Weinig steun voor aanleg van tweede mini-rotonde Bert van Jaarsveld: 'n perfecte dirigent' Winkelen Zakendoen Alleen Dinant van Beek wint partij Frakties verdeeld over gemeentelijke begroting HMKeen 'echt mannenkoor'. Rensen motortuning levert kampioenen Concert kapel Kon. Luchtmacht t* ii HOLTENS NIEUWSBLAD af; Resultaten sv Holten Resultaten Blauw Wit 11 Drie van de vier fraktie in de Hol- tense gemeenteraad voelen er niets voor om, voordat de besluit vorming omtrent het verkeerscir- culatieplan is afgerond, krediet beschikbaar te stellen voor de aanleg van een rotonde op de krui ding van Dorpsstraat, Deventer- weg en Burg v.d. Borchstraat. {Naast de twee oppositiepartijen, Gemeentebelang en WD, die bij {eerdere gelegenheid zich tegen pen overhaaste aanleg hebben verklaard en dit in hun Algemene Beschouwing op de gemeentebe groting nogmaals herhalen, neemt de fraktie van de Partij van de Arbeid afstand van het voor stel van burgemeester en wethou ders. De socialistische fraktie wil niet vooruitlopend op de discussie over de meest wenselijke hoofdwegen structuur zich nu reeds vast te leg gen op de aanleg van een rotonde bij het begin van de Dorpsstraat. Alleen de fraktie van het CDA steunt zonder verder voorbehoud het voorstel. Ook op andere onderdelen zal de gemeentelijke begroting niet onge schonden de eindstreep halen. Het nu reeds beruchte voorstel om pre cariorechten te heffen op de vijftig dammen in het buitengebied, maakt weinig kans van slagen. Alle vier frakties zetten de nodige vraagtekens bij dit voorstel, waar bij Gemeentebelang en WD tegen het voorstel zullen stemmen en PvdA het precieze bedrag van 50 gulden per dam te voorbarig vindt. De CDA, die zich bij monde van het raadslid Veneklaas tijdens behan deling van dit onderdeel van de begroting in de commissie Ge meentewerken nog een fel tegen stander toonde, laat in de beschou wing niet het achterste van de tong zien en overweegt de agrariërs eer ste de overbodige dammen op te ruimen, om vervolgens in het mid den te laten of men wel dan niet voor het voorstel zal stemmen ko mende maandag bij de begrotings behandeling. Men geeft verder het college het advies eerst met de dorpsfeestcommissie om te tafel te gaan zitten over de besteding van de kermisgelden, voordat tot actie wordt overgegaan. Een verhoging met 15 procent van de Onroerendgoed belasting is on bespreekbaar voor Gemeentebe lang. De kiesvereniging vraagt zich af waarom er niet eerst ge wacht is op de resultaten van de hertaxatie, die dit jaar plaats zal vinden en die naar het oordeel van deze fraktie evenzoveel zal gaan opleveren. De WD wil de verho ging beperken tot 5 procent. De twee 'regeringsfrakties' vinden de verhoging gerechtvaardigd wil men het voorzieningeniveau in Holten kunnen handhaven ko mend jaar. Over de voorgestelde differentiatie van de afvalstoffenheffing zijn de meningen in de raad verdeeld. Alle Voorlopig blijft het allemaal nog bij het oude op het kruispunt bij de OAD. frakties zijn wel van mening dat deze kostendekkend dienen te zijn, maar komen met verschillende al ternatieven om recht te doen aan kleine huishoudens. Het CDA wil eenpersoonshuishoudens een re ductie geven op het tarief van 20 procent. De PvdA ziet meer in het aanbrengen van een chip op de mini-cantainer en een registratie apparaat aan de vrachtauto, en zijn voor 1992 slechts bereid een onderscheid te maken tussen een- en meerpersoonshuishoudens. Ge meentebelang en WD steunen het voorstel een- en twee persoons huishoudens minder te laten beta len dan grotere gezinnen. Illllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllinilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll j Dirigent Van Jaarsveld gaf nog eenmaal uitleg aan het publiek over de inhoud van het repertoire. -Dirigent Bert van Jaarsveld heeft kans gezien in de loop van vijftien ijaar van 50 Holtense heren een jecht Mannenkoor te maken en dat iwilden ze weten, afgelopen vrijdag in de Kandelaar. Op de melodie jvan het welbekende afscheidslied van HMK, het Ritters Abschied, had Chr Vogely een toepasselijke tekst gemaakt, (vaarwel, vaarwel, Bert dank je wel) waarmee het koor dank zegde aan de dirigent die de tijd gekomen vond om het dirigeerstokje over te geven aan een nieuwe dirigent, de jonge Wil lem Jan van Asselt, die met dit afscheidslied tevens zijn debuut maakte voor het koor. Voordien had voorzitter G.J. Grootewal al 'de loftrompet gestoken over Van j Jaarsveld, die hij niet alleen een perfect dirigent noemde, maar te- vens de man die er voor zorgde dat de leden elke dinsdag weer met plezier naar repetitie gingen. Naast een stuk techniek bracht Van Jaarsveld ook sfeer. Toch was het naar zijn zeggen goed dat er weer eens nieuwe dirigent kwam. {Het koor dat niet alleen het af- i scheid van dirigent Van Jaarsveld vierde, maar tevens het derde lus- jtrum, bracht voor deze gelegen heid voornamelijk geestelijke lie deren ten gehoren, waarvan som migen al lang op het repertoire staan. Niet alles deze avond klonk zo als het zou moeten klinken. Op nieuw bleek de begeleiding, dit keer op orgel door Ad de Kruyk, niet te sporen met het koor. Vooral de tenoren aan de linkerzijde van het podium waren door de slechte acoustiek op het podium niet zeker in hun zang. Dirigent Van Jaars veld had zijn mannen vooraf in de kerk met begeleiding laten oefe nen, maar vrijdagavond in de volle kerk bleken koor en orgel toch niet goed op elkaar afgestemd. Met name het Ave Verum van Mozart, speciaal op verzoek van het koor in het programma opgenomen, heeft wel eens beter geklonken in de kandelaar en dan denken we aan de uitvoering van het Holtens Ge mengd koor. HMK was met dit stuk beslist niet op dreef. Ingeto gen en fraai van klankkleur was wel de Deutsche Messe van Frans Schubert en het Ich bete an die Macht der Liebe van D. Bortnians- ki. Ter gelegenheid van het jubileum had het koor de aloude Schep- herds (zangeres Helen heeft al zo nen van 30 en 27 jaar) naar Holten gehaald. Geroutineerd werden de oude succesnummers zoals Dank U cn Over dc Horinzon overgoten met een modern sausje, gezongen. Voor de meestal wat oudere fans en hernieuwde kennismaking van een drietal uitstekende musici. Voor de jongere luisteraars in de Kande laar wellicht voorzien van teveel (vals) sentiment. De Koninklijke Luchtmachtkapel geeft vrijdag 22 november een con cert in de sporthal in Bathmen. Gratis kaarten zijn verkrijgbaar bij de Rabobank en eventueel 's avonds aan de zaal. De kapel die onder leiding staat, van dirigtent H. Heins brengt voor de pauze klassieke muziek en na de pauze een populair programma met spe ciale lichteffecten. Luctor 2 - Holten 3; Holten 3 is druk bezig de draad van het voet bal weer op te pakken. Dit is ken nelijk mede te danken aan vijf an dere spelers in de basis. Tegen Luc tor 2 dat negen punten uit acht wedstrijden had gehaald, mocht verwacht worden dat Holten het mindere van het spel zou hebben, doch dit bleek duidelijk niet zo te zijn. Holten had het betere van het spel en dit werd dan ook in een 0-2 stand omgezet. Herman Deijk en Bert Blauw waren deze wedstrijd duidelijk op een positieve manier bezig. Holten 4 - Luctor 3; Holten begon aanvallend, doch kon niet voorko men dat de keeper twee maal be hoorlijk op de proef werd gesteld. Dit kwam alleen maar het Holten- se spel ten goede, want hierdoor raakte men nog meer gemotiveerd. Het spel werd eigenlijk pas iets minder toen 'De Nölle' 1-0 liet aan tekenen. Hierdoor kon Luctor te rugkeren in het spel, doch de rust stand bleef 1-0. Na een donder- speech in de rust begon het vierde een stuk agressiever aan het spel, waarbij kansen vrijkwamen, die niet werden benut. Een kwartier voor tijd scoorde toch Luctor en hierdoor raakte Holten danig in de war, waardoor men korte tijd later zelfs met 1-2 achter kwam. Door alles op alles te zetten kon 'Tuitie' alsnog uit een vrije trap de gelijk maker aanteken. SOS 6 - Holten 12; Door vertraging van een van de spelers, begon de wedstrijd een kwartier later. Al steunend kwam deze speler op het veld, doch hij bleek toch een hele steun voor het elftal te zijn, want juist deze steunende speler maak te voor Holten in de eerste helft vier doelpunten. Het tweede doel punt kwam zelfs door een schot van ongeveer 30 meter, die over de verdediging, incluis de keeper, zo het doel in vloog. Na rust kon SOS de eer nog redden door één maal te gen te scoren. Stand 1-4. Overige uitslagen: Holten 2 - Borne 2,1-1; De Zweef 7 - Holten 5,1-5; Holten 6 - Haarle 4,0- 2; Vroomshoop 3 - Holten 8, 0-5; SDOL 5 - Holten 10, 2-5. Vroomshoop 3-HoIten 8 Na de eerste nederlaag van twee weken eerde, reisde Holten 8 met een ongerust gevoel af naar het op de derde plaats bivakkerende Vroomshoop 3. De thuisclub trok meteen fel van leer, maar gaande weg nam Holten het initiatief. Na een half uur zorgde Tjerk van de Mei met een fraai afstandsschot voor de verlossende openingstref fer en toen hij vlak voor rust ook nog een blunder van de Vrooms- hoopse doelman afstrafte, was er weinig meer te vrezen: 0-2. Na de thee was het éénrichtings verkeer richting Vroomshoop- doel. Weer Van der Mei en goaltjes- dief Bert-Jan Vincent (2x) zorgden voor een 0-5 eindstand waarmee de Holtenaren fiere lijstaanvoerder blijven. De Nibb-it-eekhoom reikte bij C1000 in Holten de prijzen uit. Dit jaar bestaat de C1000-voordeelmarktformule alweer tien jaar. Om dit feest luister bij te zetten werd een acht weken du rende kras- en slagzinactie opgezet. Voor kinderen werd een kleurwedstrijd uitgeschreven. Woensdag 13 november werd deze landelijke actie afgerond. In ruim 200 filialen van de C1000- keten werden prijzen uitgereikt. Bij de C1000-voordeelmarkt van Dikkers in Holten was 's middags van drie tot vijf de Nibb-it- eekhoorn in de winkel voor de prijsuitreiking. Bij de kinderen was in de categorie 1 tot 6 jaar winnaar Mieke Leefting en in de categorie van 6 tot 10 jaar Erwin Krikkink. In de kras- en slagzinactie werd de hoofdprijs, een magnetron, ge wonnen door mevrouw Finke-Paalman uit Holten en de eerste prijs, één minuut gratis winkelen, werd gewonnen door me vrouw Ten Hove uit Markelo. Verder waren er tien winnaars van een CD. Alle prijswinnaars werden in de C1000 winkel van Dik kers ontvangen en gehuldigd. Holten Al - Haarle Al; Na vijf min. was het al 0-2 voor Haarle. On danks een paar redelijk goede kan sen kon Holten niet tot scoren ko men. Na rust begon Holten goed en zette Haarle onder druk. De kan sen werden echter niet benut en het was dan ook Haarle die 0-3 scoorde. Twee minuten voor tijd kreeg Holten nog een penalty, maar keeper Beldman kon hem niet maken. Eindstand 0-3. Tubanters BI - Holten BI; Holten startte met een duidelijk over wicht, maar wist dit niet in doel punten om te zetten. Na ruim een kwartier wisten de gastheren met een afstandsschot de score te ope nen. Even daarna keek Holten door een penalty, en vervolgens nog een doelpunt, tegen een geflat teerde 3-0 achterstand aan. Bert scoorde nog fraai tegen, maar even voor rust viel voor Holten definitief het doek, 4-1. Het harde werken na rust, het goede keeperswerk van Mark en het inzetten van 2 verse krachten, konden niet voorkomen, dat Tubanters met 5-1 won. Holten C2 - BWO C3; Na een goed begin scoorde C2 twee maal, de eerste van Kleintje Koopman en de tweede van Stal. Dat ging door tot de rust die kwam met 5-1. In de tweede helft was Holten iets min der sterk, maar toch kwam er een doelpunt van Spekkie en nog eens van Koopman en Koentje. Zo werd de eindstand 8-2. Holten El - Haarle El; Holten speelde een prima wedstrijd. Het samenspel in dit team is steeds beter verzorgd. Hoewel eerst Haar le enkele kansen kreeg, was het daarna Holten wat de klok sloeg, Met mooie goals was het bij rust al 4-0. Het doel om er 10-0 van te maken werd net niet gehaald. De eindstand werd 9-0. Holten E2 - Haarle E2; Holten ging goed van start, kreeg kansen maar het lukte niet om er een doelpunt van te maken. Met rust stond Haarle met 2-0 voor. Holten bleef goed doorgaan, maar het was weer Haarle dat zijn kansen wel verzil verd zag. Eindstand 0-5. Enter Vooruit F1 - Holten Fl; In een door Holten slecht gespeelde werdstrijd werden toch de twee punten meegebracht. Na een kwar tier spelen kwam Enter V op 1-0. Vlak voor rust werd door Holten gescoord, 1-1. Na rust werd al snel de stand 1-3. Enter V kwam daarna terug tot 2-3, maar Holten maakte er 2-4 van, In de laatste minuut scoorde Enter V 3-4. Excelsior F2 - Holten F2; De eerste helft een gelijk opgaande wedstrijd waarin goed werd gecombineerd. Dit resulteerde in een 2-1 rust stand. Na rust een slaapverwek kende vertoning waari luisterd wrd. Eindstanu ü-a. Andere uitslagen: Holten Cl - Juliana Cl, 3-5; Sp. Rijssen D2 - Holten D2, 1-5; De Zweef F3 - Holten F3.1-4. Wisselvalligheid is troef bij het eer ste schaakteam van de SV Holten. Na het herstel tegen Winterswijk togen de Holtenaren naar Harden- berg waar kansloos werd verloren met 5,5-2,5. De enige overwinnin gen kwam op naam van Dinant van Beek, terwijl Dick van der Knaap, Gerrit Stevens en Henk van Beek remise speelden. Ook de bekerwedstrijd tegen Drie- nerlo ging verloren, zij het dat de 4- 0 nederlaag nogal geflatteerd was. Zo kwam Dick van der Knaap in de opening erg onduidelijk te staan. Door een misgreep met zijn toren was de partij na zestien zetten op slag uit. Gerrit Luggenhorst stond eigenlijk al gewonnen, maar sloeg op grond van de tussenstand (Hol ten stond toen al achter) een ïomi- se-aanbod af en verloor daarna prompt. Gerrit Stevens en Ton van Oyen kwamen beiden gedrongen te staan en verloren dan ook. Het tweede schaakteam won tot nu toe twee keer van achtereenvol gens Goor en Haaksbergen, steeds met 3,5-2,5. Tegen Goor had de winst nog hoger kunnen uitvallen wanneer Theo van Lindenbergniet door zijn vlag was gegaan in totaal gewonnen stelling. De winstpartij en kwamen op naam van Hans van Oyen, Philip Eyzinga en Erik Bos man. Jan van Calcar speelde remi se. Tegen Hardenberg wonnen Theo van Lindenberg, Erik Bos man en J an van Calcar waarna het beslissende halve punt op naam van Teun Scheurwater kwam. Intern werden twee partijen ge speeld. Ton van Oyen won de top per tegen Gerrit Luggenhorst en Hendri Koetsier won van Ab Mod- dejonge. Door de nederlaag van Luggenhorst is Gerrit Stevens nu de niuewe koploper. Motortuningbedrijf Rensen kan terugzien op een in sportfief op zicht wel zeer succesvol verlopen jaar. Het bedrijfje aan de Espelo- dijk, gerund door Wim Rensen en zijn vaste compagnon Gerrit Leunk, had de hand in niet minder dan vijf Nederlandse kampioenti- tels. Mede door de het deskundige werk van het Esplose tuningbedrijf werden kampioen: klasse zijspan senioren: Benny Jansen-Frans Geurts van Kessel/Ron Varga, Schayk. Klasse zijspan nationa- len: Henk v.d. Lagemaat-Robbert v.d. Lagemaat, Geldermalsen. En- duro, klasse 125 cc nat. Peter Len selink, Eefde; klasse 250 cc nat. Peter Geluk, Dodewaard; klasse 125 cc sen. Fernando Smit, Doetin- chem. Tevens zij nog vermeld dat het Wim Rensen Honda Team, be staande uit de rijders Wilhelm Pal- the, Fernando Smit en Jurgen Overdeld, tijdens de Int. KNMV- kampoens rit te Mill, op 2 en 3 november bij de merkenteams een keurige derde plaats behaalde. De vijf titels zijn voor het bedrijf het bewijs, dat het met de deskun digheid en snelheid, het handels merk van de Espelose onderne ming, wel goed zit. Tevens is het natuurlijk een leuk stuk waarde ring voor de inzet van Wim Rensen en Gerrit Leunk. Mede door de constante groei van het aantal klanten uit vrijwel het gehele land, ziet het tuningbedrijf de toekomst dan ook optimistisch tegemoet. Voorwaarts 3 - Blauw Wit 4; Blauw Wit 4 heeft na een moeilijke periode een verdiend gelijkspel in Westerhaar weggehaald tegen een driemaal voorstaand Voorwaarts. Blauw Wit toonde in deze pittige wedstrijd een juiste mentaliteit door telkens vanuit een achter stand terug te knokken. De thuis ploeg was daarbij zo vriendelijk om de gelijkmaker voor Blauw Wit zelf te produceren. Echter Blauw Wit wist ook zelf tot scoren te ko men en toen in de eindfase Voor waarts voor de derde maal op voor sprong kwam, was het Martin Kerkdijk die alsnog de meer dan verdiende gelijkmaker produceer de. SWN 10 - Blauw Wit 6; Op een slecht veld nam de thuisploeg snel de leiding uit een goed genomen vrije trap. Hierna ging de wedstrijd op en neer en doordat Blauw Wit de kansen beter uitspeelde en in Hans een prima spits had die drie maal op rij scoorde, waarna broer Wim voor de vierde treffer zorgde, bleek er geen vuiltje meer aan de lucht. Na rust bleef Blauw Wit goed doorgaan en via Hans werd het 1-5, waarna uit een strafschop de thuis ploeg 2-5 maakte. Hierna had Blauw Wit alle ruimte en via Ren- ger en tweemaal Hans werd het 2-8. Des 8 - Blauw Wit 7; Het zevende had maar tien spelers bij het begin van deze wedstrijd. Doch dit bleek geen nadeel. Toen later de ploeg compleet was bleek dit. Des nam een voorsprong, waarna Blauw Wit de betere ploeg was en via een combinatie tussen Tonnie Bel dman en Jan Koning Jr. de laatste de dikverdiende gelijkmaker scoorde. Rust 1-1. Des nam na rust direkt een voorsprong waarna bleek dat het zevende veel pech had. Enkele ballen op het hout werk stond de gelijkmaker in de weg. Des had duidelijk meer geluk in de afwerking en scoorde nog drie maal. Het was te danken aan doel man Gait dat het niet een grotere score werd. 5-1.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1991 | | pagina 11