Drempelvrees snel weg bij Kakelbont Natuurbeschermer, boer en jager samen in WBE WEEK DEZE Holtense samenwerking voor verantwoord wildbeheer ondT^erpiL Keunefeest vrijwel zeker op herhaling Deze week CDA praat over verkeer in Holten Bijeenkomst begeleiding bij sterven Ruilbeurs postzegels Bar-dancing „DE WAAG" NBvP Holten in de garage BRAND PILSENER „De Biester" u ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint ais u ons een nieuwe abonnee opgeeft. Zaterdag al carnaval bij De Snorrewind tienersoos TANDTECHNISCH LABORATORIUM Holtens Nieuwsblad donderdag 20 februari 1992 - 44ste jaargang no.8 Abonnementsprijs 49.15 Losse nummers 1.- Gedrukte oplage 3075 Koorzang Maar liefst tien Holtense koren en achthonderd bezoekers maakten er afgelopen zaterdag in de Kandelaar een ware zang happening van. Uiteindelijk was iedereen het er na een mas saal meegezongen Sallandlied over eens dat dit initiatief van de concertcommissie van het Hervormd Kerkkoor een her haling verdiende. Jeugdsport Hoe gaat dat als je als acht-, negen- of tienjarige voor een sport kiest? Juist, een vriendje of vriendinnetje zit op handbal of tennis dus dat ga je dan ook maar doen. Tenminste als je ouders al niet wat anders heb ben uitgezocht. Het project Sportstimulering moet ervoor zorgen dat de Holtense jeugd wat bewuster voor een sport kiest en biedt daarom een vrij blijvende kennismaking met verschillende clubs. Waar een open dag niet al goed voor zijn kan. Tot vorige week zaterdag bleek de drempel van kinderdagverblijf Kakelbont op de Kol nogal groot, maar tijdens het open huis al stroomden de aan meldingen binnen. Afgelopen maandag ging de de opvangvoor ziening van de stichting Catalpa van start met dertien kinderen. De jongste was amper drie maanden, de oudste vier jaar. Voor lokatiecoördinator Margo Tegeler is de aanvankelijke schroom van de Holtenaren geen verrassing. Bij de andere kinder dagverblijven in haar rayon (Alme lo, Tubbergen, Markelo en binnen kort ook Wierden) maakte ze het zelfde mee. Samen met hoofdleid ster Susan Leiwakabessy- Minnema en de twee part-time leidsters Nicolet van der Heide uit Goor en Lyanne Kruimelaar uit Holten had ze zaterdag dan ook veel uit te leggen want vanaf het moment dat de deuren om tien uur open gingen was de belangstelling overweldigend. Veel (hoog)zwan- gere vrouwen (al dan niet in gezel schap van hun wederhelften), maar ook veel buren (die allemaal blij waren met de nieuwe bewoners van de enige jaren leegstaande kleuterschool aan de Lageweg), verschillende raadsleden die kwa men kijken of de door hun beschik baar gestelde f 25.000 goed besteed was aan het opknappen van de school en ook wethouder Westerik die namens de gemeente een fraai gevelbord aanreikte. Leuk was ook het bezoek van de Socuwe-delegatie bestaande uit secretaris Frank Helmer en pen ningmeester Teun Jansen die een speelgoedbeer meebrachten. Het sociaal-cultureel werk was oor spronkelijk in de markt voor het kinderdagvervlijf, maar richt zich nu op de opvang van kinderen in een gastouderproject. Van de maximaal 25 kinderen die in Kakelbont terecht kunnen, mo gen volgens een WVC-verordening 11,2 plaatsen bezet worden door kinderen uit Holten waarvan de ouders dan een inkomensafhanke lijke bijdrage betalen. Die kan va riëren van zo'n vier gulden tot 30 gulden per dagdeel van vijf uur. Die regeling geldt ook voor men sen die economisch aan Holten ge bonden zijn. Niet aan Holten ge- bondenen betalen maximaal f 73,00 voor een hele dag. De ope ningstijden zijn van 08.00 uur tot 18.00 uur. Het van de gemeente gehuurde on derkomen is verdeeld in twee speelruimtes, waarvan er nu nog maar één gebruikt wordt. Gezien de te verwachten groei (aanmel dingen zijn er al voor september) zal t.z.t een verdeling worden ge- Holtens Nieuwsblad is een uitgave van Oostelijke Weekbladpers b.v., in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris. Kol ling serf 4 7451XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactie: Frederique Rentenaar tel. 053-28 15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6 Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 H. van Zon Van Holtenserf47 Holten tel.05483-6 1981 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 1224 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 maakt tussen een lokaal voor ba- maakt, de verwarmingsketel her- by's tot anderhalf jaar en voor de steld, een extra toiletgroep inge- rest van de kinderen. Met de ge- richt en het nodige schilderwerk meentelijke bijdrage is in de afge- verricht. Catalpa zelf zorgde voor lopen weken het dak lekvrij ge- de inrichting. iedere vrijdag geopend Zo'n twintig leden van de NBvP afdeling Holten waren vorige week te gast bij Garage Schuppert voor een cursus 'Pech onderweg". De heren Marissink en Wissink vertel den en demonstreerden daar op duidelijke wijze hoe o.a. een auto band eenvoudig kan worden ver wisseld of hoe nieuwe kolampen geplaatst moeten worden en het oliepeil gecontroleerd. Na de theo rie brachten de dames het geleerde moeiteloos in de praktijk. De afdeling Holten van het CDA houdt dinsdagavond 25 februari een openbare vergadering over de verkeersstructuur in Holten. Tij dens deze bijeenkomst wethouder H.J Westerik uitleg geven over de visie van het college in deze. Alle mogelijkheden en moeilijkheden van een definitief verkeersplan zul len worden belicht. Onder leiding van fractievoorzitter H.J. Dul zal vervolgens een discussieronde plaatsvinden met ruimte voor vra gen en commentaar. Belangstellenden zijn vanaf 20.30 uur van harte welkom. Vooraf gaand aan de bijeenkomst wordt om 19.45 een huishoudelijke verga dering gehouden. 2 GLAZEN GFtATIS bij elk krat (zolang de voorraad strekt) De Holtense wildbeheerders c.q jachtaktehouders vormen vanaf vorige week een plaatselijke wild beheer eenheid (WBE). Op die manier hoopt men enerzijds een goede wildstand te handhaven of te ontwikkelen zonder daarbij anderzijds de belangen van landbouwer, natuurbeschermer en jager te verwaarlozen. Om dat te bereiken wil het nieuwe samenwer kingsverband binnen een zo aaneengesloten en zo natuurlijk mogelijk begrensd gebied met alle betrokken deelnemers een planmatig wildbeheer voeren. Aanvankelijk was het de bedoe ling dat Holten zou opgaan in het grotere verband van de WBE Schipbeek e.o. in Bathmen, maar in een vergadering van Holtense jachtaktehouders in november vorig jaar werd al duidelijk dat Holten graag zelfstandig verder zou gaan. In totaal bestrijkt de WBE Holten zo'n 5000 hectare aan wildbe- heerterreinen. Voorzitter van de WBE Holten is Gerrit Rensen die naar eigen zeg gen vooral vanuit natuurbescher- mingsbelangen in het samenwer kingsverband deelneemt. Als voor delen van een Holtense wild be heer eenheid noemt hij allereerst dat het trekgebied van veel wild soorten ook groter is dan de diver se afzonderlijke wildbeheerterrei- nen. Bovendien kan een groep wildbeheerders de belangen beter behartigen dan individuen voor zich en kan er zo ook beter gerea geerd worden op negatieve gebeur tenissen in omringende jachtge bieden, die vaak een grote invloed hebben op het wild en het gewen ste beheer in het eigen veld. Rensen benadrukt meteen dat er voor de Holtense grondeigenaren geen enkele aanleiding is ver schrikt te reageren. „Over pottekijkers op het eigen land hoeft men zich geen zorgen te maken. In feite verandert er niets, alleen wordt er nu meer samenge werkt en stelt men samen richtlij nen op. Met deze zogenaamde be- Door eenproefproject van Staatsbosbeheer kan een plaatselijke wild beheer eenheid nu ook het onderhoud en beheer van stukjes bos en singels overnemen om deze als biotoop voor een bepaalde diersoort in te richten. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. A/s abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Naam: Adres: Woonplaats: Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: Hij/zij betaalt abonnementsgeld per jaar ad 49.15 heerplannen willen we een zo opti male wildstand creëren zonder schade aan land- of bosbouw toe te brengen. We leven tegenwoordig in een andere tijd, waarin de mens (al dan niet met een geweer) moet reguleren. Men kan immers niet verwachten dat bij een explosieve groei van bijvoorbeeld kraaien, ek sters en vossen de stand van weide vogels en korhoenders zich positief zal ontwikkelen. Om het nog maar eens voorzichtig uit te drukken." Stimulator Grote stimulator achter de WBE Holten is Viktor Braunius die als aanjager van een voorbereidende werkgroep met H.S. Klein Burink, H.Nekkers, G. Schippers en A. Schuppert het voortouw nam. Na een inleiding door consulent G. van Hout van de Koninklijke Ne derlandse Jagers Vereniging (KNVJ), die aangaf dat de nota Jacht en Wildbeheer (wanneer on veranderd goedgekeurd) een aan slag zal plegen op de wildbeherend jager, maakte Braunius op de op richtingsvergadering duidelijk om welk werkterrein het in Holten gaat. Duidelijk uit zijn verhaal werd dat een wat kleinere WBE als Holten beter te organiseren is en bovendien op een grotere betrok kenheid van de leden kan rekenen. Proefproject Braunius stipte ook een proefpro ject van Staatsbosbeheer aan waarbij kleine landschapselemen ten als ruilverkavelings-singels en bosjes in onderhoud en beheer worden overgedaan aan de Stich ting Behoud Natuur en Leefmilieu, die ze op haar beurt weer kan ver huren aan een plaatselijke WBE. Afgezien van de kostenbesparing voor SBB biedt dit plaatselijk de mogelijkheid deze bosjes en sin gels als biotoop voor een bepaalde diersoort in te richten. Op die ma nier worden ze voor in de natuur levende wildsoorten aantrekkelij ker en komt er bovendien meer variatie en dichtere onderbegroei ing volgens het zogenaamde kruin- struik- en kruidenrecept. Daarbij blijft de landschappelijke waarde gehandhaafd en wordt geen af breuk gedaan aan het landschaps beleidsplan. Namens WBE Holten zullen J.A. Paalman (Beuseberg) en G. Rensen (Espelo) in dit proef stadium als contactpersoon optre den. Bestuur Tijdens de vergadering werd het bestuur van de WBE Holten geko zen. Voorzitter werd G. Rensen, secretaris A. Schuppert, penning meester G. Schippers en leden H. Nekkers, H.S. Klein Burink, J. Me- gelink, W. Wechstapel en H. Venek- Traditiegetrouw geeft Carnavals- laas. Als adviseur en vertegen woordiger van de Holtense land bouworganisaties OLM en CBTB zal E. Krikkink optreden. De leden betalen f 25,00 per jaar terwijl men ook begunstiger kan worden voor f 5,00 per jaar. Dit voor mensen die geen wildbeheerder met een wa pen zijn, maar zich toch betrokken voelen bij het wildbeheer. Tienersoos Musky houdt vrijdag avond 21 februari tussen 19 en 21 uur een bijeenkomst over crimina liteit in de kelder van het dorps huis. De toegang bedraagt twee gulden. Aan de hand van een vide ofilm houden twee medewerkers van de Deventer Stichting Drugs hulpverlening een inleiding e ver het thema, met name over Kleine delicten. Beide sprekers kwamen in het verleden in aanraking met justitie en putten derhalve uit ei gen ervaring. Na de lezing is er gelegenheid tot discussie. Met de bijeenkomst hoopt de Stichting Sociaal en Cultureel Werk de aan wezigen bewust te maken van de sociaal-maatschappelijke schade die ook de kleine criminaliteit tot gevolg heeft. Tienersoos Musky staat open voor jongeren tussen twaalf en vijftien jaar. Donderdag 27 februari houdt de CPB Holten een bijeenkomst over stervensbegeleiding. Deze avond zal mevrouw R. Kikkert-Bosschers daarover het een en ander vertel len. Zij is coördinatrice van de Stichting Terminale Thuiszorg Al melo e.o. De avond in de Kande laar begint om 20.00 uur en belang stellenden zijn hartelijk welkom. De Holtense Postzegelclub houdt op zaterdag 7 maart voor de 21e keer een postzegel ruilbeurs. Plaats van handeling is de aula van de Scholengemeenschap Hol ten die van tien tot vijf uur gratis toegankelijk is. Er is geen tafelbe spreking. Op uitnodiging is be perkte handel aanwezig. Tijdens de beurs is er koffie, frisdank, soep en brood verkrijgbaar tegen rede lijke prijzen. Hoewel de gemeente Holten zich niet garant stelt voor eventuele tekorten, krijgt het vorig jaar zo succesvol ingezette Keunefeest vrijwel zeker een vervolg. Dat moet Wij verstrekken informatie voor al uw gebitsprotheses Ar kroon- en brugwerk rep. kunstgebitten Dental Comb. Rljssen Vennekesgaarden 67 7462 EA Rijssen Info 05480-2 00 30 vereniging De Fienpreuvers de za- dan gebeuren op vrijdag 11, zater- terdag voor het echte carnavals- dag 12 en zondag 13 september, weekeinde alvast een voorproefje Overleg tussen wethouder W. Dal met het carnaval voor minder-vali- huisen en het bestuur van cama- den. Zoals altijd gebeurt dat weer valsvereniging De Fienpreuvers bij Manege De Snorrewind aan de heeft ertoe geleid dat de gemeente Borkeldsweg, het thuishonk van als een soort vangnet zal fungeren de Stichting Paardrijden Gehandi- in geval van calamiteiten die op capten Holten. Van 15.00 uur tot 17.00 uur is Prins Coen I daar te gast met zijn gevolg. Voor de nodi ge sfeer zorgen o.a. Erik Rensen met een play-bak act en valt er ook een optreden van een duo parodis- ten te verwachten. generlei wijze te verzekeren zijn. Die toezegging geeft voor De Fien preuvers waarschijnlijk de door slag om ook dit jaar weer een groots feest op Kalfstermansweide te houden. De meeste voorcontrac ten daarvoor zfjn al afgesloten en kunnen nu rechtsgeldig worden gemaakt Ook heeft de carnavals vereniging zich voor zover moge lijk verzekerd tegen onverhoopte verliezen. In het 22ste Jubileum jaar leverde het eerste Keunefeest een klein batig saldo op, maar het risico was toch te groot om zonder meer tot een herhaling over te gaan. Daarom klopte men bij de gemeente aan voor een garantstel ling. „Die verlenen we niet" legt wet houder Dalhuisen uit „Daarvoor is geen ruimte op de begroting. Maar we laten ze ook niet in de kou staan. Er zijn nu afspraken ge maakt vergelijkbaar met die tij dens het vierjaarlijkse Folklorefes- tivaL"

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1992 | | pagina 1