Hulp-klazen kopen speelgoedbeurs leeg Handelsvereniging kiest voor verkeersvariant van college E.M. van Schooten zit met plezier op gemeentelijk pluche Prijs en haalbaarheid doorslaggevend Bejaarden sociëteit Controle verlichting en banden Concert HMV in sporthal Camping De Prins in andere handen Moonchild U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. BON Nieuwsblad Donderdag 31 oktober 1991-43ste jaargang no.44 Abonnementsprijs f 44.70 Losse nummers f. 1 Gedrukte oplage 3075 Diepe Hel Hardlopen is in, en hardlo pen over heuvels en dalen ook. Dat was wel afgelopen zater dag af te meten aan het grote aantal deelnemers aan de Hoi- 'Slhiiens- Hsemrfs5ïS;v<?. eesv;'|(e se het heen moet: een wedstrijd met alle toppers aan de start of een gezellige volksloop, waar aan iedereen met een beetje conditie kan deelnemen. De Bejaardensociëteit ontvangt dinsdag 5 november de familie Span. Zij zullen iets vertellen en laten zien over het wonen en leven in Australië. De Bejaardensocië teit komt bijeen in De Kandelaar. Begonnen wordt om half drie. De afdeling Holten van Veilig Ver keer Nederland houdt op zaterdag 2 november de jaarlijkse gratis ver- lichtings- en bandencontrole. Tussen 09.30 en 11.45 uur kunnen automobilisten en motorrijders hiervoor terecht bij de gemeente- werf aan de Waagweg. De Holtense Muziekvereniging (HMV) geeft op zaterdag 2 novem ber haar traditioneel najaarscon cert in sporthal 't Mossink, Onder leiding van dirigent Bert Fransen brengt het orkest o.a. Voi ces of Youth, een suite voor fanfa reorkest van Edward Gregson, Fame, in een arrantgement van Hennie Franen en Queens Park melody van Jacob de Haan. De drumband, onder leiding van Hugo Masselink, beschouwt het najaarsconcert als een goede repe titie voor zijn deelname aan een concours in Winschoten. Op het programma staat onder andere een werk van instructeur Hugo Masselink: Three movements for percussion ensemble. Nadat tijdens het vooijaarscon- cert de jeugddrumband mocht op treden, is het nu de beurt aan het jeugdorkest om onder leiding van Hans Paalman zijn kunnen te to nen. De Majorettes tenslotte zullen onder leiding van Karin Beltmen met het orkest en met bandmuziek optreden. Het concert begint om 20.00 uur en de toegangsprijs bedraagt 5,-. „We wilden het eerst niet geloven, toen de beheerder van De Bosc hkamp zaterdagmorgen om kwart voor tien kwam melden dat zich al een hele rij mensen verzameld had voor het dorsphuis, maar tot onze grote verbazing had hij gelijk. Nauwelijk hadden we de deuren geopend of de mensen stormden op de tafels met speelgoed af. We hadden wel wat belangstelling verwacht, maar zeker niet zo'n stormloop". De vrijwilligsters van de werk groep peuterspeelzaal Dribbel wa ren er zaterdag na afloop van de eerste kinderspeelgoedbeurs in dorpshuis De Boschkamp eigen lijk nog een beetje beduusd van. Zo'n grote toeloop had men echt niet verwacht. '„We hadden nog wel veel meer kunnen verkopen. Er was vooral veel vraag naar tafeltjes en stoel tjes en speelgeod voor de niet meer zo jonge kinderen. Om dat nieuw te kopen is erg kostbaar. In totaal werd 240 stuks speelgoed inge bracht. Watovergeleven is, is voor al babyspeelgoed," vertelt Joke Boode, die samen met Jolanda Kamphuis. Joke Knapen en Elly Aanstoot, het initiatief hebben ge nomen voor de speelgoedbeurs. Heel wat Hulp-Sinterklazen en In koop-Pieten hebben afgelopen za terdag hun slag geslagen en voor een zacht prijsje voor het aan staande sinterklaasfeest alvast in kopen gedaan. Soms met armen- vol kon er worden afgerekend, wat een van de ouders, die een grote plastic tractor ter verkoop had aangeboden, die in een muim van tijd verkocht was, tot de verzuch ting bracht „had ik er maar wat meer voor gevraagd". Unaniem was men van oordeel, dat het aan bod van uitstekende kwaliteit was. Geen enkel stuk hoefde dan ook te worden afgekeurd. Gezien het overweldigende succes, zal de speelgoedbeurs als een vast evenement in het programma van En tot slot bleef er nog een kleine tafel met speelgoed over. de Stichting voor Sociaal en Cultu reel Werk worden opgenomen. De werkgroep peuterspeelzaal zal het bestuur voorstellen voor de beurs een vaste datum 'ergens' eind oktober, vast te leggen en de beurs op te nemen op het programma boekje van het dorpshuis. De op brengst werd verdeeld tussen ou ders en peuterspeelzaal. Het niet afgehaalde speelgoed gaat naar de Stichting Dorkas die er ongetwij feld weer een goede bestemming aan kan geven. ODC- Weekbladpers samenwerking met de stichting .Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactie: Frederique Rentenaar tel. 053-28 15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6 Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 H. van Zon Van Holtenserf47 Holten tel. 05483-6 19 81 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 De leden van de Holtense Handelsvereniging hebben zich maandagavond tijdens de najaarsvergadering unaniem achter het advies van hun bestuur geschaard, groen licht te geven aan het concept-verkeers reconstructiemodel van het college van burgemeester en wethouders. Hoewel in alle varianten het gemotoriseerde verkeer terug gedrongen zal worden tot 2500 voertuigen per dag, is de keuze toch op het het college-model gevallen. Doorslaggevend voor deze keuze was de - in vergelij king tot de andere varianten - goedkoopste oplossing en de reeTe en politieke haalbaarheid. Aanvankelijk viel uit het gloedvol le betoog van drs. Johan Bouman, de verkeersdeskundige van de KNOV, die namens de HHV steeds bij de onderhandelingen over de verkeersreconstructie heeft bijge woond, niet op te maken dat het bestuur reeds een standpunt had ingenomen. „Of we nu kiezen voor een rondweg of niet, is niet zo be langrijk, als we maar kiezen. Doen we dat niet, dan krijgen we in het jaar 2005 minstens 14.000 voertui gen per dag door het centrum". Na vragen uit de zaal bleek dat het col legevoorstel bij de HHV veruit de voorkeur geniet. Volgens het be stuur zijn met de aanleg van een nieuwe Pastoriestraat en een ge deeltelijke rondweg tot aan het Beukenlaantje de minste proble men te verwachten. Politiek gezien zal het collegevoorstel het wel ha len en ook qua snelheid van aanleg verwacht de HHV het meeste van dit voorstel. Bovendien zijn de kos ten lager dan bijvoorbeeld bij de aanleg van een rondweg, zodat men verwacht dat er meer geld gestoken kan worden in de aankle ding van het centrum. Suggesties vanuit de zaal om voor het komende zomerseizoen alvast te beginnen met het ver keersluw maken van het centrum, door het vrachtverkeer uit het cen trum te weren, werden door Bou man van de hand gewezen. Naar zijn zeggen lappen vrachtwagen- chauffeu7S=de verbodsmaatregelen na korte tijd gewoon aan hun laars en het veranderen van verwijsbor den heeft naar zijn mening nauwe lijks enig effect. Om de Dorps straat/Oranjestraat door middel van drempels of andere obstakels minder snel te maken, heeft vol gens hem slechts het effect dat het verkeer langzaam door het dorp rijdt, maar dat het aantal voertui gen daarbij gelijk blijft. Op een vraag van een van de middenstan ders, dat men het toch niet kan maken, om het verkeer nu door de Kol te persen, was Bouman niet zo somber. „De onderzoekers hebben toch niet zomaar iets uitgedacht. Natuurlijk zal het in andere stra ten drukker worden, maar vergeet niet, dat het allemaal voor u wordt gedaan. Alleen maar een bord plaatsen helpt niet". Bouman legde uit, dat wil een winkelcentrum overleven, inge speeld moet worden op het veran- dere koopgedrag van de consu ment. „De consument is mobieler geworden. Ik denk dat nog geen 50 procent van de Holtenaren alle HOLTEN De variant met een nieuwe Pastoriestraat in het zuiden en een gedeeltelijke rondweg in het noorden heeft de voorkeur van de Holtense Handelsvereniging. boodschappen in de eigen plaats haalt. Vroeger was een dagje Am- hem een hele ondernemen, nu gaat men regelmatig buiten de eigen woonplaats winkelen". De deskun dige van de KNOV maakte een onderscheid tussen inkopen doen en recreatief winkelen. Holten is in zijn opvatting geen recreatieve plaats, maar ligt wel in een recrea tief gebied. Daarom moet naar zijn opvatting het dorp steeds voor het autoverkeer goed bereikbaar blij ven, maar moet het winkelcen trum zodanig worden ingericht dat een aangenaam verblijfsklimaat onstaat. Nu ziet hij het centrum slechts als een weg met veel ver keer. Alleen het gebied rond de Smidsbelt kan ermee door. Door de leden werd er tenslotte op aangedrongen, dat het bestuur duidelijk een signaal richting het gemeentehuis geeft, dat zodra de keuze is gemaakt, er eerst begon nen wordt met de herinrichting van Dorpsstraat/Oranjestraat. „Als we nog jaren moeten wachten is het voor Holten te laat, dan is het centrum al verpauperd". Bungalowpark camping de Prins, tot voor kort eigendom van Cam ping Unie beheer bv, is met ingang van 1 november in twee delen op gesplitst en verkocht. Camping en bungalowpark gaan als zelfstandig bedrijf verder. De bungalows, een 55 in getal, zijn gekocht door Alpha Vastgoed Beheer in Rijsburg. De camping is gekocht door de heer A.J. van den Berg, die door Alpha Vastgoed tevens is aangesteld als beheerder van de bungalows. Komende winter krijgen de bunga lows een grondige opknapbeurt. Zo worden krijgen onder andere alle bungangalows centrale ver warming. Daardoor wordt de ver- huurperdiode van de bungalows aanzienlijk verlengd. Eigenaar Van den Berg is van plan van de camping een gezellige fami liecamping te maken. Het park krijgt eveneens een grondige op knapbeurt en wordt gemoderni seerd. Volgens de nieuwe eigenaar is er veel vraag naar een goed geou- tileerde familiecamping. Binnen kort zal hij kennismakingsgesprek hebben op het gemeentehuis, waar hij zijn plannen nader zal toelich ten. De Apeldoomse rockband Moonchild treedt zaterdag 2 no vember op in jongerencafé De Sehure. De zaal is open vanaf 20.00 uur; de entree bedraagt vijf gulden. Moonchild combineert neder pop en rock en gaat zijsprongen in de richting funck en hardrock niet uit de weg. De band speelt naast ei gen werk ook covers, die op een ge heel eigen wijze ten gehore worden gebracht. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. A/s abonnei||j|nr.W daarvan verzvKerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Naam: Adres: Woonplaats: Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: Hij/zij betaalt abonnementsgeld per jaar ad 44,70. Zoveel bewoners uit de buurt schap Vijfhuizen als maandag op de publieksstoelen in de raadszaal zaten, heeft het gemeentehuis nog nooit binnen de muren gehad. Zij kwamen niet omdat een branden de kwestie de aandacht vroeg, maar op nadrukkelijk verzoek van het raadslid E. M. van Schooten. Als waardering voor het vele werk dat zijn noabers voor hem verrich ten als het raadswerk op ongelegen tijd hem weer eens richting ge meentehuis roept, wilde Van Schooten zijn buren nauw betrek ken bij zijn 25 jarig raadsjubileum. „Een uitstekend voorbeeld van praktische noaberschap" zo zei burgemeester Van Rappard in zijn toespraak tot de jubilaris. De bur gemeester voegde er aan toe, dat voorlopig de hulp voor Van Schoo ten nog wel noodzakelijk blijft, want ondanks aandringen zijner zijds, blijven de commissieverga deringen aan het eind van de mid dag, het spitsuur in het boerenbe drijf. Van Rappard kenschetste de nes tor van de raad als een constante factor, die steeds het vertrouwen heeft van veel Holtenaren en daar door telkens ook met persoonlijke voorkeurstemmen wordt gekozen. Voorts heeft de raad Van Schooten leren kennen als een man uit de praktijk, die vooral op het gebied van ruimelijke ordening en in de commissie Gemeentewerken zijn sporen heeft verdiend. Van Schoo ten, zo vertelde de burgemeester vervult tevens een priempunctie. „Als hij ook maar een gaatje ver moedt in de argumentatie van zijn 1 "W mmmtsË. Burgemeester Van Rappard overhandigt E.M. van Schooten het gemeentelijk jubileumbord tegenstander, zoekt hij net zo lang tot hij het gat groter heeft ge maakt. Daarbij speelt hij steeds de bal en niet op de man". Als waarde ring kreeg Van Schooten het Ma- kummerbord met het gemeente wapen overhandigd. Namens de raadsleden werd de jubilaris toege sproken door de vice-nestor van de raad, A.J. Nijkamp, die zijn collega raadslid omschreef als een man recht door zee, die het belang van het individu hoog in het vaandel houdt, maar dat zoiets wel eens botst met de regels en wetten van het algemeen belang. Namens de raad kreeg Van Schooten een boek over volksgebruiken in Overijssel. Vanuit de eigen fraktie van Ge meentebelang werd Ep van Schoo ten de lof toegezwaaid door zijn fraktievoorzitter Hennie Ruste- biel, die al drie periodes samen met hem in de raad zit. Hij heeft Van Schooten leren kennen en waarde ren als een man die zijn commen taar niet uit de losse pols spuit, maar de woorden weloverwogen kiest, daarbij eerlijk voor zijn me ning uitkomend. Op 6 september, de eigenlijke jubileumsdag werd de familie van Schooten door de kiesvereniging al verblijd met twee bomen voor op het erf. Namens de fraktie kwam daar nog een boor machine bij, wat Van Schooten in zijn antwoord ontlokte, dat hij nu in het gemeentehuis ook wel wat klusjes op kon knappen. Het ge meentelijk pluche zit Van Schoo ten nu wat gemakkelijker dan toen hij een kwart eeuw geleden zonder enige ervaring de raad binnenstap te. Hij vertelde in zijn dankwoord dat er veel veranderd is in de 25 jaar. „De rapporten worden dikker en de regelgeving ingewikkelder. Eén ding is in al die jaren niet veranderd: de raad vergadert nog steeds eenmaal per maand".

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1991 | | pagina 1