Heu velwachter-pr o j eet kapstok voor ideeën J.G. Ruiterkamp in het zonnetje gezet Uit buiten Holten Gewest onderzoekt gezondheidstoestand van zijn inwoners Toeristische sector in de slag om de Holterberg HOLTENS NIEUWSBLAD Na kwart eeuw afscheid Coveco-secretaris Expositie Hannie Busman in Boschkamp HINDERWET AKTIE TANKSLAG DONDERDAG 13 FEBRUARI 1992 5 Wordt het rapport 'Aan de andere kant van de berg' inderdaad de kapstok waaraan recreatie-ondernemers in Horten en Hel- lendoorn allerlei initiatieven kunnen ophangen? Of is het door directeur P.H. Kersten van Planresultancy bv vorige week warm aanbevolen Reuze Heuvelwachter-project vooral een wapen in handen van de toeristische en recreatieve sector die binnenkort met natuurbeheerders en grondeigenaren in de slag moeten om de toekomst van de Holterberg? Feit is dat alle betrokken partijen zich in hun stellingen hebben ingegra ven en de door Kersten bepleite ideeën het gevaar lopen als 'wisselgeld' in de belangenstrijd te worden gebruikt, terwijl het succes van de Reuze Heuvelwachter juist afhangt van snel te nemen initatieven. Bij de Holtense Handelsvereniging en de VW Holten, die hun oproep om de toelichting op het al veel be sproken rapport bij te wonen niet dovemansoren hadden gericht, is de boodschap van Kersten in ieder geval goed doorgedrongen. Toeris me is in Holten nog de enige econo mische sector die groeit en om jaarlijks mee te delen in de 3 4 procent groei van het binnenland se toerisme moet Holten met de Holterberg als traditioneel toeris tengebied snel het roer omgooien om niet definitief achter de feiten aan te lopen. Een marktgerichte benadering van de consument en verbetering van het toeristisch produkt Sallandse Heuvelrug zijn daarbij onontbeerlijk in de visie van de Planresultancy-directeur. Kersten benadrukte dat dit inder daad puur een verkoopverhaal is, waarbij het niet zozeer om fysieke attracties gaat, maar meer om een emotionele beleving en om de kwa liteit van de dienstverlening. Bo vendien mag de invulling van zijn Heuvelwachter-project niet uit gaan van de overheden alleen, maar moeten samen met de onder nemers lokale initiatieven worden opgestart. Daarmee moet snel wor den begonnen, want laat men het idee van de Heuvelwachter-servi ceclub voor ecologisch geïnteres seerde toeristen te lang liggen dan lopen andere regio's er mee weg, zo waarschuwde Kersten. Geen programma De inleider vergeleek de Holter berg met een schouwburg, waar echter het programma nog ont breekt. De invulling daarvan zal samen met de overburen in de ge meente Hellendoom moeten ge beuren, want er is een eensluidend aanbod van activiteiten nodig vindt Kersten, die in opdracht van de gemeentes Holten en Hellen doom en de Recreatiegemeen schap Salland aan de slag ging op de berg. Vanuit de zaal werd hij aangesproken op het vele geld en de moeite die in de loop der j aren in de promotie van het begrip Holter berg zijn gestoken. Investeringen die binnen een overkoepelend Heuvelwachter-orgaan teniet zou den worden gedaan. Dat de naam Holterberg verkwanseld zou wor den, bestreed Kersten echter. „In het toerisme van vandaag de dag spreken geografische benamingen niet meer aan, maar die Holterberg blijft natuurlijk uw produkt en uw verhaal dat binnen het Heuvel wachter-idee kan worden, inge past." Over de gevreesde fysieke aantas ting van de Holterberg (in het rap port worden met name een golf baan, uitbreiding van campings en verlegging en verlenging van de Toeristenweg geopperd) was hij kort. „Geen massale uitbreidin gen, wel mogelijkheden voor be- Belangstelling was er volop voor de uitleg die directeur PM. Kersten over zijn Reuze Heuvelwachter-project gaf. Vraag is echter of de aanwezigen inderdaad op korte termijn aan de slag gaan met de geopperde ideeën. drijven om hun 'interne dynamiek' te ontwikkelen. Het Reuze Heuvel wachter-idee betekent zeker geen grootschalige aantasting van de Holterberg. Dat zou ook niet ver standig zijn, want dan kun je zeker rekenen op massaal verzet. Het is een gebied met een grote ecologi sche waarde maar tegelijk ook een toeristengebied. Die sector moetje levenskansen voor de toekomst meegeven." Eigen visie Overigens bleek tijdens de bijeen komst ook duidelijk dat de Reuze Heuvelwachter verder reikt dan een toeristische marketing-cam- pagne alleen. Met dit rapport heb ben de opdrachtgevers een wapen in handen om de belangen van toerisme en recreatie te verdedi gen wanneer men op korte termijn binnen de werkgroep Bestem ming, Inrichting en Beheer (BIB) van de Sallandse Heuvelrug om de tafel moet met rijk, provincie, na tuurorganisaties en privé-landei- genaren. Als laatste sector komt recreatie en toeri&ttffe nu dus met een eigen visie, zodat binnen de BIB een integrale afweging van argumenten kan plaatsvinden. In dat kader was de aarzeling die CDA-fractievoorzitter H. J. Dul vo rige week in de commissie Finan ciën uitsprak over een garanties telling van f 15.000 voor het Heu velwachter-project zo gek nog niet. Het CDA wil eerst de onderhande lingen binnen de BIB-werkgroep afwachten alvorens zich vast te leggen op een garantiefonds voor een overkoepelend Heuvelwach ter-orgaan. In de plannen van Planresultancy is voor de komende drie jaar zo'n drie ton nodig om het project suc cesvol op te starten. De gemeente Holten zou daarvoor (net als Hel lendoom) in 1992 f 15.000 en in 1993 f 10.000 gulden moeten bijdragen. Dc rest van het geld moet vanuit het bedrijfsleven en de zelfstandi ge sector komen. Rapport bij VW Wie de visie van Planresultancy op de toekomst van de Sallandse Heuvelrug uitgebreider wil bestu deren, kan sinds gisteren bij de VW Holten terecht voor een exemplaar 1 raison van f 7,00. Het kantoor aan de Dorpsstraat 27 is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 17.00 uur. De heer J.G. Ruiterkamp werd vorige week, tijdens de ledenver gadering van de Coveco, in het zonnetje gezet: een kwart eeuw lang was hij secretaris van de Co- veto-afdeling Holten, Rijssen, Wierden en Omstreken. Namens de Coveco-afdeling overhandigde de heer H. Rietberg de jubilaris een Delftsblauw wandbord met inscriptie. Voor mevrouw Ruiter kamp waren er bloemen. Ruiter kamp vierde zijn jubileum, en nam meteen afscheid als secreta ris. „'t Is mooi geweest", aldus Ruiterkamp. Van huis uit had Ruiterkamp te maken met het agrarisch bedrijf. XB dB eerste plaats als boerenzoon en als medewerker op het agra risch bedrijf. Later werkte hij bij de Coöperatie Holten aan de Sta tionsstraat en werd daar onderdi recteur. Deze veevoercoöperatie fuseerde op den duur met Rijssen en Wierden tot de Verenigde Land bouw Coöperatie West Twente. Daarnaast werd hij in '67 secretaris van Coveco Rijssen en Omstreken en maakte in dien hoofde verschil lende fusies mee. Als secretaris verzorgde hij onder andere de con tacten met de plaatselijke leden, de regionale en landelijke verban den. Eind zeventiger jaren moest hij, wegens hartklachten, zijn beroep vaarwel zeggen. Wel bleef hij toen Coveco-secretaris. „Dat was voor mij een heerlijke overbrugging: zo kon ik de contacten met de men sen toch nog vasthouden. Ik was daar heel erg blij mee", vertelt Rui terkamp. In Ruiterkamp verliest de Coveco een uitstekende secretaris. „Hij was boer onder de boeren en ge noot enorm veel vertrouwen. Hij kende de mensen en hun achter gronden en was op de hoogte van de situatie op de bedrijven. Erg belangrijk was ook dat hij zaken op een vriendelijke en soepele wijze op wist te lossen", geeft Rietberg aan. Lochemse Schouwburg Cabaret mrs. Einstein bestaat uit drie vrouwen, eens bekend als De Meisjes. Op vrijdag 14 februari te zien in Lochem. De voorstellling Hoog tijd met Mary Dresselhys en John Kraay- kamp op 20 februari is reeds uitver kocht. Kaartverkoop: tel. 05730-51081. Deventer Schouwburg Donderdag 13 februari komen Jos Brink en Frank Sanders naar De venter met Revue, Revue, een groots aangeklede musical over de revue met het live-orkset Henk Bokkinga. Zaterdag 15 februari speelt Doris de Jong, vierdejaars student aan de Toneelschool Arnhem vanuit een telefooncel in de hal van de schouwburg het stuk La Voix Hu- maine van Jean Cocteau. Het koffieconcert op zondag 16 fe bruari behelst een muzikale rond reis door Roemenië, Rusland en Hongarije aan de hand van muziek van het Roemeens Ensemble Nico- lae Pirvu. Na Lochem doet het Andante Thé- atre uit Brussel op dinsdag 18 fe bruari ook Deventer aan met de opéra bouffe-voorstelling H Matri- monio Segreto van de Mozart-tijd- genoot Domenico Cimarosa. Ge zongen wordt er in het Italiaans, de verbindende teksten zijn in het Ne derlands. Frank Boeijen komt op vrijdag 21 februari naar Deventer met Peter van Benthem (gitaar), Norman Bo- nink (drums), Lene te Voortwis (bas) en Ton Snijders (toetsen). Kaartverkoop: kassa tel. 05700- 83500 (nieuw nummer). Oudheidkamer Riessen Tot en met 27 februari exposeert amateur kunstenares Diny Schol- ten-Velten uit Enter onder de titel Aquamarijn, een selectie van door haar vervaardigde tekeningen en aquarellen. De openingstijden van het museum zfjn maandag t/m vrij dag 10-12 en 14-17 uur. Zaterdags Het Nijenhuis Op zes zaterdagen van 29 februari tot en met 4 april van 11.30 tot 13.00 uur zal in Kasteel Het Nijen huis een inleiding gehouden wor den in de kunst door Ton van Kem pen Aan de orde komen- Bruiden des doods, Blauw, High and Low Culture, Stoelen, Dada, De zuiL Nadere inlichtingen, tel 05729-1434 (Petra Arends). Op vier bijeenkomsten, 11 en 25 april; 2 en 9 mei, wordt aandacht besteed aan de Belgische verzame ling van het echtpaar De Graaf- Bachienne. Nadere inlichtingen 030-340413 (Bureau Bremmer). In de ontmoetingsruimte van dorpshuis De Boschkamp is met ingang van dinsdag 25 februari een maand lang een expositie te be zichtigen van Hannie Busman. De tentoonstelling omvat portret ten, modellen, bloemen en land schappen in olieverf, houtskool en aquarel. Hannie liet zich vorig jaar voor een belangrijk deel inspireren tijdens een bezoek aan Midden- Amerika, waar zij tal van schetsen en kleine aquarellen maakte van onder meer vervallen gebouwen en Maya-tempels. Eenmaal thuis wer den deze en andere indrukken op het doek in olieverf uitgewerkt. Hannie, docente Spaans aan de SGH, is al vele jaren lang een ver dienstelijk amateurkunstenares. Zo maakte zij op de middelbare school tekeningen voor interscho- laire wedstrijden en affiches voor toneelvoorstellingen. In haar stu dententijd maakte zij ondermeer decors, affiches en een muurschil dering in de studentensociëteit Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen, ontheffingen e.d. 1. VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN - aan mevr. Regts voor vergroten zomerhuis Vianenweg 227; - aan maatschap Nikkels voor plaatsen kap op mestsilo bij Boerendanssteeg 27; - aan Gebr. Boode voor verhogen en overkappen mestsilo bij Maneschijnsweg 25; - aan F. Klein Teeselink voor bouw machineberging/jongveestal bij Markeloseweg 25; VOOR HET INWINNEN VAN INFORMATIE OVER EEN ZAAK OF OVER EVENTUELE MOGELIJKHEDEN TOT HET INDIENEN VAN EEN BEZWAAR- OF BEROEPSCHRIFT KAN MEN ZICH WENDEN TOT DE AFDELING ALGEMENE ZAKEN TER GEMEENTESECRETARIE. Ter inzagelegging aanvragen om vergunning. Op de afdeling Algemene Zaken van de gemeentesecretarie van Holten liggen vanaf 17 februari 1992 tot 17 maart 1992 op werkdagen van 9.00 tot 12.30 uur ter inzage de verzoeken om vergunning ingevolge de Hinderwet van: 1F. Klein Teeselink, Markeloseweg 25 te Holten tot een nieuwe, de gehele inrichting (melkrundvee-, jongvee- en mestvarkensbedrijf annex opslag van dieselolie) omvattende vergunning. 2. G.W. Wijlhuizen, Schapendijk 2 te Holten tot een nieuwe, de gehele inrichting (mestvarkensbedrijf annex opslag van dieselolie) omvattende vergunning. 3. Maatschap J. en D. Vasters-Overmeen, Fliermatenweg 7a te Holten tot een nieuwe, de gehele inrichting (rundvee- en varkenshouderijbedrijf annex opslag van dieselolie) omvattende vergunning. 4. H.W. Luggenhorst, Sangeldijk 7 te Holten tot een nieuwe, de gehele inrichting (rundvee- en varkenshouderijbedrijf annex opslag van dieselolie) omvattende vergunning. De aanvragen om vergunning liggen voorts gedurende genoemde periode van 1 maand iedere dinsdagavond van 19.00 tot 22.00 uur ter inzage in de sporthal 't Mossink, Keizersweg 22 te Holten (kantoor beheerder). Schriftelijk kunnen tot 17 maart 1992 gemotiveerde bezwaren worden ingediend bij het College van Burgemeester en wethouders van Holten, Smidsbelt 6, 7451 BL Holten. De persoonlijke gegevens van degene die een bezwaarschrift heeft ingediend worden, indien daarom uitdrukkelijk wordt verzocht, niet bekend gemaakt. Een ieder kan ook mondeling in persoon of bij gemachtigde bezwaren inbrengen op verzoek tot 10 maart 1992. Men gelieve daarvoor een afspraak te maken met de Afdeling Algemene Zaken ter gemeentesecretarie (tel. 6 16 66). Enige weken geleden is binnen onze gemeente een start gemaakt met de inventarisatie ten behoeve van de Aktie Tankslag. Het doel van deze aktie is om de niet meer in gebruik zijnde ondergrondse huisbrandolietanks op een mi lieuhygiënisch verantwoorde manier buiten gebruik te stellen. Van velen mochten wij reeds het door ons toegezonden enquêteformulier ontvangen, waarvoor onze hartelijke dank. Degene die het enquêteformulier nog niet hebben geretourneerd, verzoeken wij dit zo spoedig mogelijk te doen, ook wanneer er geen gegevens over het al of niet aanwezig zijn van een ondergrondse tank bekend zijn. Mocht het zo zijn dat er bij uw woning een ondergrondse huisbrandolietank aanwezig is en u heeft geen enquêteformulier van ons ontvangen, dan kunt u dit alsnog opvragen bij de heer Kamphuis, afdeling Gemeentewerken, telefoon 6 16 66. Burgemeester en wethouders van Holten. Het Gewest Midden-Ussel zal in opdracht van de elf gemeenten in het Gewest een onderzoek uitvoe ren over de gezondheid van de inwoners van het Gewest. Daar toe zullen rond 14 februari 2000 inwoners in de leeftijd van 18 tot 70 jaar een enquête van de Gewes telijke Gezondheidsdienst (GGD) ontvangen. Aan de hand van de verkregen informatie gaat de GGD activiteiten opzetten om de gezondheid van de gewestelijke bevolking te bevorderen. De gezondheidsenquête is een schriftelijke vragenlijst. Voor een deel bestaat de enquête uit vragen over de gezondheid, zoals de aan wezigheid van lichamelijke klach ten of ziekten. Een ander deel van de vragen gaat in op zaken die de gezondheid kunnen beïnvloeden, zoals het gebruik van alcohol, hin der van het milieu of de behoefte aan voorlichting over gezondheid. De mensen die de vragenlijst ont vangen zyn willekeurig gekozen uit de bevolkingsregisters van de gemeenten van het Gewest, waar toe ook Holten behoort. De enquête is anoniem. Mensen die nog vragen over de gezondheid senquête hebben, kunnen contact opnemen met de onderzoekster mr. ir. H.B. Mulder, teL 05700- 25084.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1992 | | pagina 5