Eerste schaatsdag op 'n perfecte ijsvloer Woningbouwplan 'Koopman* maakt goede kans van slagen Hebt u echte vrede in uw hart? WEEK DEZE Kerstnacht diensten Koop-optie Onze Woning op pand Dorpsstraat 32 Spiritual Singers in avonddienst Camping Holterberg i Kérstmiddag TANDTECHNISCH LABORATORIUM Bar-dancing „DE WAAG" Nieuwjaarsbijeenkomst Vervroegde sluittijd i.v.m. Kerst en Nieuwjaar if w Hottens Nieuwsblad Donderdag 19 december 1991-43ste jaargang no.51 Abonnementsprijs f 44.70 Losse nummers f. 1 Gedrukte oplage 3075 Evangelie Uit een kerkgemeenschap treden en een nieuwe stichten, daar is veel moed voor nodig, zeker in een kleine gemeen schap als Holten waar men el kaar bij wijze van spreke dage lijks tegen komt. Joop en Anne ke Heusinkveld namen dit jaar deze grote stap en richtten sa men met een aantal medegelo vigen de Evangelie Gemeente op. In het Hollens Nieuwsblad een open gesprek met Joop Heusinkveld voor wie het ver kondigen van het Evangelie van levensbelang is. Vorig jaar werd door SoCu- We voor het eerst een kerstmid- dag voor het gezin gehouden. Dat was zo'n succes, dat dit jaar opnieuw op een zondagmiddag door de vrijwilligers een pro gramma op poten gezet. Alles en iedereen werkte er aan mee om het weer een succes te maken, zodat een glunderende voorzitter Bakker aan het eind van de bijzonder gezellige bij eenkomst aankondigde, dat het tot een traditioneel evenement verheven zal worden. De vreugde was van korte duur, maar het plezier er niet minder om. Ondanks dat de IJclub De Noordpool pas op het allerlaatste moment de ijsvloer stevig genoeg vond om het schaatsminnend pu bliek in de gelegenheid te stellen de eerste schreden van dit winter seizoen op de gladde ijzers te zet ten, waren er zondag heel wat Hol tenaren die in allerijl de schaat sen uit het vet hadden gehaald. Op een bijna perfecte ijsbaan en on der vrijwel ideale weersomstand- gheden ging het na een onwennig begin al snel weer pootje over. Toch was de toestand van de ijs vloer vorige week donderdag reden voor secretaris Jelis Hesse om een dringend beroep te doen op de Hol- tense jeugd, nadat veertien dagen geleden de pompen in werking werden gesteld en door de nacht vorst het eerste dunne vliesje het wateropppervlakte bedekte, werd door de lieve Holtense jeugd het toekomstig schaatsplezier alvast vergald. Om te kijken of het ijs werkelijk zo sterk was als het er uitzag, werden door de jeugd stok ken en stenen op het ijs gegooid. Zelfs met zand werd gesmeten. Doordat aanvankelijk het overdag dooide, zakte de 'troep' halverwe ge de ijsvloer en kon bij het door zetten van de vorst niet meer uit het ijs worden verwijderd. Een deel van de baan dreigde daardoor on berijdbaar te worden. Tijdens de algemene jaarvergade ring deed Hesse dan ook een drin gende oproep om dit soort vrije tijdsbesteding achterwege te la ten. „Men denkt dat het ijs vanzelf op de baan komt, maar vergeet hoeveel werk de vrijwilligers van de Noordpool hebben om de ijs baan in goede staat te brengen en te houden". Door het uitstekende schaatssei zoen van begin 1991 kreeg De Noordpool wat meer financiële armslag. Er kwam een nieuwe bronbemaling en voor de baan werd een nieuwe dieselveger aan geschaft, die zondag nog niet in actie hoefde te komen. Ook de ver lichting bij het parkeerterrein wordt verbeterd en zullen een aan tal fietsenrekken worden ge plaatst. De keuken werd aange past aan de eisen van de Keurings- Voor de kleintjes waren het daadwerkelijk de eerste schreden op het gladde ijs. dienst van Waren. Tijdens de vergadering werden alle aftredende bestuursleden herko zen. De tarieven zijn als volgt vast gesteld: een seizoenkaart voor kin deren tot twaalf jaar kost vijf gul den. Van twaalf tot en met vijftien gulden en leden van de Noordpool betalen tien gulden. Donatuers dragen vijftien gulden bij. Een dag kaart voor kinderen kost een gul den, anderen betalen een rijks daalder. Voor het schaatsseizoen staan geen grote wedstrijden op het pro gramma. Wel wil men een drie daags schaatsevenement gaan or ganiseren. O DC- Weekbladpers in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactie: Frederique Rentenaar tel. 053-28 15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24 b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6 Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 H. van Zon Van Holtenserf 47 Holten tel. 05483-6 19 81 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 Op Kerstavond!, 24 december, or ganiseert de Open deurgroep we derom de Kerstnachtdiensten. De eerste dienst begint om 21.00 uur en wordt gehouden in de Kande laar. Voorganger is ds. H. Door- nweerd. Het Holtens Mannenkoor zorgt voor de muzikale bijdrage. De tweede dienst begint om 23.00 uur en wordt gehouden in de Ned. Herv. kerk. Hier zorgt HMV voor de muzikale bijdrage. Ook hier is voorganger ds. H. Doornweerd. In beide diensten is het thema: Geen ander teken ons gegeven. Als de voortekenen niet bedriegen, zal het tekort aan woningen voor ouderen eerder kunnen worden opgelost, dan aanvanke lijk werd gedacht. Reeds enige weken is in Holten de bekende geruchtenstroom op gang gekomen, toen bekend werd dat woningbouwvereniging Onze Woning een optie tot koop heeft verkregen op het pand Dorpsstraat 32, het vroegere meubelbe drijf van H. Koopman. Uit datzelfde geruchtencircuit komt het bericht, dat bouwbedrijf Voordes inmiddels de hand heeft ge legd op het naastliggende pand van de voormalige smederij van W. Maats en Zn, waardoor er ruimte geschapen wordt voor een invulling van nieuw woningbouwproject van koop-en huuurwoningen voor ouderen. Wij verstrekken informatie voor ai uw gebitsprotheses kroon- en brugwerk rep. kunstgebitten Dental Comb. Rljssen Vennekesgaarden 67 7462 EA Rijssen Info 05480-2 00 30 Huisvuilinzameldienst In verband met de komende feestdagen zal de regeling van het ophalen van het huisvuil als volgt worden gewijzigd. het bedrijfsvuil van de dinsdagroute (grijs met bruin deksel) op 23 december wordt opgehaald op maandag 23 december. het huisvuil van de woensdagroute (grijs) op 25 december wordt opgehaald op dinsdag 24 december. het huisvuil van de donderdagroute (groen) op 26 december wordt opgehaald op vrijdag 27 december. het huisvuil van de vrijdagroute (grijs) op 27 december wordt opgehaald op vrijdag 27 december en zonodig op zaterdagmorgen 28 december. het bedrijfsvuil van de dinsdagroute (grijs met bruin deksel) op 31 december wordt opgehaald op maandag 30 december. het huisvuil van de woensdagroute (groen) op 1 januari wordt opgehaald op dinsdag 31 december. De gemeentewerf is op 27, 30 en 31 december gesloten. De gemeentewerf is op 28 december normaal geopend van 13.00-15.00 uur. Beide bedrijven geven echter niet thuis als het gaat om bevestiging van de verhalen die dagelijks de ronde doen. Wel bevestigt direc teur Doornebos van Onze Woning, dat met de familie Koopman een 'overeenkomst' is gesloten met een beperkte duur tot 1 maart 1992. -„Er zijn in het verleden voor dit ter rein al wel vaker plannen op tafel gebracht, maar nooit van de grond gekomen, omdat er vele factoren een rol spelen. We hebben te maken met een groot aantal eige naren van de grond, wat een zor- vuldige afweging extra noodzake lijk maakt. We willen allereerst meteen goed doortimmerd plan op tafel komen, dat een goede kans van slagen heeft. Dan pas treden wij daarmee naar buiten", aldus Doornebos. Directeur Gerhard Voordes van het gelijknamige bouwbedrijf is welhaast nog kriptischer in zijn beantwoording. „Ik krijg nu al mensen aan de deur, die weten te vertellen hoe hoog de huur gaat worden. Zover zijn we nog lang niet. Voorlopig willen we er niets over zeggen. En al die verhalen; iedereen in Holten weet het toch altijd beter, zo is dat nu eenmaal". Na meer dan tien jaar is het bordje te koop' van het pand Koopman dan nu eindelijk verdwenen. Aanstaande zondagavond 22 de cember zal in de Ned. Herv. kerk het landelijk bekende koor de Spi ritual Singers uit Renkum mede werking verlenen aan de avond dienst, die begint om 19.00 uur Het koor, bestaande uit zestig le den in de leeftijd van 16 tot en met 40 jaar, heeft een repertoire dat hoofdzakelijk bestaat uit negro spirituals en gospels Het koor staat onder leiding van dirigent J. Wilschut. De Spirituals Singers verzorgden door de jaren heen reeds vele honderen optredens, zo wel in het binnen- als buitenland. Muzikale medewerking wordt ver der verleend door Cor van Dolde- ren, Herm Fennema (piano) en Piet Schuurmans (drums). Na afloop van de dienst, die geleid wordt door ds. R. Visser, is er gele genheid elkaar te omtmoeten rond de koffie in gebouw Irene. Een delegatie uit de gemeenteraad zal op donderdag 23 januari burge meester Van Rappard en de heer IJmker vergezellen naar Den Haag naar de zitting van de Raad van State. Burgemeester Van Rappard zal daar het gemeentelijk stand punt verdedigen over het beroep dat ingesteld is tegen de uitbrei ding van camping de Holterberg. iedere vrijdag geopend Bouwbedrijf Voordes heeft op het gebied van invullen van lege plek ken in het dorp nog meer ijzers in het vuur. Zo staat op de hoek van de Larenseweg en de Smidsbelt nog steeds het pand Aanstoot, waarvoor al eerder plannen voor ouderwoningen werd ontworpen, die uiteindelijk niet door gingen. Ook daarvoor worden nieuwe plannen ontwikkeld, waarover vol gens Voordes in het komend jaar meer duidelijkheid te verwachten valt. Wethouder Wim Dalhuisen is min der engharig in zijn uitspraken. Hij noemt desgevraagd de ontwikke ling een 'prima zaak', waar de ge meente weliswaar niet daadwerke lijk bij betrokken is, maar wel posi tief wil mee denken. „Wij komen straks nadrukkelijk in beeld als er een bestemmingplanwijziging doorgevoerd moet worden. Indien er goed plan op tafel komt met zowel huur- als koopwoningen, lijkt het me een uitstekende invul ling van een van de lege plekken in het dorp. Hoeveel woningen er dan uiteindelijk gerealiseerd worden is niet van veel belang, als er maar gebouwd gaat worden". Alle inwoners van Holten worden hierbij uitgenodigd voor de openbare Nieuwjaarsbijeenkomst, die gehouden zal worden op donderdag 2 Januari 1992 van 19.30 uur tot 21.00 uur in het gemeentehuis van Holten. Burgemeester en wethouders van Holten. van Rappard, burgemeester J. P. Stegeman, secretaris F. O. Wij verzoeken u de advertenties, welke geplaatst dienen te worden in Holtens Nieuwsblad verschijnend in week 52 op vrijdag 27-12-'91 uiterlijk in te leveren op ma. 23-12-'91 vóór 12.00 uur op ons kantoor te Enschede. Advertenties voor de uitgave verschijnend in week 1 op donderdag 02-01-'92 dienen te worden ingeleverd op maandag 30-12-'91 vóór 12.30 uur. WIJ wensen onze lezers en adverteerders fijne feestdagen toe. Advertentie- afdeling en redactie. Je zult toch met je werk bezig zijn, zoals de herders in het veld, en plotseling zó'n Geboortebericht krijgen: „U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Here!" Dét is schrikken! Dit bericht komt helemaal onverwacht... en weten die herders veel, wie die Christus, de Here is? Dat het héél belangrijk nieuw is, is wel duidelijk: „Ik verkondig u gro te blijdschap", zei de engel. En die blijdschap werd bezongen door een hemelse legermacht die God loofde met de woorden: Ere zij God in de hoge en vrede op aarde bij mensen van het welbe hagen!" Het was ook nog nieuws voor heel het volk voor IEDEREEN. En van al dat grote Hemelse nieuws zal dit het Teken zijn: „Gij zult een Kind vinden in doeken gewikkeld en liggende in een kribbe". Ja om eerlijk te zijn, valt dat laatste wel érg tegen. Zo'n nietig teken.. Stel: U leest dit en u bent 58 jaar. Dan hebt u in uw leven al 58 keer dit Geboortebericht ontvangen maar hebt u ook het Kind gevon den? De herders spraken tot elkaar: „La ten wij dan naar Bethlehem gaan om te ZIEN hetgeen geschied is en ons door de Here bekend gemaakt is". En zij gingen HAASTIG en VONDEN Bent u óók op zoek naar het Kind, of bent u al jaren tot diep in de nacht aan het werk, en bemerkt niet eens wat er door de Here aan u bekend is gemaakt? Nog steeds geen tijd om te zoeken en te vin den? Waér bent u in uw leven naar op zoek? Hebt u 'het' gevonden? Hebt u echte vrede in uw hart over de vragen: Waarom en waarvoor leef ik? Waar ga ik naar toe? „De herders gingen haastig en vonden het Kind, waarover ge-, sproken was. En ze kwamen terug; God lovende en prijzende om alles wat zij hadden GEHOORD én GE ZIEN! Ze hadden het: „U is he den... héél persoonlijk genomen, ze waren haastig gaan kijken en ze zijn geknield bij de kribbe. Op het zelfde moment zagen ze voor het eerst van hun leven de Liefde en Genade van God van hemel en aarde. Dit Kind is gekomen voor deze herders, voor u voor jou en voor mij. De Heiand, de Verlosser, De Redder van mensen.. Ze had den persoonlijk ervaren dat zij, in de geboorte van dit Kind, mensen van welbehagen waren, mensen aan wie God Zijn Genade bewijst! In het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 3 vers 16 17 staat: „Want alzo lief heeft God de we reld gehad, dat Hij Zijn eniggebo ren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar Eeuwig Leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordeelt, maar opdat de wereld door Hem behou den wordt". U kunt ook nu dit Geboortebericht weggooien? en er géén aandacht aan schenken, maar ook nu zegt de engel toi u: „Weest niet bevreesd, want ZIE, ik verkondig u grote blijdschap. Het is een levende Boodschap óók voor nu, nog steeds, want kleine kinderen wor den groot, en ook dit Kerstkind is groot geworden, heeft op aarde geleefd en is gestorven voor de zonde van deze wereld, is opge staan uit de dood, en is opgevaren naar de hemel, terug naar de God uit wie Hij geboren is. En Hij zal vanaf die plaats terugkomen op aarde, dan zal er opnieuw een TE KEN zijn. Het teken van de Zoon des mensen zal verschijnen aan de hemel en Hij zal komen met grote macht en heerlijkheid! Dit Kind is niet groter gegroeid., zoals andere kinderen, maar is groot geworden, in gehoorzaam heid aan de Vader in de hemel. Hij heeft de dood overwonnen. Hij is de Koning, de Vredevorst....Vrede brengend tussen God en mensen. KOM en Zie wat God ons mensen heeft gegeven in Jezus Christus, de Heer! Gezegend KerstFEEST, de Genade van Jezus Christus zij met u allen! J. Heusinkveld. tsf ts# 6? fe#

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1991 | | pagina 1