Holten 1991 in beelden Verenigingsleven in Holten bloeit als nooit te voren VUURWERK Verkoop en opslag van vuurwerk Verkoop Afsteken van vuurwerk Commissie welzijn Verkoop en opslag van vuurwerk mag uitsluitend plaatsvinden door vuurwerkverkopers, die in het bezit zijn van de vereiste vergunningen. De verkoop van vuurwerk is uitsluitend toegestaan op: maandag, 30 december 1991 dinsdag, 31 december 1991 tijdens de openingstijden van de winkels. Het te verkopen vuurwerk mag geen hoger geluidsniveau dan 150 dBA (decibel) veroorzaken. Aan personen beneden de leeftijd van 16 Jaar mag geen vuurwerk worden verkocht. Het afsteken (bezigen) van vuurwerk mag volgens de Algemene Politieverordening voor de gemeente Holten plaatsvinden op: maandag 30 december 1991 van 08.00 tot 20.00 uur, woensdag 1 januari 1992 tot 12.00 uur. Het is verboden vuurwerk op of aan de openbare wea of op een voor het publiek toegankelijke plaats af te steken, indien dit gevaar, schade of hinder van ernstige aard of overlast kan veroorzaken. Een ieder wordt dan ook verzocht bij het afsteken van vuurwerk de nodige voorzichtigheid in acht te nemen en geen overlast voor medeburgers en (huis)dieren te veroorzaken. De eerstvolgende openbare vergadering van de commissie welzijn vindt plaats op vrijdag 3 januari 1992 om 16.00 uur in kamer 9 van het gemeentehuis. Op de agenda staat een concept-raadsvoorstel mbt. subsidiëring van het Gastouderprojekt Holten. VRIJDAG 27 DECEMBER 1991H0LTENS NIEUWSBLAD Carnavalsvereniging De Fienpreuvers verplichtte heel Holten aan zich door een perfecte organisatie van het Keunefeest, dat compleet met op tocht en een streetparade in september de Holtenaren de straat op lokte. De grijze Otto's en groene Klikco deden hun intrede in Holten, meesten tijds tot grote tevredenheid van de gebruikers. Aan de Evertjesweg on derzochten ze de creatieve mogelijkheden van de vuilcontainers met een Otto-race. IDe sneepopp \nieuws. Pas c iBook of Reco werd erkend. Het jaar 1991 sluiten we, wat redac tie betreft, af met het gebruikelijke jaaroverzicht. De kranten van de afgelopen maanden doorblade rend, valt het ons telkens weer op hoe actief Holten en de Holtenaren zijn. Een dorp van nog geen negen duizend inwoners, 'piep en stok' meegeteld, kan zich wat activitei ten betreft met ere meten met om ringende plaatsen. Het vereni gingsleven bloeit volop, waarbij dorpshuis De Boschkamp steeds meer een centrale plaats gaat inne men. Niet alleen de Stichting voor Sociaal en Cultureel werk profi teert van de aantrekkingskracht van het dorpshuis, ook andere cul turele uitingen zoals de Stichting Kunst en Cultuur Holten heeft daar haar draai gevonden, evenals de muzieklessen van Muziek On derwijs Holten en niet te vergeten de activiteiten voor ouderen. Twee feesten, waarin 'heel' Holten zich kon vinden, mogen in dit overzicht niet onvermeld blijven, het 100 ja rig bestaan van de OLM met de Agrarische dag en het jubileum van de carnavalsvereniging de Fienpreuvers die Holten met het Keunefeest op z'n grondvesten deed daveren. Het dorpsfeest stak daar wat schrilletjes bij af, al moet men wel bedenken, dat een nieuw evenement bedenken en uitvoeren meestel eenvoudiger is dan een 'oudje' elk jaar weer nieuw leven in te blazen. De EHBO, altijd paraat bij elk evenement, vierde het veer tig jarig bestaan, evenals Holbat- heo en de Vereniging voor bedrijfs voorlichting. Holten kon natuurlijk niet achterblijven bij de algemene trend en zo werd in de Larenseweg een rotonde neergelegd. Voorlopig de enige, want de raad stak een stokje voor al te veel voortvarendheid van het college van B W om ook alvast aan de andere kant van een'dorp een dergelijk kunstwerk aan te leggen. Na een lange en gedegen voorbe reiding, kon afgelopen jaar de kroon op het werk gezet worden van de fusie tussen de Scholenge meenschap Holten en de Schol- gengemeenschap De Marke. Staatssecretaris Wallage kwam persoonlijk naar hotlen om de school officieel te openen, evenwel zijn bezoek kreeg achteraf een naar bijsmaakje toen bleek dat Holten voorlopig niet kan rekenen op de zo gewenste nieuwbouw, zodat de schooljeugd nog jarenlang tussen alle lokalen in het dorp heen en weer moeten pendelen. Veel vol doening was er bij de Dorpsschool, die zich uitendelijk mocht tooien met de naam Daltonschool. In 1991 werd Holten ook opge schrikt door een brand, die ver strekkende gevolgen had, waaro ver in dit jaaroverzicht verder het zwijgen toe doen. Wel mag even gememoreerd worden, dat de brandweer nu beschikt over een fraai nieuw onderkomen en dat de eerste twee vrouwen zich hebben aangemeld. Ook twee mannen toonden belangstelling. Een ervan is inmiddels al geïnstalleerd. In ons jaaroverzicht 1990 spraken we de verwachting uit, dat er spoe dig een beslissing genomen zou worden over de verkeersproblema tiek in Holten. Even leek het er op, toen in september de imiddels be ruchte hoorzittingen werden ge houden, dat er op korte termijn knopen doorgehakt zouden wor den, maar - voor de buitenwacht in elk geval - zijn we op de drempel van van 1992 nog niet veel verder, dan dat de meningen nog steeds zijn hevig verdeeld zijn. Verder wil len wij de foto's van onze fotogra fen Vincent Jannink en Erik Brink horst voor zichzelf laten spreken, daarbij vaststellend, dat het een beperkte keuze is die probeert een weerslag te geven van wat in Hol ten in het afgelopen jaar in het nieuws was. sneepoppe in Espelo. Na bijna een jaar nog steeds zorgend voor Pas deze maand kwam net verlossende bericht van het Guinees of Records, dat de recordpoging van de Sploders in februari toch Bijna gelaten hebben inwoners en middenstanders de verkeersellende, veroorzaakt door de rioleringswerk zaamheden in Dorpsstraat en Oranjestraat, als zijnde onvermijdelijk over zich heen laten gaan. Huub Brands vertolkte met zijn persoonlijke feestje bij de her openstelling van de verkeersader de ongetwijfeld de gevoelens van velen. Een brand, die de brandweer van Holten nog lang zal heugen, legde begin augustus de leegstaande loods van de Enkco inde as. Achteraf gezien kan je het al zien aan zijn handen: helemaal leeg, geen nieuwbouwniks. Alleen maar opleidingen inleveren was achteraf de boodschap. Dat wisten burgemeester Van Rappard en rector Van Minderhout nog niet toen staatssecretaris Jac Waüage de Scholenge meenschap in augustus officieel kwam openen. Een markante persoonlijkheid ontviel Holten. Mevrouw J.W. Na- gelhout-Klijzing overleed op 89 ja rige leeftijd. De staatssecretaris van onderwijs wordt zo langzamerhand een ver trouwde verschijning in Holten. In het voorjaar bezocht hij tijdens een werkbezoek aan Overijssel de Bosschool.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1991 | | pagina 5