werd niet duidelijk om hoeveel koper het handelt. De vrager (Ter Schure van Gemeente belang) nam evenwel genoegen met het antwoord. De politieke haalbaarheid heeft uiteindelijk gewonnen van de wens van de meerderheid van de gemeenteraad om in e'e'n rit de verkeersstructuur in Holten te wijzigen volgens het plan dat opgesteld is door het buro voor verkeerskundige advisering BVA. Stond de -gedeeltelijke- noordelijke rondweg vorig jaar nog hoog op het verlanglijstje van B en W, in het vandaag in de gemeentelijke advertentie gepubliceerde standpunt van het college van burgemeester en wethouders inzake het verkeers structuur, wordt de aanleg van de noordelijke rondweg niet langer meer als noodzakelijke voorwaarde voor een goede verkeersafwikkeling gezien, maar wil men, door eerst de zuidelijke 'Maisweg' aan te leggen en vervolgens het dorps centrum verkeersluw te maken, volgens het principe 'kiek'n wat 't wot', afwachten hoe de verkeersstromen zich g?an ontwikkelen. Door middel van regelmatige metingen zal de vinger aan de pols gehouden worden. Met het verlaten van het noordelij ke rondwegprincipe is het college van B en W een behoorlijk eind opgeschoven richting oppositie en de talloze insprekers, die eind vo rig jaar achter gesloten deuren door het college zijn gehoord Bij de presentatie was burgemeester Van Rappard dan ook opvallend mild over de standpunten van de oppositiepartijen. „Wij hopen dat we met ons nieuwe voorstel een eind met elkaar in de goede rich ting komen". Met die presentatie was het ove rigens vreemd gesteld. Ofschoon vandaag het college middels de gemeentelijke advertentie in het Holtens Nieuwsblad pas officieel met zijn standpunt naar buiten komt, hebben CDA leden en ande re belangstellende Holtenaren dinsdagavond tijdens een openba re vergadering van het CDA al uit gebreid kennis kunnen nemen van de nieuwe plannen. In een propvol zaaltje van gebouw Irene lichtte fraktievoorzitter Harrie Dul aan de hand van een aantal keurige sheets het CDA standpunt op de nieuwste plannen toe, terwijl wet houder Henk Westerik het college standpunt nog even uiteenzette. Door ziekte van burgemeester Van Rappard en wethouder Wim Dal- huisen was de presentatie naar de bevolking toe met een week ver traagd en kreeg het CDA zodoende Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! j Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Naam: Adres: Woonplaats: Geeft op a/s abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Dhr/mevr Adres: Woonplaats: Hij/zij betaalt abonnementsgeld per jaar ad 49.15 de primeur van openbaarmaking die normaal gesproken aan de pers is voorbehouden. Het CDA kreeg hierdoor ook als eerste de kans haar standpunt aan de bevolking duidelijk te maken. Uit het betoog van Harrie Dul bleek overduidelijk, dat ook het CDA er niet veel voor voelt om met de kleinst mogelijke meerderheid, de welbekende 7-6 verhouding in de gemeenteraad, dit omvangrijke project van de grond wil tillen. Na het heftige verzet van de industrie op de Kol, de grote stroom inspre kers en oppositie die vast voorne mens was het poot stijf te houden, heeft het CDA gekozen voor een soepele opstelling, om zodoende met het verkeersprobleem niet in een patstelling te geraken. „Wij houden vast aan het twee jaar gele den door de raad ingenomen standpunt, dat het dorpscentrum verkeersluw gemaakt moet wor den, maar op basis van voorlopige standpunt viel niet te praten. Door de noordelijke rondweg voorlopig buiten beschouwing te laten, is de angel denk ik eruit gehaald en kun nen wij op basis van de nieuwe gegevens met elkaar hopelijk tot overeenstemming komen". Zoals men in de gemeentelijke advertentie kan lezen, zal er in het centrum niet eerder wat gebeuren, dan nadat de nieuwe Maisweg is aangelegd. Op vragen uit de zaal deelde henk Westerik mee, dat ge rekend wordt op een periode van tenminste twee en ten hoogste vier jaar voor aanleg van de Maisweg. Inmiddels wil men met tijdelijke maatregelen en de herinrichting van straten een begin maken met de ombuiging van het doorgaande vrachtverkeer, dat omgeleid gaat worden via se Rijssenseweg, Al en S14. Op de vraag, waarom het om leiden van het vrachtverkeer dan niet alvast morgen ten uitvoer kan worden gebracht, moest de wet houder nee verkopen. „Er moet een verhaal achter zitten, wil je het bij Rijkswaterstaat voor elkaar krijgen". Ook moest hij toegeven, dat het verkeer op de Larenseweg, Stationsstraat, Waagweg en Dros- tenstraat drukker zal worden dan voorheen, maar meende dat dit binnen een 'aanvaardbaar' niveau zal blijven. Door in verschillende straten eenrichtingsverkeer in te stellen wil men het sluipverkeer tegen gaan, terwijl verkeerspoor- ten en rotondes het verkeer rich ting dorp moeten gaan afremmen. De nu voorgestelde maatregelen zullen zeker een aanslag beteke nen voor de Holtenaren. Naar schatting zullen de kosten tenmin- °P deze tekening wordt schematisch aangegeven waar in de komende jaren de nodige verkeersaanpassingen plaats moeten vinden. Niet alle rondjes betekenen overigen de aanleg van een rotonde. ste zes miljoen gulden bedragen. OGB valt niet te ontkomen, zo op de plannen was voor het Hol- Een deel daarvan is al gereser- kondigde Harrie Dul alvast aan. tens Nieuwsblad op deze korte ter- veerd, maar aan verhoging van de Een reactie van overige partijen mijn niet te verkrijgen. De Holtense gemeenteraad heeft met de nodige voorzichtigheid het Reuze Heuvelwachterplan. Alle vier frakties plaatsten maandagavond kanttekeningen bij de garantstelling voor de oprichting van een koepel organisatie voor recreatie en toerisme, die het rapport Aan de andere kant van de berg, dat in opdracht van de gemeente Hellendoorn en Holten is opgesteld door het bureau Planresultancy, verder moet gaan uitwerken en het Reuze Heuvelwachter idee gestalte moet gaan geven. Duidelijk lieten de frakties weten dat het feit dat door de raad een financiële garantstelling wordt gegeven van voor dit jaar 15.000 gulden niet betekent dat daarmee het 'go of no-go' moment is gepasseerd. De raad is bereid mee te werken aan het oprichten van een koepelorganisa tie mits de zekerheid wordt verkregen dat het bedrijfsleven bereid is de portemonnaie te trekken om de Reuze Heuvelwachter gestalte te geven. Het CDA bij monde van H.J. Dul der ingelicht worden over de be vond het allemaal wat te snel gaan. reidheid van het bedrijfsleven om Het overleg in het BIB (bestem- er de nodige middelen in te stop- ming, inrichting en beheer van de pen. Hij wilde een volgende stap, Sallandse Heuvelrug) is nog lang go of no go, laten afhangen van de niet afgerond en het is maar de deelname van het bedrijfsleven, vraag of alle partijen accoord zul- Gemeentebelang had de minste len gaan met de voorstellen voor moeite met de garantiestelling. J. de Reuze Heuvelwachter. Hij vond Soepnel wilde wel de zekerheid dat het beschikbaar stellen van een het college van B en W regelmatig krediet voor het opstarten van een bij de besteding van de gemeente koepelorganisaties dan ook eigen- gelden terugkoppelt naar de com- lijk een stap te ver, maar ging uit- missies en gemeenteraad, maar gaf eindelijk wel accoord. ook te verstaan dat het college niet Fraktievoorzitter L.H. Rensen van moest schromen om meer krediet de WD vond het van groot belang te vragen indien dit onverhoopt dat het enthousiasme dat uit het nodig is. rapport spreekt, ook gestalte zal krijgen in de uitwerking, wat al leen mogelijk is met de juiste men sen op de juiste plaats. De PvdAer J. Metsemaker stemde in met het voorstel, maar wilde wel graag na- Volgens wethouder W. Dalhuisen spreekt uit de term garantstelling al uit, dat het college niet van plan is onnodig geld over de balk te gooien, maar dat het B en W ernst is met de Reuze Heuvelwachter, maar zei tevens dat men niet gek op moet kijken als de garantiegel- den ook daadwerkelijk gebruikt gaan worden. Hij stelde nadrukke lijk dat uiteindelijk het Reuze Heu- velwachterproject geheel zelfsup- porting moet worden en dat op termijn de Handelsverenigingen en VW in Holten en Hellendoorn de zaak moeten gaan overnemen. De voorstelling van het toneelstuk 'De onbetaalbare loodgieter' die CJV De Vriendenschaar op zater dagmiddag 7 maart voor ouderen had willen spelen, gaat niet door. Er blijkt te weinig, belangstelling voor te zijn. Belangstellenden kun nen nu terecht op vrijdag- en zater dagavond wanneer vanaf 19.30 uur in Irene het jaarfeest wordt gevierd met na de pauze het toneelstuk. iedere vrijdag geopend Holtens Nieuwsblad is een uitgave van Oostelijke Weekbladpers b.v in samenwerking met de stichting „Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-63022 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactie: Frederique Rentenaar tel. 053-Ï8 15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6 Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 H. van Zon Van Holtenserf 47 Holten tel. 05483-6 19 81 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 Prof dr. Anne van der Meiden, is zondag 1 maart voorganger in de Open Deurdienst in de Kandelaar. De dienst zal gehouden worden in het dialect met als thema Speegel- ken, speegelken an de waand. Anne van der Meiden studeerde theologie en promoveerde in 1972. Hij doceerde massacommunicatie aan de Rijks Universiteit Utrecht waaraan hij na 1978 werd verbon den als bijzonder hoogleraar. Prof. Van der Meiden schreef diverse boeken over theologische onder werpen en gaat regelmatig voor in kerkdiensten. Het muzikale gedeelte wordt verzorgd door Campanella, De dienst begint om 19.00 uur. Vanaf 18.50 uur is er samenzang. De Ikon zendt zondagmiddag om vijf uur op Ned 3 een kerkdienst uit, die wordt opgenomen in de De Kandelaar in Holten. Het is een dienst voor doven en horenden, die 's morgens om kwart over tien wordt gehouden. Om half elf be gint de tv opname van de dienst. Voorganger is ds. J. J. de Jonge uit Zwolle. Muzikale medewerking zal worden verleend door Hennie Kruk-Aanstoot, orgel en Hans Paalman, trompet. De Wielervereniging Holten opent zondag 1 maart het wegseizoen door haar eerste toertocht van dit seizoen te organiseren. De Omloop van Holten is een prachtige tocht om het fietssei- zoen mee te beginnen. De 50 km lange rit voert over rustige wegge tjes door een glooiend landschap in de driehoek Holten, Markelo, Rijssen. Op de route komt men diverse klimmetjes tegen zoals de Apenberg. Markeloseberg en Schwarzwald. Het sportieve ele ment ontbreekt dan ook niet. Zoals gebruikelijk is de gehele rou te duidelijk met pijlen aangege ven. Na afloop is er gelegenheid tot douchen in de sporthal. Gestart kan worden tussen 10.00 en 11.30 uur bij sporthal 't Mossink. Voor verdere inlichtingen kan men contact opnemen met J. Scheper man, tel. 61809. In Holten is maandag een ander half jaar oude peuter overleden aan de gevolgen van nekkramp, zo werd ons desgevraagd meegedeeld door de GGD in Deventer. Volgens de GGD is de kans op verspreiding van de ziekte naar andere gezinnen vrijwel uitgesloten. Onze oud plaatsgenoot Ype Sytse- ma is op 20 februari aan de Techni sche Universiteit Delft geslaagd als mijnbouwkundig ingenieur.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1992 | | pagina 1