Prins Koen 1 uit Markelo regeert over Fienpreuvers Gratis kennis maken met sport levert clubs jonge leden op Rob van der Heijden clubkampioen van TTV a 1'1111 Jaaragenda COC zoekt nieuw talent Ploegleider Th. de Rooy in Holten HOLTENS NIEUWSBLAD Knobbelen om kampioenschap van Holten Resultaten Blauw Wit Limbodansen in Musky bé-. DONDERDAG 21 NOVEMBER 1991 Een prins woonachtig in Markelo, een Keunedarper van het jaar uit Loo Bathmen en een prijswinnaar van het prinsraden uit Apeldoorn, waar moet het heen met de Holtense carnavalsvereniging de Fienpreuvers. Gezien echter de betrokkenheid van de nieuwe prins en de Keunedar per bij het wel en wee van Holten bepaald geen slechte keus. Prins Koen 1 brengt vrijwel al zijn vrije tijd in Holten door. Hij is voorzitter van de Togaclub en vervult zijn sportieve plicht in sv Holtens zevende, en wat hem nog een streepje voorgeeft, jarenlang was hij woonachtig in Holten. Voor de Keunedarper van het jaar Teun Deijk is de relatie met Holten mogelijk nog nauwer. In zijn creatie als Teun de Zwarte maakt hij al jaren deel uit van het carnavalsgebeuren in Holten. Zijn uitver kiezing had hij te danken aan het voortreffelijke organisatietalent dat hij afgelopen jaar ten toon heeft gespreid tijdens de organisatie van het Keunefeest. Alvorens de nieuwe prins zijn op wachting kon maken in de Poppe. nam het carnavalsvolk afscheid van Prins Chris de 1 en zijn adju dant Wilco. Onder zijn leiding vier de de Fienpreuvers het jubileum jaar dat niet alleen hoogteputen kende, zoals het Keunefeest, maar ook tegenslag, zoals het niet door gaan van het carnavalsfeest dat werd afgelast in verband met het uitbreken van de Golfoorlog. Het zo geslaagde Keunefeest kreeg za terdag een klein vervolg in de vorm van een optreden van de winnaar van het dweilorkestenfestival. La Bella Bok uit Albergen, die ook nu weer de zaal 'plat' kreeg. Ook het huisorkest de Braandheultjes en het showorkest de Vulcano's brachten de stemming bij de onge veer 200 carnavalsvierders er goed in. Teun Deijk was zichtbaar aange daan toen zijn uitverkiezing tot Keunedarper van het jaar door oud-prins Albert van de Lokermól- le (Boode) bekend werd gemaakt. Uitgebreid werd Teun in het zon netje gezet voor zijn vele verdien sten. In een variatie op Tien kleine ne gertjes werd vervolgens in samen- Vrijdagavond 22 november wordt bij SV Holten in de kantine op sportpark Meermanskamp voor de tweede achtereenvolgende keer een knobbelavond gehouden. Vanaf 20.00 uur knobbelen de deelnemers om het Knobbelkam pioenschap van Holten. De win naar van vorig jaar Michel Nijen- huis zal daarbij de wisselbeker ver dedigen. Daarnaast kan men deel nemen aan het pijltjes gooien (darts) en kan men zijn of haar voetbalstrategie uitproberen bij het tafelvoetbalspel. Deze gezellige happening staat niet alleen open voor voetballe den; ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom. spraak tussen president Jan de Ontvanger en 'scherprechter' Koen Hoevelaak een aantal kandi daten voor het prinsschap voorge steld, die op drie na allemaal om verschillende redenen afvielen. Over bleven uiteindelijk Gait van Eertjes, Jan Herman ten Velde en Albert van de Maat, allemaal uit stekende kandidaten. Groot was de verrassing toen de rechter him self de uiteindelijke nieuwe prins bleek te zijn. Om zijn verbonden heid met de Togaclub nog eens te benadrukken koos, na uitbundig te zijn gelukgewenst door zijn vele vrienden, prins Koen 1 Henny Jal- ving als zijn adjudant. Als motto regeert prins Koen onder: Loat ma Kuul'n, löpt wel lös. De opbrengst van het prinsraden, een bedrag van 1111,11 ging naar de scou tinggroep de Waardenborch voor het aanpasen van het clubhuis voor gehandicapten. De hoofdprijs ging naar P v.d. Zande uit Apel doorn, de overige prisjwinnaars waren D.J. Volkerink, Almelo, Joke Maatkamp, Markelo, Club 90, Janny Scheperman en G. Aaltink. Vrijgezel Prins Koen l maakte zaterdag zijn opwachting bij het narren- volk. In het kader van het in'de Nota Sportbeleid geformuleerde sport- stimuleringsbeleid, zal de school jeugd het komend jaar opnieuw gedurende een aantal weken gratis kennis kunnen maken met allerlei takken van sport. Van maart tot en met november 1990 werd op initia tief en onder leiding Hendri Brons- voort, de vakleekracht gymnas tiek bij het basisonderwijs, met succes in samenwerking met de Holten Dl - Blauw Wit Dl In deze wedstrijd had Holten vol doende aan een gelijkspel om het kampioenschap binnen te halen. Blauw Wit begon echter goed en scoorde 0-1. Hierna kwam Holten opzetten en wist voor rust nog een voorsprong te nemen 2-1. Na rust wisten de kampioenen nog twee treffers aan het totaal toe te voe gen. 4-1. SWN E2 - Blauw Wit El; In de eer ste helft met de wind tegen speelde El een moeilijke wedstrijd. De ploeg kwam nauwelijks uit de ver dediging en moest in de verdedi ging goed oppassen. Tijdens een van de weinige uitvallen omspeel de Rick de keeper en scoorde 0-1. Doordat Maarten een bijna on houdbaar schot toch wist te pare ren bleef het bij rust 0-1. In de tweede helft moest SWN tegen de wind in en bij Blauw Wit ging het veel makkelijker. Er kwamen veel kansen waarvan er twee benut werden. Eelco en Rick waren de makers. Geert Jan speelde in de verdediging een prima partij waar door Maarten weinig werk kreeg. 0- 3. Des F1 - Blauw Wit Fl; Des begon de wedstrijd goed en probeerde met verre schoten doel te treffen. Martijn was echter altijd goed ter plekke om de ballen tegen te hou den. Bij twee ballen was hij echter kansloos en Des stond bij rust dus met 2-0 voor. In de tweede helft was Blauw Wit veel sterker dan Des. Echter deze ploeg verdedigde de voorsprong en omdat Blauw Wit uit de vele kansen alleen via Maar ten wist te scoren won Des met 2-1 Excelsior F4 - Blauw Wit F2; Te gen het veel te zwakke Excelsior heeft Blauw Wit F2 een makkelij ke en heel grote zege behaald. Het was eenrichtingverkeer en de sco re nam een enorme hoogte aan. De eindstand van 0-23 zegt genoeg. Op de foto het kampioensteam F2 met staand v.l.n.r. leider Jan Har- bers, Jan Julian Harbers, Harmen Zandvoort, Erwin Prins, Gerhard Bril en Jurgen Kolkman. Zittend v.l.n.r. Mark Denekamp, Arjan Nijhuis, Herbert van Beek en Ben nie Schoemaker. Holtense sportverenigingen voor het eerst een sportstimulerings- project opgezet. Leerlingen van de zevende en achtste groep van het basisonderwijs werden in de gele genheid gesteld in een 'sessie' van twee of drie weken gratis kennis te maken met door henzelf uitgeko zen takken van sport. Uit de evaluatie die na het vorige project is gehouden, blijkt dat de sportstimulering de clubs gemid deld genomen drie tot vier nieuwe jeugdleden heeft opgeleverd. Vol gens een aantal verenigingen had den het er nog meer kunnen zijn, maar doordat de verschillende kennismakingscursussen aanslui tend aan elkaar op de woensdag middag werd gehouden, was de keuzemogelijkheid te beperkt. Daarom wordt in overleg met de sportverenigingen voorgesteld de kennismakingscursussen te verde len over de dinsdag, woensdag en donderdagmiddag, zodat kinderen die al gekozen hebben voor een van de sporten, toch kunnen deelne men aan een van introductiemid dagen van de andere sporten. Evenals bij de eerste sportstimule ring wordt de verenigingen geadvi seerd aan de kennismakingscur sus een gratis'lidmaatschap van drie maanden te koppelen. De clubs die aan het project willen deelnemen, kunnen hun aanvraag nog tot 1 december indienen bij het dagelijks bestuur van de Sport- commissie. Tienersoos Musky geeft op vrijdag avond 22 november een cocktail party met o.a. Limbodansen. Tie ners van 12 tot en met 15 jaar, liefst exotisch gekeeld zijn welkom in de kelder van het dorpshuis. Vrijdag 29 november wordt er sin terklaas gevierd. Vrijdag 6 decem ber is er geen Musky in verband met pakjesavond. Het Muskyjaar wordt afgesloten op vrijdag 13 de cember met een kerstbal, com pleet met mistletoe en oliebollen. NOVEMBER: 25 november: gemeenteraadsver gadering (begroting). 27 november: prof. B. Goudzwaard over Gerechtigheid in Irene.. DECEMBER: 7 december: Faslane Frolics in De Schure. 16 december: gemeenteraadsver gadering. 17 december: kerstviering NBvP Holten. 18 december: Volkskerstzang 20 december: Kerstconcert Hol tens Mannenkoor; Kerstconcert familie Karst in Boschkamp; Kers tklaveij assen 23 december: Kerstviering NBvP Espelo 29 december: Oliebollencross 30 december: Keunestatjes-Oamd in café Maats. JANUARI: 6 januari: nieuwjaarsreceptie NBvP Holten. 10/11 januari: NachtvoetbalMos- sink. 18 januari: Holterbergcross. 20 januari: jaarvergadering NBvP Espelo. 28 januari: jaarvergadering NBvP Holten. FEBRUARI: 8 februari: Prinsenbal in Bonte Paard. 15 februari: Prinsenbal in De Pop- pe. 16 februari: De Zwoagers in Bosc hkamp. 22 februari: Mindervalidencarna- val. 29 februari t/m 3 maart: Carna valsweekend MAART: 7 maart: Poastzegelruilbeurs. APRIL: 4 april: Voorjaarsconcert HMV. MEI: 5 mei: Bevrijdingsloop 23 mei: Straatvoetbal. 24 mei: Allard van Bruggentoer- nooi JULI: 9/tm 16 juli: Internationaal Folklo ristisch Festival. AUGUSTUS: 15 augustus: Triathlon Holten. 29/30 augustus: Sportuitwisseling Winterberg NOVEMBER: 21 november: Intocht Sinterklaas. De toneelvereniging COC heeft on langs De avond van de zevende juli opgevoerd voor twee tot de laatste stoel bezette zalen in de Kande laar. Ondertussen wordt alweer gerepe teerd voor het volgende stuk Gas ten in eigen huis, waarvoor de rol bezetting rond is. Voor de daarop volgende stukken is de vereniging op zoek naar nieuw acteertalent. Wie belangstelling heeft is welkom op de wekelijkse repetitie op donderdagavond in de Kandelaar, of kan contact opnemen met met Eline Paalman, tel. 61540. Theo de Rooy, ploegleider van de wielerploeg van Panasonic, komt op dinsdag 3 december naar Hol ten. Op uitnodiging van de Wieler vereniging Holten zal De Rooy in zaal Vosman een en ander vertel len over zijn wielercarrière en het vervolg hierop als ploegleider. Aanvang 20.00 uur. Afgelopen zondag werden bij de vijftienjarige Tafeltennisvereni ging Holten de clubkampioen schappen gehouden. Winnaar werd speler van het vierde team Rob van der Heijden, die door het systeem van voorgifte gerenom- meerdere namen als Arjan Hak- kert en Erik Kooy in de meerkamp verrassend voorbleef. Al na een paar rondes was door het gehanteerde systeem geen enkele speler uit het eerste of tweede team nog aangeslagen, terwijl Rob van der Heijden dat dus nog steeds wel was. Na aanvankelijk wat lichtere tegenstanders won hij ook van Martin Kerkdijk, Nico Valk en Fred Hulleman en bewees daar mee een waardig clubkampioen te zijn. Al in de voorlaatste ronde was hij niet meer in te halen door Arjan Hakkert en Erik Kooy die hem in de laatste ronde als enige een ne derlaag toebracht. De eindsprint van Hakkert was voldoende voor een tweede plaats, terwijl Erik Kooy bij de prijsuitreiking in de kantine van de sporthal als derde uit de bus kwam. Competitie Voor de competitie was de TTV Holten met verschillende teams actief. Team 1 met Martin Kerk dijk, Nico Valk en Ron Hulleman stond tot vorige week bovenaan in de tweede klasse, maar verloor in Apeldoorn met 6-4 van medekoplo per De Brug. Een tweede plaats is echter ook een goede prestatie, te meer daar Hulleman door zijn werk niet altijd beschikbaar is en Valk de laatste wedstrijden wat minder presteert. Voor team 2 zijn de vooruitzichten wat minder rooskleurig omdat door de zware indeling degradatie uit de tweede klasse dreigt. Door een onverwachte, maar zeer sterke overwinning op De Lieverdjes kun nen Fred Hulleman, Arjan Hak kert, Gerard Overvelde en Eric Kooy de toekomst echter optimis tisch tegemoet zien. Team 3 met Rien Lammertink, J an Ophof en Henk Hendriks wil zich deze competitie eerst en vooral handhaven om volgend seizoen een gooi naar de titel te doen. Het eerste doel is al bereikt, waarbij goede prestaties de komende tijd de kansen op de tweede doelstel ling kunnen vergroten. Ook team 4 deed goede zaken door een 6-4 overwinning op medeko ploper WSV uit Wamsveld. Hier door zijn de kansen op de titel in de vijfde klasse voor Anton Bulsink, Fred Kwintenberg en kersverse clubkampioen Rob van der Heij den aanzienlijk vergroot. Ondanks een slecht begin van de competitie (twee punten in minde ring wegens niet komen opdagen) is team 5 met Hans Schöppers, Hendry Ferwerda en Mark Poort man bezig aan een indrukwekken de opmars. Uit de laatste drie wed strijden werden vijf punten ge haald, waarbij vooral de 7-3 winst op koploper Swift aansprak. Een tweede plaats is zelfs nog haalbaar. Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen, ontheffingen e.d. 1. verleende bouwvergunningen; - aan R. Fransen voor bouw garage/berging bij Boenichterstraat 9; - aan N.V. IJsselmij voor bouw transformatorstation aan de Weustenweg; - aan N.V. IJsselmij voor bouw transformatorstation aan de Okkenbroekseweg; - aan A.J. Reeders voor plaatsen tuinkoof bij Vonderschottenweg 16; 2. aan Holtense Handelsvereniging vergunning verleend voor aanbrengen feestverlichting; Voor het inwinnen van informatie over een zaak of over eventuele mogelijkheden tot het indienen van een bezwaar of beroepschrift kan men zich wenden tot de afdeling algemene zaken ter gemeentesecretarie. Ontwerp-wijzigingsplan artikel 11 WRO bestemmingsplan „Dijkerhoek" (8e wijziging). Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend, dat zij voornemens zijn met toepassing van artikel 14 van de .Voorschriften bestemmingsplan Dijkerhoek', gebaseerd op artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, genoemd bestemmingsplan te wijzigen ten behoeve van de bouw van een dubbele woning op een gedeelte van een perceel grond met de bestemming .agrarische doeleinden, categorie AG (agrarisch gebied)", gelegen aan de Hakkertsweg. Het ontwerp-wijzigingsplan artikel 11 WRO, vervat in toelichting en plankaart, ligt ingaande 25 november 1991 gedurende één maand ter gemeentesecretarie, kamer 6 (leeskamer/bibliotheek), voor een ieder ter inzage. Op deze planwijziging zullen de voorschriften van het geldend bestemmingsplan .Dijkerhoek* van toepassing worden verklaard. Belanghebbenden worden hierbij in de gelegenheid gesteld gedurende bovengenoemde termijn van één maand schriftelijke bezwaren tegen het ontwerp-wijzigingsplan bij hun college in te dienen. Holten, 21 november 1991. Burgemeester en wethouders voornoemd, De secretaris, J.P. Stegeman De burgemeester, W.LF.C. van Rappard. Toepassing artikel 18a WRO ten behoeve van bouw berging bij woning Markollenweg 8 te Holten. De burgemeester van Holten maakt bekend dat bij burgemeester en weihouders van die gemeente door de heer J.H. Engel, wonende Markollenweg 8 te Holten, een aanvraag om bouwvergunning is ingediend voor de bouw van een vrijstaande berging bij de woning op het perceel kadastraal bekend ge meente Holten, sectie B nr. 3781, plaatselijk bekend als Markollenweg 8. Het ingediende bouwplan is niet in overeenstemming met het ter plaatse geldende bestemmingsplan .Look", omdat op grond van het bepaalde in artikel 4, sub a, van de voorschriften bergingen en/of garages in het hoofdgebouw moeten zijn opgenomen. Het verzoek om bouwvergunning kan daarom slechts worden ingewilligd na verlening van een vrijstelling als bedoeld in artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO), zgn. kruimelgevallen. Krachtens artikel 18, lid 2, Bro 1985 wordt het verzoek om bouwvergunning daarom mede aangemerkt als een verzoek om zodanige vrijstelling. Bij besluit van 19 november 1991 hebben burgemeester en wethouders besloten ten aanzien van dit verzoek toepassing te geven aan artikel 19a, derde tot en met elfde lid, WRO. In verband hiermede ligt het verzoek om vrijstelling (de aanvraag om bouwvergunning) gedurende veertien dagen, ingaande 25 november 1991, ter gemeentesecretarie, afdeling algemene zaken, voor een ieder ter inzage. Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk bezwaar tegen het verlenen van vrijstelling indienen bij burgemeester en wethouders van Holten. Holten, 21 november 1991 De burgemeester voornoemd, W.LF.C. van Rappard. Gemeentelijke snoeiwerkzaamheden 1991/1992 In de komende winterperiode zullen van gemeentewege op onderstaande plaatsen snoeiwerkzaamheden worden verricht. Aaltinksweg Keizersweg voetpad Aaltinksweg Vrijheidslaan Vletgoor Wilhelminastraat/hoek Verzetstraat 2 Wilhelminastraat/hoek Canadastraat 2 t/m 12 Wilhelminastraat/hoek Canadastraat 1 t/m 15 Wilhelminastraat/hoek Churchillstraat 2 t/m 12 Wilhelminastraat/hoek Soweco Vrijheidslaan Aaltinksweg/'Kiomsteeg nabij Houtweg 28-30 nabij Kenemansstraat 22 nabij Nagelhoutstraat 18 nabij Ab Jansenstraat 19 t/m 23 Lageweg Slachthuisstraat (speeltuin) Hoffesstraat (speeltuin) Voor nadere informatie kunt u kontakt opnemen met de afdeling gemeentewerken, tel. 6 19 72 (G. Grave of F.W. Groteboer). Hinderwet Terinzagelegging beschikkingen. Burgemeester en wethouders van Holten hebben, onder voorwaarden, welke ertoen dienen om gevaar, schade of hinder voor de omgeving te voorkomen op 5 november 1991 vergunning ingevolge de Hinderwet verleend aan; 1. H. Nljenhuls Vonderschottenweg 14 te Holten tot een nieuwe, de gehele inrichting (rundveefok-, rundveemelk- en mestvarkensbedrijf annex opslag van dieselolie) omvattende vergunning. 2. A. Volkerink Raalterweg 38 te Holten tot het oprichten en in werking hebben van een melkrundvee en fokvarkensbedrijf annex opslag van dieselolie. 3. B.J. Barvellnk Vijfhuizenweg 6 te Holten tot het oprichten en in werking hebben van een melkrundvee-, jongvee-, schapen-en meststierenbedrijf annex opslag van dieselolie De beschikkingen en alle terzake zijnde stukken liggen gedurende één maand na de datum van terinzagelegging (vanaf 22 november 1991) op de gemeentesecretarie, afdeling Algemene Zaken, dagelijks van 9.00 tot 12.30 uur en in de sporthal 't Mossink (kantoor beheerder) aan de Keizersweg, op dinsdagavond van 19.00 tot 22.00 uur, ter inzage gedurende de hierboven genoemde termijn. Beroep tegen de beschikking kan worden ingediend door: a. de aanvrager. b. de betrokken adviseurs. c. degenen die tegen de aanvraag om vergunning tijdig bezwaren hebben ingediend. d. enige andere belanghebbende die aantoont, dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder bezwaren in te brengen. Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State. Het moet in tweevoud worden ingediend bij deze Afdeling, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage, binnen 1 maand na de datum van terinzagelegging. De beschikking wordt niet van kracht voordat op het beroepschrift is beschikt.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1991 | | pagina 5