Drumband HMY terug in eredivisie Holtens Nieuwsblad, Brandweerkorps trots op eigen onderkomen WEEK DEZE Ruim vijf Spontane actie voor Kroatische stad diabetici Holten voor Osijek, Nieuwjaars receptie op 2 januari Expositie cursisten Kees Bos mille voor sur Ti* 11 KERSTMARKT Verstandig sparen? Verzekerd sparen! STUKKER U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. Live rock in JC De Schure TANDTECHNISCH LABORATORIUM BON HOI teuwsMad Donderdag 5 december 1991-43ste jaargang no.49 Abonnementsprijs f 44.70 Losse nummers f. 1 Gedrukte oplage 3075 Eppic Wie kent hem niet: Eppie van! Til? De man die 40 duizend uur i als exterieurverzorgcr in het Holtense straatbeeld actief was, nam vorige week afscheid. Dat ging gepaard met een ko ninklijk lintje. Erwin De penningmeester van de SV Holten kan (net als die van SV I Wijhe) binnenkort vierduizend gulden tegemoet zien van FC Twente. Vorige week zondag maakte Holtenaar Erwin Leu- rink tegen Ajax zijn debuut in de hoofdmacht van de Ensche- dese eredivisionist. Zijn erva ringen vertelt hij in het Hol- tens Nieuwsblad. Met 92,67 van de 100 te halen pun ten verzekerde de drumband van HMV zich afgelopen zaterdag in Winschoten weer van een plaatsje in de eredivisie. De eerste prijs met lof van de jury betekende voor de band van instructeur Hugo Masselink promotie naar deze hoogste klasse van de Ko ninklijke Nederlandse Federatie van Muziekgezelschappen (KNF). Groot feest natuurlijk in Holten waar het gezelschap in zaal Vos man in stijl werd ontvangen. Dat de Holtense drumband bij het KNF-podiumconcours hoge ogen zou gooien, was gezien de presta ties in de afgelopen tijd wel enigs zins te verwachten. In Winschoten maakten de tambours in de eerste divisie sectie A-b de hen vooruit gesnelde faam meer dan waar. Maar de lof voor de 'Percussionate' van Ch. van Zanten en een num mer van Hugo Masselink zelf was wel erg vleiend. Het juryrapport bevatte o.a. zinsnedes als: „Een interpretatie om stil van te wor den" en „Een optreden dat respect afdwingt". Door het hoge punten- aantal is de band van Hugo Masse link nu ook gerechtigd volgend jaar mee te doen aan het topcon- cours waar alleen bands worden uitgenodigd die dit jaar op enig concours meer dan negentig pun ten hebben behaald. Overigens was HMV al eerder vertegenwoor digd in de eredivisie, maar destijds deed men op eigen verzoekje een stapje terug omdat het verloop on der de leden nogal groot was. In zaal Vosman kwam het gezel schap tegen half tien 's avonds per bus aan en kreeg meteen een sere nade van het orkest. Aanwezig wa ren o.a. burgemeester Van Rap- pard en de wethouders Westerik en Dalhuisen. De burgemeester bood zijn gelukwensen namens de ge meente aan en zei te hopen dat de drumband zich nog lang op het hoge niveau zal weten te handha ven. Namens de supporters bood voor zitter Gerrit Jansen aan de buskos- Dolle vreugde bij de tambours van HMV terug in zaal Vosman. Promotie naar de eredivisie is een feit. ten naar het Groningse te zullen betalen, iets wat door HMV-voor- hun inzet, vooral die leden die elke zitter Gerhard Voordes uiteraard week weer van buiten Holten ko- in dank werd aanvaard. Tenslotte men om hier muziek te maken, bedankte tambour-maitre Johan Tekenend voor de goede sfeer bin- van Bruggen de bandleden voor nen de groep, aldus Van Bruggen. O DC- Weekbladpers in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactie: Frederique Rentenaar tel. 053-28 15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6 Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 H. van Zon Van Holtenserf 47 Holten tel. 05483-6 19 81 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllinilllllllllllllllHIliilllllllllMIIIIIIIIIIIIIINIinilllllillllll De tiende collecte 'Geef eens voor Diabetes' heeft in Holten het be drag van f 5293,70 opgebracht. Dit geld wordt besteed aan weten schappelijk onderzoek naar de oor zaken van diabetes en de gevolgen die deze ziekte kan hebben. Wie de collecte heeft gemist, kan nog en bedrag overmaken op giro 5766 of bankrekening 70.70.70.805 t.n.v. het Diabetes Fonds Nederland in Amersfoort. „De soldaten schieten op alles. De mensen durven de schuilkelders niet meer uit. Maar de militairen hebben wel water en stroom afgesloten. Ook in de schuilkelders die als ziekenhuis zijn ingericht." Marina Eggink is nog steeds geëmotioneerd wanneer ze de laatste berichten uit het Kroatische Osijek doorgeeft. De geboren Kroatische, die haar hele familie nog in het oorlogsge bied weet, is samen met Gerhard en Joke Voordes en Johan en Cobi van Bruggen in actie gekomen na de laatste noodkreten uit de stad industriestad Osijek, waarmee Holten sinds een aantal jaren een nauwe band heeft. 'Holten voor Osijek' heet hun bliksemactie, waarvan de opbrengst bestemd is voor de inrichting van een noodhospitaal. Het particuliere initiatief wordt onder steund door de gemeente Holten én de afdeling Holten van het Rode Kruis. Wethouder Wini Dalhuisen is ondertussen (op persoonlijke titel) toegetreden tot de initiatiefgroep. De contacten met de inwoners van Osijek dateren van een aantal jaar geleden toen de echtparen Voor des en Van Bruggen op vakantie de Zondag 15 december in MARKELO Tijdens deze kerstmarkt worden diverse aktiviteiten georganiseerd. Belastingvrij sparen met het VERZEKERD- SPAAR-PLAN. Hóóg rendement. Maximale zekerheid, U beslist zelf hoe uw plan er uit ziet. We vertellen u er graag meer over. Zie pagina 7 makelaardij 0.9. assurantiën Boomkamp 20 - 7461 AX Rijssen Telefoon 05480-1 52 90 Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. folkloristische dansgroep Pajo Ko- laric ontmoetten. Een tegenbe zoek was snel geregeld en ook met de gastgezinnen knoopten de har telijke Joegoslaven nauwe banden aan. Menig Holtenaar bezocht de afgelopen jaren dan ook Osijek, terwijl de volksdansers dok nog een keer Holten aandeden. Geen wonder dat de laatste maan den over en weer met angstige spanning het verloop van de bur geroorlog werd gevolgd, waarbij het kapot geschoten Vukovar als angstwekkend voorbeeld gold. Vo rige week donderdag bereikte Hol- Zaterdag 7 december treedt de De venter rockband Fastlane Frolics op in Jongerencafé De Schure. De in 1988 opgerichte groep bestaat uit Bé Broekhuis (zang en akoesti sche gitaar), Harald Dagmar (gi taar), Rob van Dijk (drums), Marco Revenberg (bas), saxofonist Guido Kannar en zangeres Linda van Gelder. Fastlane Frolics brengt naast covers van o.a. Bad Compa ny en Patty Smith ook een uitge breid eigen repertoire. Het jonge rencafé ia geopend vanaf20.00 uur, het optreden begint om 21.30 uur. De toegangsprijs is f 5,00. De jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de gemeente Holten vindt plaats op donderdag 2 j anuari. Van 19.30 uur tot 21.00 uur is de hele burgerij dan welkom in het ge meentehuis om onder het genot van een hapje en een drankje voor uit te blikken op weer een jaar bestuurlijk wel en wee. ten een concrete noodkreet, waar op terstond actie werd onderno men. 'Holten voor Osijek' heet de bliksemactie waarmee de initia tiefnemers geld en blikken voedsel willen inzamelen. Het geld zal wor den besteed om in het groot (dus voordelig) medicamenten, nood- aggregraten, batterijen, kaarsen, injectienaalden, zaklantaarns en ook voedsel in te kopen waarmee men in de noodhospitalen de erg ste nood kan lenigen. Humanitair Ondertussen is van de zijde van de gemeente ai steur; tot gezegd en heeft de plaatselijke afdeling van het Rode Kruis een jpartij medica menten beschikbaar gesteld. Het ligt in de bedoeling "de actie op 21 december te beëindigen, waarna de ingezamelde goederen met een vervoersbedrijf uit Osijek (dat re gelmatig op Nederland rijdt) naar de plaats van bestemming wordt vervoerd waar het dan nog voor de Kerstdagen gebruikt kan worden. Aangezien Osijek slechts dertig ki lometer van de grens met Honga rije ligt, verwachten de actievoer ders bij het vervoer geen proble men. Ze benadrukken dat het een puur humanitaire actie is, zonder enige politieke bedoelingen. „Het gaat niet om Serviërs of Kroa- ten, maar om mensen die in nood verkeren. De dreiging bestaat dat de inwoners van Osijek (net als die van Vukovar destijds) niet meer de schuilkelders uit kunnen." Dat de nood inderdaad hoog is, bewijst ook wel het verhaal van het echtpaar uit Osijek, dat afgelopen week al hun bezittingen in de steek liet en naar Holten vluchtte. Uit eindelijk belandden zij bij organi sator Dick Plekkenpol van het vierjaarlijkse folkloristische festi val, die ook goede contacten met de groep Pajo Kolaric onderhoudt. Aangezien het opvangcentrum voor asielzoekers De Klompjan in Markelo geen plaats ha;d, heeft Plekkenpol zé uiteindelijk in het centrum in Grouw ondergebracht. Bankrekening Het mag duidelijk zijn, de nood is hoog. Financiële bijdragen kun nen worden gestort op bankreke ning 32.85.72.23.3 van de Rabo bank in Holten o.v.v. 'Holten voor Osijek'. In het Holtens Nieuwsblad van komende week meer over de actie. Beloofd is beloofd. Daarom toog het voltallig college van B en W van Holten dinsdagmiddag richting Dijkerhoek om daar het bestuur van de honderdjari ge afdeling Holten van de Over ijsselse Landbouwmaatschap- pij de eik te overhandigen die al op de jubileumreceptie in okto ber'.symbolisch cadeau was ge daan. Daarvoor koos men een lokatie bij Het Bonte Paard, min of meer de residentie van de Holtense OLM. Samen met voorzitter Wim Reijlink werden de wortels warmpjes toegedekt zodat de eik tot een krakteris- tiek herkenningspunt kan uit groeien in dit onlangs gerecon strueerde stukje Dijkerhoek. Uiteraard werd meteen de gele genheid te baat genomen om in een gemoedelijk onderonsje het periodieke overleg tussen ge meente en landbouw nadere in vulling te geven. Wij verstrekken informatie voor al uw ■k gebitsprotheses kroon- en brugwerk -k rep. kunstgebitten Dental Comb. Rijssen Vennekesgaarden 67 7462 EA Rijssen Info 05480-2 00 30 Van oud naar nieuw, een wereld van verschil. Dit weekeinde verhuist de Holtense vrijwillig brandweer naar het nieuwe onderkomen. Zaterdag is er open huis. ii I 1 k':i ij Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Hij/zij betaalt abonnementsgeld per jaar ad 44,70. Een expositie van olieverf- en acrylschilderijen van cursisten van Kees Bos is van 2 tot 14 decem ber te zien in de ontmoetingsruim te van Dorpshuis De Boschkamp. Juist door de invloed van Kees Bos zal er weinig overeenkomst zijn met zijn eigen schildertechniek. De cursisten hebben naar een ei gen manier van werken gestreefd. De expositie is dagelijks te bezich tigen van 9.00 tot 17.00 uur. Vrijdag 6 december is het dan zo ver. Dan opent Overijssels com missaris der koningin J.A.M. Hen- drikx de nieuwe Holtense brand weerkazerne. Eindelijk een eigen onderkomen voor de Holtense brandweerlieden en wat voor een. Brandweercommandant J.H. Hel ler en zijn 27 vrijwillige collega's kunnen er met recht trots op zijn. Temeer daar er heel wat uurtjes zelfwerkzaamheid in zitten. Die zelfwerkzaamheid van korps leden, maar ook van hun partners die met name bij de inrichting meehielpen en beloofd hebben re gelmatig de poetsdoek door de nieuwe kazerne te zullen halen, is iets v/at Heller nog het meest be haagt. „Niet alleen hebben we daarmee duizenden guldens be spaard (alleen op de kledingrek ken al 18 duizend gulden), maar vooral de teamgeest is er door be vorderd. Dat is het grote voordcel van zo'n eigen onderkomen. De on derlinge band wordt er enorm door versterkt. Met bindingsavonden in de eigen instructieruimte zullen we die nog versterken." In het aantrekken van die onder linge band past volgens Heller ook dat er vrouwen deel gaan uitma ken van het korps. De voorzienin gen zijn er in ieder geval voor met aparte kleed-, toilet en doucher uimtes. „Waarom zouden vrouwen geen brandweertaken kunnen ver richten" vraagt de Holtense com mandant zich af. „Het komt heus niet alleen op lichamelijke arbeid aan. Bovendien werken we binnen de brandweer altijd met teams die elkaar kunnen helpen. Er is inder daad een drempelvreed, maar dat geldt ook voor mannen. Mijn erva ring is gat wanneer mee eenmaal meedraait, men ook niet meer weg wil. Daarom bieden we ook de mo gelijkheid een jaartje mee te draai en, zonder meteen allerlei cursus sen te moeten volgen." Open huis Heller hoopt dat heel Holten zater dag vanaf twaalf uur even een kijk je komt nemen aan de Waagweg. Te beleven is er voldoende want het Holtense korps demonstreert verschillende reddingsacties zoals het open 'knippen' van een auto en het werken met hefkussen. Boven dien wordt het eigen materieel voor deze gelegenheid aangevuld met de verbindingswagen en de hulpverleningswagen van het ge west Midden-IJssel. En dan is er nog een verrassing die Heller nog even voor zich wil houden, maar de bezoekers ongetwijfeld zal interes seren. Het open huis, waarbij ook de 'onderhuurders' van het Rode Kruis en de EHBO betrokken zijn, duurt de hele middag.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1991 | | pagina 1