Brandweerdebuut op elegante laarsjes Carnavalskoorts maakt zich meester van Holten WEEK Ambulancedienst nam afscheid van vrijwilligers DEZE Prinsenbal opent festiviteiten inKeunedarp NBvP Holten benoemt nieuwe bestuurders Ds. Visser vertrekt uit Holten Lezing over Ravenna Verkeersles bij de MAC Avond Fiets Vierdaagse in juni Kerkdienst Piesbakken geen gezicht „De Biester" TANDTECHNISCH LABORATORIUM U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint ais u ons een nieuwe abonnee opgeeft. BON Bar-dancing „DE WAAG" Holtens Nieuwsblad donderdag 6 februari 1992 - 44ste jaargang no.6 Abonnementsprijs 49.15 Losse nummers 1.- Gedrukte oplage 3075 Oud-strijders Voor de Club van Oud-strijders Holten was het vorige week woensdag een gedenkwaardige dag. Voor het eerst werd een van hun leden, Gerrit Bolink, onderscheiden met het oorlogs gewonden-insigne. Een late er kenning voor het leed dat oud strijders in de Tweede Wereld oorlog en daarna in het voor malig Nederlands-Indië hebben meegemaakt. OCH Het gebeurt niet vaak dat OCH in het eigen Holten op de plan ken staat. Vorige week was het echter weer eens zover toén het stuk Schoap'n op drift een volle zaal trok. Een open doekje dus voor het amateurgezelschap van voorzitter en hoofdrolspe ler Johan Stukker. Afgelopen maandagavond was het dan zover. Voor het eerst in de geschiedenis van de Holtense brandweer ging een vrouw mee op oefening. Nog wat onwennig in het ruime brandweerpak stapte Es ther Koershuis op elegante bruine laarsjes (de brandweerlaarzen in haar maat konden pas volgende week geleverd worden) rond te midden van haar mannelijke colle ga's. Lang duurt haar uitzonde ringspositie in het Holtense vrij willigerskorps echter niet meer. Binnenkort maakt haar, van een handblessure herstellende, eerste vrouwelijke collega haar opwach ting en burgemeester Van Rap- pard verklapte bovendien dat in tussen een derde Holtense vrouw zich heeft aangemeld. De kennismaking met twee nieuwe collega's (ook Paul van Pelt maak te zijn brandweerdebuut) zorgde voor een grote opkomst bij de tweewekelijkse oefening van maandagavond. Voorafgaand aan het uitrukken heette hoofd van de brandweer burgemeester Van Rappard de nieuwe leden hartelijk welkom. Uiteraard richtte hij zich daarbij vooral op Esther Koers huis die zich in de lokale en regio nale pers tot een ware propagan diste voor vrouwen bij de brand weer heeft ontpopt. Van Rappard, die zich bij de opening van de brandweerkazerne het aantrekken van vier vrouwelijke brandweerlie den ten doel stelde, kon met genoe gen melden dat driekwart van die wens al in vervulling is gegaan. „Sta je mannetje" gaf de burge meester Esther Koershuis als raadgeving mee. „Vrouwen vor men het sterke geslacht, dus dat moet lukken. In ieder geval ben je in een heel goed korps terecht ge komen." Goede indruk Koershuis en Van Pelt kregen al meteen een goede indruk van de vaak complexe operaties die de brandweer moet uitvoeren. De on der leiding van hoofd-brandwacht Wansink uitgezette oefening leid de naar de constructiewerkplaats van Vruwink aan de Markeloseweg waar in een met rook gevulde ruim te o.a. een persluchtoefening op het programma stond. Bovendien moest rekening worden gehouden met de ter plekke aanwezige olie opslagplaats en hadden de beden kers ook voor de nodige obstakels in de vorm van her en der in de weg staande vrachtwagens. En hoewel de nieuwbakken brand weerlieden zich voorlopig beper ken tot meelopen en toekijken, sta ken ze al meteen heel wat op. Na afloop vormde de nieuwe ontmoe tingsruimte in de brandweerkazer ne het decor van een gezellig on deronsje. Amstel bier pijpjes nu 16.50 Heineken bier pijpjes nu 17.85 Ds. Visser uit Holten heeft een be roep aangenomen naar Apeldoorn. Rond de zomer - de exacte in gangsdatum is nog niet helemaal bekend - gaat Visser werken in de Hervormde gemeente rond de Gro te Kerk in de Veluwse stad. Visser heeft dan negen en een half jaar in Holten gestaan. Destijds volgde hij ds. Addink op. Voordat Visser naar Holten kwam, werkte hij in Deil (Betuwe) en Tholen (Zee land). 'Wandelen door Ravenna.' Onder dit titel houdt A.J. Hovy donder dag 13 februari een lezing over de Italiaanse stad Ravenna. De acti viteit van de Stichting Kunst en Cultuur begint om 20.00 uur in het dorpshuis. De toegangsprijs voor donateurs is f 5,00 en voor niet- leden f8,50. Hovy werkte jarenlang aan deze lezing waarin hij aan de hand van dia's de mensen toont die Ravenna tot 'een bron van eeuwige schhon- heid' hebben gemaakt. Naast de oost-Gotische keizerin-regentes Galla Plaeida zijn dat koning The- odorik en de Byzantijnse keizer Justinianus. In hun bouwwerken en mozaïken is duidelijk de invloed te zien van het oude keizerlijke Rome. Holtens Nieuwsblad is een uitgave van Oostelijke Weekbladpers b.v., in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactie: Frederique Rentenaar tel. 053-28 15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6 Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 H. van Zon Van Holten serf 47 Holten tel.05483-6 1981 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3. tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 Zo langzamerhand maakt de carnavalskoorts zich van Holten mees ter. Met de huis-aan-huijs verspreiding van een weer keurig verzorgd programmaboekje heeft CV De Fienpreuvers het startschot gegeven voor een ongetwijfeld weer daverende feestmaand met als hoogte punt het carnvalsweekeinde van zaterdag 29 februari tot en met dinsdag 3 maart. Vier dolle dwaze dagen onder het bewind van prins Coen I waarin de alledaagse beslommeringen even opzij worden gezet voor onbekommerd feestgedruis. Want zoals de Marskramer van de Greendweg tot het Numendal en Oppertapper van Waterjan het zelf verwoordt: „Loat ma kuuln, 't löp wa lós". De Fienpreuvers starten de festivi teiten op 8 en 15 februari met het jaarlijkse Prinsenbal. Op de eerst genoemde datum gebeurt dat in Het Bonte Paard en een week later bij De Poppe. Voor vaste bezoekers van de bijeenkomsten van De Fienpreuvers zijn er ook dit keer Aangezien op 1 november vorig jaar de verkeersregels gewijzigd zijn, leek het MAC De Holterberg een goed idee een oude activiteit uit de jaren vijftig weer van stal te halen: verkeersles. Het blijkt im mers dat velen nog niet op de hoog te zijn van de nieuwe regels en daarom houdt de MAC op donder dag 13 februari in 't Stuurhuus aan de Beusebergerweg een instructie avond. De avond, die onder leiding staat van de Holtense rijkspolitie, wordt verzorgd door instructeur Blom uit Deventer. Aanvang is 20.00 uur. Wij verstrekken informatie voor al uw gebitsprotheses kroon- en brugwerk rep. kunstgebitten Dental Comb. Rijssen Vennekesgaarden 67 7462 EA Rijssen Info 05480-2 00 30 weer bekende gezichten te zien: Mister Jagermeister, Johan Nik- kels en Bets en Derk. Nieuw dit jaar is een optreden van het duo Ri-Jo. Mans van Sangel ontbreekt evenmin tijdens de festiviteiten. De muzikale leiding is in handen van dansorkest De Vulcano's, maar ook het eigen Fienpreuvers- huisorkest De Braandheultjes laat van zich horen. Absolute topper tijdens het feest in Het Bonte Paard is het optreden van De Twee Pinten. Bij De Poppe wordt het hoogtepunt gevormd door het optreden van De Gerna's. Zoals gebruikelijk bij het Prinsen bal van De Fienpreuvers, rijdt er ook dit jaar weer een speciale bus naar de feestzalen. Dit onder het motto Veilig uit, veilig thuis. De bus vertrekt beide avonden vanaf hofbar Boer Biet om 19.00 uur en om 19.30 uur. Kaarten voor deze avonden zijn verkrijgbaar bij de bekende voorverkoopadressen. Aanvang van de feestavonden is 20.00 uur. Carnavalshit Voorafgaand aan alle jolijt nam een select gezelschap Fienpreu vers afgelopen zaterdag alvast een voorproefje bij hofbar Boer Biet. Prins Coen I reikte daar namelijk een muziekcassette De Fienpreu vers uit aan wethouder Wim Dal- huisen, die het in dank aanvaard de. „Muzikaal gezien en qua inhoud is De Avond Fiets Vierdaagse van de Wielervereniging Holten staat dit jaar op het programma voor dins dag 16, donderdag 18, maandag 22, woensdag 24 en vrijdag 26 juni. Eigenlijk gaat het dus om een vijf daagse om iedereen zoveel moge lijk in de gelegenheid te stellen vier dagen mee te fietsen. Dan immers ontvangt men een herinnering. Deelname aan één of meerdere avonden is echter ook mogelijk. De afstanden zijn 20 of 30 kilometer en de starttijden zijn van 18.30 uur tot 19.30 uur. Het inschrijfgeld voor volwassenen is f 5,00. Kinderen tot 12 jaar betalen f2,50 en dagkaarten kosten voor volwassenen f 1,50 en voor kinderen f 1,00. Verdere in lichten bij P. Bakker (tel. 05483- 62830). In de kerkdienst van de Hervorm de gemeente aanstaande zondag, 9 februari, wordt aandacht besteed aan het werk van de Stichting Oe cumenische Hulp. Directeur Henk Zomer van deze stichting komt iets vertellen over dit werk. Dat richt zich op het geven van hulp aan slachtoffers van oorlog, na tuurrampen of uitbuiting. Eén van de landen waar de stichting zich op richt, is Ethiopië. Ook Ds. Visser zal in zijn preek aansluiten bij het thema van de dienst. Aansluitend is er collecte voor het werk van de stichting. Afgelopen zaterdag nam CV De Fienpreuvers alvast een voor proefje op het komende carna valsfeest. Prins Coen I overhan digde wethouder Wim Dalhuisen de eerste muziekcassette met de Holtense kraker van dit jaar. Ui teraard ontbreekt ook Mans van Sangel niet op het Prinsenbal van zaterdag. het een best aardig nummer", geeft pr-man Cor van der Mei van De Fienpreuvers aan. Belangrijkste zanger is Prins Coen zelf. Hij wordt bijgestaan door het trio Teun Deyk, Henny Jalving en Cor van der Mei en door een speciaal voor Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Adres: Woonplaats: Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Hij/zij betaalt abonnementsgeld per jaar ad 49.15 Op de jaarlijkse bijeenkomst van de vrijwillige ambulancebegelei ders, chauffeurs en bestuursdele- gatie van de Stichting Ambulance Holten werd afscheid genomen van de heer G. Gervedink-Nijhuis, mevrouw S. Stam-Stam en me vrouw D. Wansink-Rietberg. Allereerst haalde voorzitter H.J. Dikkers de heer Gervedink-Nij huis voor het voetlicht. Na zo'n twintig jaar als bestuursvertegen- woordiger van de EHBO en vele taken te hebben verricht in het bestuur van de stichting, draaide hij ook nog eens mee als vrijwilli- ger-begeleider, een taak waaraan in 1991 een einde kwam. Mevrouw Stam-Stam gaf ruim vijftien jaar haar tijd aan de 'ambulance' en was steeds een voorbeeld van de goede teamgeest in de vrijwilli- gersgroep. Mevrouw Wansink- Rietberg was ook gedurende meer dere jaren met veel zorg en toewij ding actief als ambulancebegeleid ster. Mede door de financiële onduidelijkheden betreffende de opleidingsmogelijkheden besloot zij eind 1991 afscheid te nemen. Allen werden hartelijk dank ge bracht voor de vele uren die zij besteedden aan de voortgang van het ambulancevervoer in Holten, hetgeen vergezeld ging van bloe men en een cadeaubon. deze gelegenheid geformeerd Fien- preuvers-koör. Bij het tot stand komen van dit muzikale evenment speelde met name Edwin van Hoe- velaak (Buut), de broer van de Prins, een belangrijke rol. Het goed in het gehoor liggende carnavalslied zal ongetwijfeld de komende tijd in Holten volop te horen zijn. „Het is een leuke mee zinger", aldus Van der Mei. Na de officiële uitreikingsplechtigheid vertrokken zo'n tachtig Holtense carnavalsvierders naar Nijmegen, alwaar de zustervereniging De Blauwe Schuit jubileerde. En wat schalde er, onder de tonen van huisband De Braandheultjes door de twee OAD-bussen en over Neer- lands heerbanen? Juist, het nieu we Holtense carnavalslied- Voor diegenen die zich voor het carnavalsweekend terdege voor willen bereiden: het cassetteband je is te koop bij hofbar '92 Boer Biet en bij foto Ten Velde in de Dorps straat. Het bandje kost vijf gulden. iedere vrijdag geopend J.H. Bronsvoort-Lubbersen, A.G. Hissink-Bonte, G. Jansen-Ban- nink en J.A. Wansink-Podt zijn tij dens de j aarvergadering van de Ne derlandse Bond van Plattelands vrouwen (NBvP) afdeling Holten tot nieuw bestuurslid benoemd. H.H. Jansen- Bosschers, M. Wes- terik-Paalman, A. van Dolder en W.H. Klein Velderman-Wegstapel namen tijdens de vergadering, op 28 januari in zaal Vosman, af scheid. Zij kregen bloemen en ge schenken. Nieuw contactpersoon op De Kol werd D. Stoffer-Rozendom; ze komt in de plaats van mevrouw Bekkemens-Krijgsman. In De Beuseberg kwam M. Vos-Aanstoot in de plaats van mevrouw Jansen- Bannink. In De Boschkamp nam V. Bonte-Oostendorp de plaats in van A. ter Harmsel-Aaftink. T. Kieftenbeld-Huzen nam in de reis commissie de plaats over van het nieuwe bestuurslid J.A. Wansink- Podt. De 260 leden tellende afdeling Hor ten van de NBvP start op 13 febru ari een cursus Pech Onderweg voor de leden. Op 6 en 12 maart wordt een cursus gehouden voor agrari sche leden en hun gezin. Voor En gels en Pergamano komt een ver volgcursus. Verder is bekend ge worden dat een team van de Hol tense NBvP een tweede prijs heeft gewonnen bij de schietwedstrijd van Zaagmolen. De jaarvergadering werd afgeslo ten met een lezing over gezinszorg, door D. Hiemstra van Stichting Maatschappelijke Dienstverle ning. De NBvP-leden kunnen de volgen de data in hun agenda noteren. Op 20 februari wordt de volgende ver gadering van de NBvP in Holten gehouden. Dan vertelt mevrouw Lenselink-Van Luik iets over naaldsculptures. Op 13 februari is er een studiedag in Ede van de Wereldbond van Plattelandsvrou wen. Op 26 februari is er de dialect dag in Raalte en op 26 maart is er een provinciale dag in Harden- berg. Inlichtingen hierover kun nen worden ingewonnen bij NBvP- secretaresse G. Zoetbrood-Klein, Kozakkenstraat 29. „Haal alstublieft wat vaker de spuit er doorheen, want dit is echt geen gezicht." W.A.J. ter Schure (Gemeentebelang) wees in de com missie Gemeentewerken nog maar weer eens op de onordelijke staat waarin sinds jaar en dag het open bare urinoir terzijde van de NH kerk zich bevindt. „Een schande voor Holten" aldus Ter Schure. Wethouder H.J. Westerik had daar weinig tegenin te brengen, zij het dat als excuus voor de onhygiëni sche staat van de laatste tijd het VUT-vertrek van een van de ge meentewerkers werd aangevoerd die voorheen de 'piesbakken' op zijn dagelijkse ronde een schoon maakbeurt gaf. Wel beloofde hij de kwestie nog eens aan de orde te stellen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1992 | | pagina 1