Vol verwachting klopt ons hart.. Gemeenteraad stemt in met flinke verhoging van QGB iiilfiiVfïïi !r"ni Holtens Nieuwsblad Gulle gift meer dan welkom in buurtschap WEEK BEK Belasting opdammen voorlopig van de baan BON Goed debuut Erwin Leurink U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. Koopavonden Commissie Dorpsfeest wacht af Holtens Nieuwsblad Donderdag 28 november 1991-43ste jaargang no.48 Abonnementsprijs f 44.70 Losse nummers f. 1 Gedrukte oplage 3075 Lezen Lezen is hun grootste hobby, geen wonder dat zij het bijzon der naar hun zin hebben gehad bij de bibliotheek. Maar op 16 december komt aan het dienst verband van de uitleendamcs een einde. Hilda Mekenkamp gaat met pensioen en Janny Janssen maakt gebruik van de VUT regeling. Met het Hollens Nieuwsblad kijken zij terug op hun gezellige tijd bij de open bare bibliotheek. Schieten Het toernooi om de Zaagmo lentrofee begon jaren geleden als een leuke bijkomstigheid. Nu is bet uitgegroeid tot «?n sportief evenement waar naar uitgekeken wordt. De schiet vereniging Be Zaagmolen moest zelfs een viertal extra wedstrijdavonden in stellen om alle teams aan bod te laten komen. De buurtvereniging Hoffcstraat werd overtuigend winnaar. Opvallend was ook het succes van de plattelands vrouwen, die met hun scores aangaven ook achter het ge weer hun 'mannetje' te staan. Ondanks het kille gure weer, werd Sint Nicolaas afgelopen zaterdag in Holten een warm welkom be reid. In dichte drommen stonden de kinderen al vroeg op de Smids belt ai te wachten op de komst van de goedheiligman. Hij arriveerde zoals gebruikelijk bij garage Rou- wenhorst, waar HMV hem al op wachtte. Ook prins Koen en adju dant Hennny bevinden zich nog onder de gelovigen en verwelkom den bij de gemeentegrens het be zoek uit Spanje. In de koets, gegt- rokken door een echte schimmel, maakte de Sint en zijn drie pieten een rondgang over de Kol om ver volgens aan de koersen op de Smidsbelt waar het gezelschap omzoomd door een schare kinde ren nar het gemeentehuis ging, waar het welkom werd geheten door het college van burgemees ter en wethouders. Burgemeester Van Rappard con stateerde dat de spoedreis van Hindelopen naar Holten geen li chamelijke gevolgen voor de grijs aard had gehad. Hij vroeg aan de Sint of naast Spaans en Neder lands, de twee talen die hij perfect beheerst, zich ook verstaanbaar kon maken in het dialect. Maar net als de vraagsteller, moest Sint Ni colaas daar ontkennend op ant- •m '.-^3 Zo te zien is de peuter nog niet erg onder de indruk van de man met mijter en haard. woorden. "Te oud om dat nog te le- tief als de Sint is, had hij uit zijn bekende knechten meegenomen, ren, was zijn commentaar". Spor- grote schare Pieten weer een paar waarvan een in elk geval in de sportcommissie geen gek figuur zou slaan. Natuurlijk kent Holten alleen maar lieve en gehoorzame kinde ren, zo kreeg de Sint te horen. Ver der attendeerde burgemeester Van Rappard zijn hoge gast op de fraaie sfeerverlichting in het dorp die door de Holtense Handelsvereni ging was aangeschaft en die met het oog op de hoogte van de koets en de mijter van de Sint afgelopen week nog even een stukje hoger was gehangen. Onder leiding van HMV werden uit volle borst de bekende sinterklaas liedjes gezongen, waarna het jonge volkje zich naar gebouw Irene rep te om tot de ontdekking te komen dat de deuren nog potdicht waren. De Sint maakte inmiddels nog een rondritje langs Diessenplas. Om drie uur arriveerde de koets voor Irene en konden de verkleumde kinderen eindelijk naar binnen. Samen met de Sint werden ze ver maakt door Dolf Moed, die met zijn kindertheater/goochel/jongleeract de jeugd weer uitstekend wist te vermaken. Tot slot kregen de kin deren van de gastheren van de bij eenkomst, de Sinterklaascommis sie van de HHV, een zakje met lekkers mee naar huis. O DC- Weekbladpers in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactie: Frederique Rentenaar tel. 053-28 15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmorgen 9-12 uur A dvertentie-adviseurs Mw. J. Rem Voordamweg 6 Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 H. van Zon Van Holtenserf 47 Holten tel. 05483-6 19 81 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34. tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 Voor Holtenaar Erwin Leurink was het afgelopen zondag een gro te dag. De van de SV Holten af komstige voetballer maakte tegen Ajax zijn debuut in de hoofd macht van FC Twente en deed dat, zoals iedereen met eigen ogen in Studio Sport kon zien, alleszins verdienstelijk.- Leurink nam de plaats in van de geblesseerde linkerspits Mitar Mrkela en hoewel de tactiek in deze wedstrijd geen ruimte liet voor al te fraaie voetbalstaaltjes, kon hij toch tevreden zijn over zijn debuut. Bij de in 0-0 geëindigde wedstrijd toonde Erin Leurink in ieder geval zjn verdedigende kwa liteiten, waarvoor hij door de trai nersstaf ook in het elftal was ge haald. De Holtense burger kan voor het volgend jaar rekenen op een flinke verhoging van de OGB. Met alleen de VVD tegen, stemde de gemeenteraad maandagavond in met de voorgestelde verhoging van vijftien procent. Helemaal zonder slag of stoot ging dit niet. De fraktie van Gemeentebelang was maar met moeite te overtuigen dat er geen relatie bestaat tussen de hertaxatie van onroerend goed, die voor volgend jaar op het programma staat en de hoogte van de OGB. Het raadslid Jan Soepnel van Gemeentebelang wist zelfs de anders niet zo snel van zijn stuk te brengen wethouder Wim Dalhuisen tot wan- De toonzetting was bij deze begro tingsbehandeling anders dan an- BRANDWEER: (geen mannenzaak!) Waarom zou de brandweer alleen een mannenzaak zijn? Waarom? Nou omdat dat altijd zo geweest is Van het korps mag dat snel veranderen. Daarvoor zijn twee argumenten. In de eerste plaats kun je je afvragen waarom in Holten niet zou kunnen gebeuren wat elders wel gebeurt, nl. vrouwen bij de brandweer. In de tweede plaats wordt het steeds moeilijker om voldoende mannen te vinden die wonen én werken in de bebouwde kom van Holten en die als de pieper gaat snel naar de gereedstaande auto's kunnen gaan. De ervaringen zijn daar over en weer goed. De Holtense brandweer wil daarom graag in contact komen met enkele vrouwen die wel interesse hebben voor een „baan" bij de vrijwillige brandweer. In de gemeentelijke rubriek staat een uitnodiging voor het OPEN HUIS op 7 december a.s. Maak van die gelegenheid gebruik om u te informeren over uw mogelijkheden bij de brandweer! AIs lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Naam: Adres: Woonplaats: Geeft op als abonnee voor het Hollens-Nieuwsblad Dhr.'mevr.: Adres: Woonplaats: Hij/zij betaalt abonnementsgeld per jaar ad 44,70. ders. In de algemene beschouwin gen hadden de politieke partijen de toon al gezet, door veel meer dan anders kritische kanttekenin gen te plaatsen bij de collegevoor- stellenen, ook in de vergadering heerste bij tijd en wijle een kribbi ge stemming. In zijn inleiding gaf burgemeester Van Rappard al een voorzet door de oppositie te betichten van stem mingmakerij en demagogie door te beweren dat de verkeersmaatrege len de Holtense burgers straks on geveer een miljoen per jaar gaat kosten. Jan Soepnel reageerde on middellijk en verwees naar een be sloten vergadering waarin wel de gelijk dit bedrag was genoemd. Zoals te verwachten, kreeg het voorstel om nu al een rotonde aan te leggen in de kruising van de Burg. v.d. Borchstraat de handen niet op elkaar. Alleen het CDA steunde de eigen wethouder. Ge meentebelang, WD en PvdA von den het veel te voorbarig om nu al een dergelijke investering te doen, maar wilde wel meegaan met het hernieuwde voorstel, op het kre diet van een half miljoen een ander etiketje te plakken en het te her noemen tot krediet ten behoeve van algemene verkeersmaatrege len". Gemeentebelang wilde eerst de uitkomst van het verkeersver- haal afwachten en voelde er niets voor om op voorhand 'blanco che que' af te geven en de WD wenste het geld te reserveren voor een mindere verhoging van de OGB, zodat het voorstel uiteindelijk met zeven stemmen voor en zes tegen werd aangenomen. Verschillende voorstellen haalden het niet, maandagavond, maar ko men volgend jaar als een soort dis cussiestuk weer terug. Zo werd be sloten het voorstel tot het heffen van precariorechten op dammen na een lange discussie van de agen da afgevoerd, met de toezegging In verband met St. Nicolaas zijn cr in Holten volgende week extra koopavonden op maandag 2, dins dag 3 en woensdag 4 december. De gebruikelijke koopavond op don derdag 5 december komt te verval len. De winkels sluiten die dag om 17.00 uur. hoop te brengen, door vast te houden aan de toezegging, dat de verwachte opbrengst van de hertaxatie niet mee zal liften in de OGB vaststelling van 1992. Pas nadat die toezegging werd gedaan, ging Gemeentebelang overstag. Gemeentebelang ging bij hun volharding uit van hun standpunt, dat met ingang van 1992 de'hoogte van de OGB zelfstandig door de gemeen ten kan worden vastgesteld en geen door het rijk opgelegd 'plafond' kent, zo bleek bij navraag. De VVD hield voet bij stuk en wilde niet verder gaan dan een verhoging van vijf procent en stemde uiteindelijk tegen het voorstel. dat er volgend jaar in commissie verband over gepraat gaat worden. De WDer Rensen meende dat door belasting te heffen op dam men er een scheve verhouding zou ontstaan. Ep van Schooten (Ge meentebelang) voorspelde dat dat 'het hek van de dam' zou zijn, als deze belasting er door kwam. „Dan kunnen we ook inritten wel gaan belasten". Ook over het inmiddels beruchte kermisgeld werd uitvoering ge sproken door de verschillende frakties. Met uizondering van Ge meentebelang, wilde de gemeente raad eerst het geprek dat het colle ge zal hebben met het bestuur van het Dorpsfeest afwachten, alvo rens een definitief standpunt in te nemen, al was men het met de wethouder eens, dat er zicht moet komen op de geldstromen, die om gaan bij de kennisexploitatie. Ge meentebelang bij monde van hen- nie rustebiel waarschuwde ervoor, dat door het ingrijpen in de dorps- activiten verenigingen wel eens zouden kunnen afhaken. Over de besteding verschilde men even eens van mening. PvdA en WDde steunde het standpunt van wet houder Dalhuisen het geld te be steden binnen de dorpsactiviteten. Harry Dul namens het CDA wilde zich daar op voorhand niet op la ten vastpinnen. Het CDA voelt er weinig voor om als sponsor van feesten te gaan fungeren. Voorlichting De voorlichting naar de burger zal voorlopig nog wel even blijven zoals het is, zo kan geconstateerd worden uit het antwoord van bur gemeester Van Rappard. De frak ties hadden zich in hun Algemene Beschouwing kritisch uitgelaten over de voorlichting naar de bur ger, waar men in het afgelopen jaar het nbodge had verwacht. Volgens burgemeestyer Van Rappard is het huidige budget te kórt om een part time gemeentevoorlichter aan te stellen en moet men gezien de moeilijke financilc positie roeien met de riemen die men heeft. Het voorstel van de PdvA om het ge meentehuis op koopavonden open te stellen ondervond weinig steun. Volgens burgmeester Van Rap pard kunnen in noodgevallen de burgers ook na de officiële slui tingstijd terecht op het gemeente huis. Met een extra openstelling of donderdagavond, zou aan die ser vice een eind gemaakt moeter worden. De voorstelde differentiatie van de afvalstoffenheffing werd gewijzigd. De 375 éénpersoonshuishoudens in Holten gaan 246 gulden betalen, de meerpersoonshuishoudens 318 gulden. „Wij wachten een uitnodiging voor een gesprek rustig af', zo reageert bestuurslid Jos Kamp huis van de Dorpsfeestcommis sie op het besluit van de ge meenteraad meer inzicht te willen hebben in inkomsten en uitgaven van de Holtense ker mis? De gemeenteraad wenst daarvoor dat het college van B en W op korte termijn met het bestuur van de Dorpsfeestcom missie om de tafel gaat zitten. „Tot nu toe hebben wij alle pu- blikaties en voorstellen maar over ons heen laten gaan. On derling hebben wij als stich tingsbestuur en Handelsvereni ging wel over de voorstellen te lefonisch contact gehad, maar niemand heeft ons nog verder benaderd, ook de raadsleden niet. Wij zijn ten allen tijde be reid tot een gesprek met het gemeentebestuur en hebben ook niets te verbergen. Iedereen ongeveer weet dat wij met het geld van de kermis andere acti viteiten financieel ondersteu nen. We hebben ook niets te verbergen, maar ik voel me ech ter teveel heer om verder uitleg te geven via de pers". Zo vlak voor Sinterklaas van een gulle gever alvast een cadeau te krijgen, is nooit weg. Daarom kostte het de bestuursleden Gerry Nijland en Gerrit Blankena van buurschapshuis Het Trefpunt in Esplelo maandagochtend dan ook geen moeite om het werk in Splo even te laten voor wat het was en af te reizen naar de Waarden- borschstraat in Holten om ten hui ze van Catherina (Cato) Koetsier uit handen van vice-voorzitter no taris A.J. Westmaas uit Markelo en onder toeziend oog van 'pen ningmeester É.D. Vincent namens de Catharina Koetsier Stichting een cheque van 1500 gulden in ontvangst te nemen. Het bedrag is bedoeld als een bijdrage in het onderhoud van Het Trefpunt. De Catharina Koetsier Stichting werd vorig jaar opgericht door Cato Koetsier. Hoewel geboren in Almen, heeft zij haar hele leven gewoond in Espelo. Door de ge zondheidstoestand van haar man moest de boerderij aan de Koewei- deweg worden verkocht en. ver huisde het echtpaar naar de Waar- denborchstraat alwaar mevrouw Koetsier (73) na het overlijden van haar man is blijven wonen. Een fraaie kleurenfoto boven de haard van de oude met riet gedekte boer derij temidden van fraai geboom te, herinnert nog aan vroeger tij den. De Stichting stelt zich tot doel de instandhouding en het onderhoud van uitsluitend Espelose doelen zoals Het Trefpunt, de bossen rond Espelo en de Bosschool, die vorig jaar als eerste een cheque van 1500 gulden kreeg. Dit keer bedacht de stichting Het Trefpunt, dat drin gend toe is aan een nieuwe vloer, zoals mevrouw Koetsier ter ore was gekomen. Voorzitter Gerrit Blankena stelde het zeer op prijs, dat Cato Koetsier het belang van Het Trefpunt, als plaats van sa menkomst voor de gemeenschap, onderschrijft en middels door haar in het leven geroepen stichting een bijdrage wil leveren. Ook afgelo pen zaterdag was het Trefpunt weer het middelpunt van de Espe lose gemeenschap toen tot twee keer toe, zowel 's middags als s'avonds het een volle bak was bij de bijeenkomst van ToDaBo. Ter gelegenheid van het 25 jarig be staan van Het Trefpunt twee jaar geleden, was de buitenkant weer netjes in de verf gezet, maar binnen valt er nog wel wat te verbeteren, "ertelde hij. Zo heeft een van de twee oude ijskasten het inmiddels begeven en zijn ook de gordijnen voor het toneel aan vernieuwing toe. De vloer in Het Trefpunt is een apart probleem. Het buurschaps huis kent geen vaste beheerder. Iedere groep heeft zijn eigen ver antwoording en dient na gebruik het gebouw weer schoon achter te laten. Daardoor blijft het extra on derhoud, zoals het boenen van de parketvloer te vaak achterwege. Men gaat dan ook op zoek naar een onderhoudsvije vloer, die ondanks het veelvuldig gebruik (vrijwel elke avond is er in het Trefpunt wel wat te doen en in het weekend worden er tegenwoordig veel fami liedagen gehouden) niet teveel aan slijtage onderhevig is. Met de che que op zak kan vast een van de drie problemen worden opgelost.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1991 | | pagina 1