Aardige dingen doen met geld Kinderzegels Grootste nieuwbouw plannen voor de Rabobank Holten ieuiusblad h Opvolger Chris I zaterdag bekend Gratis kopen met St. Nicolaasactie Handelsvereniging pi ui m CJV houdt dropping Flessenactie «Waardenborch J een succes Voorlopige koopovereenkomst panden Stokkers en Vincent Concert Rejoice U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. BON Geen bijdrage verbouwing keuken Diessenplas Met bus naar naar de Poppe Open huis schietbanen De Eendracht Open Deur dienst leuwsblad Donderdag 14 november 1991-43ste jaargang no.46 Abonnementsprijs f 44.70 Losse nummers f. 1.= Gedrukte oplage 3075 Voorlichting Ondanks eigen landbouw kranten en weekbladen, iand-i bouweubrieken op rdio en tv, blijft het werk van de land bouwvoorlichting een 'must' voor de moderne boer. De voor lichter wordt in zijn werk on dersteund door de vereniging voor landbouwvoorlichting, die in Holten dit jaar 40 jaar be staat. In het Holtens Nieuws blad een kijkje achter de men deuren. Rood-zwart Men moet in Holten niet gek opkijken, als in het vervolg op een regenachtige dag het straatbeeld rood-zwart ge kleurd is. De paraplu's in de huiskleuren van de omnivere- niging SV Holten, het cadeau van de jeugdafdeling van de S V aan de 'oer-supporters' was maandagavond zo'n succes, dat de bestellingen van de gewone supperters en leden binnen stroomden. Burgemeester Van Rappard was persoonlijk naar het postkantoor aan de Gaardenstraat gekomen om het eerste velletje Kinderpost zegels te kopen, tenminste dat was de bedoeling, maar de animo voor de Kinderzegels was direct al zo groot, dat terwijl mevrouw A.J. Verbeek haar tafel met zegels en wenskaarten nog niet eens hele maal had kunnen inrichten, de eerste kopers zich al meldden. Wat haar opviel, dat er nu al veel vraag was naar fraaie wenskaarten voor de komende feestdagen, die nieuw in de collectie zijn opgenomen. Voor de eerstedag-eveloppen is meestal minder animo. Die wor den speciaal gereserveerd voor de trouwe klanten. Mevrouw Verbeek is een van de topverkoopsters in het team van tien Holtense vrijwilligsters die jaarlijks een deel van hun vrije tijd opofferen voor de zittingsmidda gen in het postkantoor en de Rabo bank. Vroeger waren er nog wel eens stille middagen tussen, zo ver telde mevrouw Verbeek, maar ook in Holten gaan de Kinderzegels nu grif van de hand, ondanks de toch fikse toeslag die betaald moet wor den. „Men weet dat die toeslag bestemd is voor een goed doel. In Holten hebben van die opbrengst in het verleden aardige dingen kunnen doen. Denk maar aan de donatie voor de Stichting Paardrij den Gehandicapten en de bijdrage voor de verbetering van jongeren centrum De Schure. Zoiets stimu leert". Vorig jaar werd alleen al in Holten een bedrag van 13.000 gul den bijeengebracht. Mevrouw Verbeek is van het begin af aan, nu elf jaar geleden, betrok ken bij het werk van het Plaatse lijk Comité Kinderpostzegels. Het verzoek dat burgemeester Van Rappard destijds deed tijdens een feestje van rector Bakker was dus niet te vergeefs geweest. Het thema van de Kinderpostze gels is dit jaar Kind en Buiten Spelen. Dat betekent dat de Stich ting Kinderpostzegels Nederland in 1992 extra aandacht besteedt aan speelvoorzieningen voor kin deren. De vrijwilligers zijn elke middag van 13.30 tot 17.30 uur te vinden in het Postkantoor aan de Gaarden straat en op donderdag en vrijdag middag ook in de Rabobank. CJV de Vriendenschaar houdt een dropping voor jongens en meisjes die kennis willen maken met het werk van CJV de Vriendenschaar. De dropping zal plaats vinden op vrijdag 22 november. Om zeven uur 's avonds wordt vertrokken per bus vanaf gebouw Irene. De deel nemers worden gedropt op een on bekende plaats, met de bedoeling de eindbestemming met een gege ven route te vinden. Nadien wordt er nog wat nagepraat onder het genot van een hapje en een drank je. Om ongeveer half twaalf is men weer terug bij Irene. Wie geïnteresseerd is kan op deze avond ook inlichtingen verkrijgen over de clubavonden. De kosten voor de dropping bedragen vijf gul den per persoon. Bij grote deelna me wordt gekeken naar volgorde van opgave. Aanmelden kan bij Hermnie Klein Teeselink. tel 62001 of Freddy Haan, tel 63076. De jaarlijkse flessenactie van scou- 25 tinggroep De Waardenborch is een groot succes geworden. Met mede werking van de Holtense bevol- gj king en de plaatselijke supermark- ten werd een bedrag van f 1067,65 25 aan statiegeld opgehaald. Zo'n veertig ouders en kinderen waren daarvoor afgelopen zaterdag in de 20 weer. De opbrengst zal worden be steed aan de renovatie van het troephuis aan de Liezenweg. De Rabobank Holten heeft vergevorderde plannen in voorbe reiding voor een verhuizing van de Gaardenstraat naar een lokatie in de Oranjestraat. Het bank is na enkele interne verbouwingen in de afgelopen jaren opnieuw uit zijn jasje gegroeid en uitbreiding ter plekke is slechts mogelijk binnen de bestaande muren. Afgelopen maandag heeft Rabobank Holten nu een voorlopige koopovereenkomst getekend voor de pan den Oranjestraat 10 en 14. Oranjestraat 10 is de winkel in huishoudelijke artikelen annex smederij van de Herman Stok kers. De naastliggende woning Oranjestraat is van Gerhard Vincent. In totaal krijgt, als alle plannen doorgaan, de Rabo bank de beschikking over een bouwblok van 350O m2. Dinsdag morgen ïs het personeel ingelicht over de vor amens. Verder zou het veel problemen gaan opleveren met alle electroni- ca, waarmee wij in de bank nu werken. Ook de kluis, die nog uit 1960 stamt moet aangepast wor den aan de toekomstige veilig heidseisen. Wij zijn dan ook op zoek gegaan naar een andere loka tie, die we nu gevonden hebben aan de Oranjestraat. Ik wil er di rect bij vertellen, dat alle betrokke nen bijzonder tevreden zijn over de gesloten overeenkomst. Herman Stokkers was al enige tijd van plan zijn pand te verkopen, want hij heeft geen opvolger voor rijn zaak. Dat de eeuwenoude smederij niet wordt voortgezet doet natuurlijk pijn, maar de familie Stokkers is bijzonder te spreken over de nieu we bestemming van de grond". Voor de Rabobank is het een bijzonder prettige bijkomstigheid dat het grondstuk doorloopt tot „Aanvankelijk hebben wij geke ken naar uitbreiding binnen het eigen pand, door op een deel van het bestaande pand een verdie ping te bouwen, maar dat zou een korte termijn oplossing zijn. Willen we kunnen inspelen op de ontwik kelingen in de toekomst, dan moet het bankgebeuren geheel plaats vinden op de begane grond. En daarvoor is aan de Gaardenstraat geen plaats", verklaart directeur J. van Wingerden. „Daarnaast zaten wij met het probleem, dat bij een verbouwing wij voor een deel al thans tijdelijk zouden moeten ver huizen. En waar vind je in Holten een pand dat daarvoor geschikt is. Toen we tien jaar geleden de eerste grote verbouwing doorvoerden zijn we tijdelijk in het pand De Kleine Keizer getrokken. Wij had den toen nog slechts tien man per soneel. Nu is dat verdrievoudigd. Als alles doorgaat, maken de panden van Stokkers en Vincent straks plaats voor een nieuwe Rabobank. aan de Kolstraat. Door de aankoop van het grondstuk van de familie Vincent denkt de directie van de bank straks voldoende ruimte te hebben om een modern pand neer Gospelgroep Rejoice houdt zater dag 23 november in de Ned. Herv. kerk (Martinuskerk) in Warnsveld. Het koor telt nu zo'n veertig en thousiaste koorleden. Het wordt begeleid door een combo bestaan de uit piano, drums, saxofoon/d warsfluit, sythisezer en percussi. Dirigent is Martin Glas. Het con cert begint om 20.00 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Tromop Assu rantie en kantoorboekhandel Heu- sinkveld. A/s lezer van het Ho/tens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. A/s abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ock eens aan een ander door! Adres: I Woonplaats: Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Hij/zij betaalt abonnementsgeld per jaar ad 44,70. Welke nieuwe prins komt er naast Prins Chris de Eerste op het Gemeen tehuis te hangen? Nadat gisteren de hofbar werd ver plaatst, kan zaterdag 16 november het nieuwe carnavalsseizoen in za lencentrum De Poppe officieel worden ingeluid met het afscheid van prins Chris I en de bekendma king van de nieuwe prins van Keu- nedarp. Tevens wordt deze avond de Keunedarper van het jaar be kend gemaakt. CV De Fienpreuvers heeft in het omlijstende programma een optre den gepland van een muzikale ver rassing, waarbij herinneringen worden opgeroepen aan het afgelo pen Keunefeest. Het feest begint om 20.00 uur met muziek van dans- orkest De Vulcano's terwijl ook huisorkest De Braanheultjes niet zal ontbreken. Gezien de te ver wachten grote belangstelling wordt iedereen verzocht vroeg aanwezig te zijn. Voorafgaand aan de avond houdt De Braandheultjes 's middags tus sen twee en drie uur een 'streetpa- rade' op de Smidsbelt. Daar wordt het winkelende publiek tevens de laatste mogelijkheid geboden mee te raden wie de nieuwe prins wordt. De opbrengst hiervan is voor de scoutinggroep De Waardenborch. te kunnen zetten en tevens op ei gen terrein het parkeerprobleem op te lossen. „Wij hebben altijd met veel plezier gewerkt aan de Gaardenstraat, maar zitten als grootste bank van Holten toch wat teveel achteraf. De Holtenaren weten ons wel te vinden, maar voor de toeristen is het teveel zoeken, dat horen wij regelmatig". De Handelsvereniging heeft al positief gereageerd op de verhuis plannen, „Toen ik het voorzitter Van de Maat vertelde stak hij nog net niet zoals wij de vlag uit, maar het scheelde niet veel. Ik denk dat het nieuwe bankgebouw een aan winst kan zijn voor het straatbeeld in het centrum". Dat de bank niet direct in het centrum staat maar juist daarbuiten, vindt de heer Van Wingerden alleen maar een posi tieve zaak. „Een bank trekt toch Het bejaardencentrum Diessen plas krijgt geen gemeentelijke bij drage van honderdduizend gulden voor een bijdrage in de verbouwing van de keuken. Dit deelde wetho- duer W.J. Dalhuisen vorige week mee in de commissie Welzijn. Dies senplas had de bijdrage gevraagd in het kader van het flankerend ouderenbeleid. In de keuken van het bejaardencentrum worden de maaltijden van Tafeltje Dekje voor ouderen bereid. In totaal bedragen de kosten van de verbouwing ze ven ton. Het college van B en W staan niet afwijzend tegen een bijdrage in de financiële kosten, maar door het 'knijpen' in de gemeentelijke fi nanciën heeft het college jammer genoeg 'nee' moeten verkopen. altijd verkeer aan. Wij willen met z'n allen het centrum verkeersluw maken. Dan is het goed, dat wij juist aan de rand gaan zitten. Met de ruimte die wij nu tot onze be schikking krijgen kunnen wij dit probleem zelf oplossen". Hoe het college van burgemees ter en wethouders over de nieuw- bouwplannen denkt was bij het ter perse gaan van dit bericht nog niet bekend. B W was in vergadering. Voordat de voorlopige plannen in definitieve omgezet kunnen worden, zullen de nodige vergunin gen van provincie en gemeente af gegeven moeten worden, maar di recteur Van Wingerden heeft goe de hoop dat dit zal lukken. Als alles en iedereen meewerkt, wil men eind volgend jaar de eerste spade in de grond steken. Halverwege 1994 moet dap de nieuwbouw gere aliseerd zijn. O DC- Weekbladpers in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactie: Frederique Rentenaar tel. 053-28 15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6 Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 H. van Zon Van Holtenserf 47 Holten tel. 05483-6 19 81 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 Als vanouds loopt er weer een bus naar Elfde van de Elfde in de Poppe. Deze vertrekt om 18.45 uur bij hofbar Boer Biet, vervolgens naar Dijkerhoek (Bonte Paard) en Espelo (Tref punt) om weer via het dorp rich ting de Poppe te gaan. Aan het eind van het feest brengt de bus de feestgangers weer naar Hol ten, Dijkerhoek en Espelo. Dit alles onder het motto: veilig uit, veilig thuis. Zaterdag 16 november wordt de nieuwe schietaccommodatie van Schietvereniging De Eendracht officieel geopend. Daarvoor komt wethouder HJ. Westerik naar de Kerkhofsweg, waar hij om 14.00 uur het startsein zal geven. Ver volgens is er van 14.30 uur tot 16.30 uur open huis voor genodigden. De overige belangstellenden zijn op vrijdag 22 november van 19.00 uur tot 22.00 uur en op zaterdag 23 november van 14.00 uur tot 17.00 uur welkom. De grotendeels door eigen leden uitgevoerde bouw van de schietba nen naast de muziekkoepel op Kalfstermansweide heeft ongeveer een half jaar in beslag genomen. Tijdens de open dagen kan ieder een een kijkje nemen en desge wenst de banen uitproberen. Dat kan ook op de donderdagavonden wanneer De Eendracht schieta- vonden voor aspirant-leden houdt. Alleen degenen die met klein kali ber geweren willen schieten moe ten nog even geduld hebben. Welis waar is de baan klaar, maar de vereiste vergunning laat nog even op zich wachten. In de Gereformeerde kerk wordt zondag 17 november een Open Deurdienst gehouden met als the ma: Op eigen benen. Voorganger is ds. W. Vons uit Rijssen. Muzikale medewerking wordt verleend door het koor Octopus uit Holten. De dienst begint om 19.00 uur; vanaf 18.50 uur is er samenzang. Evenals andere jaren houdt de Holtense Handelsvereniging voor het winkelend publiek in Holten weer haar St. Nicolaasactie '50 gratis kopen'. De actie werkt als volgt: bij de deelnemende winkeliers, herken baar aan het raambiljet, ontvangt men bij aanköop van elke tien gul den een bon. Deze bonnen, mini maal één en maximaal 200, doet men samen met een deelnemers kaart in een enveloppe, die gratis bij de winkeliers verkrijgbaar is, en deponeert deze in de bekende rode bussen in het dorp. Het regu van de deelnemerskaart dient men te be waren. Uit de verzamelde enveloppen worden zeven maal prijzen getrok ken. Is men één van de winnaars, dan ontvangt men tegen inleve ring van het re?u voor de helft van de waarde van de ingesloten bon nen een waardebon, die men tot 1 april 1992 bij de deelnemende win keliers kan besteden. De envelop- pes die niet getrokken worden, doen de volgende keer weer mee. Vroeg inleveren betekent dus meer kans. De trekkingen zijn op 22, 25, 27 en 29 november en op 2,4 en 6 decem ber. Bekendmaking geschiedt in het Holtens Nieuwsblad en bij de winkels waar de bussen staan. De actieperiode is van 19 november tot en met 5 december 1990.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1991 | | pagina 1