Amnesty International houdt fakkel brandend 'Gat van Holten' dreigt niet te worden gedicht Holtens Nieuwsblad, WEEK Osijek-actie ook in supermarkten DEZE Afscheid van directeur van Enkco Rabo koopt ook pand Pluijg ers Volkskerstzang in Kandelaar Oud-directeur SG Holten R. Mud overleden Advies van welstandscommissie blijft nog steeds uit MPJOVO elektronical Uontvangt een fraaie BON Grote puzzel voor Kerst Vervroegd inleveren van copij Holtens Nieuwsblad Donderdag 12 december 1991-43ste jaargang no.50 Abonnementsprijs f 44.70 Losse nummers f. 1.= Gedrukte oplage 3075 Brandweer Met bijna 1500 bezoekers was: de open dag van de nieuwe Hol* tense brandweerkazerne een: groot succes. Bovendien kon commandant Heiier al twee vrouwelijke brandweerlieden begroeten. In het vorige week geopende 'hulpverleningscen trum' aan-de Waagweg gaat zijn korps een goede toekomst tegemoet. Lanz B. Veel hadden ze al meegemaakt, de jongens van Lanz Bulldog. Maar een opname in een Hil- versumse televisiestudio is toch wel heel bijzonder. Van daar dat er samen met de vaste achterban een gezellig uitstap je van werd gemaakt. Het Hol lens Nieuwsblad reed mee in de Grolsch-bus. Afgelopen maandagavond ston den ze er weer in de vrieskou voor gebouw Irene: de leden van de Holtense werkgroep van Amnesty International. Voor het vijfde jaar alweer vroegen ze met een fakkel- wacht aandacht voor de Rechten van de Mens die nog steeds in zoveel landen geschonden wor den. En hoewel menigeen mag twijfelen aan het nut van een der gelijke actie, denken ze daar zelf heel anders over. „Al stemmen we de mensen maar even tot naden ken, dan is deze actie al zinvol." Negen leden telt de Al-werkgroep in Holten, maar voor deze avondlij ke wacht hebben zich spontaan drie extra fakkeldragers aange meld. „Gewoon omdat we vinden dat er iets gedaan moet worden tegen de aantasting van de men senrechten" is hun motivatie. Ter plekke wordt besloten om de groep op te splitsen waarna de helft rich ting Scholengemeenschap ver trekt, waar bij een ouderavond meer belangstelling wordt ver wacht voor de meegebrachte fol ders. De groep bij Irene zal om die reden later nog het dorpshuis aan doen. „Het is altijd moeilijk om te bepa len waar je de meeste mensen be reikt" klinkt het uit hun midden. „We hebben ook wel eens op de Smidsbelt gestaan tijdens de koopavond, maar dan is het niet veel drukker. Maar eigenlijk gaat het ons om het gebaar. Het hoort bij ons werk voor Amnesty." De actie op de avond voor de Dag van de Rechten van de Mens staat deze keer in het teken van de Bir- maanse oppositieleidster Aung San Suu Kyi, die op 10 december formeel de Nobelprijs voor de Vre de kreeg uitgereikt. Aung San Suu Kyi, die al jaren op vreedzame wij ze tegen de onderdrukking en ar moede in haar land strijdt, staat symbool voor al die slachtoffers van schending van de mensenrech ten, die overal ter wereld anoniem blijven. Voor de Holtense werkgroep is het een drukke week want afgezien van de maandelijkse schrijfacties voor politiek gevangenen, staat komende zondag ook de jaarlijkse groeten-kaartenactie op het pro gramma. Meteen na de diensten zullen a.s. zondag in alle Holtense kerken kaarten worden aangebo den die naar politieke gevangenen waar ook ter wereld kunnen wor den gestuurd om zo druk uit te oefenen op de autoriteiten. Dat een dergelijke actie succes heeft, be wijst het resultaat van vorig jaar töen van de 44 aangeschreven ge vangenen er op dit moment 24 zijn vrijgelaten. Ook op de Kerstmarkt in het dorpshuis is Amnesty Inter national Holten aanwezig met deze kaarten. Woensdag 18 december vindt in de Kandelaar de jaarlijkse Volks kerstzang plaats. Deze wordt geor ganiseerd door de Open Deur- groep en begint om 19.30 uur. Me dewerking verlenen dit jaar het R£-kinderkoor, de gospelgroep Rejoice en de Holtense Muziekver eniging. De meditatie wordt ver zorgd door dr. R. Visser. Het thema is: 'Wij zijn niet bang'. Donderdag 19 december neemt de Enkco afscheid van directeur H. J. Meijer. Na bijna dertig jaar maakt deze gebruik van de mogelijkheid tot vervroegde uittreding. De af scheidsreceptie vindt plaats in café-restaurant De Poppe van 16.00 uur tot 19.00 uur. Afgelopen week overleed oud-di recteur R. Mud van de Scholenge meenschap Holten. Mud, die op 1 september 1965 als jeraar handels wetenschappen naar Holten kwam, werd 72 jaar. Nadat hij op 1 augustus 1967 de functie van on der-directeur kreeg, werd Mud een jaar later benoemd als opvolger van de naar de onderwijsinspectie vertrekkende SGH-directeur Hid- dink. In 1974, toen er in Holten een Atheneum-afdeling bijkwam en de Meao-afdeling werd afgebouwd maakte hij de overstap naar Hen gelo waar hij als directeur van de Meao aldaar werd benoemd. Het beruchte 'Gat van Holten' aan de Dorpsstraat (tussen supermarkt Albert Heijn en het VW-kantoor) dreigt een echt gat te blijven. De begin september door de Mengunie Holten bv ingediende bouwplan nen liggen nog steeds ter beoordeling bij de welstandscommissie die er, gezien de lange adviesperiode, grote moeite mee heeft. Daarbij gaat het nog niet eens zozeer om de uiterlijke verschijningsvorm van de winkelpanden met bovenliggende appartementen, maar meer om de ligging van het 700 vierkante meter beslaande plan in de dorps kom en noodzakelijke bestemmingsplanwijzigingen. Nu duidelijk wordt dat de destijds door Bouwbedrijf H. Koopmans geuite ver wachting dat begin 1992 de eerste spade in grond in kon, niet gehaald wordt, stijgt ook het ongeduld bij directeur H.J. Dikkers van Mengu nie Holten. „Op deze manier blijft het een gat." Dikkers is duidelijk teleurgesteld over de trage reactie op de met veel zorg voorbereide Mengunie-plan- nen. „Ik begrijp de gemeente Hol ten niet. Als dit niet doorgaat, dan blijft het een gat. Nieuwe plannen zijn van ons niet te verwachten. Bij de gemeente, die bij monde van burgemeester W.L.F.C. van Rap- pard nog eens het gevoelige karak ter van de bouwplaats in herinne ring roept, kijkt men niet op van de lange adviestijd. „Bij de bouw van het gemeentehuis duurde het zelfs een half jaar" weet Van Rappard. „Kleine dingen kunnen nog wel snel door een rayonarchitect wor den bekeken, maar dit heeft echt met de structuur van de dorpskom te maken. Daar moet een hele com missie aan te pas komen." Elektronika- onderdelenspecialist Computers eo supplies Telecomapparatuur Afstandtelefoons Computerscanners Pioneer autoradio's Informatie bij 't Oversticht in Zwolle (die voor dit soort adviezen wordt ingeschakeld) leert dat er inderdaad wat haken en ogen aan het plan zitten. „Normaal gepro- ken komen we binnen veertien da gen met een afgerond advies" legt Oversticht-medewerker De Rijk uit. „Maar bij zo'n belangrijk plan volgt er vaak een uitnodiging om verder te praten. Zelf ben ik hier niet bij betrokken, maar ik weet wel dat in dit geval de voltallige commissie uit het rayon Deventer (waaronder Holten valt) ter plekke is wezen kijken en daar ook verga derd heeft. Dat is op zich bijzonder, want normaal handelt de secreta ris van de commissie in zijn eentje zoiets af." De welstandscommissie heeft on dertussen ook contact opgenomen met Jorissen Architectengroep in Rijssen, maar ontwerper van de plannen G. Peters bevestigt dat daarbij alleen maar over de ligging van het project is gesproken. „Met name de open ruimte tussen dit plan en de supermarkt ligt gevoe lig. Over het ontwerp op zich heb ben we het nog niet gehad." - -1 Op deze plek wil Mengunie Holten 700 vierkante meter winkelruimte en 6 luxe appartementen bouwen. Maar wanneer de bouwvergunning niet snel afkomt, dreigen de plannen te worden ingetrokken en blijft het 'Gal van Holten' bestaan. Brede doorkijk In de plannen van de Mengunie is (in overleg met eigenaar J. Wan- sink van de AH-supermarkt) reke ning gehouden met het aanzicht van diens pand vanaf de Dorps straat, terwijl ook de parkeerplaat sen aan de achterzijde van de su permarkt goed zichtbaar en be reikbaar blijven. Daardoor ont staat een brede doorkijk, terwijl het gemeentebestuur altijd heeft aangedrongen op een dichte be bouwing zodat een afgesloten plein zou ontstaan. Holtens Nieuwsblad Parker-Jofter ballpoint geïnformeerd. alsuonseen nieuwe daarvan verzekerd. abonnee opgeeft. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Hij/zij betaalt abonnementsgeld per jaar ad 44,70. Gemeten naar de belangstelling voor de open dag van de nieuwe brandweerkazerne hoeft com mandant Heller van de Holten se brandweer niet in te zitten over de sterkte van zijn korps. Ongeveer duizend Holtenaren namen zaterdag een kijkje aan de Waagweg waar niet alleen de brandweer, maar ook de plaat selijke afdeling van de EHBO, het provinciale Rode Kruis en de Holtense ambulanceteam de deuren wagenwijd open had den staan. Er viel dan ook ge noeg te beleven, bijvoorbeeld voor de jonge spuitgast die bij het spelen van spuitbal in ge dachten waarschijnlijk al een uitslaande brand staat te blus sen. Maar ook voor de volwassenen was er van alles te beleven, van het openknippen van een auto wrak tot uitleg over de ingewik kelde communicatie die brand weerkorpsen binnen het gewest met elkaar onderhouden. Daar voor was ook de verbindings wagen van het gewest aanwe zig. Ook een film over het werk van de brandweer viel bij velen in de smaak. Onder het genot van een drankje in de nieuwe garagehal snuffelde menigeen ondertussen al in het historisch relaas 'Brand en Brandweer van Holten' dat elk bezoekend huishouden als presentje mee kreeg. In dit door de comman dant zelf geschreven boekje staat in vogelvlucht nog eens de geschiedenis van de Holtense brandweer vermeld, verluch tigd met een aantal leuke foto's. Holtenaren die niet in de gele genheid waren een bezoekje aan de nieuwe kazerne te bren gen, kunnen het boekje nog be machtigen bij het gemeente huis. Op pagina 3 het verslag van de officiële opening. Holten steunt massaal de actie voorde Kroatische stad Osijek die vorige week op gang is gebracht. Zo is er vandaag, morgen en zater dag in de supermarkten van C- 1000 en Albert Heijn de mogelijk heid speciale Osijek-pakketten te kopen met produkten waaraan in de belegerde stad de grootste be hoefte bestaat. Verder kunnen Holtenaren op de vrijdagen 13 en 20 december hun hulpgoederen af leveren in de oude brandweerga rage aan de Waagweg. Het bankre keningnummer 32.85.752233 van de Rabo-bank staat nog steeds open voor financiële giften. Het geld dat via de bankrekening binnenkomt wordt uitsluitende bestemd voor medicamenten en verbandmiddelen. Aan de hand van de uit Osijek opgestuurde lijst van dringend benodigde produk ten heeft het actiecomité verder pakketten van f 15,00 en f 30,00 samengesteld die op donderdag 12, vrijdag 13, zaterdag 14 en vrijdag 20 december gereserveerd kunnen worden. De plaatselijke super markten leveren de daarin opgeno men produkten tegen kostprijs. O DC- Weekbladpers in samenwerking met de stichting .Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris. Kolling serf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactie: Frederique Rentenaar tel. 053-28 15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6 Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 H. van Zon Van Holtenserf 47 Holten tel.05483-6 19 81 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 Deze week in het Holtens Nieuwsblad de traditionele Kerstpuzzel met medewer king van de Holtense Handels Vereniging. De hoofdprijs van dit jaar is een fraaie radiocas setterecorder. De grote kruis woordpuzzel is een mooie ge legenheid om er eens gezellig ouderwets aan de grote tafel bij te gaan zitten en samen met het hele gezin de adverteer ders er uit te vissen. U -I De nieuwbouwplannen van de Ra bobank Holten krijgen steeds gro tere vormen. Afgelopen dinsdag avond werd ook een voorlopige koopovereenkomst gesloten met de eigenaars van het pand Oranje straat 6, de familie Pluijgers. Eer der al maakte de Rabobank be kend de panden Stokkers en Vin cent te hebben aangekocht. In to taal beschikt de bank nu over 4000 vierkante meter bouwgrond. Directeur J. van Wingerden bear gumenteert de nieuwe aankoop met de onduidelijkheid die er nu nog bestaat over de hoeveelheid te bouwen kantoor- en ontvangst ruimte voor zijn bank, het aantal benodigde parkeerplaatsen en de ligging van toekomstige in- en uit ritten. Bovendien zijn de architec tonische mogelijkheden groter met een perceelbreedte aan de voorkant (Oranjestraat) van 75 meter. In samenwerking met Ra bobank Nederland wordt momen teel aan een wensenprogramma gewerkt, aan de hand waarvan de bouwplannen nader worden uitge werkt. Overigens is er ter plekke nog een bestemmingsplanwijzi ging nodig en zal er ook nog een grondonderzoek plaatsvinden, re den waarom de koopovereenkom sten nu nog het predikaat 'voorlo pig' dragen. Het gedeelte naast het woonhuis van de familie Pluijgers is nu nog verhuurd als snoep- en notenbar. Ook is het ter plaatse mogelijk een financiële gift te doen. Verder staan op vrijdag 13 en vrij dag 20 december de deuren van de oude brandweergarage aan de Waagweg open van 10.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur. Dan kunnen hulpgoederen worden ingeleverd waarbij het vooral om zaken als duurzaam houdbaar voedsel (blikken) en ver bandmiddelen gaat. Aan zaken als dekens en kleding is in Osijek ze ker geen gebrek. Ondertussen heeft de Nederlands hervormde kerk besloten voor Osijek te collecteren en hebben verschillende prijswinnaars van de St. Nicolaas-actie hun waardebon nen ter beschikking gesteld om er pakketten voor te kopen.Naar alle waarschijnlijkheid leveren ook de Holtense basisscholen een bijdra ge aan de actie 'Holten voor Osij ek'. Bij het ter perse gaan van deze krant was de nadere uitwerking daarvan nog niet bekend. In verband met Kerst en de jaarwisseling dienen persberichten en kopij voor week 52 en de eerste week van januari eerder in ons bezit te zijn. In week 52 verschijnt het Holtens Nieuwsblad vrijdag 27 de cember. Aankondigingen die geplaatst moeten wor den in dit nummer moeten uiterlijk donderdag 20 de cember in het bezit van onze redakteuren zijn. Het Holtens Nieuwsblad voor week 1 volgend jaar ver schijnt donderdag 2 janua ri. Berichten voor dit num mer moeten uiterlijk don derdag 26 december bij onze redakteuren aangele verd te zijn.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1991 | | pagina 1