Winkelen Zakendoen Lintje voor Eppie van Til bij afscheid Kerkdiensten Medische diensten van dag tot dag Grote belangstelling vogeltentoonstelling Prijswinnaars van St. Nicolaas-actie (BmBumma BERICHT STICHTING WELZIJN OUDEREN r' Jeugddienst in hervormde kerk BRAND BIJ HESTER'S MODE Uit het politierapport HOLTENS NIEUWSBLAD ,Stukje nostalgie gaat teloor" Gevonden voorwerpen jij handen van HoUens burgemeester Van Rappard ontving Eppie van Til -•t gemeentelijke wandbord. ligenlijk had hij nog wel tot zijn >ste willen doorgaan, maar de :dematen wilden de laatste tijd ich niet echt meer meewerken, fandaar dat Elbert (zeg maar Ep- lie) van Til afgelopen vrijdag in !en volle zaal Vosman afscheid lam. Een bijeenkomst waarop de p Goor wonende, maar geboren |2-jarige Holtenaar koninklijk ierd onderscheiden. Het is even ennen, maar na veertig jaar zal :t Holtense straatbeeld het zon- :r Eppie van Til moeten stellen, f zoals Soweco-rayonleider A. up het als afsluiting van zijn tnerick verwoordde: „er gaat een ukje nostalgie teloor", jor alle zekerheid was de Soweco naar uitgeweken naar de grote laai van Vosman, want de uitnodi- [ingsdrift van Eppie van Til ken nende zou het eigen onderkomen n 'het boerderijtje van Deijk' in de [laar wel eens te klein kunnen zijn. Dat bleek dan ook, want menigeen yilde Holtens bekendste plantsoe narbeider de hand drukken. Aller- ferst de collega's van de Soweco liatuurlijk op wiens initiatief bur gemeester Van Rappard hare ma jesteit om een koninklijke onder- fcheiding had gevraagd. Maar ook i-ele oud-collega's, ook van de afde- jing Gemeentewerken waar Eppie fan Til tot 1969 (toen het interge meentelijke samenwerkingsver band Soweco in Almelo in het le ren werd geroepen) via de sociale werkvoorziening werkte. Burgemeester Van Rappard (het voltallige college van B en W was aanwezig) kon dan ook een smake- jijke greep doen in de rijk gevulde Irerzameling anecdotes die in de loop der jaren rond Eppie van Til is Opgebouwd. Zo waren er de vroege ochtenden in het oude gemeente huis waarop Eppie schoonmaak ster mevrouw Kappert hielp bij het aanmaken van de kachels of het le gen van de asladen. Dat daarbij het fraaie gemeentelijke onderko men bijna aan de vlammen ten irooi viel, zal nog vaak in de herin- leringen worden teruggeroepen. :aar Van Rappard memoreerde ook de zorg van Eppie van Til voor het oude kerkhof, waar het er altijd keurig netjes uitzag en ter nage dachtenis aan de paar Canadese soldaten die daar begraven liggen op initiatief van Eppie nu ook elk jaar bloemen worden gelegd. Van de gemeente Holten kreeg de te genwoordig bij zijn zus in Goor wonende vrijgezel ook nog het Makkumer wandbord. Reprimande „De burgemeester en ik hebben besloten..." is een van de gevleu gelde uitspraken van Van Til, die er niet voor terugdeinsde zonder aanziens des persoons iedereen ter verantwoording te roepen. Ook niet wanneer die persoon oud-bur gemeester Enklaar (ook aanwezig bij het afscheid) was die verstrooid een leeg pakje sigaretten op straat wierp en dat moest bekopen met een reprimande. Want het straat milieu gaat Eppie van Til aan het hart. Niet voor niets pleit hij al jarenlang voor een statiegeldrege ling op lege blikjes die hij op zijn schoonmaakroute van de Smids belt naar de Scholengemeenschap de koninklijke onderscheiding en maar al te vaak aantrof. Het tekent de man die, naar bere keningen van rayonleider A. Wup van de Soweco zo'n 40 duizend uur in het schoonhouden van Holten heeft gestoken, want ziek was Ep pie van Til maar zelden. Dat de nooit om een praatje verlegen zit tende Eppie nu ook een koninklij ke onderscheiding in brons kreeg opgespeld, noemde Wup een uni cum in de sociale werkvoorziening. Maar als er iemand een lintje ver diend had, dan was het Eppie van Til wel. „Jij was een uitstekende PR-man voor de Soweco" aldus Wup, die voor de vertrekkende werknemer o.a. een speciale Sowe- co-stropdas had meegenomen. Cadeaus en felicitaties waren er daarna van velen, maar de colle ga's uit de 'ploeg Lubbers' (ge noemd naar de Holtense opzichter van het groepje Soweco-werkne- mers) hadden er wel iets erg bijzon ders van gemaakt. Zij overhandig den een miniatuuruitgave van het karretje waarmee Eppie van Til sinds jaar en dag door het dorp trok om al het straatafval te verza melen. Met zo'n honderdvijftig betalende bezoekers kende de jaarlijkse vo- geltentoonsteling van de Vereni ging van Vogelliefhebbers Bath- men-Holten weer een grote belang stelling. In zaal Jachtlust viel er het afgelopen weekeinde weer heel wat te genieten van de in totaal 275 kanaries, parkieten, merels, dui ven, kwartels enz. De mooiste vo gel van de tentoonstelling was een merel van R. Zomer die van de keurmeesters 91 punten kreeg. Zo mer werd ook kampioen in de groep Chines dwergkwartels, Cin namon, alle kleurslagen zonder keeltekening en de overige kleurs lagen. Verder had hij de mooiste Groenling. Kampioen in de hoofd groep Bergparkiet en in de hoofd- - groep Senegalpapegaai werd Hol tenaar J.H. Aanstoot. Zijn plaats genoot A.J. ten Zijthoff werd kam pioen in de hoofdgroep witstuitduif. G.H. Rensen werd kampioen bij de Rosellaparkieten. Ook de Holtense jeugd deed het goed. Wouter Bekkemens werd jeugdkampioen bij de Bourkespar- kieten. Een aanmoedigingsprijs was er voor G. Maassen van de Brink met een halsbandparkiet. Hoewel de keurmeesters, met name bij de kanaries, een iets min dere kwaliteit constateerden, roemden ze de grote verscheiden heid aan vogels: De kampioenen in de diverse hoofdgroepen Het thema van de gezamenlijk jeugddienst op zondag 8 december is: 'Eerlijk zullen we alles delen'. De door de jeugddienst-commis sies van de hervormde en gerefor meerde kerk voorbereide bijeen komt begint om 19.00 uur in de hervormde kerk. Voorganger is do minee Berg. Onder grote publieke belangstelling vierden de heer Stegeman, zijn verwanten en medewerkers op 23 oktober de overname van Garage Klósse in Bathmen. Ruim vierhonderd belangstel lenden kwamen naar de receptie. Tijdens de feestelijkheden bij Garage Stegeman werd de Peugeot-106 ('het mirakelse maat je') aan het publiek gepresenteerd. Peugeot-Talbot staat momenteel bol van de activiteiten zoals in de gedrukte pers te merken is. Zo kan bij aankoop van een nieu we auto een keuze worden gemaakt uit vele extra accessoires. Garage Stegeman heeft het interieur van het bedrijf aangepast om de nieuwe bedrijfsvoering enige luister bij te zetten. De klant wordt in een service-rijke, sfeervolle ambiance ontvangen. Bij de derde en vierde trekking van de St. Nicolaas-actie van de Holtense Handelsvereniging kwa men de volgende prijswinnaars uit de bus. Achter de namen de nummers van de winnende re$u's. G.J. den Heijer, Vossenweg 2 (08977); F. Veneman, Deventerweg 73 (17914); L. Haverslag, Oude De venterweg 16 (08809); J. Brons voort, Pasopsweg 3 (09809); J.W. Westera, Houtweg 22 (17303); A. Tjoonk, Het Landeweerd 6 (05616); Van Coeverden, Van Holtenserf 19 (05346); H. Ulfman, Espelodijk 4 (17714); Reit, Kerkstraat 14 (17676); A. Beldsnijder, Churchiil- straat 28 (07348); A.J. Noltus, G.J. ter Kuilenweg 9, Wierden (05582); A. Jansen, Bergmanstraat 5 (13290); M.W. Lebbink, Het Lande weerd 107 (08724). J. Koopman, Boerendanssteeg 25 (13339); J. Slootman, Molenbelter- PCOB londerdagmiddag 28 november [wam de PCOB onder voorzitter- Schap van de heer J. Beldman in de handelaar bijeen. Deze middag stond vermeld als contact- en ont- spanningsmiddag. Met een voor- Iracht van dhr. J. Beldman, een quiz van de heer J. Schuppert en prachtige dia's van in en om Hol- ;n vertoond door de heer B. [Brinkman, was het een geslaagde jniddag. Instuif Elke vrijdagmiddag vanaf 15.00 Uur is er in de ontmoetingsruimte van het dorpshuis gelegenheid tot het drinken van een kopje koffie of thee, een praatje, of het doen van een spelletje. Men kan zo maar binnen lopen, er is geen vast pro gramma. De koersbalmat ligt uit gerold, zodat u eens kunt kennis maken met het koersbalspel. Men kan kaarten, rummicub spelen enz. Maar ook kan men gewoon een praatje maken na het doen van de boodschappen, alles kan. Komt u gewoon een keertje kijken. Er zijn gastvrouwen en -heren, zodat u zich niet verloren hoeft te voelen, wanneer u alleen eens binnen komt. Aan het eind van deze maand is het 5 jaar geleden dat Hester's Mode zich vestigde in Holten. De oplettende inwoners laten dit zeker niet aan hun aandacht ontsnappen. Hester's Mode is inmiddels uitgegroeid tot een volwaardige damesmode zaak waar betaalbare, vlotte en vaak exclusieve mode wordt verkocht. De service en de gezellige sfeer alsook het deskundige advies is inmiddels een begrip tot in de wijde omgeving geworden. De klantenkring groeit gestaag. Zeer begrijpelijk want enthousiaste klanten nemen weer nieuwe mee. De brand bij Hester's Mode zal dan ook wellicht aan het eind van deze maand ontstaan. De toch al bekende uitverkoop zal in het kader van dit 1e lustrum een bran dend karakter hebben. Wachten dus tot de brand ontstaat en helpen met blussen is dan ook het motto. Ondertussen wenst de direktie en medewerkers van Hester's Mode de Hol tense brandweer veel succes toe met hun nieuwe behuizing. Hopelijk is het niet nodig tijdens de brand bij Hester's Mode uit te rukken! weg 9-209 (15416); A. Janssen, Houtweg 8 (07681); P.W. Homans, Kozakkenstraat 19 (03484); L.F.W. Delsman, Ab Jansenstraat 18 (18098); G. Nuus, Schoutenstraat 34 (03189); K. Pennewaard, Waar- denborchstraat 44 (08728); W. Hulsman, Bergmanstraat 17 (22704); H. Wisselink, Schipbeeks- weg 13, Bathmen (13938); J. Nij- land, Schoutenstraat 2 (03398); G.A. Denekamp-Tukkers, Gaar- denstraat 47 (03264); Ton Reijlink, Meijerink 4d, Eefde (18023); M.W. Lebbink, Het Landeweerd 107 (07218); J.A. Schuppert, Markepad 6 (06662); J. Dangremond, Van Hol tenserf 43 (17977); F. Wessels, Erve Broekhuis 7 (18311); F.A. Swart, Kerkplein 12 (12980). De prijzen kunnen tegen inleve ring van het re$u met het juiste nummer worden afgehaald bij Steunenberg, Larenseweg 23. Geboren: Martijn, zoon van F.G. Keijzer en A. Farenhorst; Gijs Marinus, zoon van M. Nijland en M.G. Groteboer; Maaike, dochter van H.M. Bondrager en H.J. Ribberink. Overleden: R. van Baaren (70), H.J. Nijkamp (84), G.W. Leunk (66), D. Tempelman (78), G.J. Lammertink (80). Gehuwd: B.W. Hulsman (24) en H. Lohuis (20); G.A. ten Dam (28) en A. van Langen (22). DONDERDAG 5 DECEMBER 1991 Op 26 november werd een jonge man uit Rijssen betrapt bij de Aldi toen hij enig snoepgoed wegnam. De knaap werd overgedragen aan de politie, die proces-verbaal op maakte. Van de voormalige kleuterschool aan de Lageweg werden enkele rui ten ingegooid, waardoor schade ontstond van enkele honderden guldens. Deze vernieling moet zijn gepleegd in de week van 10 tot 17 november. Op de S14 werd op woensdag een grote hond dood gereden. De be treffende auto werd daardoor nog al beschadigd. Aanvankelijk was de eigenaar van het dier onbekend, doch kon later worden achter haald. Op woensdag 27 november werd een auto op de Holterberg openge broken. Ontvreemd werden o.a. enig geld en waardepapieren waar onder een paspoort. Men kwam binnen door een slot te forceren. Eveneens op woensdag 27 novem ber vond een aanrijding plaats tus sen en personenauto en een tractor met aanhangwagen op de Marke- loseweg. Laatstgenoemde verleen de bij het oversteken van de Mar- keloseweg geen voorrang. Enige schade aan beide voertuigen was het gevolg. Op de Rijssenseweg werd op don derdag 28 november een ree aange reden. Het dier werd daarbij ge dood. De auto liep enige schade op. Op de zelfde dag constateerde een mevrouw dat, nadat zij bood schappen had gedaan in een super markt, haar portemonnaie uit de jaszak was "gerold". Volgens haar had een onbekende, toen ze bij de fiets stond, de portemonnaie uit de jaszak gehaald. In de portemon naie bevonden zich een paar hon derd gulden. Van de diefstal zelf had ze echter niets bemerkt. Op vrijdag 29 november vond op de smalle Aalpolsweg een aanrij ding plaats tussen twee elkaar te gemoetkomende auto's. Beide voertuigen liepen daardoor enige schade op. Het afgelopen weekend werd weer drie autobestuurders betrapt die met te veel alcohol op achter het stuur zaten. Eén van de bestuur ders werd voor de derde keer be trapt binnen enkele jaren. Van hem werd zijn rijbewijs terstond ingevorderd. Op de Pastoriestraat botsten twee personenauto's tegen elkaar, die elkaar tegemoet kwamen in de bocht. Door het natte en gladde wegdek slipte één van de auto's door, waardoor het voertuig onbe stuurbaar werd. Ook hier bleef het bij blikschade. Op de kruising Gaardenstraat- Haarstraat werd op maandag 2 de cember geen voorrang verleend door een bestuurder van een perso nenauto ten opzichte van een an dere autobestuurder. Ook hier bleef het bij materiële schade. NED.HERV. KERK 10.00 uur: ds. H.W. Doomweerd; nevendiensten. Uitgangscollecte: diaconaal project. Oppasdienst: mw. Wechstapel- Meilink en Miranda Jansen. 19.00 uur: ds. M. Berg (gezamen lijke jeugddienst). Diessenplas: woensdag 11 de cember: 19.00 uur, ds. Berg (H.A.). GEREF.KERK 9.30 uur: ds. M. Berg. 19.00 uur: gezamenlijk jeugd dienst in de hervormde kerk, ds. M. Berg. Kindemevendienst: groep 3 en 4 o.l.v. Margreet Meijerink; groep 5 en 6 o.l.v. Ciska van Engbrink. De eerste collecte is voor de kerk en de tweede voor rente en aflossing. ARTS: 7 en 8 december: W.R. van Cou- welaar, Keizersweg 32, tel. 6 35 53. Spreekuren: 11.00 uur en 16.00 uur. APOTHEEK: Vrijheidslaan 7, tel. 6 39 75. Za terdag en zondag voor spoedre- cepten geopend om 11.00 uur en 16.00 uur, tijdens het spreekuur van de huisartsen. Buiten deze uren eerst bellen: tel. 6 39 75. TANDARTS: 7 en 8 december: K. van Aken, Keizersweg 28 Holten. Tel. 05483-61787. Behandeling na te lefonische afspraak. DIERENARTS: Dierenartsencombinatie Hol ten, Houtweg 18, tel. 6 20 04. Spreekuur: zaterdag 8.00-9.00 uur. Daarbuiten: tel. 6 20 04. Dierenartsenpraktijk Holten, S. Minnema, Larenseweg 54, tel. 62835, bgg 05480-21629. WIJKVERPLEGING: Kruiswerk Zuidwest-Overijssel, Gaardenstraat 29-31, tel. 61436. Spreekuur en uitleen magazij nartikelen: maandag t/m vrij dag van'13.30-14.30 uur; 24-uurs bereikbaarheid, enkel voor noodgevallen: tel. 05700-1 52 97. Diëtiste: spreekuur volgens af spraak tijdens spreekuur wijk verpleegkundige. Kleuter- en zuigelingenbureau: volgens afspraak. ZIEKENVERVOER: Alarmnummer: 06-11 of dienst doende arts: tel. 6 35 53. FYSIOTHERAPIE: Centrum voor Fysiotherapie Holten, Gaardenstraat 31, tel. 6 22 99. Dagelijks geopend van 8.00-17.30 uur. Behandeling vol gens afspraak. Praktijk voor fysiotherapie mevr. H. Versnel-Graaff, Oran jestraat 73a, tel. 6 42 51. Behan deling volgens afspraak (ook voor ziekenfondspatiënten). ZIEKENFONDS: Spreekuur: vrijdag van 8.30- 10.00 uur en volgens afspraak in 6 december: Officiële opening brandweergarage. 7 december: 12.00-16.30 uur, open huis brandweergarage. 9 december: 20.00 uur, Ruila- vond Postzegelclub in De Bosc hkamp; fakkelwacht Amnesty van 19.00 uur tot 20.00 uur voor gebouw Irene. 10 december: lezing Theo de Rooy in zaal Vosman, 20.00 uur. 11 december: 14.30-16.30 uur, Ad ventsbij eenkomst HVD Wijk .West. 12 december: 14.30-16.30 uur, Adventsbijeenkomst HVD Wijk Zuid; 20.00 uur, Kunst en Kui tuur Holten (Film Die Zauber- flöte). 13 december: Verwerping in Trefpunt; Holtens volleybal kampioenschap. 15 december: Kerstmiddag voor het hele gezin in het dorps huis, 14.00-15.00 uur. 16 december: 14.30-16.30 uur, Adventsbijeenkomst HVD Wijk Gevonden: groene afvalcontai ner; sleutel met hanger; Pulsar horloge; blauw/grijze wollen handschoen; burostoel met rode bekleding; zwarte linnen tas met sportkleding; een sema foon ("pieper") merk Motorola; Oppasdienst: 0-3 jaar: Marian Meijerink, Henriëtte Meijerink, Wilma Broeze-Vrielink. 4-6 jaar: Janny Landeweerd-Dijkink, Joke Beldman-Nijkamp en Ina Lubberdink-Assink. R.K KERK 10.00 uur H. Mis in gebouw Ire ne. DIJKERHOEK 10.00 uur: ds. R. Visser; uit gangscollecte: diaconaal pro ject. EVANGELIE GEMEENTE Geskesdijk 2 Holten; Samen komst 10.00 uur; Bidstond 19.00 uur. OKKENBROEK 10.00 uur: ds. H.Th. Vollebregt. Uitgangscollecte: kerkvoogdij. NIEUW HEETEN Zaterdag: 19.00 uur: H.Mis. Zondag 8.00 uur: H. Mis; 10.00 uur: gebedsdienst. het Kruisgebouw, Gaarden straat 29-31, tel. 6 14 36. STICHTING MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERL. MIDD.OVERIJSSEL: Maatschappelijk werk, gezins- en bejaardenverzorging, Gaar denstraat 29-31, tel 6 27 84. Spreekuur: maandag t/m vrij dag van 8.30-9.30 uur en volgens afspraak. STICHTING WELZIJN OUDE REN: Gaardenstraat 29. Inlichtingen: 6 49 10 SLACHTOFFERHULP Elke eerste dinsdag van de maand van 9.30-10.30 uur in het rijkspolitiebureau, Reilinksweg 2, tel. 6 44 44. POLITIE: Alarmnummer: 06-11 (dag en nacht bereikbaar); overigens: tel. 6 44 44. BRANDWEER: Alarmnummer: 06-11 (dag en nacht bereikbaar). ENGERGIEVOORZIENING: N.V. Energiebedrijf IJsselmij, Industriestraat 1. Tijdens'kan tooruren: 0 38-26 77 54; buiten kantooruren: tel. 038 - 22 45 45. WONINGBOUWVERENIGING ONZE WONING: Spreekuur Holten in gemeente huis: iedere le dinsdag van de maand 's morgens van 10.15- 12.15 uur; iedere 3e dinsdag van de maand 's middags van 14.15- 16.15 uur. BIBLIOTHEEK: Rörikstraat 3, tel. 6 24 87. Maan dag en vrijdag 14.00-17.30 uur en 18.30-20.30 uur, woensdag 9.30- 12.30 uur en 14.00-17.30 uur. OUDHEIDKAMER HOOLT'N: Dorpsstraat 27 (VW-gebouw). Geopend: vrijdag en zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur. CONTACTPERSONEN FNV: Industriebond (tel. 62734); Hout- en Bouwbond (tel. 63012); ABVA/KABO (tel. 61793); Voe dingsbond (tel. 61057); Horeca- bond (64467); Vervoersbond (63060); ABOP (62690). Oost; 19.30 uur, vergadering ge meenteraad. 17 december: Bejaardensocië teit in De Kandelaar, 14.30 uur; Kerstbijeenkomst NBvP Hol ten in zaal Vosman, 20.00 uur. 18 december: Volkskerstzang. 19 december: Kerstconcert HMK in Kandelaar; Kerstkla- verjassen; Kerst-swingsoos in het dorpshuis, 18.30 uur. 20 december: Poppentheater Kwaak in het dorpshuis, 14.00 uur; Kerstprogramma duo Karst in de Boschkamp; kerkte lefoon van 10.30 uur tot 11.30 uur en van 16.00 uur tot 17.00 uur; Kerst-klaverjassen SV Hol ten, kantine Meermanskamp 20.00 uur. 23 december: Kerstviering NBvP Espelo in 't Trefpunt, aanvang 19.45 uur. 30 december: Keunestatjes- oamd De Fienpreuvers in café Maats, 20.00 uur. 6 januari: Nieuwjaarsreceptie NBvP Holten in zaal Vosman, 20.00 uur. goudkleurige halsketting. Verloren: rood zwarte shawl; sleutelring met vijf sleutels; kleine zwarte portemonnaie met inhoud; OV-studenten- kaart; half jaar oude kater zwart/geel gestreept.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1991 | | pagina 7