Rejoice geeft met CD visitekaartje af Welfare doet goede zaken in Diessenplas Er valt weer wat geld te verdelen jUEsmniai Kerkdiensten Medische diensten van dag tot dag Eerste voor ziekenomroep HOLTENS NIEUWSBLAD Uit het politierapport Koorscholing Bejaarden sociëteit m BERICHT STICHTING WELZIJN OUDEREN Carpoulen UZE EVONDEN /OORWERPEN DONDERDAG 21 NOVEMBER 1991 V.l.n.r. Voorzitter E. Jansen van de stichting Ziekenomroep regio Almelo, Dick Mondeel van radio Diessenplas en voorzitter J.H. soer van Rejoice. Het interkerkelijk koor Rejoice uit Holten is in het vervolg ook via de ziekenomroep te beluisteren. Uit handen van voorzitter J.H. Soers mocht donderdagavond in bejaardencentrum Diessenplas voorzitter E Jansen van de stich ting Overijsselse zieken- en be- jaardenomroep kring Almelo de eerste CD van het koor met de titel Sing it with love in ontvangst ne men. Dick Mondeel namens Radio Diessenplas kreeg dezelfde mu ziek maar dan op musiekcassette. Radio Diessenplas werkt met be scheiden middelen en heeft nog geen CD afspeelmogelijkheid. Volgens voorzitter Jansen had men geen betere dag kunnen kie zen. Op de dag af was hij donder dag precies tien jaar bestuurslid van de ziekenomroep. De CD van Rejoice is volgens hem een welko me aanvulling op het toch al grote muziekbestand van de ziekenom roep, die meer dan 59.000 titels omvat, waaronder tal van plaatse lijke koren en orkesten. Een paar keer per jaar wordt door de zieken omroep een regionaal programma samengesteld, waarin specifiek in gegaan wordt op de regioanel ko ren. Jansen greep de gelegenheid aan vrijwilligers te werven voor het inbrengen van de muziektitels in de computer. Als dank voor de nieuwe CD wer den twee leden van het koor uitge nodigd om afgelopen zondag tij dens het geestelijk programma in ziekenhuis Twenteborg in Almelo iets te komen vertellen over het koor met tevens de toezegging, dat ook enkele nummers van de nieu we CD gespeeld zou,den worden. Het gehele koor werd uitgenodigd om een bezoek te brengen aan de studio van de ziekenomroep in Nij- verdal. Een tweede CD werd over handigd aan dirigent Martin Glas als waardering voor zijn inbreng in het succes van Rejoice. De gedachte om het repertoire van Rejoice op band te zetten werd geboren na het succesvolle concert dat de groep uit Holten vorig jaar had met samen met fluitist Ber- dien Stenberg. Aanvankelijk lag het niet in de bedoeling van het koor om een CD uit te brengen, maar alleen een muziekcassette. De opnamen in de Sint Janskerk in Zutphen waren echter van zo'n uit stekende kwaliteit, dat besloten werd tot het maken van een casset te en een CD. Beiden zijn inmid dels te koop voor resp. 12,50 en 25,50. In totaal zijn er 500 exempla ren uitgebracht, die het koor zelf gaat verkopen, en tevens verkrijg baar is bij foto Ten Velde. Het gospelkoor, dat bestaat uit zo'n veertig leden uit Holten en de regio, liet na de officiële plechtig heid de bewoners van Diessenplas genieten van hun spontane zang, vakkundig ondersteund door het eigen combo. Niet alleen de bewo ners in de grote zaal konden mee genieten; het optreden werd via de geluidsinstallatie ook uitgezonden op de kamers van de bewoners. Het repertoire is semi-religieus van aard maar voor speciale gelegen heden worden ook enkele wereldse liedjes ingestudeerd. Een winkelier in Holten ontving dinsdag een poststuk onder rem bours. Te betalen f 325,-. Winke liers krijgen veel vaker poststuk ken onder rembours dus nam men het aan. De inhoud van het post stuk viel de winkelier ondanks de feestelijke inhoud, confetti en bal lonnen, zwaar tegen. De firma uit Neede die het pakket verstuurde had nog drie van dergelijke stuk ken in Holten willen aanbieden doch daar werd een stokje voor gestoken. De PTT heeft de trans- aktie ongedaan gemaakt. Na on derzoek bleek dat er die dag door het bedrijf 860 pakketten waren verzonden. Tegen de verzender van het pakket zal proces-verbaal worden opgemaakt. Er werden deze week weer een aan tal fietsen gestolen, een enkele werd teruggevonden. Op woensdag om 15.50 ontstond er een botsing op de Borkeldsweg. Een bestuurder met achter zijn auto een aanhangwagen kwam uit een inrit en reed de Borkeldsweg op. Hij zag wel dat er een auto in de richting Rijssen aan kwam rijden. Hij dacht „Daar kan ik nog wel voor langs". Dat kon dus niet. De richting Rijssen rijdende bestuur ster schrok en remde en de botsing was daar. Afgelopen vrijdag vond op de S-14 een aanrijding plaats, waarbij de weg een tijd versperd bleef. Een vrachtwagen met glas raakte een tegenligger die door onbekende oorzaak op de linker weghelft was gekomen. De vrachtwagen met glas raakte hierdoor van de weg en sloeg enkele malen over de kop en kwam vervolgens tot stilstand in de naast de rijbaan gelegen sloot. Hierbij kwam het grootste deel van het glas op de rijbaan terecht. Door geluk (kon ook bijna niet anders met zoveel scherven) raakte geen van beide bestuurders gewond. Afgelopen weekeinde werd er in Holten extra toezicht gehouden op het gebruik van drank door auto mobilisten. Drie bestuurders wer den hierbij bekeurd. Van één werd een bloedproef genomen en twee bestuurder moesten na de blaas- test een boete betalen van respec tievelijk 500 en 750 gulden. Ook criminelen waren het afgelo pen weekeinde aktief. Een bedrijf aan de Oranjestraat kreeg bezoek aan de achterzijde van het bedrijf. Getracht werd een slot te verbre ken om in te kunnen breken, doch dit lukte niet. De schade bleef in dit geval beperkt tot braakschade. Minder gelukkig was een familie aan de Looikolkstraat. Daar kwam of kwamen de daders wel binnen. In de woning werd door deze per soon gezocht, doch niets meegeno men. Verder werd het weekeinde een tel werk uit een benzinepomp aan de A-l ontvreemd. In de nacht van zaterdag op zon dag fietste een dame uit Holten over de Dijkerhoekseweg, toen zij voorbij werd gereden door een be stuurder van een personenauto. Deze bestuurder stopte iets verder en stapte vervolgens uit, waarna hij zijn geslachtsdelen aan de voor bij rijdende fietster toonde. Naar al deze zaken wordt een onderzoek ingesteld. Op verkeersgebied kwam afgelo pen week de klacht binnen dat er nogal eens niet gerechtigde be stuurders parkeren op de invali denparkeerplaatsen in het cen trum van het dorp. Voor de be stuurders die zich aan deze minder sociale parkeerwijze schuldig maken deze informatie: per 1 no vember is het bedrag van de be keuring verhoogd van 35 naar 100 gulden. Muziek Onderwijs Centrum Hol ten gaat, na het succes van de koorscholingscursus van afgelo pen seizoen, opnieuw een cursus koorscholing geven. De cursus is er vooral op gericht om koorleden te ondersteunen bij het zingen binnen een koorvereni ging en met alle facetten die daar bij komen. De lessen worden gege ven in groepsverband. De moge lijkheid bestaat dus om samen met bijvoorbeeld zangvriend/vriendin deze scholing te volgen. De cursus wordt verzorgd door zangpedago ge Heieen Postema. Bij voldoende aanmelding start er een tweede, nieuwe groep waar voor men zich vanaf heden kan opgeven. De kosten bedragen 20,- voor 20 lessen van 60 min. (excl. les materiaal). Men kan zich aanmelden, bij voor keur op het spreekuur van de Alge meen Secretaris op maandag van 18.00 tot 18.25 uur in dorpshuis De Boschkamp. Bellen kan ook: 61412. De Bejaardensociëteit Holten komt op dinsdag 26 november weer bijeen in gebouw Irene, aan vang 14.30 uur. Het zal weer gezel lig worden met een paar spelletjes bingo. PCOB Op donderdagmiddag 28 novem ber om 14.30 uur komt de PCOB bijeen in de Kandelaar. Deze mid dag worden u diverse verrassingen geboden. Dhr. J. Schuppert uit het Markepad verzorgt deze, beslist gezellige, middag. Zoals bij elke bijeenkomst van de PCOB zijn ook uw buren en kennissen welkom. Woningaanpassing Zolang mogelijk zelfstandig in de eigen woning blijven wonen wil ie dereen. Door een ongeval, ziekte, of het ouder worden, kan uw licha melijke conditie veranderen. Hier wordt beslist niet alleen aan rol stoelgebruikers gedacht. Ook mensen met ernstige rugklachten, die slecht ter been zijn, slecht zien de zijn en vult u maar aan, kunnen hun woning aan hun omstandighe den ('handicap') laten aanpassen. Juist die kleine of misschien grote re aanpassingen aan de woning kunnen dan het zelfstandig blijven wonen weer veel langer mogelijk maken. Deze aanpassingen kun nen zowel in een eigen (koop-) als huurwoning worden aangebracht. In dat laatste geval dient u wel toestemming te hebben van de huiseigenaar. De hier bedoelde aanpassingen kunnen van zeer uiteenlopende aard zijn. Zo kunnen o.a. een ver hoogde toiletpot, handgrepen in douche en toilet, speciale raamo- peners cn drempelhulp daartoe be horen. Maar ook veel ingrijpender aanpassingen, zoals een traplift, of een aangepast aanrecht kunnen tot de mogelijkheden behoren. Dat hangt allemaal van uw omstandig heden af. De huidige subsidieregeling kent voor iedere aanvraag een eigen bij dragen van 500,-. Voor een ver bouwing boven de 500,- dient er een medische goedkeuring te zijn van de Districts Gezondheids dienst Midden IJssel. Informeert u daarom eerst bij uw huiseigenaar, of een aannemer wat de kosten van de verbouwing zullen zijn, alvorens een aanvraag bij de DGD te doen. Voor wie is de regeling bestemd? Voor ieder met een blijvend licha melijk ongemak, waardoor het zelfstandig blijven wonen in ge vaar komt. Uw inkomen speelt geen rol. Verbouwingskosten zijn wel aan een maximumgrens ge bonden. Meer inlichtingen over deze subsidieregeling (die overi gens niet alleen voor ouderen geldt) kan worden verkregen aan de balie van Algemene Zaken op het gemeente huis. Daar is ook een folder be schikbaar. Woningbouwvereni ging Onze Woning kan u hier ook inlichtingen over geven. De balie Algemene Zaken is open van maandag t/m vrijdag van 8.30 - 12.30. Onze Woning heeft spreekuur in het gemeentehuis, elke eerste dins dag van de maand van 10.15-12.15 en elke derde dinsdag van de maand van 14.15 -16.15. Bijna 450 liter erwten- en bonen soep, maar liefst 4890 oliebollen en tal van zelfgemaakte hand werk- en kunstnijverheidspro- dukten gingen vorige week woensdag over de toonbank bij de fancy-fair van de welfare-afdeling van het Nederlands Rode Kruis in De Diessenplas. Samen met de op brengst van het Rad van Avon tuur werd op die manier een fiks bedrag bijeen gebracht waarmee weer flink wat nieuwe materialen kunnen worden gekocht voor de creatieve bijeenkomsten voor ou deren die Welfare vier keer per week in De Diessenplas houdt. Het spande er natuurlijk wel even om, want voor het eerst werd de tweejaarlijkse fancy-fair gehouden terwijl de afdeling van het Rode Kruis ook een winkel aan de Laren- seweg runt. Van enig negatief ef fect was echter geen sprake, aldus voorzitster mevrouw. H. Giesen. „Een groot succes" vond ze na af loop van de verkoopmiddag. „Ook al omdat de samenwerking met De Diessenplas altijd perfect ver loopt. We kunnen nu weer veel ma teriaal kopen, waarmee de deelne mers aan onze activiteiten (zowel bewoners van De Diessenplas als ouderen uit Holten) aan de slag kunnen." De Welfare-afdeling verzorgt met een team van vijftien vrijwillig sters vier keer per week een och tend of een middag, waarbij deel- (Ingezonden) „Uitsluitend de dertien stedelijke knooppunten in Overijssel, waar onder Enschede/Hengelo en de aangrenzende gemeenten, krijgen van economische zaken (EZ) subsi die voor de ontsluiting en ontwik keling van hoogwaardige bedrijfs terreinen en kantoorlokaties. Het gaat om 40 miljoen in 1992, 52 mil joen in 1993, en in 1994 zal het zjjn opgelopen tot 87 miljoen", aldus een persbericht. Er valt dus weer wat te verdelen. Gemeentebestuur/raad van Hol ten: klim in de pen! Stap op de trein! Spreek met staatssecretaris mw Van Rooy van economische zaken in Den Haag en gedeputeer de J. Dijkema te Zwolle. De provin cies zijn niet zo blij met dit plan van de staatssecretaris. Zij zouden aanvankelijk dit budget zelf verde len. Er zijn dus misschien nog mo gelijkheden voor kleinere gemeen ten. Waar grote bedrijven zich ves tigen zijn vaak kleinere toeleve ringsbedrijven nodig voor het fijnere werk, die we in Holten gaar- na zouden aantrekken. Al dat geld mag in elk geval niet naar de 13 ste den gaan. Gemeentebestuur teken daarte gen protest aan en zorg zo spoedig mogelijk voor industrieterrein. W. Beijers, oud secretaris Indus triecommissie. De informele carpouleplaats op de hoek van, de Larenseweg en de S14 heeft nu een officiële status gekre gen. Op verzoek van de gemeente Holten en met subsidie van Rijks waterstaat zijn inmiddels zes car- pouleplaatsen ingericht name gratis is. Om de goede ver standhouding te benadrukken kwam directeur Postma van de Diessenplas met bloemen voor de dames, terwijl de vrijwilligsters zelf hem een opgespoten koek aan boden. Vervolgens was het een ko men en gaan van bezoekers, zowel van De Diessenplas, uit het dorp, maar ook van buiten Holten. De vijftien vrijwilligsters hadden er hun handen vol mee, waarbij met name mevrouw Hase geanimeerd het Rad van Avontuur draaiende hield. Nog voor de geplande slui tingstijd van vijf uur konden de kramen al worden opgeruimd aan gezien er nauwelijks nog aanbod was. Ook het keukenteam van De Diessenplas was op dat moment al vrijwel door de soep heen, terwijl er van de bijna vijfduizend oliebollen geen enkele meer te koop was. Wie alsnog een Welfare-produkt wil be machtigen kan elke vrijdagmid dag van 14.00 uur tot 16.30 uur terecht in de winkel op de hoek van de Larenseweg en de Kerkstraat. Geboren: Fredrik Jan zv J.H. Beverdam en F. Pekkeriet; Mike zv T.A. Zweers en Y. Kol- deweij. Gevonden: kleurige klitporte- monnee; twee stoelkussens; zwart portemonneetje; casset tebandje Verloren: gouden ketting; sleu telbos (2x); bruine herenporte monnee; rekenmachine; wiel dop van een Lada. /Z\ //Z\ NED.HERV. KERK 10.00 uur: ds. R. Visser, gedach tenis van de gestorvenen. Uitgangscollecte: Oppasdienst: mw Koopman- Korterink en Jaenet Steunen berg. 19.00 uur: ds A.J. Leerink. Diessenplas: woensdag 27 no vember: 19.00 uur, ds. Linde boom. GEREF.KERK 9.30 uur: ds. M.A. Noorloos, Apeldoorn. 15.00 uur: ds. M. Berg. Kindernevendienst: groep 3 en 4 o.l.v. J. Scheurwater-Pot- kamp; groep 5 en 6 o.l.v. H. Stam. De eerste collecte is voor de dia conie de tweede voor rente en aflossing. Oppasdienst: 0-3 jaar: Annie Kolkman-Hofenk, Trijnet Over- kempe-Locht, Erna Kolkman- Hallink. 4-6 jaar: Jetty Tromop- Imhof, Karin Tromop, Janny v.d. Meulen-Imhof. R.K KERK 10.00 uur H. Mis in gebouw Ire ne. DIJKERHOEK 10.00 uur: ds. A. J. Leerink; uit gangscollecte: EVANGELIE GEMEENTE Geskesdijk 2 Holten; Samen komst 10.00 uur; Bidstond 19.00 uur. OKKENBROEK 10.00 uur: ds. H. Th. Vollebregt. Gedachtenis gestorven. (HA zit tend). NIEUW HEETEN Zaterdag: 19.00 uur: H.Mis. Zondag 8.00 uur: H. Mis; 10.00 uur: gebedsdienst. ARTS: 23 en 24 november: C.M. Pis- caer-Witte/J.F. Sijtsema, Kei- zersweg 32, tel. 6 35 53. Spreeku ren: 11.00 uur en 16.00 uur. APOTHEEK: Vrijheidslaan 7, tel. 6 39 75. Za terdag en zondag voor spoedre- cepten geopend om 11.00 uur en 16.00 uur, tijdens het spreekuur van de huisartsen. Buiten deze uren eerst bellen: tel. 6 39 75. TANDARTS: 23 en 24 november: A.J. Boer man, Vennekesgaarden 46A Rijssen. Tel. 05480-12535. Be handeling na telefonische af spraak. DIERENARTS: Dierenartsencombinatie Hol ten, Houtweg 18, tel. 6 20 04. Spreekuur: zaterdag 8.00-9.00 uur. Daarbuiten: tel. 6 20 04. Dierenartsenpraktijk Holten, S. Minnema, Larenseweg 54, tel. 62835, bgg 05480-21629. WIJKVERPLEGING: Kruiswerk Zuidwest-Overijssel, Gaardenstraat 29-31, tel. 614 36. Spreekuur en uitleen magazij nartikelen: maandag t/m vrij dag van 13.30-14.30 uur; 24-uurs bereikbaarheid, enkel voor noodgevallen: tel. 05700-1 52 97. Diëtiste: spreekuur volgens af spraak tijdens spreekuur wijk verpleegkundige. Kleuter- en zuigelingenbureau: volgens afspraak. ZIEKENVERVOER: Alarmnummer: 06-11 of dienst doende arts: tel. 6 35 53. FYSIOTHERAPIE: Centrum voor Fysiotherapie Holten, Gaardenstraat 31, tel. 6 22 99. Dagelijks geopend van 8.00-17.30 uur. Behandeling vol gens afspraak. Praktijk voor fysiotherapie mevr. H. Versnel-Graaff, Oran jestraat 73a, tel. 6 42 51. Behan deling volgens afspraak (ook voor ziekenfondspatiënten). ZIEKENFONDS: Spreekuur: vrijdag van 8.30- 10.00 uur en volgens afspraak in het Kruisgebouw, Gaarden straat 29-31, tel. 6 14 36. STICHTING MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERL. MIDD.OVERIJSSEL: Maatschappelijk werk, gezins- en bejaardenverzorging, Gaar denstraat 29-31, tel 6 27 84. Spreekuur: maandag t/m vrij dag van 8.30-9.30 uur en volgens afspraak. STICHTING WELZIJN OUDE REN: Gaardenstraat 29. Inlichtingen: 6 49 10 SLACHTOFFERHULP Elke eerste dinsdag van de maand van 9.30-10.30 uur in het rijkspolitiebureau, Reilinksweg 2, tel. 6 44 44. POLITIE: Alarmnummer: 06-11 (dag en nacht bereikbaar); overigens: tel. 6 44 44. BRANDWEER: Alarmnummer: 06-11 (dag en nacht bereikbaar). ENGERGIEVOORZIENING: N.V. Energiebedrijf IJsselmij, Industriestraat 1. Tijdens kan tooruren: 0 38-26 77 54; buiten kantooruren: tel. 038 - 22 45 45. WONINGBOUWVERENIGING ONZE WONING: Spreekuur Holten in gemeente huis: iedere le dinsdag van de maand 's morgens van 10.15- 12.15 uur; iedere 3e dinsdag van de maand 's middags van 14.15- 16.15 uur. BIBLIOTHEEK: Rörikstraat 3, tel. 6 24 87. Maan dag en vrijdag 14.00-17.30 uur en 18.30-20.30 uur, woensdag 9.30- 12.30 uur en 14.00-17.30 uur. OUDHEIDKAMER HOOLT'N: Dorpsstraat 27 (VW-gebouw). Geopend: vrijdag en zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur. CONTACTPERSONEN FNV: Industriebond (tel. 62734); Hout- en Bouwbond (tel. 63012); ABVA/KABO (tel. 61793); Voe dingsbond (tel. 61057); Horeca- bond (64467); Vervoersbond (63060); ABOP (62690). 21 november: 20.00 uur, CPB in De Kandelaar (Twente-toen met G.J. Kraa, Bornebroek); 19.30 uur, receptie bedrijfsver. landbouwvoorlichting in Bonte Paard; 20.00 uur Stichting Kunst en Kuituur Holten in de Boschkamp (Maïté Duval: zo ontstaat een beeld); 20.00 uur Paul Akkerman voor Amnesty in gebouw Irene; 20.30 uur, prijs uitreiking schietwedstrijden Zaagmolen. 22 november: 19.00 uur Drop ping C JV de Vriendenschaar bij Irene; 14.00-17.00 uur, 19.00- 22.00 uur, Open huis De Een dracht. 23 november: Voorwedstrijden Nachtvoetbal; 14.00 uur Intocht Sinterklaas; 14.00 uur, duo Hid- dink en Scheurs in Trefpunt; 20:30 uur, de Hölleboer in Tref punt; Lanz Bulldog in de Waag. 14.00-17.00 uur Open huis Een dracht. 25 november: bijeenkomst NBvP Espelo in 't Trefpunt, 19.45 uur; 14.00 uur raadsverga dering (begroting); prijsuitrei king Rietvoorn in zaal Vosman. 26 november: 14.30 uur, Bejaar densociëteit (bingo). 27 november: Conciliar proces (prof. B. Goudzwaard) 28 november: Bijeenkomst PCOB in de Kandelaar. 29 november: Uitzending kerk telefoon: 10.30-11.30 en 16.00- 17.00; 20.00 uur, Klaverjassen sv Holten. 30 november: Voorwedstrijden Nachtvoetbal; 20.00 uur, feesta vond MAC de Holterberg in Bonte Paard; Daily News the commercials in De Waag. 3 december: 20.00 uur, HVG Dijkerhoek in Bethanië, Sinter klaasavond; 20.00 uur zaal Vos man, wielerploegleider Theo de Rooy. 6 december: off. opening brand weergarage. 7 december: open huis brand weergarage. 9 december: 20.00 uur, Ruila- vond Postzegelclub in De Bosc hkamp. 11 december: 14.30-16.30 uur, AdventsbijeenkomstHVD Wijk West. 12 december: 14.30-16.30 uur, Adventsbijeenkomst HVD Wijk Zuid. 13 december: Verwerping in Trefpunt; Holtens volleybal kampioenschap. 16 december: 14.30-16.30 uur, Adventsbijeenkomst HVD Wijk Oost; 19.30 uur, vergadering ge meenteraad.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1991 | | pagina 3