Voor twee dagen een bekende Nederlander Ouderen wachten jarenlang op een passende huisvesting WEEK Communicatie nog lang niet optimaal DEZE Alarmerende cijfers in rapport Welzijn Ouderen Holten. U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. 'Aangename treinuurtjes' B W voor toetreding Club 1000 Sinterklaas in aantocht Eendracht Bar-dancing „DE WAAG" Tien clubs doen mee aan uitwisseling Holten gaat horeca-glas inzamelen Extra verkoop Wereldwinkel B. Goudzwaard spreekt over gerechtigheid Holtens Nieuwsblad Donderdag 21 november 1991-43ste jaargang no.47 Abonnementsprijs f 44.70 Losse nummers f. 1 Gedrukte oplage 3075 Wethouder Henk Westerik kwam zaterdagmiddag hoogst persoonlijk naar het nieuwe onderkomen van schietvereni ging De Eendracht. Evenwel zonder de tienduizend gulden subsidie, die aanvankelijk was toegezegd. Als we de Algemene Beschouwingen op de gemeen tebegroting goed hebben gele-: zen, wil de 'politiek' alsnog op zoek gaan naar een financieel steuntje in de rug. Prins Koen Carnavalsvereniging De Fienpreuvers heeft zich buiten de gemeentegrenzen begeven voor een nieuwe prins. Koen van Hoevelaak is met zijn 28 jaar een van de jongste prinsen in de geschiedenis van de Hol- tense carnavalsvereniging. Met maar liefst vijftig voor keur stemmen bij het prinsra den, blijkt vrijgezelle Koentje op voorhand te kunnen reke nen op een grote steun van het narrenvolk. iedere vrijdag geopend Voor de sportuitwisseling tussen Holten en Winterberg, die op zater dag 29 en zondag 30 augustus 1992 zal plaats vinden, hebben zich tien Holtense verenigingen gemeld, sv Holten handbal, voetbal en atle tiek, tennisclub Holten, Blauw Wit, badmintonclub Holten, vol leybalvereniging Mintonette, de bridgeclub Holten, Landelijke Rij- vereniging de Bergruiters en de Hockeyclub Holten. Momenteel wordt onderzocht of soortelijke verenigingen in Winter berg of een van de bijbehorende dorpen bestaat. B en W van Holten willen overgaan tot het apart inzamelen van glas bij de Holtense horeca- en recrea tieondernemers. Uit steekproeven is gebleken dat veel lege flessen uit de de horeca bedrijven en uit de kantines van de vakantie ondernemingen niet in de bekende glasbakken terecht ko men, maar bij het 'gewone' huis vuil worden gedumpt. Alle betrok ken ondernemingen hebben u een brief ontvangen waarin wordt voorgesteld voor een maandelijkse bijdrage van 25 een speciale con tainer te plaatsen bij het bedrijf die op afroep geleegd kan worden. Enig idee wat men zoals kan kopen van 11.050 gulden. Sinds vorige week weten we het. Men koopt daarvan een stofzuiger, kleuren tv, een moutainebike, de Suske en Wiske serie, een portable CD spe ler, een compostmaker, de aller nieuwste thermostaatklok een beautypakket, een telefoon met verschillende toeters en bellen, een horlogeset voor man en vrouw, een haltafel met bijpassende staande lampjes, een reparatieset, een speelgoedppakket, nog een mag netron, maar nu een combiappa raat, een fraaie halscollier met bij passende armband, een keuken machine/annex sapcentrifuge, een electronische agenda en een dub bele ijsmachine. Kortom allemaal luxe die de commerciële zender RTL4 zijn kandidaten toedenkt bij Rad van Avontuur, een van de vele spelle tjes die elke avond over het scherm de huiskamer binnenkomen. Hol- tenaar Gerrit van Coeverden mag zich al sinds enige tijd eigenaar noemen van al dit moois. Want hoewel presentator Hans van der Togt enthousiast doet voorkomen of het spelletje elke avond live over het scherm gaat, is dat niet het geval. Nadat Gerrit begin dit jaar stiekem door zijn vrouw was aan gemeld voor het spel - Gerrit is thuis een fanatieke puzzelaar, die met gemak de moeilijkste kruis woordpuzzels oplost - werd hij kor te tijd later opgeroepen voor een voorbespreking, want men bij RTL wel van tevoren weten of de kandi daten op het scherm goed overko men en niet onmiddelijk in paniek raken. Holtense Gerrit voldeed aan de profielschets en mocht be gin deze zomer komen opdraven. Toch was toen ook zijn komst op het scherm nog niet zeker en bleef hij op de reservelijst. Pas toen een van de kandidaten tijdens de rit afviel, mocht hij zijn geluk beproe ven. Zenuwachtig was hij niet en quizmaster Hans van der Togt deed er ook alles aan om de kandi daten op hun gemak te stellen. Bij het eerste spelletje ging het tot aan het laatste woord dat hij moest raden goed, maar door een plotse linge black out zag hij niet het Gerrit van Coeverden, nu niet alleen meer een bekende Hoüenaar woordje Utrecht, waardoor de fon- kansen minder groot en bleef zijn kelnieuwe auto aan zijn neus voor- score steken op 'maar' 3160 gulden, bij ging. Maar goederen ter waarde maar door zijn optreden behoorde van 7890 gulden waren ook niet hij wel twee dagen lang even tot de mis. De tweede avond waren zijn bekende Nederlanders. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiimiiiim JK - - Niet minder dan 251 woningzoekenden ouderen in Holten staan op de wachtlijst voor een bejaardenwoning. Ruim 40 procent langer dan drie jaar en voor 9,5 procent al langer dan tien jaar. Voor.de aanleunwoningen van Diessenplas zijn de cij fers nog schrijnender. Daar staat 62 procent al drie jaar of langer ingeschreven, terwijl maar 13 procent nog geen jaar. Deze alarmerende gegevens staat vermeld in het rapport Analyse van woningzoekende ouderen in Holten dat de Stich ting Welzijn Ouderen Holten dinsdagmiddag heeft aangebo den aan wethouder Westerik. Het resultaat van het onderzoek, dat ook toegestuurd is aan alle raadsleden, werd aangeboden door voorzitter mevrouw Kieboom en bestuurslid De Groot. Het rapport kreeg de pakkende titel mee: Er zijn nog 251 wach tende voor u. De onderzoekers, die gebruik kon den maken van de gegevens van de dienst Sociale Zaken van de ge meente Holten, verzorgingscen trum Diessenplas en woningbouw vereniging Onze Woning, kwamen bij het in kaart brengen van de huisvesting voor ouderen tot de conclusie, dat de meeste ouderen zich op jongere leeftijd al laten inschrijven, maar het liefst zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven wonen. Pas urgent wordt de vraag voor bejaardenhuisvesting als het huis te groot wordt of de gezond heid het laat afweten. Het bang zijn voor de trap wordt door veel mensen met name genoemd. Als voornaamste conclusie kan uit het uitgebreide rapport wor den getrokken, dat het met de huisvesting voor ouderen in Hol ten slecht gesteld is en dat de bouw van nieuwe bejaardenwo ningen dringend noodzakelijk is. Door de langere levensduur van de bevolking is de doorstroom ge ring. In 1989 werden in de gemeen te vier 'echte' bejaardenwoningen en één voor bejaarden geschikte woning toegewezen. In 1990 wa ren dat drie 'echte' bejaardenwo ningen en één geschikte woning en tot op heden werd in 1991 één bejaardenwoning en één geschik te woning toegewezen. Niet alleen is er een schreeu wend tekort, ook de kwaliteit van de bejaardenwoningen is lang niet optimaal. De bejaardenwoningen aan de Gaardenstraat en de flat woningen aan de Churchillstraat voldoen niet meer aan de huidige maatstaven en kunnen het predi kaat bejaardenwoning eigenlijk niet meer dragen. Holten beschikt naast de bovengenoemde elf wo ningen over vijf bejaardenwonin gen in het Van Holtensef, tien wo ningen in de J. Rietbergstraat, 24 woningen aan de Churchillstraat en Vrijheidslaan en 37 aanleunflats bij Diessenplas. Vrije vestiging Onder de wachtenden zijn overi gens een opvallend groot aantal niet-Holtenaren, die Holten zien als een aantrekkelijke woonplaats tijdens de laatste levensfase. Er is vrije vestiging en dat betekent dat gepensioneerden-van elders zich in Holten voor een huurwoning laten inschrijven. Van de 146 ouderen die bij Sociale Zaken staan inge schreven, zijn er momenteel 35 el ders woonachtig. De stelling, dat het hierbij gaat om ouderen, die in Holten kinderen hebben wonen, of uit Holten afkomstig zijn is onjuist. Wie zeker wil zijn van straks een bejaardenwoning in Holten, moet zich vroeg inschrijven; een schrikbarend slechte situatie vindt de Slichting Welzijn Ouderen. Dat is maar een klein aantal. Voor de flats bij Diessenplas ligt dat even anders. Van de 105 ingeschre venen geeft wel een aanzienlijk aantal (44 aan in de buurt van de kinderen, of andere familiele den te willen komen wonen. Van de ingeschrevenen uit Holten laat het merendeel een eigen eens gezinswoning achter. De leeftij van de woningzoekenden ligt meest tussen de 65 tot 75 jaar. Voor een flat by Diessenplas zijn het vooral de mensen in de leeftijdscategorie van 75 tot 84 jaar. Meer dan helft A/s lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! 'ü.:rr. Adres Woonplaats. Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad - Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Hij/zij betaalt abonnementsgeld per jaar ad 44,70. Alle vier frakties in de Holtense gemeenteraad willen een beter contact tussen bestuurders en be- stuurderen, zo blijkt uit de Alge mene Beschouwingen. De politie ke partijen constateren dat het college er ondanks de toezegging afgelopen jaar niet in is geslaagd een nieuwe vorm te vinden voor de communicatie tussen het ge meentebestuur en de Holtense be volking. Gemeentebelang vraagt zich af of er wel serieus gezocht is naar een goede vorm. „Als wij zien hoe de af handeling van de ingediende be zwaarschriften ten aanzien van het verkeersplan heeft plaats gevon den, namelijk achter gesloten deu ren, hebben wij onze twijfels". De WD vindt het een positief punt dat in ieder geval de corres pondentie van de burgers sneller wordt behandeld dan voorheen. Niets is meer irriterend voor de burger dan te moeten wachten op antwoord zonder te weten waar om, constateren de liberalen. De PvdA ontdekte dat het boekje De begroting in een notedop zelfs aan slijtage onderhevig blijkt te zijn. Een deel van de tekst is niet te volgen.„En was ons vorig jaar niet een ota of notitie toegezegegd?". Ook het CDA mist een duidelijke aanzet tot een betere voorlichting naar de burger toe, en wil in 1992 de voorlichtingskennismakingsa- vond niet alleen houden voor nieuw gevestigde inwoners, maar ook voor Holtenaren die zich zelf standig gaan vestigen. Over de 45.000 gulden die in de begroting is opgenomen voor ver nieuwing van de telefooncentrale willen de partijen eerst meer dui delijkheid over de noodzakelijk heid van deze uitgave. van de woningzoekenden zoekt een woning met een huur tot 300,- Omdat dat niet haalbaar is, moet de bovengrens van de Individuele Huursubsidie aangehouden wor den. Het bouwen van dure bejaar denwoningen heeft volgens de on derzoekers weinig zin. Aanbevelingen De onderzoekers doen in het rap port het gemeentebestuur een aan tal aanbevelingen. Zo zou het een goede zaak zijn, wanneer de ge meente de toewijzing van 'gemeen telijke' bejaarden woningen zou overdagen aan Diessenplas. Daar vindt de toewijzing van de aan leunflats plaats aan de hand van een urgentiescore, die afhankelijk is van de persoonlijke situatie van de oudere en niet van het aantal ja ren, dat men staan ingeschreven. Gezien het aantal ouderen boven de 75 jaar dat staat ingeschreven, is de bouw van bejaardwnwonin- gen dringend noodzakelijk. Invul ling van bestemmingsplan Lu- kensveld en diverse locaties in het dorp met ouderenwoningen zorgt er tevens voor dat grotere huurwo ningen vrij komen. Daarnaast stelt men voor het flatgebouw aan de Reilinksweg geschikt te maken voor ouderenbewoning door het aanbrengen van liften. Met nog en kele aanpassingen, kunnen deze flats heel geschikt worden ge maakt voor ouderen. Voorts stelt men voor de ouderen al in een vroeg stadium te betrekken bij het realiseren van nieuwbouwplan- nen. ANBO en PCOB zijn organi saties, die direct namens een groot deel van de ouderen kunnen spre ken. ODC-Weekbladpers in samenwerking met de stichting .Holtens Nieuwsblad' Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactie: Frederique Rentenaar tel. 053-28 15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmorgen 9-12 uur A dverten tie-adviseurs Mw. J. Rem Voordamweg 6 Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 H. van Zon Van Holtenserf47 Holten tel.05483-6 1981 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeeru Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Politiek Holten is momenteel be paald geen goede vrienden met staatssecretaris Jac Wallage van Onderwijs en Wetenschappen. De Algemene Beschouwingen waren voor de vier frakties in de gemeen teraad aanleiding om hun onge noegen over het uitblijven van nieuwbouwplannen voor de Scho lengemeenschap Holten en het voornemen om het pas gefuseerde lager beroepsonderwijs te decime ren aan het papier toe te vertrou wen. De fraktie van het CDA maakte er een fraai stukje proza van. „Met de pet in de hand, kom je door het ganse land, al maar gefu seerde scholen openend. De sierlij ke krul staat niet onder het huis werk van de staatssecretaris. Het mag toch niet zo zijn dat wij, na ij verig voorwaardenscheppend te zijn bezig geweest, worden be dankt met het omhangen van de versierselen van de molensteen. Geen middel moet dan ook onbe proefd gelaten worden om Zoeter- meer te "overtuigen dat dit niet spoort, maar zelfs haaks staat op haar eigen in gang gezette beleid. Wij wensen de portefeillehouder dan ook aangename treinuurtjes tussen Holten en Zoetermeer toe", aldus het CDA. Illllllllllllllllllllllllllllimilllllllllllllllllllllllllllll De Wereldwinkel Holten zal in ver band met de komst van Sinter klaas niet alleen op de gebruikelij ke tijden op de vrijdag te vinden zijn in de hal van de supermarkt van Wansink/Albert Heijn, maar tevens op zaterdag 23 en zaterdag 30 november gedurende de ope ningstijden van de supermarkt. De Wereldwinkel heeft speciaal voor Sinterklaas speelgoed uit Sri Lanka in het assortiment opgeno men. Daarnaast kan men natuur lijk bij de Wereldwinkel terecht voor de gebruikelijke artikelen. Wethouder Wim Dalhuisen heeft zijn toezegging aan HMV gestand gedaan en in het college van burge meester en wethouders voorge steld, toe te trede tot de Club van 1000. Zoals bekend steunt deze club met 'bouwstenen' van 1000 gulden de verbouwing van het re petitielokaal van HMV. Indien de raad ermee accoord gaat, zal HMV kunnen rekenen op een gemeentelijke bijdrage van 10.000 gulden. De middelen hier voor zijn gevonden in het over schot op de begroting van 1990. Op uitnodiging van de plaatselijke werkgroep Conciliar Proces, uit gaande van de drie kerken in Hol ten zal de bekende prof. dr. B. Goudzwaard op woensdag 27 no vember spreken in gebouw Irene over het thema Gerechtigheid. Prof. Goudzwaard is hoogleraar economie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij schreef onder andere het boe: Genoeg van te veel - genoeg van te weinig. Daarin wordt uitgegaan van een economie van het genoeg. De maatschappij dreigt om te komen in een over vloed; de afvalproblematiek is daar een voorbeeld van. Muzikale medewerking wordt verleend door het koor Octopus onder leiding van Marjan Lahuis. Komende zaterdag komt zal Sint Nicolaas in Holten aankomen. Hij wordt om twee uur door HMV op gewacht bij de gemeentegrens bij garage Rouwenhorst. Voorafge gaan door de muziekvereniging maakt de goedheiligman en zijn Pieten een rondrit over de Kol om vervolgens omstreeks half drie te worden ontvangen op het gemeen tehuis. Daarna wordt nog een kor te rondrit gemaakt door de omge ving rond het dorpshuis om vervol gens naar gebouw Irene te gaan, waar de kinderen al op hem wach ten. Dolf Moed zal het jonge pu bliek vermaken met zijn kinder theaterprogramma. Omstreeks half vijf kan de jeugd weer worden afgehaald.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1991 | | pagina 1