Kijk in Keuken geeft reëel beeld horeca Economische binding bepaalt plaatsing op bouwkavel-lijst Holtens Nieuuvsblari Hervormde kerk niet op Monumentenlijst WEEK DEZE Normaal weer naar Espelo Van Ulsen in De Boschkamp Dorpsfeest Bar-dancing „DE WAAG" Gronduitgiftebeleid Holten op de helling TANDTECHNISCH LABORATORIUM Uontvangteen fraaie Parker-iotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. BON Omvangrijke verbouwing AC Holten Opbrengst kinderzegeL Oversticht velt een negatief oordeel: Samenwerking Huisman Co en Walgemoed Bejaarden sociëteit zoekt versterking Comité stuurt nieuwe zending naar Osijek Holtens Nieuwsblad donderdag 16 januari 1992 - 44ste jaargang no.3 Abonnementsprijs 49.15 Losse nummers 1.- Gedrukte oplage 3075 Kwaliteit Kwaliteit, wat koop je er voor? Bij transportgroep Mul ler weten zij daarop inmiddels het antwoord: internationale erkenning als een gedegen en betrouwbare vervoerder van andermans kostbare lading. Die kwaliteit is nu beloond met een certificaat. Voetbal De voetbalcompetitie in de lagere regionen mag dan we gens de 'winter'stop stil liggen, in de zaal wordt uitgebreid ge speeld. Het liefst kennelijk 's nachts, gezien het aantal deel nemers en belangstellenden bij het nachtvoetbaltoernooi in 't Mossink. De combinatie PAP was dit jaar de overwinnaar. Liefhebbers van „brekk'n en an- goan", kunnen op vrijdag 10 april hun hart weer ophalen bij een op treden van Normaal, dat zoals ge bruikelijk zal plaats vinden in de grote tent in Espelo. Nadere gege vens over programma en kaartver koop zijn nog niet voorhanden. Op uitnodiging van de Stichting Kunst en Cultuur Holten zal de bekende acteur Henk van Ulsen vanavond, donderdag 16 januari, om 20.00 uur in dorpshuis De Bos kamp een licht literair programma brengen met als thema spelen met taal. Aan de hand van schrijvers als Simon Carmiggelt, Kees van Koo- ten, Ida Gerhardt, Liselore Gerrit sen, Huub Oosterhuis, Toon Her mans, Jules Deelde zal het feno meen taal op kleinkunstige wijze worden behandeld. Op 22 januari vertrekt Henk van Ulsen naar het Midden-Oosten. Daar zal hij met dit programma optreden voor de landgenoten bui tengaats. De entree bedraagt 15,-; dona teurs betalen 10,-. Het jaarlijkse Dorpsfeest zal in 1992 gehouden worden op 21,22,23 en 24 juli. Hoe de invulling van het program ma is, is nog niet bekend. Wel staat vast, dat de jaarlijkse vakantie- cross van MAC de Holterberg komt te vervallen. Men is nog in be raad over een andere invulling van de woensdagavond. iedere vrijdag geopend Werken op zondag, op feestdagen, op je verjaardag, op dagen dat je vrienden vrij zijn, 's morgens heel vroeg of juist 's avon- laat, dat al les kan je overkom*, als je kiest voor werken in de horeca. Be drijfsleider bediening P. van Eg- mond van AC restaurant maakte het zaterdag voor de jeugdige be zoekers van Kijk in de Keuken niet mooier dan het in werkelijk heid is. „Maar", zo vertelde hij zijn gehoor, „in een goed geleid bedrijf zoals AC, wordt er wel degelijk rekening gehouden met de per soonlijke wensen, zodat je bij voorbeeld de wekelijkse balletles of gymclub niet hoeft te missen en je ook je verjaardag op tijd kan vieren. En daarnaast valt er on derling tussen de collega's vaak nog wel wat te ruilen". „We willen met deze Kijk in de Keuken van de horeca vooral een reëel beeld scheppen van het wer ken in de horeca. Het is natuurlijk niet allemaal goud wat er blinkt, maar juist door de afwisseling is het erg aantrekkelijk", vertelt Van Egmond na afloop van een van de rondleidingen door het AC. Zo'n vijftig bezoekers, vooral ouders met kinderen die binnenkort een keuzepakket moeten gaan samen stellen, wisten ondanks de dikke mist zaterdag AC Holten te vin den. Uitgebreid kregen zij de kans om een kijkje te nemen in het be drijf, waarbij geen enkel onderdeel van het bedrijf werd over geslagen. Uit de - weinige -reacties van de kinderen was niet af te leiden of het werken in de horeca nu hun keuze had, ofdat zij noodgedwongen op 'sleeptouw' waren genomen door hun duidelijk wel geïnteresseerde ouders. Pas bij het onderdeel ijs- en toetjes maken kwamen de vragen pas los. „Eigenlijk weet ze nog niet wat ze wil. Ze is nog zo jong om nu al te moeten kiezen", verzucht een moeder van een van de jeugdige bezoeksters. „Daarom zijn we van morgen maar op pad gegaan. Eerst hebben we gekeken in het Brods- hoes in Rijssen en nu in het AC. Of ze de kant van de horeca opwil, moeten we nog maar afwachten, maar nu heeft ze in elk geval een indruk gekregen van het vak". Zj krijgt met haar verzuchting on middellijk bijval van een vader die met twee zonen dezefde toer volgt. „Mijn oudste wil kok worden, en de tweede lijkt het ook wel wat, maar om ze nu al een keuze te laten Met aandacht werd gekeken hoe een van de koks een varkensschnitzel met vaardige hand in het bakvet laat glijden. maken vind ik erg moeilijk. Wat weten ze nu eigenlijk". Aan rond leider Van Egmond heeft het in elk geval niet gelegen. Met veel en thousiasme vertelde hij zijn jeugdi ge bezoek over de prettige werk sfeer, het afwisselende werk, de fij ne collega's. Zelf werkt hij zijn hele arbeidzame leven al in de horeca, waarvan de laatste twaalf en een halfjaar in Holten. Maar of het nu echt tot de jonge koppies is doorge drongen.... wwiiiiiiiiiimimHMiimiiiimiiiniHHiiiiiiiiH' „Een hele stap voorwaarts", noemde fraktievoorzitter Jan Metsemakers (PvdA) de nieuwe verordening gronduitgiftebe leid van de gemeente Holten. De commissie Algemeneen Be stuurlijke Zaken ging maandagavond unaniem accoord de raad te adviseren het oude puntensysteem te vervangen door een meer globaal systeem. Het oude systeem dateert uit 1979 en ging uit van de persoonlijke situatie van de aspirant bouwer. Door de veranderde situatie op de bouwmarkt voldeed het oude puntensysteem niet meer optimaal. Voorts wisten som migen door 'creatief meedenken' zich een plaatsje bovenin de lijst te veroveren, wat in Holten tot de nodige Indianenverhalen leidde. Door bijvoorbeeld zijn woning elders verkopen en in Holten een huurwoning betrekken, wordt men tot nu toe nog onmiddellijk als maatschappelijk gebondene ingeschreven op de bouwkavellijst. Dat gaat nu veranderen. Door de gronduit- gifte nu via globale voorwaarden te regelen, verwacht men meer recht te doen aan de urgente gevallen. Gegadigden met een economische binding die verder dan 55 kilometer wonen wil men in eerste instantie voorthelpen met gebruikmaking van huurwoningen, waardoor in ieder geval een snellere oplossing kan worden geboden. de onderverdeling gemaakt: De eerste groep bestaat uit de gegadigden die zowel aan het crite rium van maatschappelijke bin ding als aan het criterium van eco nomische binding voldoen. De tweede groep bestaat uit hen die zowel aaan het criterium van maatschappelijke binding als aan het criterium van regionale bin ding voldoen. De derde groep be staat uit hen die óf aan het criteri um van maatschappelijke binding, óf aan dat van economische bin ding voldoen. De vierde groep be staat uit hen die voldoen aan het criterium van regionale binding. De vijfde groep bestaat uit hen, die als gegadigde voor een premie-A kavel, niet voldoen aan de subsi dievoorwaarden, zoals bijvoor beeld een te hoog salaris. Omdat op elke regel uitzonderin gen mogelijk zijn, wordt in de ver ordening vastgelegd, dat in voor komend geval bij uitzondering en in overleg met de commissie ABZ aan een gegadigde die niet aan de eisen voldoet, een kavel aan te bie den. Maar, zo stelde burgemeester Van Rappard: „in principe is het als een spoorboekje, waarin de trein altijd op tijd rijdt". Indien de raad accoord gaat, zal het syteem met.de uitgifte van de bouwkavels in Lukensveld in wer king kunnen treden. Zelfbouwers zullen in aanmerking kunnen ko men voor de mooiste kavels. Was in de oude regeling de maat schappelijke binding even belang rijk als de economische, in de nieu we verordening genieten mensen die uit economisch oogpunt een bouwkavel zoeken in Holten dui delijk de voorkeur. Vutters en ge pensioneerden vallen daar niet on der. De maatschappelijke binding geldt in het vervolg voor mensen die tenminste twee jaar in een huurwoning in Holten wonen. Als derde criteria kan tellen een regio nale binding. Dat wil zeggen dat woningzoekenden die hun werk hebben in het Gewest Midden IJ- sel en de gemeenten Markelo. Rijs sen en Hellendoom, eveneens in Wij verstrekken informatie voor al uw gebitsprotheses kroon- en brugwerk rep. kunstgebitten Dental Comb. Rijssen Vennekesgaarden 67 7462 EA Rijssen Info 054S0-2 00 30 A/s lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! 1 Naam: I Adres: j Woonplaats: Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Geeft op als abonnee voor het I Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Adres: Woonplaats: 1 Hij/zij betaalt abonnementsgeld 1 per jaar ad 49,15. aanmerking kunnen komen voor een bouwkavel. Voor de prioriteitsbepaling tussen de inschrijvers voor een kavel wordt in het vervolg nu de volgen- AC Holten wacht dit jaar een om vangrijke verbouwing. Zodra de bouwvergunning voor het nieuwe hotel, dat op de huidige parkeer plaats naast het restaurant zal ver rijzen, kan worden ingediend, wordt begonnen met de verplaat sing van de huidige nachtservice naar de noordzijde van het ge bouw. Aan de zuidzijde zal een gro te zaal voor feesten en congressen worden gebouwd, zodat het AC straks over een capaciteit van 850 zitplaatsen beschikt. Tijdens de bouw zal het restaurant zoveel mo gelijk normaal geopend zijn. Het hotel zal 60 kamers krijgen. Met Rijkswaterstaat wordt momenteel overlegd over de aanleg van nieu we parkeerplaatsen langs de Al In de winter heeft AC zo'n 1500 gasten per dag. In de zomer loopt dat op tot omstreeks 15.000 bezoe kers per dag. Het plaatselijk comité Kinderze gels Holten heeft in de maanden november en december voor een bedrag van 13.878,- aan kinderze gels en kaarten verkocht. Het comité dankt allen die aan dit goede resultaat hebben bijgedra gen. Graag wil het ook de Rabo bank en het Postkantoor bedan ken voor de gastvrijheid die ver leend werd aan de dames van het comité. Elk gebouw dat opvalt is in Holten al gauw een monument. Was er in de jaren vijftig niet zo driftig verbouwd en vertim merd aan het kerkgebouw van de Ned. Hervormde kerk, dan was het verzoek van de kerk voogdij van de Hervormde Ge meente om de kerk tot be schermd momument te verkla ren wellicht wel ingewilligd. Nu heeft het Oversticht, dat advies moet uitbrengen over de monu mentale waarde van het ge bouw, een weinig vleiende be oordeling geveld over het ge- bouw.„De kerk vertegenwoor digt ons inziens geen grote cultuurhistorische waarden an ders dan ook lokaal niveau. Van grote zeldzaamheidswaarde is evenmin sprake". De gemeentelijke commissie voor Algemene en Bestuurlijke zaken, die maandagavond de resultaten van het onderzoek bespraken, kon zich in grote lij nen wel vinden met het oordeel van het Oversticht, maar wil bekijken, of de kerk op de ge meentelijke momumentenlijst wel een plaatsje kan vinden. „Als je al weinig monumenten hebt, is elk gebouw dat opvalt al gauw een monument", legde burgemeester Van Rappard met enige zelfspot uit. Zoals bekend staat de kerkto ren, stammend uit 1789 en ei gendom van de gemeente, wel op de monumentenlijst. Het kerkgebouw, deels nog date rend uit 1831/'32 - de oorspron kelijke kerk ging verloren bij de Grote Brand, is meermalen ver bouwd. Niet alleen is het oor spronkelijk grote voorportaal in de loop der jaren vervangen door een klein, ook zijn bij een renovatie de ramen met een me ter ingekort. In het interieur is nog maar weifiig van het oor spronkelijke terug te vinden. Volgens opgave van het Over sticht zijn alleen de steunbal ken van beide balkons nog in oorspronkelijke staat en een deel van de kerkbanken. De preekstoel en dooptuin zijn uit de jaren vijftig. Holtens Nieuwsblad is een uitgave van Oostelijke Weekbladpers b. v., in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Cetfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 2842 Redactie: Frederique Rentenaar tel. 053-28 15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-63803 Openingstijden redactie: maandagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6 Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 H. van Zon Van Holtenserf47 Holten tel. 05483-6 19 81 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 Met ingang van 1 januari is ac countantskantoor Huisman Co, met vestigingen ondermeer in Hol ten en Epe een samenwerking aan gegaan met de Walgemoed Groep. De leiding van de kantoren blijft in handen van W. Bouwhuis en J Lodewijk die per 1 januari als ven noten zijn toegetreden tot de Wal gemoed Groep. De samenwerking brengt geen verandering met zich mee'voor de dagelijkse gang van zaken. De samenwerking betekent een versterking van de dienstverlening en een uitbreiding van het dien stenpakket, met name op het ge bied van automatisering, organi satie en internationale belasting zaken. Door de samenwerking be hoort de Walgemoed Groep tót de tien grootste accountantsorgani saties van Nederland. De Bejaardensociëteit Holten hield op dinsdag 7 januari een ge- noegelijke nieuwjaarsbijeen komst. Mevrouw D. Langenbarg- Hols wenste allen aanwezigen een hartelijk welkom en een goed en vooral gezond 1992 toe. Zij hoopte- dat de bejaardensociëteit in 1992 weer veel gezelligheid zal brengen. Tevens riep zij de oudere Holtena ren op de gelederen te komen ver sterken. Vooral de mannen laten het nog teveel afweten. De bejaardensociëteit komt een maal per maand bij elkaar, afwis selend in gebouw Irene en de Kan delaar. Er wordt telkens gezorgd voor een aardig programma, zoals ook op de nieuwjaarsreceptie waarop mevrouw Langenbarg met behulp van de heer Rensen het een en ander uitbeeldde. Half februari zal er opnieuw een zending goederen vanuit Holten naar Osijek worden gestuurd. Het comité Holten helpt Osijek heeft in de afgelopen weken beslag weten te leggen op een aantal ziekenhuis bedden, rolstoelen en brandcards, terwijl na sluiting van de actie nog zoveel geld is binnegekomen, dat er ook nog een zending medicijnen gekocht kan worden. Al met al voldoende om opnieuw een vracht wagen te laten overkomen uit Kroatië. „We houden geen nieuwe actie, maar desondanks komt er nog da gelijks geld binnen", vertelt Joke Voordes enthousiast. „Dat komt denk ik ook, omdat de mensen zien dat geld en de goederen ook daad werkelijk op de goede plaats te recht komen. We zijn de bevolking dan ook erg dankbaar". Wie nog spullen heeft, die geschikt kunnen zijn voor Osijek, kan even contact opnemen met Joke Voor des, tel 63600.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1992 | | pagina 1