Veel waardering voor H. Meijer van Enkco Winkelen Zakendoen Holten luidt Kerstmis in met veel samenzang van dag tot dag Kerkdiensten Medische diensten Mooiste duif van Omsunma F. Meester en zn. Chinees vuurwerk luidt jaar uit HOLTENS NIEUWSBLAD Burgerlijke stand Uit het politierapport „Een goed orkest heeft solist nodig" Midwinter cross Uitwisseling Winterberg kan starten VRIJDAG 27 DECEMBER 1991 3 NED.HERV. KERK 29 december: 10.00 uur: ds. A.Mol, Lochem; nevendiensten; 19.00 uur: ds. H. W. Doomweerd; iitgangscollecte: Diaconaal loei. Dinsdag 31 december (Oude jaarsdag): 19.00 uur: ds. A.J. Leerink: Oudejaarscollecte. Woensdag 1 januari: Diessen- plas: ds. H.W. Doomweerd; uit gangscollecte: Zending. Oppasdienst: mw. Schutte-Ha- verslag en Renate Jansen. Diessenplas: woensdag 1 janua ri: 19.00 uur, ds. Doomweerd (Nieuwjaarsdag); woensdag 8 januari: ds. Visser. GEREF.KERK 29 december: 9.30 uur: ds. A. Bongers, Den Ham; 15.00 uur: ds. A. Bongers; Kindemeven- dienst: groep 3 en 4 o.l.v. H. Paalman. De eerste collecte is voor de kerk en de tweede voor rente en aflossing. Oppasdienst: 0-3 jaar: Hetty Nijkamp-Beldman, Anita Bo- link-Stam; 4-6 jaar: Henriëtte Schipper-Beldman, Herma Aanstoot-Pluymers, Ria Aan stoot-Stam Dinsdag 31 december: 17.00 uur: ds. M. Berg. Woensdag 1 januari: 10.00 uur, ds. M. Berg. R.K KERK 10.00 uur H. Mis in gebouw Ire ne. DIJKERHOEK 29 december: 10.00 uur: ds. H.W. Doomweerd; uitgangscollecte: Diaconaal doel. Dinsdag 31 december: 15.00 uur ds. A.J. Leerink; Oudejaarscol- lecte. EVANGELIE GEMEENTE Geskesdijk 2 Holten; Samen komst 10.00 uur; Bidstond 19.00 uur. OKKENBROEK 29 december: 10.00 uur: ds. J.G. Beerthuis, Bathmen. Uitgangs collecte: Diaconie, dinsdag 31 december: 19.30 uur, ds. H. Th. Vollebregt; uitgangs- collecte Alg. Kerkewerk. NIEUW HEETEN Vrijdag 20 december: 19.00 uur, Boeteviering. Zaterdag: 19.00 uur: H.Mis. Zondag 8.00 uur: H. Mis; 10.00 uur: gebedsdienst. Dinsdag 24 december: 17.00 uur, Kinderkerstfeest; 22.30 uur, Nachtmis. Beide kerstdagen is de kerk tot 17.00 uur open. 30 december: Keunestatjes- oamd De Fienpreuvers in café Maats, 20.00 uur. 27/28 december: 22.00 uur, nacht van Blauw Wit in sport hal 28 december: Spelavond in De Schure 1 januari: Sylvesterparty Toga club in de Waag, 00.30 uur. 2 januari: Nieuwjaarsreceptie gemeente Holten van 19.30 tot 21.00 uur in het gemeentehuis. 6 januari: Nieuwjaarsreceptie NBvP Holten in zaal Vosman, 20.00 uur. 7 januari: 14.30 uur, Bejaarden- sociëteit. 9 januari: 14.30 uur, Nieuw jaarsbijeenkomst ANBO in De Boschkamp; 15.30 uur, Cie Ruimtelijke Ordening. 10/11 januari: Nachtvoetbal 't Mossink. 11 januari: Nieuwjaarsreceptie MAC de Holterberg. 13 januari: 20.00 uur, ruilavond Postzegelclub in Boschkamp. Geboren: Bas, zv J.L. Ophof en M. Boer. Overleden: T.M. Hoogendam- Glotzbach, oud 98 jaar. Ondertrouwd: G.J. Brinks, oud 32 jaar en R.M. Stegeman, oud 30 jaar. Op 17 december werd geconsta teerd dat er was ingebroken in di verse vakantiebungalows bij cam ping de Prins. Vijf CV-combiketels werden ontvreemd ter waarde van ongeveer f 14.000,-. Men kwam bin nen door buitendeuren te forceren. De diefstal moet zijn gepleegd tus sen 1 en 17 december. Eveneens op dinsdag 17 december vond een aanrijding plaats op de kruising Deventerweg-afrit S14. Een autobus verleende geen voor rang aan een personenauto ko mende uit de richting Deventer. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor het bleef bij materië le schade. Op woensdagavond 18 december werden twee ruiten vernield van de Scholengemeenschap. De gehele avond vertoefden wel enige jonge lui in de omgeving van de school, die niet naar binnen mochten bij een aldaar gehouden feestje. Het is de politie nog niet duidelijk of deze knapen iets met de vernieling te maken hebben gehad. Op donderdag 19 december bot sten twee personenauto achter op elkaar op de afrit Al-Markelose- weg. De tweede bestuurder had meer aandacht voor het verkeer dat over de Markeloseweg reed, dan voor de voor hem rijdende auto die voor de kruising stopte. Ook hier alleen materiële schade. Vanuit de fietsenstalling van de NS werd een bromfiets ontvreemd. De bromfiets was goed afgesloten, doch toen de eigenaar zijn voertuig op kwam halen, trof hij een open gebroken slot aan. Op de Markeloseweg aan het eind van de bebouwde kom werd een jeugdige fietster aangereden door een auto, toen het meisje plotse ling linksaf sloeg. De fiets kwam vervolgens onder een tweede auto die achter de eerste auto reed. Het meisje kwam gelukkig met de schrik vrij; van haar fiets bleef niet veel meer over In de nacht van vrijdag op zater dag werd er ingebroken in de kan tine van het Meermanskamp. Men kwam binnen door een buitendeur te forceren. Binnen nam men de barbel weg en buiten verdween een vlaggenmast. De goederen werden later terug gevonden achter op het sportcomplex. Er is hier dan ook meer sprake van vernieling en bal dadigheid dan van diefstal. Zaterdagmorgen 21 december ont dekte een autobestuurster dat haar auto, een grijze Nissan, nogal behoorlijk beschadigd was tijdens haar afwezigheid. Zij had haar auto geparkeerd op de parkeer plaats van C1000. De dader lag op het kerkhof. Getuigen worden ver zocht contact met de politie op te nemen. Niet uitgesloten moet wor den geacht dat de schade op een andere plaats in het dorp is veroor zaakt. ARTS: 28 en 29 december: C.M. Pis- caer-Witte/J.F. Sijtsema; woensdag 1 januari: J.H.A. Bruins, Keizersweg 32, tel. 6 35 53. Spreekuren: 11.00 uur en 16.00 uur. APOTHEEK: Vrijheidslaan 7, tel. 6 39 75. Za terdag en zondag voor spoedre- cepten geopend om 11.00 uur en 16.00 uur, tijdens het spreekuur van de huisartsen. Buiten deze uren eerst bellen: tel. 6 39 75. TANDARTS: 28 en 29 december: J.A. Groot, Schoolstraat 7, Holten. Tel. 05483-62884; 30 en 31 december: F.G. Koop, Spoorstraat 3, Goor. Tel 05470-71350; 1 januari: J. Webbink, Huttenwal 40, Rijs- sen. Tel 05480-14140. Behande ling na telefonische afspraak. DIERENARTS: Dierenartsencombinatie Hol ten, Houtweg 18, tel. 6 20 04. Spreekuur: zaterdag 8.00-9.00 uur. Daarbuiten: tel. 6 20 04. Dierenartsenpraktijk Holten, S. Minnema, Larenseweg 54, tel. (32835, bgg 05480-21629. WIJKVERPLEGING: Kruiswerk Zuidwest-Overijssel, Gaardenstraat 29-31, tel. 614 36. Spreekuur en uitleen magazij nartikelen: maandag t/m vrij dagvan 13.30-14.30 uur; 24-uurs bereikbaarheid, enkel voor noodgevallen: tel. 05700-1 52 97. Diëtiste: spreekuur volgens af spraak tijdens spreekuur wijk verpleegkundige. Kleuter- en zuigelingenbureau: volgens afspraak. ZIEKENVERVOER: Alarmnummer: 06-11 of dienst doende arts: tel. 6 35 53. FYSIOTHERAPIE: Centrum voor Fysiotherapie Holten, Gaardenstraat 31, tel. 6 22 99. Dagelijks geopend van 8.00-17.30 uur. Behandeling vol gens afspraak. Praktijk voor fysiotherapie mevr. H. Versnel-Graaff, Oran jestraat 73a, tel. 6 42 51. Behan deling volgens afspraak (ook voor ziekenfondspatiënten). ZIEKENFONDS: Spreekuur: vrijdag van 8.30- 10.00 uur en volgens afspraak in het Kruisgebouw, Gaarden straat 29-31, tel. 6 14 36. STICHTING MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERL. MIDD.OVERIJSSEL: Maatschappelijk werk, gezins- en bejaardenverzorging, Gaar denstraat 29-31, tel 6 27 84. Spreekuur: maandag t/m vrij dag van 8.30-9.30 uur en volgens afspraak. STICHTING WELZIJN OUDE REN: Gaardenstraat 29. Inlichtingen: 6 49 10 SLACHTOFFERHULP Elke eerste dinsdag van de maand van 9.30-10.30 uur in het rijkspolitiebureau, Reilinksweg 2, tel. 6 44 44. POLITIE: Alarmnummer: 06-11 (dag en nacht bereikbaar); overigens: tel. 6 44 44. BRANDWEER: Alarmnummer: 06-11 (dag en nacht bereikbaar). ENGERGIEVOORZIENING: N.V. Energiebedrijf IJsselmij, Industriestraat 1. Tijdens kan tooruren: 0 38-26 77 54; buiten kantooruren: tel. 038 - 22 45 45. WONINGBOUWVERENIGING ONZE WONING: Spreekuur Holten in gemeente huis: iedere le dinsdag van de maand 's morgens van 10.15- 12.15 uur; iedere 3e dinsdag van de maand 's middags van 14.15- 16.15 uur. BIBLIOTHEEK: Rörikstraat 3, tel. 6 24 87. Maan dag en vrijdag 14.00-17.30 uur en 18.30-20-30 uur, woensdag 9.30- 12.30 uur en 14.00-17.30 uur. OUDHEIDKAMER HOOLT'N: Dorpsstraat 27 (VW-gebouw). Geopend: vrijdag en zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur. CONTACTPERSONEN FNV: Industriebond (tel. 62734); Hout- en Bouwbond (tel. 63012); ABVA/KABO (tel. 61793); Voe dingsbond (tel. 61057); Horeca- bond (64467); Vervoersbond (63060); ABOP (62690). dat ook als titel had: Nooit meer bang, en een eigentijdse -pop-uit voering van het aloude sprookje van Rood Kapje. De klap van het onverwachte vuurwerk kwam keu rig op het afgesproken moment. Het Holtens Mannenkoor trad vo rige week vrijdag tijdens hun kerstconcert voor het eerst op on derleiding van zijn nieuwe dirigent Willem Jan van Asselt. In een rede lijk goed gevulde Kandelaar zong het koor kerstliederen door de eeu wen heen. Zo werd het oud-middel eeuwse kerstlied Transeamus af gewisseld met overbekende liede ren zoals Stille nacht, Heilige nacht. De samenzang werd op het orgel begeleid door organist Gerrit Hoekstra uit Nij verdal. Gelijkertijd, zelfde dag en zelfde tijd, trad in een tot de laatste plaats uitverkochte ontmoetings ruimte van dorpshuis De Bosc hkamp het uit Zuidwolde in Dren te afkomstige duo van de familie Karst op met een programma van voornamelijk zelf geschreven kerstliederen en een in dialect ge schreven eigentijd kerstverhaal. Ook hier ontbrak de samenzang niet. Gevonden: een bankbiljet. Verloren: een paar grijze vinger handschoenen; linker zwarte glacé dameshandschoen; een zwarte portemonnaie met inhoud; hond, reu, zwart met witte borst met halsband; vier sleutels in zwarte portemonnaie; kinderhorloge, paars; steekwagen; blauw/grijze paraplu; ongeveer 7 sleutels en na gelknipper in étui. Als laatste officiële daad metselde directeur meijer de eerste steen in het in aanbouw zijnde nieuwe kantoorgebouw van Enkco. Ruim zeshonderd mensen hebben atgeiopen vnjdag m De Poppe af scheid genomen van Henk Meijer (oö) ais algemeen directeur van Enkco bv. Na in 1961 in dienst te zijn gekomen als chauffeur-inval ler klom Meijer op tot adjunct directeur in 1969 en tot directeur in 1972 naast J.H. Kalfsterman. Van af 1977 had hij alleen de leiding van het vleesverwerkende bedrijf. Dat solistisch optreden paste hem als gegoten, zoals in alle toespraken te beluisteren was. Reden voor Henk Meijer om, nadat hij vorig jaar alle aandelen had verkocht aan Per kins Foods PLC, een Engelse keten van vleesverwerkende bedrijven, het roer over te dragen aan zijn opvolgers en zelf gebruik te maken van de regeling tot vervroegd uit treden, omdat het delen van ver antwoordelijkheid naar zijn zeg gen niet zijn beste eigenschap was. Het liefst had hij deze dag zopder al te veel poepas aan zich voorbij laten gaan, maar na eerst voor het laatst aan het werk te zijn gezet als metselaar van de 'eerste steen' van het nieuwe kantoorpand aan de Waagweg, werd directeur Meijer uitgebreid lof toegezwaaid. Zijn opvolger, algemeen directeur Frans Noordam, vertelde dat het laatste jaar van Henk Meijer bij de Enkco bepaald niet het makkelijk ste jaar was geweest. Zo verloor het bedrijf in één dag de volledige be drijfsvoorraad. OOk het loslaten van zijn verantwoordelijkheden kosste Meijer de nodige moeite. Dat de overgang naar het nieuwe driemansschap dat nu de directie voert, zo goed was verlopen teken de evewel de mens Meijer. Noord am roemde de scheidende direc- iteur als een solist, maar keiharde 'werker voor wie werkdagen van Vier uur 's morgens tot elf uur 's iavonds, zeker in de opbouwfase |van het bedrijf geen uitzondering iwas. Ook de technische kennis van de heer Meijer werd geroemd, evenals zijn overredingsgave, een advocaat waardig. Als blijk van waardering kreeg de heer Meijer Ook dit jaar werd in het clublokaar van De Bergvliegers de jaarlijkse postduivententoonstelling gehou den. Nagenoeg alle leden hadden wel een aantal duiven ingezonden, waarvan ze dachten dat die de keu ring wel konden doostaan. In to taal waren bijna 100 duiven inge bracht, die door keurmeester Hut ten uit Geesteren op vijf verschil lende onderdelen gekeurd moesten worden. Na uren van intensieve keuring kwamn tenslotte de volgende win naars uit de bus: Oude doffers-bevlogen: 1. H. Wan sink; 2, mevr. Van Beek; 3. H. van Beek. Oude duivinnen-bevlogen: 1. G.J. Koetsier; 2. M. Lodeweges; 3. H. Wansink. Oude doffers-onbe- In Heeten wordt op zondag 5 janu ari weer een Midwintercross ge houden. Gestart kan worden op de afstand 3100 m, start 12.45 uur; 6000 m, start 13.30 uur en 10.000 m, start om 14.30 uur. Inschrijven is mogelij k tot een kwartier voor aan vang van de loop in het clubhuis van sv Heeten. vlogen: 1. F. Meester en zn. Oude duivinnen-onbevlogen: 1. F. Mees teren zn. Jonge doffers: 1. F. Mees teren zn; 2. A. ten Dam2; 3. H. Wan sink. Jonge duivinnen; 1-. H. Jan sen; 2. A. ten Dam2; 3. F. Meester en zn. Hokkampioen (4 stuks): 1. H. Wansink; 2. A. ten Dam2; 3. F. Meester en zn. Mooiste duif van de tentoonstelling: doffer van F. Meester en zn. De sportuitwisseling met de part- nerstad Winterberg, die gehouden wordt in het weekend van 29 en 30 augustus, kan van start gaan, al is niet voor alle sporten een tegen- partners gevonden. Zo blijkt Win terberg niet te beschikken over een handbalvereniging, brdigdeclub en een badmintonclub. Voor de overige clubs zijn inmiddels pas sende partners gevonden. Op maandag 6 januari worden be stuursleden van de betrokken sportverenigingen uitgenodigd op het gemeentehuis om de verdere plannen uit te werken. extra stoelen bij te zetten en voor de laatkomers was er nog wel een plekje te vinden in de kerkbanken achterin de kerkzaal. Met de muzikale ondersteuning van de Holtense Muziekvereniging onder leiding van Bert Fransen zongen de aanwezigen bekende en minder bekende kerstliederen. Voorts werd medewerking ver leend door het R.K. Kinderdoor en de Gospelgroep Rejoice. Het orgel werd bespeeld door Henny Kruk- Aanstoot. Mevrouw Cootje van Ie peren las het geboorteverhaal, Je- saja 9: 1 t/m 6 en Lucas 2: 1 t/m 7. Mevrouw Y. Sysling declameerde een gedicht van Maria de Groot, Gebed voor de kerstnacht. Niet bang zijn, was het thema van de overdenking van ds. Visser. Even werd hij zelf een beetje ang stig, toen de techniek hem even in de steek liet bij het afspelen van een conference van de onlangs overleden cabaretier Fons Jansen. een antieke brievenbus voor zijn woning op de Enk. Mevrouw Meijer deelde in de wardering en kreeg een fraaie broche. Namens de per soneelsvereniging werd hem door voorzitter Lotgerink een treurce- der in het vooruitzicht gesteld. Solist Wethouder Wim Dalhuisen, die na mens de gemeente het woord voer de, keek terug naar de moeilijke onderhandelingen in 1979 toen Enkco plannen had om te verhui zen naar Rijssen. Mede door de inzet van de heer Meijer werden die onderhandeling tot een goed einde gebracht en bleef een goed stuk werkgelegeheid voor Holten be houden. Daarnaast memoreerde de wethouder de maatschappelij ke betrokkenheid van de schei dend directeur. Dat hij als solist te boek staat, zag Dalhuisen eerder als een voordeel dan een nadeel want „Een goed orkest heeft een solist nodig". Namens het gemeen tebestuur overhandige hij een glas-in-lood gevat gemeentewa pen, zodat de heer Meijer vanaf de Enkweg door een gekleurd spec trum zicht kan houden op de Enk co en op het dorp. Gouden koppel De jubilaris tot slot verklaarde dat de afbouwfase niet gemakkelijk was geweest, maar dat hij alle ver trouwen had in het 'gouden kop pel, jong en belegen' dat gevormd wordt door F. Noordam, algemeen directeur, S. Lohuis, fmencieel di recteur en F. Ekkel, directeur ver koop. „Ze zijn jong genoeg om alles te willen en belegen genoeg om te zien dat niet alles goud is dat blinkt. Ik laat het bedrijf dan ook met een gerust hart achter". Hij dankte wethouder Dalhuisen voor de waardering die uit zijn woorden hadden geklonken. Wellicht reden voor de gemeente de nieuwe weg dan toch niet vlak voor het bedrijf langs te laten lopen. Met „Zie zo, dat kan ik noe mooi efkes kwiet", viel hij onder groot gelach van de aanwezigen even uit zijn rol. Later op de avond bracht HMV de fami lie Meijer nog een aubade en be steedde conferencier Henske uit Lonneker uitgebreid aandacht aan de 'pech' van Meijer en Enkco. De Kandelaar was het sfeervolle centrum van het begin van de kerstviering in Holten. Liefhebbers van samenzang kwa men in de dagen voor Kerstmis uitgebreid aan hun trekken. Maar liefst bij drie gelegenheden klon ken uit volle borst de aloude kerstliederen. De traditionele Volkskerstzang, georganiseerd door de Open deur- groep trok, wellicht door een overvloed aan kerstevenementen op zo'n korte termijn, wat minder bezoekers dan voorheen. Koster Meijerink van De Kandelaar hoef de voor het eerst sinds jaren geen Chin.ind rest. De Lange Muur, verzorgt 31 december om 24.00 uur het wellicht grootste vuurwerkspektakel van Holten sinds jaren. Volgens de heer Chin zal het afsteken van alle vuurwerk ruim een half uur in beslag nemen. Belangstellenden worden uitge nodigd om dit vuurwerkspektakel mee te maken en om nader hand gezamenlijk te toasten op het nieuwe jaar. Overigens: het echte Chinese nieuwe jaar wordt pas op 26 februari gevierd; wie weet staat ons nog wat te wachten.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1991 | | pagina 3