'Haagse' soep blijkt behoorlijk afgekoeld t Wolkjes boven voortgang van uitbreidingplan Lukensveld WEEK Holten* Kanttekeningen bij gronduitgiftebeleid DEZE Nieuwe oproep voor bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker Gezellige avond in Dijkerhoek Jeugd actief in Zwolle Open Deur dienst Bar-dancing „DE WAAG" Schoap'n op drift U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. rivi&did BI iCIi BON Höllenboer in de Schure Onzekerheid door bodemverontreiniging en bezwaarschrift Zwartkijkers krijgen een laatse kans Creatief werken Verkeerskwis „De Biester" Holtens Nieuwsblad donderdag 30 januari 1992 - 44ste jaargang no.5 Abonnementsprijs 49.15 Losse nummers ƒ1.- Gedrukte oplage 3075 Brandweer Lang, stank en allesbehalve het type van een 'potige' tante, dat is ten voete uit Esther Koershuis, trendsettter bij de Holtense brandweer. Als het aan haar ligt blijft ze niet lang de enige vrouw binnen het korps, maar is het binnen de kortste keren de gewoonste zaak van de wereld. Sjoelen Andrè Dekker heeft afgelo pen zaterdag met het grootste gemak voor de twee keer het Holtense kampioenschap sjoe len op zijn naam gebracht. Bij de Scholengemeenschap Hol ten gaat men er van uit dat Haagse soep niet zo heet gegeten wordt als hij wordt opgediend. Afgelopen jaar 'verrasten' de plannenmakers in Zoetermeer onderwijzend Ne derland met nieuwe bezuinigings voorstellen. Alle LBO-opleidingen (inmiddels omgedoopt tot Vbo) waren door de deskundigen van het Ministerie van Onderwijs on der het vergrootglas gelegd en de uitkomst was dat tal van scholen gemeenschappen de aanzegging kregen, dat met ingang van het komen de cursusjaar één of meer afdelingen voor lager beroepson derwijs gesloten zou worden. Ook de zojuist gefuseerde Scholenge meenschap Holten werd 'verblijd' met dit bericht. Grote schrik en verontwaardiging alom, maar, zo als het er nu uitziet, komt het niet zover, tenminste: dat valt uit gelui den in de wandelgangen op te mer ken. Vandaar ook, dat bij de wer ving van nieuwe leerlingen uitge gaan wordt van een volledig aan bod. „Tot nu toe hebben we geen ander bericht gehad, dan dat er mogelijk een van de vier afdeling van het Vbo gesloten zou moeten worden, maar uit contacten met het minis terie in Zoetermeer valt nu wel af te leiden, dat de hele operatie - zeker voor het komende schooljaar - niet door gaat. We hebben goede hoop, dat het allemaal met een sisser afloopt", verklaart conrector Jen- neke Versteegen. „Voor onze wer ving zijn wij er dan ook van uit ge gaan, het volledige pakket te kun nen bieden: Mavo, Havo, VWO, en LBO met de richtingen verkoop praktijk, verzorging, administratie en agrarisch onderwijs". Over de nieuwbouw van SGH is mevrouw Verstegen minder hoop vol gestemd. „Daarover valt nog niets te zeggen. Het blijft voorlopig nog heen en weer rijden tussen de verschillende lokaties". Vrijdag 7 februari kunnen ouders en aspirant leerlingen bij SGH van 19.00 tot 21.30 uur tijdens het Open Huis terecht voor informatie. Bij Aanstaande Brugpiepers en hun ouders kunnen tijdens het Open Huis alvast kennis maken met hun nieuwe school. de verschillende vaksecties kan men een kijkje nemen. Er zullen lessen worden gegeven, demon straties vinden plaats en bij de excacte vakken kan de aspirant leerlingen kijken naar leuke proef jes. Daarnaast kan men informatie krijgen over het moderne beroeps onderwijs en alvast de sfeer proe ven in het schoolgebouw. In de aula speelt het schoolorkest. Veel leerlingen hebben zich inmid dels al aangemeld, zowel voor de brugklas Havo/Mavo als voor Ma- vo/Vbo, zo vertelde mevrouw Ver steegen. De leden van de buurtvereniging Schoolkring Dijkerhoek hadden woensdag 15 januari een gezellige avond bij 't Boekje in Bathmen. Eerst werkten de 36 aanwezige le den een spellencircuit af waarna het tijd was voor een warm en koud buffet, waar smakelijk van werd genoten. De avond werd afgesloten met de prijsuitreiking van de spel letjes. Bij de dames werd Dika Rei- link eerste, gevolgd door Jannie Paalman en Bertha Markvoort. De poedelprijs'ging naar Dika Ren- sen. Bij de heren won Ab Wechsta- pel en werden Bets Veneklaas en Arie Podt tweede en derde. Hier wonnen Henk van Coeverden en Herman Paalman de poedelprijs. Bij de open indoorkampioen schappen in de IJselhal in Zolle op 18 en 19 januari kwamen 1500 atle ten aan de start, waarvan naast Sanne Boer. nog twee jeugdatleten van sv Holten. Beide meisjes na men deel aan twee nummers te weten: Bernadette Ongena, jun. D: 50 mtr sprint, 9.5 sec; verspringen, 3.25 mtr. (nieuw pers record.). Esther Smit, jun. C: 50 mtr sprint, 7.3 sec' 60 mtr. horden, 10.99 sec. De uitslagen waren niet voldoende om uit te komen in de finales, maar het was zeker leerzaam om deel te nemen aan een grote wedstrijd. In de Ned. Herv. kerk vindt zondag 2 februari een Open Deurdienst plaats. Voorganger is ds. E.H. v.d. Weijden uit Nijverdal. Muzikale medewerking wordt verleend door kinderkoor Mozaïek. Het thema van de dienst is: Leven met ziekte. De dienst begint om 19.00 uur. Vanaf 18.50 is er samenzang. iedere vrijdag geopend De problemen in het verleden met de totstandkoming van het uitbreidingsplan Beuseberg liggen inmiddels ver achter ons, maar hebben de Holtense bestuurders extra voorzichting gemaakt bij het ontwikkelen van het plan Lukensveld dat nu op punt staat te worden gerealiseerd. Tot voor kort leek alles geheel volgens plan te verlopen. Er kwamen, in tegenstelling tot plan Beuseberg,.sléchts twee bezwaarschriften binnen op het voorontwerp. Met een van de belanghebbende kon al spoe dig overeenstemming worden verkegen en met de ander dachf men ook snel rond te komen. En, omdat het gaat om agrarische gebied, werd bij het verplichte bodemonderzoek eigenlijk geen rekening gehouden met de mogelijkheid an bodemverontrei niging. Sinds de gemeenteraadsvergadering van maandag avond, blijken ter toch wat wolkjes aan de Lukensvelde hemel te zijn. Het bezwaar is nog niet ingetrokken en in één van de boorputten is bodemverontreiniging geconstateerd. Pas maandagmiddag was het re sultaat van het bodemonderzoek bekend, maar ook niet meer dan dat. Waar precies en in welke mate de bodem verontreinigd is, moet door een aanvullend bodemonder zoek duidelijk worden. Vooralsnog rekent men er op, dat het gaat om een geringe verontreiniging van een oude mestopslag. Een probleem daarbij is echter, dat eind februari de actes voor de grondverkoop bij de notaris gepas- serd moeten worden en het is nog maar de vraag of voor die tijd de gegevens van het aanvullende bo demonderzoek beschikbaar zullen zijn. De gemeenteraad ging deson danks deze domper op de vreugde accoord met de aankoop van de grond, omdat in het contract een De toneelclub OCH speelt morgen, vrijdag 31 januari, in gebouw Irene de toneelclub OCH de plattelands- klucht in drie bedrijven van Her man van der A, Schoap'n op drift, aanvang 20.00 uur. Als lezer van het Holtehs Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. A/s abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! I Naam: J Adres: I Woonplaats: Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. I Geeft op als abonnee voor het I Holtens Nieuwsblad Dhr/mevr Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Adres: Woonplaats I Hij/zij betaalt abonnementsgeld 1 per jaar ad 49.15 ontsnappingclausule is opgeno men. De leden van de gemeente raad gaan er van uit, dat voor de gemeenteraadsvergadering van 25 fébruari de gegevens beschikbaar zullen zijn. Bouwblok Voor het publiek op de, voor de verandering, eens goed gevulde publieke tribune in de raadszaal, zal het niet eenvoudig geweesfrzijn, wijs te worden uit de discussie over het bouwblok van de maatschap Dijkink, dat zo dicht aan de rand ligt van het nieuwe Lukensveld, dat de maatschap zich bedreigd ziet in het voortbestaan. Op voor stel van de WDer J. Kevelam be sloot de commissie financiën voor te stellen het bouwblok 'om te klappen', zodat het wat verder ver wijderd zou komen te liggen van de geplande tweede woning op het voormalige terrein van Müller, dat net in het uitbreidingsplan ligt. Bij de bespreking met de heren Dijkink bleek evenwel, dat zij wei nig heil zagen in een aangepast bouwblok. Een extra complicatie is, dat het bouwblok van de maat schap Dijkink ligt in het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied, dat deze maand ter inzage komt te liggen, zodat de raadsleden weinig houwvast hadden om de situatie De boerderij van de maatschap Dijkink, nu nog gelegen temidden van de landelijkheid, komt straks 'in de klem' door de woningbouw. juist in te schatten. Bovendien hebben beide betrokkenen, ge meente en bezwaarmakers, te ken nen gegeven niet onnodig dwars te willen liggen. Met de toezegging van het college, dat deze week nog opnieuw een gesprek zal plaats vinden met de bezwaarmakers, om het te overtuigen van de juistheid van de voorgestelde oplossing, ging de raad accoord met het onge grond verklaren van de bezwaren. Gaat de maatschap niet accoord, staat hun de weg naar de Raad van State open, waardoor -voor een deel althans - de realisering van het plan Lukensveld, voorlopig op losse schroeven komt te staan. Vrouwen uit de geboortejaren 1957,1954,1951,1948,1945,1942 en 1939, kunnen binnenkort een op roep voor het bevolkingsonder zoek naar baarmoederhalskanker verwachten. Elke vrouw in de leeftijd tussen 35 en 55 j aar uit de gemeenten van het Gewest Midden-IJssel wordt eens in de drie jaar uitgenodigd om een uitstrijkje te laten maken. De deel name aan het onderzoek is vrijwil- lig- De vrouwen die in 1992 aan de beurt zijn ontvangen een uitnodi ging van de Gewestelijke Gezond heids Dienst. Bij de uitnodiging zit een antwoordkaart waarop men kan aangeven of men wel of niet mee wil doen. In de loop van 1992 krijgen de vrouwen van hun huis arts een oproep om een uitstrijkje te laten maken. De uitstrijkjes worden beoordeeld door het streeklabaratorium. Als een uit strijkje afwijkend is, krijgt de vrouw dat de horen via haar eigen huisarts. Voor ziekenfondverze kerden is het onderzoek kosteloos, bij particulier-verzekerden is dit afhankelijk van de polisvoorwaar den. Vrouwen met vragen over dit on derzoek kunnen terecht bij hun huisarts of bij de afdeling Algeme ne Gezondheidszorg van de GGD, mevrouw R. Lammers, sociaal ver pleegkundige of J. W. Brethouwer, AGZ arts, tel 05700-25084. De gemeenteraad ging maandag avond unaniem accoord met de het nieuwe gronduitgifte beleid, maar plaatste bij de practische uit voering wel een aantal kantteke ningen. CDA en PvdA drongen er op aan, dat de gemeente ook in de toekomst te beschikking houdt over een flink aantal huurwonin gen om mensen die op economi sche gronden in aanmerking kun nen komen voor een bouwkavel, in de gelegenheid te stellen zich al vast in Holten te vestigen. Het college van B en W ging niet in op het voorstel van de CDAer Dul In jongerencafé De Schure treedt op vrijdag 7 februari op Höllen boer. Höllenboer bestaat uit Gerard Oostelaar (zang) en Bas van der Toren (zang en gitaar). Dit tweetal maakt sinds een aantal jaren liede ren in het Sallands dialect en heel soms in het Nederlands. Het reper toire varieert van sentimentele smartlappen tot rauwe drankmu- ziek. Enkele nummers van Höllen boer zijn door Normaal in het re pertoire opgenomen zoals Ik ben geen achttien meer en Ik word prof. De optredens van Höllenboer kenmerken zich door de humoristi- om de economisch gebondenen die in groep drie zijn ondergebracht, voorrang te verlenen boven maat schappelijk gebondene. Eveneens voelde zij er weinig voor om tege moet te komen aan de wensen van de WD, die een nadere omschrij ving wilde zien van de uitzonde ringsgevallen, die bij hoge uitzon dering door het college van B en W aan een bouwkavel gehopen kun nen worden. Volgens het college zou met onschrijving van deze uit zondering in feite een nieuwe cate gorie geschapen worden. sche manier waarop het program ma aan elkaar wordt gebreid. Het maakt Höllenboer niet uit waar ze optreden. Voor groepen bejaaren zijn ze even succesvol als voor op geschoten jongeren. Gezelligheid en humor staan voorop. Het optreden begint om 21.30 uur. De kosten bedragen vijf gulden. Leden betalen twee gulden vijftig. Holtens Nieuwsblad is een uitgave van Oostelijke Weekbladpers b.v., in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris. Kol ling serf 4 7451XC Holten tel. 05483-63022 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactie: Frederique Rentenaar tel. 053-28 15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6 Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 H. van Zon Van Holtenserf47 Holten tel.05483-6 1981 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 De komende weken kannen alle inwoners van Deventer en omge ving (waaronder ook Holten), die nog niet geregisteerd staan bij de Dienst omroepbijdragen (DOB), een brief van deze dienst verwach ten. Door middel van deze brief wil de DOB iedereen die in het bezit is van radio en/of televisie bewegen, aangifte te doen. De DOB is sinds vorig jaar april be gonnen met het op grote schaal opsporen van zwartkijkers. Het eerste deel had een vooral voor lichtend karakter. Het aantal mis verstanden over kijk- en luister geld is daardoor afgenomen. „Ik ben toch lid van de omroep" en „Ik betaal al voor de kabel" waren veel gehoorde excuses. De brievenactie die nu 'wordt ge houden, is gericht op de persoonlij ke benadering. De adressen wor den, op naam, de komende weken aangeschreven door de DOB. Voor de laatste keer zal men op de ver plichting van het betalen van om roepbijdragen gewezen worden. Wordt er niet gereageerd op de brief, dan volgt alsnog een bezoek van een van de controleurs van de DOB. De Stichting Sociaal en Cultureel Werk start met ingang van woens dagavond 5 februari de cursus Creatief werken voor volwassenen, waarvoor nog enkele plaatsen vrij zijn. De cursus wordt eens in de veertien dagen gehouden op woensdag van 19.30 tot 21.30 uur. De leiding is in handen van Gera Gervedink Nijhuis. In zes lessen worden allerlei tech nieken behandeld, zoals het maken van rubberen sieraden, de coraties van papierlint, koud emailleren en papier filigrain. Voor een bescheiden bedrag kan tijdens de lessen het benodigde materiaal worden aangeschaft. De kosten van de cursus bedragen zestig gul den, excl. materiaal. Inlichtingen en opgave bij Socuwe, tel 62755. De jaarlijkse verkeerskwis, die op maandag 10 februari in zaal Vos man zal worden gehouden, zal dit jaar een wat ander karakter heb ben dan afgelopen jaren. Door de vele nieuwe verkeersregels zal de kwis een meer educatief karakter hebben. Voor het optreden in de pauze heeft WN Holten Harm oet Ries- sen weten te strikken. Talloze teams hebben zich al weer aangemeld. Nog tot 5 februari kan men zich inschrijven bij een be stuurslid van de WN, de heer Mül ler, tel 61823. Amstel bier pijpjes nu 16.50 Heineken bier pijpjes nu 17.85

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1992 | | pagina 1