Kerstpuzzel slaat goed aan abonnees VW Holten kiest voor de A-status Holtens Nieuwsblad Verwondering en verwachting WEEK BEZE Trekking kerstactie Handelsvereniging Nieuwjaarswens burgemeester Van Rappard: ;am. Vogel minnaar ^erstwandel- juzzeltocht 3CH speelt Schoap'n bp drift B en~W maakt haast met Lukensveld Nieuwjaars concert Hulp uit Holten goed aangekomen Bejaarden sociëteit BON Bar-dancing „DE WAAG" U ontvangt een fraaie ottens Nieuwsblad Donderdag 2 januari 1992 - 44ste jaargang no.l Abonnementsprijs 49.15 Losse nummers 1.- Gedrukte oplage 3075 itamboom n de periode rond de jaarswis- eling denkt men onwillekeu- ig wat vaker na over de zin des evens en de familierelaties, ^oor velen is de jaarswisseling, net de goede voornemens in 'iet verschiet, de start om de famile stamboom uit te plui- fen. Het raadslid Jan Nijkamp ivachtte deze tijd niet af, maar iook al jaren geleden voor het serst in de familicregisters. Hij volgde het spoor terug tot de 17e eeuw. Oliebol bet traditionele baksel, waar 4e cross van sv Holten zijn naam aan ontleent, ontbrak tondagmorgen niet op Meer- inanskamp, waar voor alweer jïe 21 keer sportief Holten aan Be start kwam voor de Oliebol- fencross. Hoewel de Holtena- 'ren ver uit in de meerderheid «varen, ging de eerste prijs naar een inwoner van Kaalte. Afgaande op de reacties van de drie hoofdprijswinnaars, is de Kerstpuzzel, die het Hol- tens Nieuwsblad in samen werking met de Holtense Han delsvereniging heeft gehou den, een onverwacht succes geworden. „Volgend jaar doen we beslist weer mee", verklaarden de dames Meins- ma, Veldhuis en Schooien eendrachtig bij de prijsuitrei king, die vrijdagmiddag plaats vond op het kantoor van het Holtens Nieuwsblad. Gezien het grote aantal inzen dingen, denken de andere puzzelaars er kennelijk net zo over. Erg moeilijk vonden de prijswin naars het oplossen van de puzzel niet, want als rechtgeaarde Holte- naren is het drietal 'kind aan nuis' bij de Holtense middenstand. Re den voor bedenker van de puzzel, onze advertentieman Hans van Zon, alvast aan te kondigen, vol gend jaar de puzzel wat moeilijker te maken. Het maken van een pakkende slagzin kostte wat meer moeite, vertelden de dames. „Je weet wel wat je er in wilt zetten, maar het moet ook nog een beetje rijmen". De winnares van de hoofdprijs, me vrouw Meinsma had voor de slag zin familieberaad gehouden en uit eindelijk na veel wikken en wegen werd de slagzin van haar moeder als de beste uitgekozen. Dat vond ook de jury onder leiding van Jo- han Steunenberg van de activitei tencommissie van de HHV. „Win kelen in Holten doe je op je gemak, bij al die fraaie zaken. Wij zoeken het dus elders niet, als ze het ons hier zo gemakkelijk maken". De slagzin van de tweede prijswinna- res mevrouw M. Veldhuis-Haag mocht er ook zijn. Zij bedacht: „Winkelen in Holten, doe je op je gemak, is het voor kleding, groente of gebak. Er is een ruime sortering voor jong en oud. Winkel dus in Holten, als je van Holten houdt! Mevrouw G. Schoolen-Aanstoot, die de derde prijs in ontvangst mocht nemen bedacht de volgende slagzin: „Winkelen in Holten, doe je op je gemak, want iedere zaken man houdt hier van zijn vak. Vaak is er een vriendelijke groet of een gesprek. Ik winkel graag in ons dorp, vindt u u het gek? Johan Steunenberg was bijzonder in zijn nopjes met de vele loftuigin- gen, die de Holtense winkeliers kregen. „In bijna alle inzendingen kwam naar voren, dat de persoon lijke sfeer in de winkels de mensen aanspreekt. Men waardeert het dat de Holtense middenstand zich nog even de tijd gunt voor een V.l.n.r. Hans van Zon, advertentie afdeling Holtens Nieuwsblad, me vrouw G. Schoolen-Aanstoot, der de prijs, mevrouw S.C. Meinsma, eerste prijs, mevrouw M. Veldhuis- Haag, tweede prijs, Jeanne Rem, advertentieafdeling Holtens Nieuwsblad. praatje of een vriendelijk woord met de klanten". De tien winnaars van de taart hebben de prijs inmid dels thuis ontvangen. ODC- Weekbladpers in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad' Stich tingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-630 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactie: Frederique Renter tel. 053-28 15 00 Redactioneel r Dc sstraat te!05483-C Openingstijden i maandagmorgen 9- Is. Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6 Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 H. van Zon Van Holten serf 47 Holten tel.05483-6 1981 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3. tel. 6 12 24 je Kerstpuzzelwandeltocht van mgerencentrum De Schure trok kveede Kerstdag ondanks de re- enachtige weersomstandigheden )ch nog z'n veertig deelnemers, rij wel evenveel als vorig jaar. e bijna zeven kilometer lange »cht was uitgezet in het gebied ind dc Zuurberg en Beuseberg. oor de regen was de route, vooral >or kleinere kinderen aan de zwa- kant. nderweg dienden de deelnemers •tters te noteren die te samen Een ereniging Europa '92 vormde, ammer genoeg bleken een aantal :tters onderweg te zijn 'verdwe en' zodat het niet gemakkelijk as het juiste antwoord te geven, iij campeerboerderij De Griezen rerden de wandelaars onthaald op rarme chocolademelk. Bij terug- omst in De Schure stond een por- e erwtensoep en in De Schure ïoesten ook nog een aantal op- rachten te worden vervuld. Uit- indelijke winnaar was de familie 'ogel, gevolgd door een groep vas- e bezoekers van jc De Schure. ."•e toneelclub OCH speelt op vrij- lag 31 januari in gebouw Irene •choap'n op drift, een platte- .indsklucht in drie bedrijven or Herman van der A. j: een arbeidersgezin wordt de ii an en vader werkeloos. Een paar ■moeizieke en domme buurvrou wen lopen in en uit om het gezin op un manier 'te helpen' uit de moei- jkheden te komen. Maar door hun ortzichtigheid werken zij zichzelf ijna in de nesten. >e voorstelling begint om 20.00 De Holtense VVV wil de service aan de eigen bevolking gaan uitbreiden. Het Holtense VVV heeft grootse plannen voor het nieuwe jaar. Zo wil men dit jaar daadwerkelijk komen tot een uitbreiding van het VVV kantoor tot een kantoor met A-status, dat vooral een betere service moet gaan bieden aan de eigen bevolking. Reeds vorig jaar sprak de leden vergadering van de Holtense VW uit voor een opwaardering van het kantoor. VW's met een te geringe dienstverlening dreigen uitgeslo ten te worden van het voeren van de bekende WV-logo. In de afgelo pen maanden is met het gemeente bestuur overleg gepleegd en heeft het bestuur van de VW overleg gepleegd met VW's uit de omlig gende gemeenten. Besloten is nu dat, mits de benodigde subsidie verkregen kan worden van de ge meente, het kantoor uit te breiden met een theater-bespreekbureau en de verkoop van binnenlandse reizen. Om aan alle eisen voor een A-status te voldoen, zullen ook de openingstijden moeten worden uitgebreid. Nu is het kantoor slechts in juni en juli op zaterdag open. Gaan de plannen door, dan zal ook in de rest van het jaar het kantoor op zaterdag geopend moe ten zijn, wat een uitbreiding van het aantal menskrachten vraagt. Wordt aan alle eisen voldaan, kan de Holtense VVV aangesloten wor den op de landelijke ANW compu ter. Bij doorgaan van de plannen zal in de loop van het jaar het kantoor een aantal dagen dichtgaan. Er zal een aparte balie gemaakt worden waar de bezoekers even rustig kun nen gaan zitten om bijvoorbeeld via het computersysteem hun the aterplaatsen te bestellen. André Hoeben ziet de uitbreiding best zitten. „Wij willen echt een kantoor worden waarin de Holte- naar terecht kan voor het bespre ken van theatervoorstellingen en dergelijke. Die service missen wij nu nog in ons pakket en daarom weet de Holtenaar ons niet zo vaak te vinden als de vakantiegangers van buiten Holten". Wethouder Wim Dalhuisen, die na mens het gemeentebestuur zitting heeft in het bestuur van de VW is positief over de plannen, maar wil nog geen verder oordeel geven. „Wij komen pas weer in beeld als er geld op tafel moet komen". Helemaal los van het plan staat de samenwerking met Hellendoorn in het recreatief plan Sallandse heu velrug, dat aangekondigd was in november gereed te zijn, maar tot nu toe niet openbaar is gemaakt. De tweede trekking van de kerst actie van de Holtense Handelsver eniging op 24 december heeft de volgende prijswinnaars opgele verd: M. Valster. Köllingserg 18, nr, 04791; C. Post, Weverstraat 27, nr. 08216; M. Hegeman, Haarlerweg 2a, nr. 09433; J. W. Hulsman, Lang straat 26, nr. 00565; E.E. Poot, Stuyvesantstraat 326 Den Haag, nr. 24192; M.J. van Seventer, Kene- mansstraat 51, nr. 00592; E. Paal man, Pastoriestraat 14, nr. 24605; C. Kuhlja, Erve Broekhuis 6, nr. 20287; D. Hoekman, Vreebroek 2, Laren, nr. 151106; H.J. Dul, Kief- tenbelt 4, nr. 152125. De uitslag van de derde trekking, die op 27- december pla?.ts vond, is als volgt: G. Wissink, Churchillstraat 119, nr. 23889; mw. Postma, Schouten straat 57, nr. 00052; Ineke Bos, Hol- terbergweg 5, nr. 19565; G.H. Scho- neveld, v. Nootensweg 3, nr. 24876; A. Dekker, Houtweg 3, nr. (niet vermeld); Zandvoort, Maatmans- weg 14, nr. 12066; B. van der Velde, Churchillstraat 30, nr. 08087; J. Beukers, het Landeweerd 5, nr. iedere vrijdag geopend 18705; H. Rensen, Maneschijnsweg 27, nr. 14389. Prijzen kunnen tegen inlevering van het juiste regu afgehaald wor den bij Steunenberg, Larenseweg 23. B en W van Holten maakt haast met de aanleg van het uitbrei dingsplan Lukensveld. De com missies financiën en gemeentewer ken zullen volgende week het voor stel behandelen 923.500 gulden be schikbaar te stellen voor de aankoop van grond voor woning bouw. Volgens het raadsstuk stem men niet alle bedragen overeen met de taxaties van de gemeente, maar om tijdrovende procedures zoveel mogelijk te vermijden, vraagt het college niet al te veel problemen te maken. Tegen de aanleg van Lukensveld zijn twee bezwaarschriften binnen gekomen. De twee bezwaarheb- benden zullen donderdag 9 januari gehoord worden door de commis sie voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting. TANDTECHNISCH LABORATORIUM f /"Ti Pfe. informatie voor al uw '4§|'p gebitsprotheses *4[/ö W kroon- en brugwerk %V¥' rep. kunstgebitten Dental Comb. RIJssen Vennekesgaarden 67 7462 EA Rijssen Info 05480-2 00 30 In zaal Jachtlust te Loo-Bathmen vindt op zondag 5 januari het tradi tionele Nieuwjaarsconcert van de Langenberger Muzikanten plaats. Het concert wordt georganiseerd door de familie Bolink met mede werking van de Langenberger Mu zikanten, zijnde een onderdeel van de Bahtmense muziekvereniging Orpheus. De kapel onder leiding van Dick Muiteman heeft het re pertoire weer uitgebreid. Het optreden begint om 11.15 uur, de zaal is open om 10.45 uur. De toegang is gratis en de bezoekers wordt een kop koffie en een oliebol aangeboden. De hulpgoederen uit Holten zijn nog voor de kerstdagen in de bele gerde stad Osijek gearriveerd, zo weet het comité Holten voor Osij ek te melden. De vrachtwagen arriveerde dins dag ter plaatse en werd opgewacht door verslaggevers van krant en televisie, die veel aandacht be steedden aan de hulpactie uit Hol ten. Tijdens kerstavond was het vrij rustig in de stad, maar daarna laai den de gevechten weer op en vielen er opnieuw gewonden onder de burgerbevolking. De bejaardensociëteit Holten houdt op dinsdag 7 januari haar nieuwjaarsbijeenkomst in gebouw Irene, aanvang 14.30 uur. Men ver wacht een goede opkomst. Holtens Nieuwsblad Parker-Jotter ballpoint j geïnformeerd. als u ons een nieuwe Als abonnee bent u a daarvan verzekerd. 3D0nnë@ OPgfifift. Geef dat ook eens aan een ander door! j Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Adres I Woonplaats: Dhr. /mevr. Adres Hij/zij betaalt abonnementsgeld per jaar ad 44,70. Als iemand in Holten vijf jaar geleden serieus zou hebben be weerd dat in 1992 de Sovjetunie niet meer bestond, dat het War- chaupact uiteen was gevallen, dat Oost en West Duitsland één zouden zijn, dat er een einde komt aan de Apartheid in Zuid Afrika, dat Noord- en Zuidkorea toenadering tot elkaar zoeken en dat er een oplossing zou zijn voor de verkeersproblematiek in Holten, ja dan zou u mis schien alleen het laatste nog hebben kunnen geloven. Inmiddels weten we beter! Uiteraard wil ik op geen enkele manier een relatie leggen in be langrijkheid tussen deze inter nationale problemen en ons ei gen 'Holtense probleem'. Wat ik bedoel te zeggen is, datje eerder geneigd bent dingen te geloven waar je zelf de hand in kunt hebben, die je zelf kunt sturen. Omzien rond de jaarwisseling 1991/'92 naar een periode achter ons, betekent inderdaad je dan verwonderen! Vooruitzien en verwachtingen koesteren voor de periode die vóór ons ligt is meer toekomst gericht. Een periode die wij allemaal in vullen met onze eigen wensen en verwachtingen. Omzien én verwonderen bete kent eigenlijk jezelf beoordelen op de uitkomst van je verwach tingen van toen en levert een waarde-oordeel op. Vooruitzien én verwachten is waardevrij en laat alle ruimte voor de eigen invulling. Die eigen invulling kiezen we zelf, in iedere situatie opnieuw! Graag wens ik u toe dat wij ons allen in 1992 nog meer bewust zijn van de keuzes die wij maken en dat wij daar ook voor zullen staan. Wellicht is de verwachting van nu minder in strijd met de ver wondering van straks. Een voorspoedig 1992 toege wenst! De burgemeester van Holten, W.L.F.C. van Rappard.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1992 | | pagina 1