Slijkhuis herbenoemd tot voorzitter OLM 1 Veiligheid staat voorop bij de Hellendoorn-rally Goede prestaties van indooratleten Uit buiten Holten Zwarëkiuif —Kampioenenpamcle Radio Oost mm Europarlementariër vil Eco-dubbeltje [sselgroep i topgroep BTB tegen mestbeleid ran kabinet polodames i- HOLTENS NIEUWSBLAD ;r Autosportspektakel start vrijdag 22 november bij manege Oale Spoor ff MM Veiligheid Nieuwe trend DONDERDAG 21 NOVEMBER 1991 HJ. Slijkhuis H.J. Slijkhuis uit Holten is woens dag 13 november door de leden raadsvergadering van de Overijs- selsche Landbouw Maatschappij voor zes jaar herbenoemd tot voorzitter. Henk Slijkhuis nam in 1986 de OLM-voorzittershamer over van D.J. Jonkhans en was na een zit tingsperiode van zes jaar aftre dend doch volgens de statuten her kiesbaar voor een volgende ter mijn van zes jaar. OLM vice-voorzitter A. Oomst meldde tijdens de vergadering dat er geen tegenkandidaten waren, maar dat er juist veel ondersteu ning was van de afdelingen voor de herbenoeming. De heer Ooms prees voorzitter Slijkhuis voor de wijze waarop hij de afgelopen jaren actief is geweest voor de leden van de OLM. Slijkhuis zelf verklaarde de laatste zes jaar met plezier met de leden en de afdelingen te heb ben gewerkt. Speciaal noemde hij de goede contacten met de mede werkers van de OLM. „Zij werken met'enorme inzet voor de OLM en met z'n allen krijgen we het de komende jaren niet gemakkelijk. Een hechte organisatie is nodig om zo goed mogelijk op de komende si tuaties te kunnen inspelen". Als tweede vrouw binnen het OLM hoofdbestuur werd benoemd J. Lamberts-Grotenhuis uit Deven ter. Zij volgt J. Maat uit Giethoorn op. Mevrouw Lamberts exploiteert in maatschap met haar echtgenoot een rundveehouderijbedrijf en een opfokbedrijf voor de stierenmeste- rij. Zij lid van het bestuur van de afdeling Bathmen van de OLM, voorzitter van de agrarische com missie van de Ned. bond van Plat telandsvrouwen in Overijssel en voorzitter van het bestuur van de afdeling Bathmen van ABC-Gel- derland. Tevens werd J.W. ter Balkt uit Wierden benoemd tot districthoofdbestuurdslid. Melk veehouder Ter Balkt maakte in de periode 1978-1984 ook al deel uit van het hoofdbestuur. Seth Gaaikema kijkt in Lochem in zijn nieuwste theaterprogramma ach ter de horizon. De jeugdatleten van de SV Holten kwamen in actie bij de tweede in- doorwedstrijd bij de Atletiekclub Fortis in Enschede. Gezien het feit dat verschillende meisjes voor het eerst in een hal aan de start kwa men, waren de prestaties ronduit goed te noemen. Voor de wat meer ervaren atleten kwam het erop aan hun persoonlijke records te verbe teren. De volgende indoorwed- strijd is eveneens in Enschede op 12 januari. Uitslagen: Anne Markvoort (40 meter 7,8 sec.; kogelstoten 2.90 mtr); Bas Meerman (60 mtr. 10,2 sec.; hoogspringen 0.95 mtr.; kogelstoten 5,36 mtr.); Larissa Meerman (60 mtr. 10,2 sec.; hoogspringen 1,0 mtr.; kogelstoten 5,50 mtr.); Rianne Arfman (60 mtr. 10,8 sec.; hoogspringen 0,95 mtr.; kogelstoten 4,42 mtr.); Alithea ter Borg (60 mtr. 10,5 sec.; hoogspringen 1,0 mtr.; ko gelstoten 6,04 mtr.); Sanne van de Spek (60 mtr. 11,1 sec.; 60 meter horden; hoog springen 1,0 mtr.); Esmeralda Udink (60 mtr. 10,5 sec.; hoogspringen 1,0 mtr.; ko gelstoten 4,98 mtr.); Hermien ter Borg (60 mtr. 9,5 sec.; kogelstoten 7,44 mtr.); Esther Smit (60 mtr. 8,7 sec.; 60 mtr. horden 11,1 sec.). Solie Deo Gloria De Christelijke Oratorium Vereni ging Soli Deo Gloria te Nijverdal geeft op woensdag 11 december in de NH kerk te Nijverdal een con cert met werken van W.A. Mozart. Uitgevoerd worden Vesperae so lennes de confessore, het motet Exultate Jubilate en de Krönungs- messe. Oudheidkamer Riessen Nog tot 18 december exposeert de Wierdense fotoclub in de wissel expositie ruimte van het Rijssens Museum foto's met diverse onder werpen als natuur, landschappen, portretten en abstracte werken. pi, een dansvoorstelling voor kin deren van 5 t/m 10 jaar. Maandag 23 december: Grote Kerk Lochem: VU orkest speelt Mahler (aanvang 20.00 uur). Deventer Schouwburg Peerdespul, een blijspel van Her man van der A wordt op vrijdag 22 en zaterdag 23 november gebracht door de Drentse vereniging Harm Smeenge. Zondag 24 november: 10.00 uur: 4e Koekstad film- en videofestival door de Deventer Amateur Cineas ten. 12.00 uur: Sax et plus brengt een koffieconcerfjeugdvoorstel- ling voor alle leeftijden op basis van Au jardin des Betes sauvages politiek priester noemt hij ;elf, de Europarlementariër tan Verbeek, die met zijn af- tjkende mening over het land- uwbeleid in landbouwkringen [elmatig het nodige stof doet Waaien. Afgelopen woensdag is hij op uitnodiging van de -arische commissies Holten, kerhoek en Espelo van de Ne- -landse Bond van Plattelands- luwen te gast in het Bonte ird. Wat aangekondigd was jr Verbeek als een causerie ïr het belang van de boerin in boerenbedrijf werd in feite "n grote aanklacht tegen de land- juworganisaties en de coöpera- gens de Europarlementariër zegt 'de natuur' te vertegen- irdigen, zijn de belangenver- ingelingen van de landbouwbe- lurders met de industrie er de ;aak van dat in Nederland, het :ede export land ter wereld na lerika, de boeren steeds minder ld ontvangen voor hun produc- i, terwijl door de op de landbouw :nte industrie zoals Unielever •lijks gigantische winsten ge- lakt worden. Door de belangen- itrengeling krijgt de industrie te grote greep op de landbouw, an het gezinsbedrijf uitein- jk de dupe is. Volgens zijn infor- tie verdwijnen in Europa per dag 750 gezinsbedrijven. Nu nog voornamelijk in het zuiden van Eu ropa, maar voor de toekomst ver wacht hij ook voor Nederland een halvering van het aantal boeren bedrijven. Ook zag hij een grote verstrengeling tussen de politiek en de landbouworganisaties die volgens zijn zeggen teveel van christelijke signatuur is. In een nieuw uit te brengen boek Boeren Belang, dat in mei op de markt komt stelt hij de misstanden aan de kaak. Verbeek pleitte ervoor dat de boe ren en boerinnen him landbouw- voormannen tot de orde roepen. Om de boeren met minder produc tie en dieren, wat de natuur ten goede komt, toch een redelijk inko men te garanderen pleitte hij voor het instellen van een Eco-dubbel- tje, dat uitsluitend ten goede zou moeten komen van de producen ten, de boeren zelf. Lochemse Schouwburg Donderdag 21 november: Joost mag het weten, een blijspel met o.a. Piet Bambergen en Rudi Fal- kenhagen. Vrijdag 22 november: Circus van de hartstochten, een Enschedse amateurproductie. Zaterdag 23 november: De stem van het water, toneestuk door Ger- rit Komrij, gespeeld door Theater het Oosten. Cabaretier Seth Gaaikema brengt op woensdag 27 november zijn nieuwste theaterprogramma Ach ter de horizon. Donderdag 28 november. Auriol String Quartet (kamermuziek). Zondag 8 december: 14.30 uur: Pip van de Franse componist Pierre Vellones. Dinsdag 26 november: Kamermu ziek door het Auriol String Quar tet. Woensdag 27 november: De Grote meneer Kaktus show, aanvang 14.30 uur. De uitvoering van Jeans 3 op vrij dag 29 november is uitverkocht. Zaterdag 30 november: 20.00 uur: Assepoetsers poets, een komische opera voor het gehele gezin door het SKON. Sport en Cultureel Cen trum Gorssel Vrijdag 22 november: gratis con cert Johan Willem Friso Kapel, 20.00 uur. en, de boeren zelf. "W de laatst gehouden diawed- ijd van de Nederlandse Foto- nd is fotoclub ^Jsselgroep ge- idigd in de topgroep van de drie logst geklasseerde fotoclubs van jf vrijetijdsfotografen, waaron- i de Holtenaar Hans Wissink. inzending van de IJsselgroep Stond uit het voorgeschreven intal van acht dia's met als the- a: een foto van een foto. imerkelijk is dat geen van de a's een individuele bekroning eft gekregen, waaruit blijkt dat inzending geen echte uitschie- rs kende, maar in zyn geheel van log niveau was. et dit resultaat is de IJsselgroep i enige Nederlandse fotoclub lor de derde maal in drie jaar bij dia- en fotowedstrijd van de itobond geëindigd in de top- oep. e afdelingen van de Overijsselse BTB hebben hun grote zorg uit sproken over de plannen van het jbinet met betrekking tot het iestbeleid. Met grote nadruk heb- en zij kenbaar gemaakt, dat er enzen zijn als het gaat om de ireidheid van de boerenstand ac- pord te gaan met de steeds ver- ergaande maatregelen. Daarom lil de Overijsselse CBTB met na ruk bepleiten dat het alternatief lat door de drie Centrale land ouworganisaties aan de politiek aangeboden serieus genomen ord. Als dat niet of onvoldoende ebeurt vreest men zeer voor de :actie van de boerenstand. Zonder drie vaste krachten kregen de waterpolodames van ZPC Twenhaarsveld uit bij het hoogge- klasseerde Losser 2 een zware kluif voorgeschoteld. Al na één minuut kwam Losser op voorsprong, di rect gevolgd door een tweede tref fer. Na een overtreding van de thuisclub kwam Twenhaarsveld op 2-1 en nadat Losser opnieuw had gescoord werd de eerste perio de met 3-2 afgesloten.In de twee volgende periodes liep Losser sim pel uit naar 7-2 en tekende de ne derlaag zich al duidelijk af. Toen halverwege de laatste periode eer- speelster van Losser uit het water werd gestuurd, kreeg de stand een wat draaglijker aanzien: 7-3. In het sportprogramma be steedt Radio Oost zaterdag middag tussen twee en zes uur de nodige aandacht aan de Heilendoorn Rally. De plaatse lijke favoriet Erwin Docter en zijn navigator Theo Badenberg kunnen in eigen woonplaats de nodige punten verzamelen voor het internationaal Neder lands rallykampioenschap. In de sportprogramma's, die Ra dio Oost zondagmiddag tus sen één en twee uur en zes en zeven uur uitzendt, is er even eens de nodige aandacht voor de Heilendoorn Rally. In de kunstrubriek 'Aperitief' (een smaakmakend cultureel programma), dat vrijdagmid dag tussen drie en vier uur wordt uitgezonden, interviewt Mariël Haggeman de Amster damse beeldhouwer Pjotr Müller. Müller is bezig in tien tuinen van particulieren in Die- penheim sculpturen te plaat sen. De bouwwerken waarin ze worden geplaatst zijn door hem ontworpen, aangepast aan het karakter van de tuin en de architectuur van de betrok ken woning. De tentoonstel ling wordt op 21 december of ficieel geopend. Door een misverstand tussen de organisatoren van het kampioensfeest van zwem- enpoloclub Twenhaarsveld en hel Hollens Nieuwsblad is vorige week bij het verslag van de huldiging van de kampioenen in dorpshuis De Boschkamp op zaterdag 9 november geen foto geplaatst. Dat verzuim willen met het opnemen van de foto van alle medaille winnaars in deze editie een beetje goed maken. OPEL HELLENDOORN - In en rond Heilendoorn legt de Stichting Autosport Oost Nederland (SASON) de laatste hand aan de voorbe reidingen voor de tiende Internationale Holland Hellendoornrally. Het grootste autosportspektakel van Nederland gaat vrijdag 22 no vember van start in Manege 't Oale Spoor om vervolgens op vrijdagavond en zaterdag de klassementsproeven in een groot deel van Twente en Salland af te werken. In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt de rally niet meer in het voorjaar gereden. De organisatie heeft dat gedaan in haar streven nog meer rekening te houden met de bezwaren van de milieu organisaties. Voorzitter J. Altena van de SASON stelt vast dat de stichting altijd open gestaan heeft voor goede suggesties van mensen en organisaties, die de zorg voor het milieu hoog in het vaandel heb ben staan: „Wij schenken daar ook veel aandacht aan, vandaar ook dat we de rally verplaatst hebben naar het najaar, wanneer er geen sprake is van het broed- seizoen van vogels. Van de ande re kant moeten mensen ook goed begrijpen dat een dergelijk auto sportevenement niet alleen voor het plezier van enkele fanatieke lingen gehouden wordt. Autofa brikanten grijpen een rally bij voorbeeld ook aan om nieuwe technieken uit te proberen onder zware omstandigheden. Op die manier proberen ze onder meer uit hoe ze auto's veiliger kunnen maken en de uitstoot van gassen zoveel mogelijk kunnen beper ken. En dat is in het belang van ie dereen". Nadelen Er zitten voor de organisatie echter grote nadelen aan de ver schuiving naar het najaar. Zo ver wacht Altena dat de publieke be langstelling lager zal zijn dan voorgaande jaren. Vorig jaar schatte de politie dat 125.000 mensen op de vrijdag en zaterdag van de rally de wegen in Twente en Salland bevolkten. Hoewel het bezoeken van het evenement he lemaal gratis is, denkt de voorzit ter dat er vanaf nu een schifting plaats zal vinden tussen de echte autosportliefhebber en de men sen die gewoon in het voorjaars zonnetje willen genieten van har- drijdende auto's. „Dat hoeft ove rigens geen nadeel te zijn, want de publieke belangstel j ling baart ons als organisatie de meeste zor gen. Een autorally wordt name lijk meestal gevaarlijk door de gedragingen van het publiek. Als organisatie heb je daar echter het minste grip op. Het is immers onmogelijk het gedrag van 125.000 mensen in de hand te houden. Daarom ook doen we zoveel aan de veiligheid van het publiek. We zetten enorm veel vrijwilligers in, we hebben de me dewerking van veel officials, van de politie, de brandweer en de ziekenhuizen, maar toch blijft het gedrag van mensen onvoorspel baar. Naast het milieu gaat daar tijdens de voorbereidende verga deringen dan ook de meeste aan dacht naar uit. Wellicht dat, nu de weersomstandigheden wat min der zijn, de situatie nog beter beheersbaar is. Echte liefhebbers komen immers voor de sport, houden zich aan de regels en aanwijzingen van de officials en zullen geen dingen doen die hun sport in gevaar kan brengen. We hopen veel van die mensen een plezier te kunnen doen. De ande ren mogen wat ons betreft weg blijven". Status De Holland Hellendoornrally is het enige evenement op auto sportgebied in Nederland met een Europese status. Dat maakt de rally ook zeer aantrekkelijk voor buitenlandse deelnemers. Zij kunnen in Twente en Salland punten halen voor de Europese ranglijst. Op basis van de goede en vooral veilige organisatie heeft de Internationale Autosport Fe deratie de status van de Hellen doorn-rally zelfs verhoogd. Voor heen werd het aantal punten met twee vermenigvuldigd, dit jaar mogen de winnaars het punten- aantal van 'Heilendoorn' met vijf vermenigvuldigen. De belangstel ling van buitenlandse toprijders is dan ook fors toegenomen. Vooral vanuit de Scandinavische landen komen veel toppers naar de Over ijsselse rally, maar ook uit Duits land, Engeland, Belgie, Frankrijk en Turkije zijn er goede bolides te bewonderen. Er staan vrijdag middag zelfs twee Russische fa- brieksteams aan de start. „Wij scoren vooral hoog op het gebied var* de veiligheid van het publiek", zegt Jan Altena, die overigens benadrukt dat de rally een regionale aangelegenheid is en niet iets voor de gemeente Heilendoorn. Gemeentebesturen als van Den Ham, Wierden, Rijs- sen, Raalte en Ommen verlenen ook erg veel medewerking, zodat Aitena graag van het plaatselijke imago af wil. „De veiligheid staat bij ons voorop. Het is tenslotte een snelheidssport, waarbij we er van uit gaan dat de rijders zelf heel goed weten waar ze mee bezig zijn en welke risico's ze daarbij kunnen lopen. De toe schouwer kan op een plek langs het parcours het gevaar niet in zien. Vooral in zuidelijke landen gebeuren er nog wel eens onge lukken met het publiek, maar daar zijn de veiligsheidsmaatrege- len ook beduidend minder. Wij zorgen er met behulp van de offi cials voor dat alle gevaarlijke pun ten afgezet worden met linten en hekken". De SASON heeft als betrekke lijk kleine organisatie op veilig heidsgebied ook een nieuwe trend gezet in internationale krin gen. De stichting introduceerde enkele jaren geleden het zoge noemde BAB-team. In dat team zitten bergers, een arts en de brandweer en zij vormen de be manning van een speciaal inge richt voertuig. Bij iedere proef staan enkele BAB-teams gereed om direct in te kunnen grijpen bij een calamiteit. Inmiddels is het systeem door de overkoepelende autosportbond van Nederland verplicht gesteld en ook in het buitenland is men druk doende het BAB-systeem in te voeren. Altena: „We kloppen het af, om dat een ongeluk in een klein hoekje zit, maar al die maatrege len hebben er wel voor gezorgd dat de Holland Hellendoornrally door zowel rijders als overkoepe lende organisatie als een veilig evenement wordt gezien. Dat wil len we ook altijd zo houden, maar we kunnen dat alleen dankzij die ongeveer negenhonderd vrijwilli gers. Ik vind dat we ondanks alle euforie gewoon nuchtere mensen moeten blijven.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1991 | | pagina 15