Themaweek SGH levert achtduizend gulden op Holtense hulpactie voor l een groot succes Holtens Nieuwsblad, WEEK DEZE Spontane inzameling levert 30000 gulden op tfölTfN HEtPT Trekking kerstactie Handelsvereniging Oudste [nwoonster BON Winnaars Kerstpuzzel Geslaagde kerstviering bejaarden ds. M Berg in 1992 met emeritaat Holten bedankt! MEDEDELING Vervroegde sluittijd i.v.m. nieuwjaar i' U ontvangt een fraaie Nachtvoetbal Blauw Wit Bar-dancing „DE WAAG" loltens Nieuwsblad Vrijdag Tl december 1991 - 43ste jaargang no. 52 Abonnementsprijs f 44.70 Losse nummers f. 1 Gedrukte oplage 3075 Afscheid Enkco bv nam vorige week afscheid van directeur Henk Meijer. Ondanks zijn verzoek het toch vooral rustig te hou den en er niet veel woorden aan vuil te maken, werd het een lofrede op de solist met uitste kende managerskwaliteiten. Terugblik Zoals elk jaar kijkt de redac tie van hét Hol tens Nieu wsblad nog even achterom naar de ge beurtenissen die Holten bezig hield in bijna achter ons liggen de jaar. We hebben daarbij een keuze moeten maken, want ook in 1991 bloeide het verenigings leven als nooit tevoren. Maar ook op ander gebied waren er spraakmakende gebeurtenis sen, denk alleen maar aan de verkeersproblematiek. Op sportief gebied was vooral de 'voetbal' in beeld. Daarom be steden wij in het jaaroverzicht aandacht wat minder in het oog lopende sportevenementen. Hoewel nog niet alle bedragen binnen zijn is het duidelijk dat de actie Kappen met Kappen, ter be scherming van de regenwouden in het Amazonegebied en ter onder steuning van de plaatselijke be volking, de Yanomai's in Brazilië, een succes is geworden. Vrijdag 20 december werd de themaweek af gesloten na een paar dagen vol activiteiten. De Fancy Fair gaf vorige week dinsdagmiddag weer in de aula van SGH de bekende overvolle ta ferelen te zien van verkoopstalle tjes met zelf gebakken koekjes en andere snoeperijen en onvermoei bare lotenverkopers. Een muziek groep uit Equador luisterde de Fancy Fair op met exotische melo- diën. In totaal werd een bedrag van 4.694,59, bijeengebracht. Een opvallende activiteit was de voettocht naar Rijssen van klas 4HE; alle deelnemers kwamen bin nen de gestelde tijdslimiet aan. De verkoop van hamburgers en slaatjes (H3A) bracht ook veel geld op. Ook de opbrengt van ee kaart verkoop van de feesten verliep goed. De onderbouw vierde woens dag féést en de bovenbouw had voor het feest op donderdagavond de band Nothing Serious inge huurd. De winst uit deze avonden zal waarschijnlijk ongeveer 2500 bedragen, zodat al met al gerekend wordt op een bedrag van 8000 gul den. In januari zal het uiteindelijke bedrag worden overhandigd aan een vertegenwoordiger van de No- vib. Daarnaast werd tijdens de laat ste schoolweek van het jaar een Een muziekgroep uit Equador luisterde in SGH de Fancy Fair op met exotische mélodièn. sportwedstrijd gehouden tussen leerlingen en leerkrachten en werd door de verkoop van zelfgebakken oliebollen een bedrag bijeenge bracht dat ten goede komt aan het door SGH geadopteerd Foster Pa rents kind Kadiatu Kanja uit Sier ra Leone. Kostenstij gingen maken voor het Holtens Nieuwsblad een aanpassing van het abonnementstarief noodzakelijk. In verband hiermede is de abonnementsprijs per 1 januari 1992 als volgt. ƒ49.15 per jaar losse nummers ƒ1.00 De uitgever IIIIIIIIIIIIIIIIIIUUIIllllllUllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllH ilevrouw M. Koopman-Bosman, e oudste inwoonster van Holten eeft op 24 december de hoge leef tijd van 102 jaar bereikt. Op haar flringende verzoek is aan deze ver- jaardag geen extra aandacht ge- Ichonken. De Holtense bevolking heeft in de afgelopen veertien da gen niet minder dan 30.000 gulden aan levensmiddel, kle ding en verbanmiddellen bij eengebracht, bestemd voor de zwaar getroffen bevolking van de plaats Osijek in Kroa tië. Afgelopen'zaterdag zijn de gulle gaven in een Kroatische vrachtwagen geladen en als het weer en de oorlogsom standigheden niette veel roet in het eten gooien, zullen de goederen nog voor Kerstmis op de plaats van bestemming zijn. „In één woord overweldigend", noemde wethouder Wim Dalhui- sen, die op persoonlijke titel lei ding gaf aan de actie Holten voor Osijek de hulpvaardigheid van de Holtense bevolking. „Alleen al aan voedselpakketten werd bij Cl000 en Albert Heijn voor een bedrag van 6000 gulden gekocht. Daar naast waren er mensen die zomaar spontaan hun wisselgeld bij de Wij verzoeken u de advertenties welke geplaatst dienen te worden in Holtens Nieuwsblad verschijnend in week 1 op donderdag 2-1-'92 dienen te worden ingeleverd op maandag 30-12-'91 voor 12.30 uur op ons kantoor te Enschede. Wj wensen onze lezers en adverteerders fijne feestdagen toe. Advertentie-afdeling kassa afstonden voor de actie. Ook van verschillende bedrijven kre gen wij spontaan medewerking, zo wel in de vorm van goederen als fi nanciële bijdragen". Ook collectes in de kerken leverde een behoorlijk bedrag op. Daarnaast was de op roep om warm winter ondergoed al te staan, niet te vergeefs. De scho len leverden hun bijdrage door blikvoedsel in te zamelen. De leden van het actiecommité zelf zaten ook niet. stil. Zo wist, men 'via, via', bij de dienst donjeinen een flink aantal voedsellamellen op de kop te tikken, die gebruikt kunnen worden in het noodhospi taal om het voedsel warm te hou den. Via het Roode Kruis kon een flinke hoeveelheid verbandstoffen en medicijnen ingepakt worden voor het noodhospitaal. Hulpvragen Wethouder Dalhuisen benadrukte nogmaals, dat de spontale actie uitsluitend humanitaire doelen diende. „Wij doen beslist niet aan politiek. Uitspraken daarover zul len wij dan ook niet doen. Wij heb ben alleen ingespeeld op de hulp vragen van de leden van de folklo ristische zang- en dangsgroep Pajo Koralic, die wij als onze goede vrienden beschouwen. Wij zijn daar gastvrij ontvangen en hepen met onze gastheren door de stra ten van Osijek, die nu kapot zijn geschoten. Die beelden op de tele visie maken nog weer eens duide lijk hoe zinloos oorlog is". De actie Holten voor Osijek leverde maar liefst 30000 gulden aan geld en goederen op. Wim Dalhuisen rekent er dan ook op, dat de goederen op de juis te plaats terecht komen en niet op de zwarte markt. Bij aankomst in Osijek heeft het plaatselijke televi siestation toegezegd, beelden te Holtens Nieuwsblad Parker-Jotter ballpoint geïnformeerd. als u ons een nieuwe j daarvan verzekerd. abonnee opgeeft. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Naam: Adres: Woonplaats: Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: Hij/zij betaalt abonnementsgeld per jaar ad 44.70. Voor de eerste trekking van de kerstactie van de Holtense Han delsvereniging, die op 20 december werd gehouden zijn de volgende regunummers getrokken: B.J. Bosschers, Looweg 64, Bath- men, nr. 24168-; T. Laagland, Ste- venssteeg 1, nr 21204; onbekend, nr 10821; J.A. Wegstapel, Larenseweg 34, nr. 19036; H. Barvelink, Broek- weg 1, nr. 20070; C.P. Beuken kamp, Erve Broekhuis, nr. 06091; B.J. Bosschers, Looweg 64, Bath- men, nr. 21330; Jan Wevers, Berg- huisweg 18, Heeten, nr. 08474; E. H. Harmsen, Houtweg 20, nr. 02340; H.G.A. Oosterhuis, Bromhaar 18, Nw. Heeten, nr. 009365; H. Spek- reijse, Borkeld 13, Rijssen, nr. 16543; A. Rozendom, Schouten straat 33A, nr. 13537; G. van Aefst, Vixseboxsestraat 15, nr, 24339; Ton van Bussel, Kozakkenstraat 44, nr. 13951; R. Schellevis, Kievit 8, Rijssen, nr. 14379. De prijswinnaars kunnen hun prijs, tegen inlevering van het juis te regu, afhalen bij: Steunenberg, Larenseweg 23, Holten. maken van de uitdeling van de goederen. De opnamen worden la ter doorgeseind naar Holten. Ger hard Voordes had nog even snel een fraai bord in elkaar getimmerd dat op de voorruit van de vracht wagen wordt gezet, zodat men weet waar de goerderen vandaan komen. Een van de leden van het koor heeft afgelopen weken gelogeerd bij de familie Van Bruggen. Omdat Osijek vlak bij de Hongaarse grens ligt, kan men redelijk vrij reizen. Ook de vrachtwagenchauffeur, die met zijn beide dochtertjes de lange tocht maakte, ondervond niet veel problemen onderweg. Hoe diep de schrik bij de Kroatische kinderen er in zit, bleek toen er op straat een rotje werd afgestoken. De kinderen raakten even in paniek. Zaterdag vertrok de vrachtwagen via Hengelo, waar bij het politiebu reau nog twintig kuub aan kleding kon worden afgehaald, naar Duits land, waar de Holtense actievoer ders voorlopig afscheid nanem van hun vrienden uit Osijek. Vannacht (vrijdag 27 december) wordt in sporthal 't Mossink het traditionele zaalvoetbaltoemooi van Blauw Wit gespeeld. Het gaat hier om standaard-elftallen uit de veldcompetitie. De acht deelnemende teams zijn: Blauw Wit, Sv Holten, GFC, Hul- zense Boys, Vesos, Sc Rijssen, Sc Markelo en Enter Vooruit. De fina le zal omstreeks twee uur worden gespeeld. ODC-Weekbladpers in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad' Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactie: Frederique Rentenaar tel. 053-28 15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6 Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 H. van Zon Van Holtenserf47 Holten tel.05483-6 1981 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 De Kerstpuzzel van het Holtens Nieuwsblad, in samenwerking het de Holtense Handelsveren ging, heeft de volgende prijs winnaars opgeleverd: le prijs: fam. S.C. Meinsma, Het Landeweerd 14; 2e prtjs: H. Veldhuis-Haag, Vrijheidslaan 10; 3e prijs: G. Schoolen-Aan- stoot, Kwintenweg 14; 4e tm 13e prijs: Fam. H.J. Bonink, Raat- akkerweg 1; C.B. Toomeman- Klein-Lebbink, Okkenbroekse- weg 6; A. Aanstoot, Diessen- plasstraat 28; E. Jansen- Ma- nenschijn, Dijkerhoekseweg 9; D. Bergsman, Schoutenstraat 16; Tom Hesselink, Houtweg 7; A. Groen, Kozakkenstraat 15; H. Eijgendaal, Het Landeweerd 85; H. Lindeboom, Keneman- straat 38; H. Huinink, Het Lan deweerd 39. In de eerstvolgende editie ko men wij hier nader op terug. Een veertigtal ouderen namen deel aan de kerstviering van de Hotlen- se Bejaardensociëteit, die vorige week dinsdag werd gehouden in de Kandelaar. Na het zingen van Hoe zal ik U ontvangen, werd de Lithur- gie afgewerkt. De bijbelgedeelten werden gelezen door mevrouw Dangremond en mevrouw Wig- gers. De gedichten werden ge bracht door mevrouw Span en me vrouw Schutte. De orgelbegelei ding was in goede handen van me vrouw H. Kruk-Aanstoot. Na de pauze werden op blokfluit kerstlierderen gespeeld door Es ther Tromop en Marieke Ribbink, leerlingen van de eerste klas van SGH. Een kerstverhaal werd ver teld door mevrouw Van Iperen-Es- seboom, getitel Hoe maak ik de vrede waar. iedere vrijdag geopend HUISVUILINZAMELDIENST In verband met de komende feestdagen zal de regeling van het ophalen van het huisvuil als volgt worden gewijzigd. Het huisvuil van de vrijdagroute (grijs) op 27 december wordt opgehaald op vrijdag 27 december en zonodig op zaterdagmorgen 28 december Het bedrijfsvuil van de dinsdagroute (grijs met bruin deksel) op 31 december wordt opgehaald op maandag 30 december Het huisvuil van de woensdagroute (groen) op 1 januari wordt opgehaald op dinsdag 31 december De gemeentewerf is op 27, 30 en 31 december gesloten. De gemeentewerf is op 28 december normaal geopend van 13.00-15.00 uur. Ds. M. Berg, predikant van de Ge reformeerde kerk in Holten heeft te kennen gegeven met ingang van 1 november 1992 vervroegd te willen uittreden. Ds. Berg heeft deze da tum gekozen, omdat hij dan pre cies tien jaar predikant geweest is in Holten. De initiatiefgroep Holten voor Osijek bedankt de Holtense bevolking, middenstand en industrie voor hun spontane medewerking bij onze aktie. Hierdoor is het een groot succes geworden. Nieuwjaarsbijeenkomst Alle inwoners van Holten worden hierbij uitgenodigd voor de openbare nieuwjaarsbijeenkomst, die gehouden zal worden op donderdag 2 januari 1992 van 19.30 uur tot 21.00 uur in het gemeentehuis van Holten. Burgemeester en wethouders van Holten J. P. Stegeman, secretaris W. L F. C. van Rappard, burgemeester

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1991 | | pagina 1