Veel ergernis over rotzooi op Smidsbelt Oudheidkamer helpt bij speurtocht naar Holtense voorouders Folkloristisch Festival rekent op deelnemers van affe continenten WEEK DEZE Nioiiuifchlarl Medewerking bevolking bij organisatie onontbeerlijk Sport- en Cultuurfonds nu ook voor speelzaal Nog geen riolering Vianenweg Begroting in oktober Lanz Bulldog Balancing „DE WAAG" UftSfane U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. nuBicii) li BON Tweede kans kinderopvang bedrijven Disco bij tienersoos Holtens Nieuwsblad donderdag 9 januari 1992 - 44ste jaargang no.2 Abonnementsprijs 49.15 Losse nummers 1.- Gedrukte oplage 3075 Kinderopvang De tijd, dat kinderen tot aan de schoolleeftijd uitsluitend binnen de gezinssituatie verblijven, ligt al weer tijden achter ons. Het be gon jaren geleden al met de instel ling van de peuterspeelzalen, waar in het begin vanuit met name de confessionele hoek, veel bezwaren kwamen. Binnenkort komt daar in Holten de kinderop vang bij. Opnieuw een aanleiding voor flinke discussies tussen voor- en tegenstanders. Met name over het nut van het Gastouderproject verschillen de meningen en blijkt, dat er -te- weinig bekend is over de werkwijze van het Gastouderpro ject. Daarom deze week een ge sprek met de eerst betrokkene, cordinatrice Anneke Beekman. De Smidsbelt is het centrum van Holten, en daarop vormt het ge meentehuis weer het middelpunt. Daar is iedereen het in het dorp wel ongeveer over eens. Kennelijk is dat ook doorgedrongen tot de lieve jeugd die - tot grote ergernis van de omwonenden aan de Smidsbelt - in de laatste twee dagen van het nu achterons liggende jaar de cen trumfunctie wel erg letterlijk na men. Met boodschappentassen vol vuurwerk posteerden zij zich op het bordes om daar alvast een voorsproefje te nemen op oude jaarsavond. Het gevolg was dat reeds op 30 december het bordes en naaste omgeving bezaaid lag met troep. Niet alleen afgebrand vuurwerk, maar ook plastic tassen, kapot getrapte blikjes 'fris' en de nodige lege zakken chips en choco ladewikkels versierden de entree van het huis der gemeente, zoals de foto van Vincent Jannink laat zien. Op oudejaarsdag zelf was de rot zooi nog erger, want wegens ADV was het gemeentehuis (en dus ook alle gemeentelijke diensten) geslo ten. En het bleef niet bij rommel. Door het vuurwerk sneuvelde een van de ruiten van het gemeente huis, zoals u in ons onvolprezen politiejoumaal kan lezen. „We gunnen de gemeenteambte naren best een aantal vrjje dagen, als er toch op het gemeentehuis weinig te doen is, maar moet nu zo'n troep zijn. Een mooi visite kaartje van het dorp! Waarom is er nu niemand die even een bezem er over heen haalt om die rommel weg te halen. Zelf houden we toch ook onze stoep schoon en waarom zien we de politie niet", vroeg een van de omwonenden zich af. Adjudant Oberink van de Rijkspo litie begrijpt de boosheid van de omwonenden, maar zegt er weinig tegen te kunnen doen. „Zolang de overheid het toestaat dat er twee dagen lang vuurwerk verkocht mag worden, wordt er ook twee dagen lang vuurwerk afgestoken. Dat is niet alleen hier, maar ook el ders het geval. En dat men de stoep van het gemeentehuis gebruikt, is natuurlijk nooit goed te praten, maar we kunnen toch moeilijk een De lieve jeugd nam de centrumfunctie van het gemeentehuis wel erg letterlijk. hele dag een agent als oppasser bij ken over de Holtense jeugd, die het gemeentehuis posteren. Dat zich keurig de gemaakte afspraken vuurwerk neemt bij de jeugd een heeft gehouden, zodat het oude heel bijzondere plaats in". jaar zonder al te veel problemen Oberink was verder best te spre- over ging in het nieuwe. Holtens Nieuwsblad is een uitgave van Oostelijke Weekbladpers b. v., in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 3022 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactie: Frederique Rentenaar tel. 053-28 15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6 Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 H. van Zon Van Holten serf 47 Holten tel.05483-6 19 81 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: C. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 Holtenaren, die moeten leven van een uitkering of niet meer dan het minimum loon verdienen, kunnen sinds kort ook voor bijdrage in de kosten van de Peuterspeelzaal ge bruik maken van het Sport- en Cultuurfonds. Het fonds is in eer ste instantie ingesteld om mensen met een klein inkomen in staat te stellen hun kinderen deel te laten menen aan een sport of culturele vereniging. Uit het fonds wordt 70 van lidmaatschapskosten be taald. In totaal is daar 5000 gulden voor uitgetrokken, waarvan tot nu toe ongeveer 2000 gulden is uitge keerd Volgens wethouder Dalhuisen zijn het vooral mensen die een uitke ring hebben die gebruik maken van het fonds en laten Holtenaren met een minimum loon deze subsi diemogelijkheid lopen. Door het fonds nu uit te breiden met de Peuterspeelzaal, hoopt men meer mensen te bereiken. Nadere infor matie over de bijdrage voor de peu terspeelzaal is verkrijgbaar bij de afdeling Sociale Zaken van de ge meente en bij de peuterspeelzalen. De bewoners van de zomerhuisjes aan de Vianenweg zullen voorlopg nog wel enige tijd op aansluiting op de riolering moeten wachten, dit schrijven B en W in antwoord op een vraag van een gebruiker van een van de zomerhuisjes. Het college legt de prioriteit bij het buitengebied waar nog 700 wonin gen wachten op een aansluiting op de riolering. Gezien de geringe fi nanciële armslag, zal daar voorlo pig zelfs nog geen sprake zijn. Pas daarna komen de 400 zomerhuisjes aan de Vianenweg aan bod. Reeds enkele jaren geleden is een poging ondernomen om de zomer huisjes aan te sluiten op de riole ring. Door het rijk werd toen nog subsidie verleend. Doordat een aantal eigenaren niet wenste mee te werken, ging het plan in de ijs kast. De gemeentelijke begroting voor het jaar 1993 zal reeds in de okto ber vergadering van de gemeente raad, maandag 26 oktober, vastge steld kunnen worden. Dit deelde wethouder Wim Dalhuisen mee. Meestal worden de begrotings behandelingen in november ge houden, maar door de invoering van alle gemeentelijke gegevens in de computers, kan de termijn met een maand worden bekort. Van zelfsprekend worden dus ook de commissievergaderingen voor de begroting met een maand ver vroegd. Lanz Bulldog gaat er in het nieuwe jaar weer stevig tegen aan. Begon nen wordt op zondag 12 januari bij Toornsmit in Markelo, aanvang 15.30 uur met een 'kindervisite'. iedere vrijdag geopend Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! I Naam Adres I Woonplaats. Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Geeft op als abonnee voor het I Holtens Nieuwsblad Dhr. /mevr Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Adres: Woonplaats: I Hij/zij betaalt abonnementsgeld 1 per jaar ad 49,15. Liezen een goed alternatief te heb ben gevonden". Hoogtepunt^ De zaterdag (11 juli) zal weer het hoogtepunt zijn van het feest. „We willen er een vier uur durend straatfestival van maken, waarbij alle groepen zullen optreden. Hoe het precies gaat worden, moeten we nog verder uitwerken, maar het hele dorp gaan wij erbij betrek ken". Daarnaast treden de groe pen zaterdagsavond op in de tent en wordt er voor de ouderen en gehandicapten weer een speciale middag georganiseerd. Ook be kende Nederlandse artiesten zul len in de feesttent optreden. De nieuwe lokatie maakt het ook mogelijk om naast de grote feesttent ook een 'randgebeuren' op te bouwen, zoals een kermis. De leegstaande boerderij kan uitste kend dienst doen als kleed- en re gieruimte. Via de organisatie van het Stoppelhaenefeest in Raalte heeft Plekkenpol de feestverlich ting kunnen huren die langs de Larenseweg en Liezenweg zal wor den geplaatst. Medewerking Het welslagen van het festival Inhakend op het artikel in het Hol tens Nieuwsblad van vorige week, 2 januari, over de 'genealogie hob by' van onze plaatsgenoot Jan Nij- kamp, deelt de Oudheidkamer Hoolt'n mee, dat zij over vrij veel gegevens beschikt voor onderzoek naar voorouders in Holten. Enkele maanden geleden heeft de Oudheidkamer, naast materiaal dat ze al bezat, de beschikking gekregen over boeken en overcom plete gegevens van het Rijks Ar chief in Zwolle. Zo beschikt de Oudheidkamer nu over: 1. De Index en Doopboeken van de N.H kerk, periode 1706-1811. 2. Trouwboeken van de N.H. kerk, periode 1706-1795. 3. Trouwboeken gedeeltelijk van de N.H. kerk, periode 1795-1811. 4. Index Begraafboek, periode 1800-1811. 5. Index huwelijken Burgelijke stand, periode 1811-1912. 6. Index geboren Burgelijke stand, periode 1811-1903, 7. Index overlijden Burgelijke stand, periode 11811-1932. 8. Index en kopieën Rechtelijk Ar chief, periode 1785-1796. Daarnaast beschikte de Oudheid kamer reeds over kopieën van: Volkstellingen van 1748 en 1795. Lidmaat register N.H. kerk van 1775-1791. Reconstructie van de huisnumme ring van 1811. Register van Aangenomen Fami lienamen van 1811-1812. In het archief is ook aanwezig het materiaal dat enige jaren geleden beschikbaar is gesteld door de heer W. Otten en een omvangrijke Ge nealogie- en Kwartierstaten-col lectie over oud Holtense families. Deze laatsten zijn van de hand van de heer W. Enterman. Tevens zijn verschillende Genealogiën, al dan niet in boekvorm ter inzage. Al met al heeft de Oudheidkamer behoorlijk wat materiaal voor stamboek onderzoek in beheer en het kan, voor die gene die hier mee wil beginnen, menig fëisje naar het Rijks Archief in Zwolle besparen. Dit laatste geldt uiteraard alleen voor hen, waarvan de vooroudrs in Holten gewoond hebben. Voor inlichtingen over het materi aal van de Oudheidkamer kan men zich wenden tot Herman Koop man, Raalterweg 9, Holten. Tel. 61736. De bedrijven in Holten wordt een tweede kans geboden informatie in te winnen over kinderopvang in Holten. Nadat eind vorig jaar voor hetzelfde doel al een voorlichtings bijeenkomst werd gehouden, waarop alle bedrijven verstek lie ten gaan, wordt door de gemeente op donderdag 16 januari in het gemeentehuis opnieuw een voor lichtingsbijeenkomst belegd, aan vang 15.30 uur. Op de bijeenkomst zullen de orga nisatoren van de kinderopvang, de Stichting voor Sociaal en Cultu reel Werk en de Stichting Catalpa aanwezig zijn om uitleg te geven over de verschillende vonnden van kinderopvang. Zoals bekend kunnen bedrijven een of meer kindplaatsen kopen voor een of meer kinderen van hun werknemers, zowel vrouwen als mannen. Het bedrijf betaalt de kostprijs van een opvangplaats, na aftrek van een premie van 2.000 voor een volledige kindplaats aan het kinderdagverblijf. De gemeen telijke premie geldt tot uiterlijk 1 juli 1992. Tienersoos Musky houdt vrijdag 10 januari in de kelder van het dorpshuis tussen 19.00 en 21.00 uur een nieuwjaarsdisco, met alle hits van '91. Er zullen lekkere hapjes zijn en de entree is gratis. Wie tus sen twaalf en vijftien jaar is, is welkom. Op vrijdag 17 januri begint het nieuwe seizoen. Er zullen weer al lerlei dingen georganiseerd wor den zoals een Mexicaans feest, een leuke film, een speurtocht. Eigen leuke ideeën zijn welkom. De kos ten bedragen dan weer ƒ2,- per avond. Exotische groepen zullen in juli weer in Holten het straatbeeld bepalen. Vier jaar waren dat onder andere groepen uit Columbia en Thailand (inzet). val of staat echter met de mede werking van de Holtense bevol king. Ook nu zullen de deelnemers zoveel mogelijk in Holtense gast gezinnen worden ondergebracht. Alleen groepen, die daar de voor keur aan geven zullen onderdak vinden in de Holtense gymnastiek lokalen. Elke groep zal ook weer een eigen begeleider of begeleid ster krijgen, die niet alleen gedu rende het verblijf in Holten verant woordelijk zal zijn voor de buiten landse gasten, maar ook nauw be trokken zal worden bij de voorbereiding van het festival. Daarom wordt nu al de medewer king van de bevolking gevraagd. „We rekenen er eigenlijk al op, dat de Holtense bevolking ook dit keer weer haar huizen gastvrij open zet ten voor de buitelandse gasten, zo dat de filosofie van het festival, verbroedering der volkeren ook werkelijk gestalte krijgt". Wie zich wil aanmelden als gastgezin of als groepsbegeleider, kan zich melden bij de familie Plekkenpol, Kolweg 80, tel 63043. De zomer ligt nog ver in het verschiet, maar de organisa toren van het Internationaal Folkloristisch Festival Holten stijgt de temperatuur met de dag, want voor het eind van deze maand, uiterlijk half fe bruari moeten de contracten worden afgesloten met de groepen die tussen 9 en 16 juli van dit jaar naar Holten zullen komen. „We zijn neg niet he lemaal rond met alle groepen, maar het ziet er uitstekend uit. We kunnen rekenen op deel nemers uit alle continenten", vertelt een tevreden Dick Plek kenpol. Het wordt voor de vierde keer, dat in Holten een groots opgezet Inter nationaal Folkloristisch Festival wordt gehouden. Gerekend kan worden op groepen uit Spanje, Bulgarije, Roemenië, Polen, Groot Brittanië en Frankrijk. De exoti sche groepen komen dit keer uit Oezbekistan - een van de staten van de voormalige Sovjetunie - die een groep Eskimo's afvaardigen, Canada met een Indiaanse verte genwoordiging, Japan en Mexico. Voorts zijn er nog onderhandelin gen gaande over een groep uit een Afrikaans land, Cameroen of Gha na. Verder wordt nog geprobeerd om contacten te leggen met groe pen uit Australië of Nieuw Zee land. In totaal rekent Plekkenpol op twaalf groepen, samen goed voor zo'n duizend deelnemers. Evenals vorige keer werkt de Hol tense organisatie weer samen met het Internationaal Folkloristisch Festival in Brunssum. Daar treden dit jaar ter gelegenheid van het tienjarig bestaan 35 groepen op. Het tegenstelling tot de vorige edi ties van het spraakmakende festi val, zal het feest niet plaats vinden op Kalfstermansweide, maar op het terrein van De Liezen op de hoek van de Larenseweg en de Lie zenweg. „Wij hadden natuurlijk graag het festival centraal in Hol ten willen houden, maar de ruimte op Kalfstermansweide werd toch te krap om goed uit de voeten te kunnen. Daarom zijn wij blij in De

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1992 | | pagina 1