WN Holten metkwis voorbeeld voor regio alternatief tracé 'Maisweg' Burg. v/d Borchstraat winnaar Kiesvereniging pleit voor betere oplossing i Verlovingsring na 22 jaar weer terug Open dag kinderdag- Gemeentebelang voor aanleg Kakelbont Concert met tien koren Noabern met De Zwoagers ,De Biester" Ui±JO, U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. Bar-dancing „DE WAAG" Meubelbedrijf in Rijssen doet ongewoonlijk aanbod. Holtens Nieuwsblad donderdag 13 februari 1992 - 44ste jaargang no.7 Abonnementsprijs 49.15 Losse nummers ƒ1.- Gedrukte oplage 3075 Schouwburg Holtenaren hebben het nooit geweten, maar sinds de uitleg over het plan van de Reuze Heuvelwachter weten ze het: de Holterberg is een schouw burg, maar dan wel een zonder programma. Daar moet nu ver andering in komen. Aan drs. Kerstens, de bedenker van het Reuze Heuvelwachterplan zal het niet liggen. Vol enthousias me ontvouwde hij vorige week de plaatselijke middenstand en VW zijn plannen. Carnaval De schminkdoos hoefde Teun Dei jk deze keer niet voor de dag te halen. Het 'blauwe oog' dat hem vorig jaar werd uitgedeeld door de plaatselijke pers, wordt dit keer verwisseld voor een denkbeeldige pluim op de carnavalsmuts. Kortom: het Prinsenbal was van uitsteken de kwaliteit. Zaterdagavond kan men zich daar nog van overtuigen in De Poppe. Een praatje met Radio Oost, be zoek van een WN-delegatie uit Hengelo en bovenal elk jaar wéér een bomvolle zaal. Veilig Verkeer Nederland Holten is met haar jaarlijkse verkeerskwis een voor beeld voor de hele regio. Afgelo pen maandagavond was het weer zover. Maar liefst 150 Holtenaren streden om de G.W. Oberink-bo- kaal die dit keer verrassend naar de buurtvereniging van de Burg. v/d Borchstraat ging. Moeilijker dan andere jaren. Dat was de algemene conclusie na een avond ingespannen theorie- en praktijkvragen beantwoorden. Met de invoering van het nieuwe Reglement Verkeersregels en Ver keerstekens (RW) per 1 november vorig jaar hadden de organisato ren dat ook wel verwacht. Vandaar ook dat het accent dit keer wat meer op de educatieve rol van WN lag. Met 45 teams zat WN Holten bij na aan het maximum want nadat in het verleden het aantal leden per team al werd teruggebracht naar drie, is de belangstelling van stra ten, bedrijven, verenigingen en wat dies meer zij nog steeds over weldigend. WN-er Bert van Eyck was dan ook diik tevreden. „We hebben wel eens overwogen om er mee te stoppen, maar als je ziet hoeveel mensen er op afkomen, doet je dat toch erg goed. Zelfs in het land schijnen we een van de grootsten te zijn. Het leeft hier in Holten ook enorm. Dit jaar kwa men verscheidene mensen op het politiebureau alvast een foldertje halen om de nieuwe regels alvast door te nemen." Dat die inderdaad nog lang niet bij iedereen bekend zijn, bleek duide lijk bij de diaronde die traditiege trouw door adjudant G.W. Oberink werd gepresenteerd. Deze ronde, waaraan ook de aanwezigen op de publieke tribune konden deelne men, leverde wat verrassende uit komsten op. Voor droogkomiek Harm oet Riessen, die ook maar even meedeed, was het helemaal acacadabra maar dat kwam vol- gens hem omdat in Rijssen andere verkeersregels gelden. Zijn optre den is onderdeel van de formule die de Holtense WN-kwis zo aantrek kelijk maakt „Het kost wel wat geld zo'n avond, maar dan heb je ook een leuk programma. Met de verloting en het inschrijfgeld halen we er dat niet helemaal uit, maar het mag ook wel wat kosten gezien het resultaat" vertelt Bert van Eyck. Alles goed Leuk was het vooral voor Jannie Sluiter die in het individuele klas sement maar liefst alle tien diavra- gen goed beantwoordde en daar mee de Huub Brands-wisselbokaal in de wacht sleepte (inclusief een diner voor twee personen te consu meren voor het jaar 2013 wanneer de horeca-eigenaar denkt te stop pen). Tweede werd hier Gerda Schooien die met een krentenweg- ge naar huis ging. Voor de winnaars uit de Burg v/d Borchstraat was er naast de beker- hulde een taart. Zij eindigde met 152 punten vlak voor tweevoudig winnaar Metalin I (150 pnt.) die de wisselbeker dus weer moeten inle veren. Derde werd Biljartvereni ging Jansen 146 pnt), het team dat na de theorieronde nog op kop ging, maar bij de dia's in de fout ging. Het kinderdagverblijf aan de Lage- weg in Holten, dat ressorteert on der de Stichting Catalpa zal maan dag 17 februari van start gaan. Het kinderdagverblijf krijgt als naam Kakelbont. Voorafgaand zal komende zater dag 15 februari een open dag wor den gehouden. Tussen 10.00 en 14.00 uur kunnen belangstellenden een kijkje nemen in het kinderdag verblijf. Er is de laatste tijd hard gewerkt om alles gereed te krijgen en het ziet er nu gezellig, praktisch en kleurrijk uit. Het kinderdagverblijf biedt op vang aan kinderen in de leeftijd van nul tot vier jaar. De mogelijk heid bestaat om het kind zowel hele als halve dagen te brengen. Een dagdeel per week behoort ook tot de mogelijkheden. De ope ningstijden zijn van maandag trin vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur. De aanmelding loopt reeds voor spoedig. Daarnaast hebben veel Holtenaren al informatie ingewon nen, maar willen eerst een kijkje komen nemen alvorens hun spruit aan Kakbelbont toe te vertrou wen. Wie meer wil weten over het kin derdagverblijf kan bellen het de hoofdleidster van Kakelbont, Su san Leiwakabessy-Minnema. Zij is te bereiken onder het nummer 61887. Bij 'n kratje Dommelsch bier of Brouwers bier 2 GLAZEN GRATIS De kiesvereniging Gemeentebelang heeft afgelopen maandag een nota aangeboden aan burgemeester en wethouders, waar in zij pleit voor een landschappelijk betere oplossing voor de zogenaamde 'Maisweg', de nieuwe weg die in het voorgestel de Holtense verkeersplan zou moeten worden aangelegd, achterlangs de Pastoriestraat aan de voet van zuidelijke enk van Holten. De kiesvereniging is van mening dat het aanleggen van de 'Maisweg' een ernstige ingreep in de zuidelijke enk van Holten is, die niet gerechtvaardigd kan worden door het eenmalige onderzoek van BVA op 20 april 1989. Gemeentebelang pleit er in de nota er opnieuw voor, eerst de ontwikkeling van het verkeer na de reconstructie van het dorps centrum af te wachten. Mocht uit eindelijk de aanleg van een derge lijke weg noodzakelijk worden, dan stelt men voor een alternatief tracé te kiezen. Hierbij dienen naast financiële aspecten met name de landschappelijke aspec ten een rol te spelen. Gezien de bezwaren die Gemeen tebelang heeft tegen alle tot nu toe openbaar gemaakte varianten, die volgens haar een te zware belas ting van de Industriestraat en H. J. Wans inks traat met zich mee zal brengen, stelt zij voor een mini- rotonde niet bij de Noordenberg straat maar bij de Rijssensewe- g/Aalposweg aan te leggen. Daar door zou ook het zuidelijk deel van de Kol verkeers-luw worden ge maakt. Teneinde de Aalposweg landschappelijk zo goed mogelijk intact te houden zou dan langs het noordelijke deel een nieuwe weg parallel èn verzonken moeten wor den aangelegd. Het tweede deel kan dan vóór de rij bomen van de Aalposweg begint, afbuigen in de richting van het Zandvoortspad om vervolgens op een nog nader te bepalen manier aan te sluiten op het wegenplan van Lukensveld. Hierdoor blijft de Aalposweg volle dig bruikbaar voor aanwonenden en voor het landbouwverkeer en zal het sluipverkeer verdwijnen, zo stelt de kiesvereniging. Volgens Gemeentebelang heeft haar variant de nodige voordelen ten opzichte van het voorgenomen tracé. Ten eerste wordt de weg ge legd langs de uiterste grens van de toegestane bebouwing zoals die is aangegeven in het provinciale Streekplan. Voorts is vanuit het dorp gezien het verkeer op het noordelijk wegdeel minder zicht baar tegen de hoogte van de Look- erenk en kan het op het tweede gedeelte uitstekend aan het zicht worden onttrokken in een plooi in de enk. Daarnaast wordt het ver keer in het oostelijke deel van de Oranjestraat aanzienlijk minder. De nieuw aan te leggen mini-roton de tenslotte kan een goede aanslui ting geven voor het fietsverkeer langs de secundaire Rijssenseweg en werkt tevens remmend op ge motoriseerd verkeer aan de ingang van het dorp. de-.aaarder' yce - :i \"- x.' v .g-eïsenpa»? 'Lkpnsïi[d detecse GEMEENTEBELANG HOLJEN dOUTE VJA ££NQROT£N££LLS. 5 ES'*ANP "*C GEMEENTEBELANG HOLTEN \jqnJ2 Volgens GM moet de nieuwe weg aangelegd worden parallel aan de Aalpolsweg om vervolgens aan te sluiten op een nieuwe mini-rotonde. Een reactie van het college van burgemeester en wethouders was bij het ter perse gaan van deze krant nog niet verkrijgbaar. Bur gemeester Van Rappard en wet houder Dalhuisen waren begin van deze week geveld door de griep, zodat men de nota van de kiesvere niging nog niet in het college was behandeld. Wethouder H.H. Wes- terik kon wel meedelen, dat eind deze maand de besluitvorming Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! /ii.'rus Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Hij/zij betaalt abonnementsgeld per jaar ad 49.15 Het zal je maar gebeuren datje na 22 jaar je destijds definitief ver loren gewaande gouden verlovingsring terugkrijgt. Het overkwam Trwus Paalman van de Kroepinksweg 2. Ondertussen al lang getrouwd met haar Wim en voorzien van een nieuwe ring, kreeg ze twee weken geleden bezoek van Hollenaar Jan Smale die haar met een glunderend gezicht de ring met inscriptie 'Wim' overhandigde. Wat was het geval? Terwijl Jans echtgenote Ada Smale in de tuin van hun woning aan de Lageweg bezig was met wat graafwerk, viel haar blik op een glimmend voorwerp dat zij naar boven spitte. Nader onderzoek wees uit dat het hier om een verlovingsring ging met daarin de naam 'Wim' en de verlovingsdatum 19 april 1965 ge graveerd. Nu zijn er in Holten nogal wat Wim-men, dus goede raad was duur. Eerst maar eens naar het politiebureau, dacht Jan Smale toen hij van de vondst hoorde. Maar daar kon men hem uiteraard ook niet veel wijzer maken over de rechtmatige eigenaar. Dus werd de vondst genoteerd en kon Jan het kleinood weer mee naar huis nemen om rustig af te wachten of de vondst ooit nog zou worden opgeëist. Daar nam Jan Smale echter geen genoegen mee, dus ging hij zelf op onderzoek uit. Op het gemeentehuis achterhaalde hij alle vorige bewoners van het pand Lageweg 19 en kwam er toen achter dat ene Truus en Wim Paalman na hun huwelijk in 1967 de toen net opgeleverde woning hadden betrokken. Een telefoontje naar de Kroepinksweg 2 was toen voldoende om het vermoeden te bevesti gen. „We zijn er enorm blij mee" reageert Wim Paalman die het nieuws op zijn inmiddels weer verlaten ziekenhuisbed vernam. „We heb ben destijds alles afgezocht, maar omdat we niet ivisten waar mijn vrouw de ring had verloren, was dat natuurlijk erg moeilijk. Uiteindelijk hebben we maar een nieuwe gekocht, maar dat de ring na 22 jaar toch weer terecht komt is natuurlijk heel bijzonder." Holtens Nieuwsblad is een uitgave van Oostelijke Weekbladpers b.v., in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris. Kollingserf4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactie: Frederique Rentenaar tel. 053-28 15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6 Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 H. van Zon Van Holtenserf47 Holten tel. 05483-6 19 81 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3. tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 1665 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapèn, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 over een definitief voorstel voor de verkeersreconstructie openbaar gemaakt zal worden. Nog voor de zomervakantie, zo is het plan, zal het voorstel in de gemeenteraad behandeld worden. iedere vrijdag geopend Maar liefst tien koren en de Holten se Muziekvereniging werken zater dagavond mee aan het gezamen lijk concert in de Kandelaar. Op initiatief van de concertcommissie van het Hervormd Kerkkoor tre den achtereenvolgens op: HMV, het interkerkelijk kinderkoor Mo- zaïk, het Rooms Katholiek Jeugd koor, Gospelkoor Rejoice, het Diessenplaskoor, Jongerenkoor Campanella, Dubbelkwartet Octo pus, dameskoor Laetitia Vera, het Holtens Mannenkoor, Holtens Ge mengd Koor en het Hervormd Kerkkoor. De avond wordt inge leid met twee nummers van HMV en besloten met een samenzang van alle koren begeleid door HMV. De aanvang is 19.30 uur (zaal open 19.00 uur) en de toegang is gratis. Aan de uitgang wordt gecollec teerd voor aanschaf van tuinmeu belen voor de socio-woningen van De Lathmer. Als laatste onderdeel in de serie 'Noabern in De Boschkamp' treedt zondagochtend 16 februari het duo De Zwoagers' uit Lichten voorde in het dorpshuis voor het voetlicht. Aanvang half twaalf. Benny Beerten en Karei Pierik boeken al vijftien jaar lang veel succes met hun komische pro gramma dat geheel in dialect ge bracht wordt. Het tweetal neemt het publiek mee in een aantal sket ches, die alle op kolderieke wijze een beroep belichten. De sketches worden afgewisseld met een liedje, waarbij Benny op accordeon voor de muzikale begeleiding zorgt. Benny en Karei, in het dagelijks le ven echt zwagers van elkaar, be gonnen destijds in Zieuwent bij het revuegezelschap De Notenkra kers. Inmiddels maakte het twee tal verscheidene platen en werkte ook mee aan een toemee van •Twente Plat' en 'De Achterhoek Plat'. Met hun programma trekken De Zwoagers in de regio volle za len. De toegangsprijs voor de voor stelling bedraagt 7,50. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de Stichting Sociaal en Cultureel Werk in het dorpshuis, tel. 62755. Het op het industrieterrein „De Mors" gevestigde meubelbedrijf van Gebr. Seinen uit Rijssen, doet deze week wel een héél uitzonderlijk aanbod. Alle jongelui die vóór 15 februari a.s. een complete inrichting uitzoeken, krijgen een slaapkamer ter waarde van duizend gulden cadeau. Zie ook pagina 4

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1992 | | pagina 1