Lanz Bulldog zet Hilversum op stelten Uit buiten Holten Restyling bij Schuppert Mode Bestemmingsplan Buitengebied in de laatste fase Late erkenning voor 'Splose sneepoppe' Jaaragenda Zondag uitzending op VPRO-televisie Kerstmiddag bejaardensoos ia Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen, ontheffingen e.d. Gebrek aan bouwplannen Amper heeft chauffeur Piet van den Hemel zijn 'Grolsch-bus' de Al opgedraaid of er breekt paniek uit. Waar is zanger Erik "Witte" Roessink? Zit hij nog bij Marie aan het schap? Nee, gelukkig van achter de sigarerook en de nu nog volle kratten gerstenat, klinkt on miskenbaar een kreet van 'de Reerbek'. De tocht naar Hilver sum kan rustig worden voortge zet. Nou, ja rustig. Hilversum zal het weten dat Lanz Bulldog op de televisie komt! Maar liefst 183 nieuwe leden be zorgde de Markeloos-Holtense popgroep Lanz Bulldog aspirant A-omroep VPRO. En dat levert ze naast een foto in de landelijke kranten en vijf minuten radiozend tijd (gisteren uitgezonden) twee minuten televisiebeeld op, naar ei gen goeddunken in te vullen. En Lanz Bulldog zou Lanz Bulldog niet zijn wanneer daar niet een verrassende formule voor was ge vonden. Vandaar dat donderdags tegen twee uur het café van Boer Biet volstroomt met de harde Lanz B.-kern. Gehuld in overmaatse zondagse pakken, een lange don kergrijze winterjas en voorzien van een dampende bolknak gaan de eerste tapjes naar binnen om de keel te smeren en wordt alvast het vloeibare proviand voor de busreis ingeslagen. Amper op de Veluwe aangekomen volgt dan ook al de eerste 'pisstop' en nog voor Amersfoort wordt het bier uit de klomp gedronken. Ook wordt duidelijk dat de Lanz-aan- hang (afgezien van een verdwaalde Lichtenvoorder of Broeklander) half-om-half uit Markeloërs en Hol tenaren bestaat. Bij het zingen van het Twente-lied en het Salland- lied gaat het hard tegen elkaar in. Bek hold'n Toch is een enkel 'bek hold'n' van gitarist en grote animator Richard Jansen voldoende om de hele meu te stil te krijgen. Als een volleerd regisseur instrueert hij zijn man en vrouwschappen hoe ze straks bij straks tekeer moeten gaan bij de Lanz B-versie van de absolute crematorium-kraker 'Waarheen, Waarvoor'. Een versie waarin op de retorische vraag 'waarheen' het wereldse antwoord 'noar Ab en Tonnie' krijgt. Eenmaal in de keurige Hilversum- se buitenwijk, waar de VPRO te midden van statige herenhuizen studioruimte heft gehuurd, is de watersnood wel heel erg hoog. Nog maar net is de band binnen of er volgt een alarmerend telefoontje van de buren "dat er vijftien heren in onze tuin staan te plassen". Wan neer manager Marcel Vlogtman ook die klacht gemanaged heeft, kan de opname beginnen. Drie keer mag het over! Na de eerste keer staat de regisseur vertwijfeld met zijn handen in de lucht, na de tweede staat hij met zijn handen vol stro en na de derde keer staat hij met een pilsje in zijn handen. „Erger dan een koor van honderdtwintig vrouwen" luidt zijn oordeel, maar de brede grijns duidt aan dat hij dik tevreden is over het spektakel dat zich voor Lam B. inde Hilversumse studio. Brekk'n, zoep'n en angoan tijdens de opname van de crematoriumkraker Waarheen, waarvoor van Mieke Telraam. zijn ogen en voor dat van de came ra heeft voltrokken. Ook chauffeur Piet ziet er de hu mor wel van in, maar weigert na af loop toch vriendelijk om ook nog even de EO-studio aan te doen voor een opname. Keurig op tijd le vert hij de hele ploeg tegen zeven uur 's avonds weer af bij de uitvals basis Boer Biet, waar nog be schaafd een drankje wordt geno men op de goede afloop. Wie de verrichtingen van Lanz Bulldog in het Hilversumse met eigen ogen wil aanschouwen en aanhoren, moet a.s. zondag tussen vijf en zes uur 's middags afstem men op Nederland 2, de VPRO. .iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniliiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiu Oudheidkamer Riessen Nog tot 18 december exposeert de Wierdense fotoclub in de wissel expositie ruimte van het Rijssens Museum foto's met diverse onder werpen als natuur, landschappen, portretten en abstracte werken. Lochemse Schouwburg ...En dat is Negen. Zo luidt de titel van, inderdaad, het negende pro gramma alweer van de Stichting Purper die vrijdag 13 december in de Lochemse Schouwburg op treedt met hunoristische close- harmony zang in theatervorm. Zaterdag 14 december staat het Antwerpse Raamteater op de danken met de psychologische |komedie Het Spel van Liefde en 'oeval. et koffieconcert op zondag 15 de- :ember (aanvang 12.00 uur) wordt .gevuld door het Nederlands eugd Strijkorekst o.l.v. Roland .eft met werken van Mendels- iohn-Bartholdy, Vivaldi, Johan Sebastian Bach en Adam Gorb. Solisten zijn Marieke Blankestijn (viool) en Pauline Oostenrijk (hobo). Deventer Schouwburg Na een inleiding door Agaath Wit- teman (19.00 uur) speelt Theater van het Oosten vrijdag 13 decem ber vanaf 20.00 uur De Stem van Water van Gerrit Komrij, een tra gedie over Nederlandse deugden en ondeugden. Reindert van der Naait en Jeroen van Meerwijk zijn twee aanstor mende cabaretiers die op zaterdag 14 december een dubbelprogram ma presenteren. Het koffieconcert in de Deventer Schouwburg wordt zondag 15 de cember verzorgd door het Quink Vokaal Ensemble met o.a. stemmi ge Kerstmelodieën, aanvang 12.00 uur. Ook op zondag 15 december (om 14.30 uur) treedt de Workshop Afri kaanse Ritme en Dans op voor de Het Nederlands Jeugd Strijkorkest verzorgt zondag 15 december het koffieconcert in de Lochemse Schouwburg. jeugd van 6-12 jaar. Jarigen heb ben gratis toegang. Woensdag 18 december brengt de Hoofdstad Operette Die Csardas- fürstin van Emmerich Kalmén en op donderdag 19 december wordt de 'slapstick-draak van formaat' De Automaat van Jules Deelder op de planken gebracht. Kaartverkoop: kassa tel. 05700- 11500. Kerstmanifestatie In het historische Bergkwartier en op de Brink in Deventer vindt zon dag 15 december een Kerstmani festatie plaats. Van 11.00 uur tot 17.00 uur is er een Kerstmarkt op de Brink, zijn de winkels in de binnenstad geopend en treden theater- en muziekgroepen op. Verder is er een carillonmarathon, een arreslee en een levende Kerst groep. Festival Voor de derde keer vindt aan het eind van het jaar in Deventer het culturele festival Op de grens van 1992 plaats. Ook dit jaar zijn er van 20 december tot en met 4 januari een vijftigtal voorstellingen op het gebied van jeugdtheater, jazz, pop, theater, cabaret, film, klassieke muziek en beeldende kunst. Wet een hoogte van 11 meter, 1 centimeter en 9 millimeter is de 'verschrik kelijke sneeuwman van Espelo' nu officieel erkend als de grootste sneeuwpop die ooit in Nederland of België is gebouwd. [et heeft even geduurd, maar nu het dan toch zover. De 'Splose neepoppe' krijgt toch een ver- nelding in het Guiness Book of tecords. Dankzij de vasthoudend- leid van de sneeuwpop-bouwers n Espelo krijgt de verschrikkelij- .e sneeuwman die hier op 15 en 16 ebruari verrees toeh de erken- ling als grootste sneeuwpop die r ooit in Nederland of België ge- taan heeft. iplo bouwde de sneeuwpop des- ijds als een soort generale repeti- ie, maar dat werd zo'n succes dat erstond de heren Markvoort landmeetkundig medewerker van iet kadaster in Overijssel) en roepscommandant Oberink van e Holtense rijkspolitie erbij wer en gehaald om de maten officieel ast te leggen. De aangevraagde rkenning werd door de samenstel- :r van het 'Groot Guinness Re- ord Book' echter afgewezen om- at enerzijds de poging niet op tijd aangemeld zou zijn. Als Neder lands record hanteerden de sa menstellers van het recordboek een ooit in Oostenrijk door een Nederlander gemaakte pop van 5.93 meter. Daartegen ging men in Espelo weer in beroep want aller eerst was in 1988 al contact opge nomen met het Guinness Book omdat men van plan was het Ne derlands record aan te vallen en aan de andere kant vond men het niet eerlijk dat de plaats van han deling niet meeteld, want in lan den als Skandinavië of Canada kan men soms maanden achtereen aan een sneeuwpop bouwen. Uiteindelijk volgde op 4 december het verlossende antwoord nadat nog eens alle informatie was door gegeven: de sneeuwman in Espelo is met een hoogte van 11 meter, 1 centimeter en 9 millimeter inder daad de grootste die ooit in Neder land of België is neergezet. Waar van akte! DECEMBER: 12 december: St. Kunst en Kuituur Holten. 16 december: gemeenteraadsver gadering. 17 december: kerstviering NBvP Holten. 18 december: Volkskerstzang 20 december: Kerstconcert Hol- tens Mannenkoor; Kerstconcert familie Karst in Boschkamp; Kers tklaverj assen 23 december: Kerstviering NBvP Espelo 27 december: Nacht van Blauw Wit. 29 december: Oliebollencross 30 december: Keunestatjes-Oamd in café Maats. JANUARI: 6 januari: nieuwjaarsreceptie NBvP Holten. 10/11 januari: NachtvoetbalMos- sink. 16 januari: St. Kunst en Kuituur Holten. 18 januari: Holterbergcross. 20 januari: jaarvergadering NBvP Espelo. 28 januari: jaarvergadering NBvP Holten. FEBRUARI: 8 februari: Prinsenbal in Bonte Paard. 13 februari: St. Kunst en Kuituur Holten. 15 februari: Prinse'nbal in De Pop- pe. 16 februari: De Zwoagers in Bosc hkamp. 22 februari: Mindervalidencarna- val. 29 februari t/m 3 maart: Carna valsweekend MAART: 7 maart: Postzegelruilbeurs. 18 maart: St. Kunst en Kuituur Holten. APRIL: 4 april: Voorjaarsconcert HMV. 28 april: St. Kunst en Kuituur Hol ten. MEI: 5 mei: Bevrijdingsloop 23 mei: Straatvoetbal. 24 mei: Allard van Bruggentoer- nooi JUNI: 14 juni: Koetsenrit Bergrijders JULI: 9/tm 16 juli: Internationaal Folklo ristisch Festival. AUGUSTUS: 15 augustus: Triathlon Holten. 29/30 augustus: Sportuitwisseling Winterberg NOVEMBER: 21 november: Intocht Sinterklaas. Gisteren startte bij Schuppert Mode de verbouwingsoprui ming die vooraf gaat aan een totale herinrichting van het pand op de hoek van de Dorps straat en de Stationsstraat. Meer licht en ruimte, andere vloerbedekking, een nieuwe looproute en aangepaste ver lichting maken de zaak tot 'een modieus middelpunt' van Holten. Bij de restyling zal ook de in hetzelfde pand gevestig de schoenenzaak van Hans Steunenberg worden betrok ken. De vernieuwde winkel wordt begin maart 1992 ge opend. Schuppert kiest voor een con cept waarin speciale aandacht aan jonge mode wordt be steed. De lingerie-afdeling zal daarbij onder de naam 'Linc- hérie' tot een smaakvolle shop-in-the-shop worden om gevormd. Ook de heren krij gen hun mode in een totaal nieuw en overzichtelijk inte rieur gepresenteerd en de mo dieuze vrouw komt nog meer aan haar trekken door het ver der uitgebreide merkenaan- bod. Ook de meer klassiek ge richte vrouw heeft de keuze uit een breed assortiment. Wat bij het oude blijft, zijn smaak, kwaliteit en persoon lijke service en uiteraard het kopje koffie als sfeervolle aan vulling op gezellig winkelen. Maandag 16 december beslist de gemeenteraad over een krediet van f 75.000 dat nodig is om het lang verwachte bestemmingsplan Buitengebied ter inzage te leggen en aan Gedeputeerde Staten ter goedkeuring voor te leggen. Stedebouwkundig adviesbureau Witpaard Partners in Zwolle is nu zover dat de inspraakprocedure kan worden begonnen. Voor de verwerking van de reacties van burgers en provincie is nog een honorariumpost van f38.800 nodig. Daarnaast wordt met een stelpost van f31.625 alvast rekening gehou den met de afhandeling van de (naar alle waarschijnlijkheid) bin nenkomende bezwaarschriften. In totaal komen de kosten van het nieuwe bestemmingsplan hiermee op een slordige 400 duizend gul den. Ook zal de raad maandag beslissen over deelneming in de 'Club van 1000' van de Holtense Muziekvere niging. Hiermee steunt de gemeen te de verbouw van het HMV-onder- komen aan de Dorpsstraat met f 10.000. Verdere agendapunten zijn de goedkeuring van de door de sport- commissie opgestelde verordening die de vergoedingen van gemeen telijke sportaccommodaties moet regelen en het verlenen van een opdracht tot hertaxatie i.v.m. de vijfjaarlijkse herziening van de on- roerend-goedbelastingen. Dinsdag 17 december houdt de Be jaardensociëteit de jaarlijkse Kerstmiddag. Dat gebeurt in de Kandelaar vanaf 14.30 uur. Ieder een wordt verzocht een kaars en een kandelaar mee te nemen. 1. VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN - aan Roosdom-Tijhuis b.v. voor bouw 2 woningen aan Erve Joost; - aan Roosdom-Tijhuis b.v. voor bouw 4 woningen aan Erve Broekhuis; - aan Voordes b.v. voor bouw 2 woningen aan Erve Broekhuis; - aan T. W. Beker voor bouw carport bij Lageweg 1 b. 2. VERLEENDE KAPVERGUNNINGEN: - aan mevr. E. P. Bazuin-Visser, Verzetstraat 22 (2 lijsterbessen); - aan H. J. Klein Twennaar, Juleskesweg 7 (afzetten hakhout Kwintenweg); - aan J. H. Schipper, Looikolkstraat 4 (3 dennen en 2 esdoorns); - aan H. Willems, Kozakkenstraat 8 (1 lijsterbes). Voor het inwinnen van informatie over een zaak of over eventuele mogelijkheden tot het indienen van een bezwaar- of beroepschrift kan men zich wenden tot de afdeling algemene zaken ter gemeentesecretarie. HINDERWET Terinzagelegging beschikking. Burgemeester en wethouders van Holten hebben, onder voorwaarden, welke ertoe dienen om gevaar, schade of hinder voor de omgeving te voorkomen op 28 november 1991 vergunning ingevolge de Hinderwet verleend aan: A. Muller en Zonen Internationale Transporten B.V., Keizersweg 79 te Holten tot het oprichten en in werking hebben van een transportbedrijf, een garage, wasstraat, w.o. tankcleaning, spuit- en straalcabine, taxibedrijf, opslag en overslag cq distributie van (vries en koel) goederen en het in voorraad hebben en afleveren van aardolieprodukten en produkten t.b.v. spuiten en stralen, alsmede garagewerkzaamheden in de inrichting gevestigd aan het adres Keizersweg 79 te Holten. De beschikkingen en alle terzake zijnde stukken liggen gedurende één maand na de datum van terinzagelegging (vanaf 12 december 1991) op de gemeentesecretarie, afdeling Algemene Zaken, dagelijks van 9.00 tot 12.30 uur en in de sporthal 't Mossink (kantoor beheerder) aan de Keizersweg, op dinsdagavond van 19.00 tot 22.00 uur, ter inzage gedurende de hierboven genoemde termijn. Beroep tegen de beschikking kan worden ingediend door: a. de aanvrager b. de betrokken adviseurs c. degenen, die tegen de aanvraag om vergunning tijdig bezwaren hebben ingediend d. enige andere belanghebbende, die aantoont, dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder bezwaren in te brengen. Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State. Het moet in tweevoud worden ingediend bij deze Afdeling, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage, binnen 1 maand na de datum van terinzagelegging. De beschikking wordt niet van kracht voordat op het beroepschrift is beschikt. Onder de veelzeggende titel 'Er zijn nog 251 wachtenden voor u' publiceerde de Stichting Wel zijn Ouderen Holten dezer da gen een rapport waaruit blijkt dat er in Holten 251 woningzoe kende ouderen zijn die graag een hen passende woning zou den willen betrekken. Ongeveer tegelijkertijd wees staatssecre taris Heerma van Volkshuisves ting aan de provincie Overijssel voor 1992 2802 gesubsidieeerde woningen toe. Holten mag in de periode 1992 t/m 1995 ter ver vanging 12 en voor uitbreiding 37 woningen in de sociale sector bouwen en in de marktsector 49 woningen. Van de 2802 gesubsi dieerde woningen voor Overijs sel werden er op voorhand hon derd toegewezen aan platte landsgemeenten die te maken hebben met knelpunten op het gebied van ouderenhuisves ting: Raalte (12), Olst (6), Hel- lendoom (10) en ga zo maar door. Holten, dat behoefte heeft aan 251 van deze woningen komt in dat rijtje niet voor. Je bloed be gint aardig te kriebelen als j a dit leest. Nu blijkt dat, om uit deze pot te kunnen meedelen, er bouwrijpe plannen hadden moeten zijn. En die heeft Holten nog steeds niet. Gemeentebe stuur, stichting WOH en Onze Woning zullen snel de koppen bij elkaar moeten steken want blijkens een persbericht (Tu- bantia van 8 december), reser veert de provincie Overijssel een deel van de toe te wijzen woningen de komende jaren om zo het tekort aan ouderenhuis vesting op te heffen. Maar de sterk toenemende vraag naar woningen voor ouderen zal niet alleen door nieuwbouw kunnen worden opgelost, ook het aan passen van de bestaande wo ningvoorraad zal nodig zijn, meent de provincie. W. Beijers, oud-secretaris stichting WOH

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1991 | | pagina 5