Conditie brandweer Saat te wensen over Grote Heuvelwachter wordt een nieuw toeristisch begrip Rode Kruis biedt gehandicapten en zieken vakantie Bouw lokaal HMV vordert gestaag Bejaarden sociëteit BON AI Holten in actie voor Peru Inschrijving triathlon komt op gang Gezamenlijke vergadering VVV en HHV Bar-dancing„DEWAAG" Rapport Aan de andere kant van de berg geeft richting aan U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint ais u ons een nieuwe abonnee opgeeft. „De Biester" Jaarvergadering Sportcommissie verplaatst naar Vletgoor Vergadering gemeenteraad Holtens Nieuwsblad donderdag 23 januari 1992 - 44ste jaargang no.4 Abonnementsprijs 49.15 Losse nummers 1.- Gedrukte oplage 3075 Feestje Wat is het verschil tussen de gemeentelijke nieuwjaarsre ceptie en de gemeentelijke ont vangst voor de nieuwe inwo ners van Holten?. Eigenlijk zou daar geen verschil in moeten zitten, maar de sfeer was op de laatste bijeenkomst heel wat gezelliger. Wellicht kennen de 'oude' Hoitènaren elkaar te goed dm het enfhoussamé op te brengen om van zo'n gemeente lijke bijeenkomst iets leuks te maken. Griepje Twee dagen maar had hij een griepje, maar de gevolgen wa ren groot, Egbert Veneklaas,fa voriet voor de zege van de Hol- terbergeross, weet er van mee te praten. Met name in de grindkuil kwam hij kracht te kort. „Bijde tweede ronde was het alsof ik stil stond". Op ka rakter, zoals dat in sporttcr- men heet, werd hij toch nog vierde. Men moet niet verbaasd kijken als men in de komende tijd de leden van de Holtense brandweer al hij gend en puffend hun rondjes ziet lopen. Het is namelijk niet zo best gesteld met de lichamelijke condi tie van het brandweercorps. Steeds vaker wordt bij de jaarlijk se medische keuring een voorlopi ge goedkeuring verleend, omdat men conditioneel te kort schiet. „Een griezelige zaak", noemde brandweercommandant J. Heller deze ontwikkeling maandag avond bij de jaarlijkse uitreiking van de certificaten aan. Hij kon digde dan ook aan dat wellicht de conditietraining w.eer op het pro gramma wordt gezet. Voor het eerst vond de jaarlijkse bijeenkomst plaats in de eigen kantine in de nieuwe brandweer garage. Brandweercommandat Heller keek met een tweeledig ge voel, terug op het rumoerige ach terliggende jaar. Enerzijds was er het trieste voorval waarbij twee nu oud-collega's waren betrokken en anderzijds was er de gereedkoming van de nieuwe brandweergarage. De brandstichting heeft echter, on danks de grappen en grollen die er over gemaakt zijn, geen blijvende schade toegebracht aan het mo reel van het Korps, maar juist de eenheid versterkt, zo is zijn stellige overtuiging. „Een misstap zegt nog niets over een hele beroeps groep". De ingebruikneming van de nieuwe brandweergarage heeft de onderlinge band nog verder ver stevigd. De heer Heller kon alvast een nieu we collega, Arend Jan Aanstoot, verwelkomen. Twee andere. P.H. van Pelt en Esther Koershuis zul len het korps met ingang van 1 februari komen versterken. Een tweede vrouw bij de brandweer wacht nog op een gedeeltelijke her keuring. De gemiddelde leeftijd van het korps ligt nu op 33 jaar, wat opmerkelijk jong is en het no dige vergt aan training en oplei ding. Burgemeester Van Rappard prees de brandweermensen voor hun goede gastheer- en gastvrouw- schap bij de opening van de nieuwe 'brandweergarage. „Het gebouw past bij u, en u past bij het ge bouw". Hij onderschreef de be zorgdheid van de brandweercom mandant over het gebrek aan con ditie. „Het is inderdaad goed dat er hele hoge eisen worden gesteld aan de lichamelijke conditie Het is echt voor uw eigen veiligheid, maar ook voor die van anderen". In zijn hoedanigehd als hoofd van de brandweer reikte de heer Van Rappard twee onderscheidingen uit. Brandweercommandant Hel ler kreeg de medaille plus oorkon de voor twaalf en een half jaar In de nieuwe brandweer gar age poseerden de onderscheiden Holtense brandweerlieden. trouwe dienst en de heer Baltes maakte de 25 jaar vol. Op verzoek zal de heer Baltes nog een jaar bij zijn actieve brandweerloopbaan aanknopen. Zijn rustige en afgewo gen oordeel kan nog niet gemist worden. Afscheid werd genomen van de heer Oosterveld, die vrijwil lig afscheid nam. Voorts werden certificaten dan wel diploma's uit gereikt aan M G. Nijland, A. Beu- sink, HA. Krieger, J. Vincent, D.J. Schuppert, J. Tuitert, H.J. Ebrecht, J. Hofman. Burgemeester Van Rappard kreeg een fotoalbum met een fotoverslag van de ope ning en het open huis van de brandweergarage. Ofschoon de inschrijving pas op 1 januari is opengegaan, hebben de eerste honderd deelnemers voor de Holtense triathlon, die op zaterdag 15 augustus wordt gehouden, zich al weer aangemeld. Het opvallende daarbij is, dat het allemaal in schrijvingen van buiten Holten zijn. De VW Holten en de Holtense Handelsvereniging zullen op woensdag 5 februari een gezamen lijk vergadering houden met als onderwerp het zojuist openbaar gemaakte rapport van Planresul- tancy over de toekomstvisie recre atie en toerisme op de Sallandse Heuvelrug. Uitgenodigd is de di recteur van Panresultancy, drs. P.H. Kersten, die uitleg zal geven over het plan met de Reuze Heu velwachter. De vergadering wordt gehouden in zaal Vosman en be gint om 19.30 uur. De bejaardensociëteit houdt op dinsdag 28 januari weer een bijeen komst in gebouw De Kandelaar. Het belooft een gezellige middag te worden met Bingo, Begonnen wordt om 14.30 uur. iedere vrijdag geopend De thematiek moet nog tot leven komen, maar het ei van de Grote Heuvelwachter is gelegd. De Grote Heuvelwachter wordt tot leven gebracht om een nieuw soort toerist, de Ecotoerist, naar de Sallandse Heuvelrug te lokken. Burgemeester H.Boer van Hellendoorn en burgemeester mr. W.L.F.C. ridder van Rap pard mochten dinsdagmiddag in het gemeentehuis van Hel lendoorn het eerste exemplaar van het rapport in ontvangst nemen. Het rapport kreeg als naam mee: Aan de andere kant van de berg, waarmee wordt aangeduid, dat bij het ontwikke len van het nieuwe denken niet in eerste instantie gekeken moet worden naar eigen profijt aan eigen zijde van de berg, maar uitgegaan moet worden van een gezamenlijke aanpak met de collega's aan de andere kant van de berg. den doen het ei geen goed". Bij de opstelling van het rapport heeft Planresultancy gebruik ge maakt van de deskundigheid van een 'aanjaagteam' en een 'brain- stormteam', beide bestaande uit mensen uit de recreatieve sector, gemeentebesturen en plaatselijke middenstand. Door steeds vraag tekens te zetten bij de vanzelfspre- kenheid van bestaande structu ren, werd het concept uiteindelijk vorm gegeven Burgemeester H. Boer keek te rug naar de eerste concrete maat regelen met de Andere kant van de berg, die leidden tot de afsluiting van de zandwegen en het 'gekisse bis' over de tijdelijke afsluiting van de Toeristenweg. „Beide gemeen teraden keken daar wat anders te gen aan, maar kwamen toch tot de conclusie, dat alleen een totale aanpak van ons toeristisch gebied tot resultaat zou leiden". Het rap port van Planresultancy zag hij als een eerste aanzet om recreatie en toerisme in goede banen te leiden, wat voor beide gemeenten van be lang is. „Toerisme is een economi sche poot van betekenis". Burgemeester Van Rappard riep op vooral gezamenlijk op te trek ken om het ei uit te broeden, in plaats van met elkaar te vechten om een plaatsje op het ei, waardoor het afkoelt en alsnog niet uit komt. Niet met twee fietsen naast elkaar Opsteller van het rapport, drs. P.H. Kersten van het bureau Planresul tancy noemde het een uniek gege ven, dat het rapport drie opdracht gevers kent, de beide gemeenten en het Recreatieschap Salland Hij verwacht dat de Reuze Heuvel wachter een begrip kan worden dat de toeristen zeer zal aanspre ken, omdat toeristen zich op een of andere manier willen conformeren met een bepaald gebied. In het verleden gebeurde dat door het verzamelen van plaatjes op de wandelstok, nu doet men dat door het plakken van stickers achter op de caravan. De Reuze Heuvel wachter moet vooral het begrip worden voor de toerist die verant woord met het toeristisch gebied omgaat. Wil het echter een succes worden, zal het idee met veel en thousiasme van de direct betrok kenen, gemeenten, recreatieonder nemers en middenstand, met de nodige snelheid tot leven worden gebracht, waarbij moet worden af gerekend met een stuk traditie in het denken over toerisme en een nieuw soort management moet ontstaan. „Maar", zo zei Kersten „U moet er niet op gaan zitten broeden tot u een ons weegt. Lange besluitiynen van vier of vijf maan- A/s lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. A/s abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Hij/zij betaalt abonnementsgeld per jaar ad 49.15 over de berg, maar op de tandem, waarbij de een de ander bijstuurt om zo in het rechte spoor te blijven, zo was zijn advies. Holtens burgemeester vond het een goede zaak, dat door het rap port Aan de andere kant, gecon fronteerd wordt met de eigen zwakte en sterkte. „Het rapport brengt niet veel nieuwe ideeën, maar geeft een nieuwe kijk op be staande zaken en dwingt ons om naaar zichzelf te kijken door de eigen bril. Het is heel goed jezelf eens kritisch te beschouwen". Hij riep op elkaar toch vooral als colle ga's te zien en niet als concurren ten. In de eerstvolgende editie zullen we nader ingaan op de inhoud van het rapport. Zoals ieder jaar biedt het Neder landse Rode Kruis, afdeling Hol ten aan mensen die door handicap of ziekte verpleging en verzorging nodig hebben, de mogelijkheid op vakantie te gaan. Het Rode Kruis beschikt daarvoor over volledig aangepaste vakantie-accommo datie. Naast de vakantieboot Hen ry Dunant zijn er de huizen De Valkenberg in Rhenen en Ussel- vliet in Wezep. Naast algemene weken worden er in de huizen en op de boot ook bijzondere vakantieweken gehou den. Daarbij zijn weken voor nietr rokers voor (echt)paren, voor dub- belgehandicapten en voor jonge ren (10 15 jaar, 15-20 jaar en 25-40 jaar). Een vakantieweek op de Henry Dunant is alleen bestemd voor bedlegerige mensen en voor mensen die permanant gebruik moeten maken van een rolstoel. Wanneer men meent in aanmer king te komen voor een van deze vakantieprojecten, kan men zich aanmelden bij het Rode Kruis, af deling Holten p/a mevrouw H.W. Aaltink-Kevelam, Larenseweg 61, tel 05483-61926. De muziekladder van de Holtense Muziek Vereniging is inmiddels ge vorderd tot- een bedrag van 75 000 gulden. Een aardig bedrag, maar nog niet voldoende om de verbou wing van het repetitielokaal volle dig te kunnen financieren, zo deelt men mede. Daarvoor denkt men in totaal ongeveer 250.000 gulden no dig te hebben. De bouw maakt goede vorderin gen. De verdieping zit er al op en op korte termijn denkt men het ge bouw onder dak te hebben. Dan zullen de vrijwilligers verder gaan met de renovatie van het oude ge deelte Daarbij zal nog heel wat komen kijken, want bij nadere in spectie blijkt het in een slechtere staat dan men had verwacht. Ook zal er het nodige gedaan moeten worden aan de entreezijde van de nieuwbouw Het uitzicht op de oude, kapotte toiletraampjes van het laatste deel van de voormalige Dorpsschool is allesbehalve fraai, Holtens Nieuwsblad is een uitgave van Oostelijke Weekbladpers b.v in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris. Kol ling serf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 2842 Redactie: Frederique Rentenaar tel. 053-28 15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6 Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 H. van Zon Van Holtenserf47 Holten tel.05483-6 1981 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3. tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34. tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 Niet de Holterberg, maar de Sallandse Heuvelrug, wordt het nieuwe denken in recreatief Holten en Hellendoorn. Het afsluiten van de zandwegen voor autoverkeer was al een eerste aanzet daartoe. Om de plannen te financieren zul- vraagd aan het Recreatieschap len beide gemeentebesturen hun Salland. raad voorstellen een bedrag van 25.000 gulden beschikbaar te stel len. Een zelfde bedrag wordt ge- evenals de rommel op naastgele gen opslagruimte van de garage en zal dan ook voor het oog althans, moeten worden weggewerkt. Achteraf gezien was het wellicht verstandiger geweest, even te wachten met uitvoering van de bouwplannen. Uit informatie van een van de eigenaren van de aan grenzende garage EHAG blijkt na melijk, dat er een uitstekend bod is gedaan op de garage en naastgele gen woning. De bedoeling is om het terrein te betrekken bij de woning bouwplannen die op stapel voor de panden Koopman en smederij Maats De oudste firmant van EHAG. die ai aardig in de richting van zijn pensioen gaat, voelt er veel voor om dit bod in overweging te nemen, maar zijn jongere broer aarzelt nog De woning dateert nog van de vorige eeuw en de garage maakt zonder de nodige aanpas singen weinig kans op een nieuwe hinderwetvergunning. .BOUWCOMMISSIE j H.M.V. .32.85.45. Amstel bier pijpjes nu 16.50 Heineken bier pijpjes nu 17.85 De jaarvergadering van de Hol tense Sportcommissie zal dit jaar jaar niet plaats vinden in de maand februari, maar op maan dag 16 maart in de kantine van Blauw Wit op 't Vletgoor. Gekozen is voor een nieuwe loka- tie, omdat door de grote belang stelling voor deze vergadering, de ruimte in het dorpshuis te krap bemeten is. Gekozen is nu voor een bijeenkomst afwisselend een van de kantines op de sportparken. Oud gewichtheffer Piet van der Kruk zal in zijn hoedanigheid van hoofd van de sectie sportaccom modaties van de Nederlandse Sport Federatie de clubbestuur ders het een en ander vertellen over zijn werkzaamheden. Tevens zal hij de jaarlijkse sportprijzen aan de beste Holtense sportvrouw- man en -ploeg uitreiken. Amnesty International Holten zet zich in voor de mensenrechten in Peru. In het afgelopen jaar 'verdwenen' of stierven in Peru ruim tweehon derd mensen door acties van de veiligheidstroepen. President Fu jimori heeft sedert zijn aantreden in 1990 herhaaldelijk verzekerd de mensenrechten te zullen respecte ren. Sindsdien werden echter hele families uitgemoord, viel de presi dent hard uit tegen mensenrechte nactivisten en werden onvoldoen de maatregelen genomen om een verandering teweeg te brengen. Veel schendingen vinden plaats tijdens aanvallen door de veilig heidstroepen op boerengemeen schappen. Deze aanvallen worden uitgevoerd als wraak op boeren die door gewapende oppositiegroepe ringen Lichtend Pad of de Revolu- tinaire Beweging Tupac Amaru ge dwongen worden partij voor hen te kiezen. De gemeenteraad komt maandag 27 januari bijeen Op de agenda staat ondermeer de vaststelling van het bestemmingsplan Lu- kendveld. aankoop van gronden voor het uitbreidingsplan, subsidi ëring van het gastouderproject (OOP), het sluitplan openbare ba sisscholen, wijziging van het gronduitgiftebeieid, de verkoop van een perceel bosgrond aan de Helhuizerweg en het verzoek tot aanwijzing Ned. Herv Kerk als be schermd monument. De vergadering begint om 19.30

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1992 | | pagina 1