Een lik appelstroop doet soms wonderen Gemeentebelang wijst voorstel van Holtens college resoluut af Holtens Nieuwsblad WEEK Unanieme lof voor informatieplan gemeente Holten DEZE Blijspel COC in Kandelaar Collectie Nagelhout op z'n plek 26 oktober: Open dag Diessenplas Landbouw Oppositiepartij hekelt aangekondigde verkeersreconstructie Bar-dancing „DE WAAG" U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. BON Collecte Brandwonden Stichting Vrouwen lopen (nog)niet warm voor brandweer Cdk Overijssel opent nieuwe garage van de brandweer TANDTECHNISCH LABORATORIUM Holtens Nieuwsblad Donderdag 24 oktober 1991-43ste jaargang no.43 Abonnementsprijs f 44.70 Losse nummers f. 1 Gedrukte oplage 3075 .pv/:, gezegd. Toch hébben de agra- strenge -n wordt het boeten steeds moeilijker. „Honderc n was de kunstmest voor onze zandgron den een zegen, nu werkt die zelfde kunstmest tegen ons", verzuchtte voorzitter Wlm Reijlink van de OLM dan ook tijdens de jubileumreceptie. Toch waren er ook positieve geluiden te horen, zoals het aanbod van het gemeentebe stuur om tot een regelmatig overleg te komen tussen ge meentebestuur en landouwbe- sturen. Het zal ons niet verwonderen, als er de komende tijd in de Holtense supermarkten opvallend veel vraag is naar potjes appelstroop. Dit stroperige goedje blijkt name lijk een probaat middel te zijn tegen beginnende bloedarmoede. Tenminste zestien Holtenaren kregen maandagavond bij de jaar lijkse bloedafname avond van het Rode Kruis in de sporthal van dokter Van Couwelaar het advies dagelijks een paar boterhamme tjes te besmeren met appelstroop. Het is smakelijker dan het slikken van ijzerpilletjes en heeft vrijwel hetzelfde resultaat. De zestien aspirant bloedonors konden evenwel na het goede ad vies onverrichter zake naar huis. De controle voor de bloedafname wordt jaarlijks strenger en als er maar een geringste verdacht is op afwijking van de strenge normen, wordt de kandidaat afgewezen. „Dat is een prima zaak. Dat geeft bloedgever en ontvanger de zeker heid dat het zuiver bloed is. De bloeddonor heeft bovendien nog eens een extra controle op mogelij ke afwijkingen", verklaart me vrouw Cootje Van Iperen, die na mens het Rode Kruis de bloedaf name in Holten coördineert. Mevrouw Van Iperen was overi gens bijzonder enthousiast over het aantal nieuwe donors dat zich aanmeldde in de sporthal. „Opval lend veel jonge mensen, die voor de eerste of tweede keer bloed kwa men geven. Heerlijk gewoon. Daar moeten we het in de toekomst toch van hebben!". Veel ouderen van boven de 65, die door verlenging van de leeftijdgrens dit jaar toch bloed mochten geven, lieten het evenwel afweten, vermoedelijk omdat zij niet meer automatisch een oproepkaart in de bus hebben gekregen. In totaal werden 478 hal ve liters bloed afgetapt, vrijwel evenveel als vorig jaar. Vele tien tallen hebben al meer dan tien jaar bloed gegeven. De heren Wolte- rink, Nijland en IJmker maakten hun kwart eeuw vol. Tijdens de dondoravond werd door het Rode Kruis een enquete gehouden over het voorstel in het vervolg twee- Geduldig laten de Holtenaren zich van een halve liter bloed afhelpen. maal per jaar een dondoravond te houden. Op zestien kandidaten na, stemden alle bloegevers er mee in in het vervolg in april en oktober bloed af te staan. Of dit volgend jaar al gerealiseerd kan worden, hangt af van de ruimte in de sport hal. Maar in elk geval met ingang van 1993 wordt in Holten tweemaal bloed afgenomen. De Christelijke Ontspannings Club (COC) geeft op vrijdag 8 en za terdag 9 november in de ontmoe tingsruimte van De Kandelaar uit voeringen van de klucht De avond van de zevende juli. Het verhaal rond dit blijspel in drie bedrijven speelt zich af in het huis van een notarisgezin. De persoons- verwisseing tussen een huisknecht en een notaris leidt tot onvoorspel bare situaties, waarbij alle ingre diënten voor een avondje lachen ruimschoots aanwezig zijn. De voorstellingen beginnen om 20.00 uur. Kaarten a 5,- zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij boekhandel Heusinkveld of indien nog voorradig, voor aanvang van de voorstelling aan de zaal. Zonder officieel vertoon heeft deze week de schilderijencollectie Na gelhout in het gemeentehuis een plaats gekregen. De onmvangrijke schilerijencol- lectie uit de nalatenschap van me vrouw Nagelhout heeft een grondi ge opknapbeurt gekregen en zal nu in een wisselende expositie in het gemeentehuis tentoon worden ge steld. Momenteel wordt er hard gewerkt aan een boekwerk, over ontstaan van de schilderijen en de relatie met andere schilderijen van dezelf de kunstenaar en de relatie tussen kunstenaar en de familie Nagel hout, Het college van B en w ver wacht dat dit boek, dat voorzien zal worden van kleurenfoto's, in mei volgend jaar gereed zal zijn. Het boek zal als relatiegeschenk van de gemeente Holten gaan die nen. De kiesvereniging Gemeente belang Holten houdt vast aan haar reeds eerder ingenomen standpunt, dat allereerst door het weren van het doorgaan de vrachtverkeer in Dorps- straat/Oranjestrgat getracht moet worden de verkeerso verlast in Holten aan te pak ken. Door middel van een ver beterde bewegwijzering en informatie-plattegronden rondom het dorp moet het autoverkeer worden gewezen op de reeds aanwezige rond weg S14-A1-Markeloseweg en Rijssenseweg. Gemeente belang stelt zich daarmee lijn recht op tegen het beleid van het Holtense gemeentebe stuur, dat volgens de kiesver eniging alle vormen van auro- verkeer in en om Holten ver gemakkelijkt, zoniet bevor dert. Zo staat te lezen in de nieuwsbrief, die Gemeente belang deze week onder haar leden heeft verspreid. De leden van de fraktie schrijven in de nieuwsbrief nog geen enkel ar gument te hebben kunnen vinden in het voorlopig verkeersplan van het college van burgemeester en wethouders, om van hun eerder ingenomen standpunt terug te ko men. Het onderzoek (verkeerstel ling) van BVA op 20 april 1989, dat ten grondslag ligt aan het ver- keersreconstructieplan, vindt Ge meentebelang nog steeds te sum mier om er besluiten op te baseren die vele miljoenen gaan kosten en gedurende 40 jaren zware lasten voor de Holtense bevolking zullen gaan betekenen. Gemeentebelang iedere vrijdag geopend Maak van Dorpsstraat/Oranjestraat een soort winkélerf is het advies van Gemeentebelang. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon vóór het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Adres: Woonplaats: Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Hij/zij betaalt abonnementsgeld per Jaar ad 44,70. zal niet accoord gaan met investe- de totale kosten van het gehele ringen in welk verkeersplan dan plan zullen zijn, hoe het gefinan- ook als niet eerst duidelijk is wat cierd zal worden en wat de vermoe- Het nieuwe gemeentelijke infor matieplan, dat de gemeenteraad komende maandag zal behande len, heeft op voorhand al unanieme lof toegezwaaid gekregen van de commissie Algemene en Bestuur lijke zaken, waarin de fraktievoor- zitters van de vier partijen zitting in hebben. Het plan, dat de stand van zaken rond automatisering van het gemeentelijk apparaat in 1991 weergeeft, is als studieop dracht opgesteld door Hans Nuis, student HEAO Bestuurskunde te Enschede, en vormt een leidraad voor de automatisering van het gemeentelijke apparaat voor de ja ren tot 1995. Het rapport werd door de fraktie- voorzitters omschreven als een 'helder en concreet plan, waarmee goed inzicht wordt verkregen in de stand van zaken en de wensen van de komende jaren". In 1985 werd de eerste aanzet gege ven voor de automatisering binnen de gemeente en in 1988 werd de eer ste evaluatie gehouden. Tot nu toe was met de automatisering een be drag van één miljoen gulden ge moeid. De voortschrijdende ver nieuwing op gebied van hard- en sofware en de wens om zoveel mo gelijk gemeentelijke diensten via netwerken op elkaar aan te sluiten, was reden om student Nuis te vra gen een vervolgplan op te stellen. Voor de uitbreiding van het infor matiepakket wordt een krediet van 85.000 aan de raad gevraagd. Daarmee kan de uitgifte en regis tratie van jachtacten, milieuza ken, verkiezingen, en riool- en weg- beheervergunningen geautomati seerd worden. De gemeente Holten wil deze gegevens uitsluitend voor eigen gebruik opslaan, om de pri vacy van de burgers zo goed moge lijk te waarborgen. Jubileum De gemeenteraadsvergadering be gint maandag 25 oktober bij uit zondering reeds om half zes 's avonds. De raad wil aansluitend aan de vergadering stilstaan bij het zilveren raadsjubileum van E. van Schooten van Gemeentebe lang om vervolgens met de 'dames' het jubileum in besloten kring te vieren. delijke jaarlijkse lasten voor de Holtense bevolking zullen zijn ge durende de komende 40 jaar. Daar naast vindt zij het onaanvaard baar dat op grond van dit éne on derzoek, hetzij aan de noordzijde, hetzij aan de zuidzijde van Holten door wegaanleg de enken op de voorgestelde wijze worden aange tast. Alternatieven Door Gemeentebelang worden in de nieuwsbrief enkele alterna tieven voorgesteld. Zo wil men in overleg met de Holtense Handels vereniging de kom van het dorp omvormen tot een soort winkelerf. Door middel van verkeersbelem- meringen moet op alle ingangswe gen van het dorp maatregelen ge troffen worden om de snelheid van het binnenkomende autoverkeer af te remmen. Het sluipverkeer moet voorkomen worden door op andere plaatsen in het dorp woon erven in te richten. Pas als de be volking van Holten na deze maat regelen vindt, dat er nog steeds een onaanvaardbaar verkeerspro bleem bestaat, is Gemeentebelang van menning dat nieuw beraad no dig is. Kansen De oppositiepartij schat de kan sen, dat haar voorstel wordt over genomen klein in. „Aangezien de verhoudingen in de gemeenteraad van Holten in feite werken als ze ven stemmen 'regeringspartijen' tegen maximaal zes van de 'oppo sitie', mag verwacht worden dat het college van B W de stand punten van Gemeentebelang niet zal overnemen. De voorstellen van het college zullen dus wel met de kleinst mogelijke meerderheid worden aangenomen". ODC-Weekbladpers i samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-63022 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactie: Frederique Rentenaar tel. 053-28 15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6 Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 H. van Zon Van Holten serf 47 Holten tel. 05483-6 1981 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 Onder het motto: maak werk van zorg, houdt woon- en zorgcentrum Diessenplas samen met de Kruis vereniging en Gezinszorg Holten op zaterdag 26 oktober tussen 14.00 en 16.00 uur een Open dag. Tevens zullen de vrijwilligersor ganisaties van het Rode Kruis, de Zonnebloem en Diessenplas aan wezig zijn. Deze open dag is het vervolg op de actie Wie zorgt, die leeft, die op 28 september door de AVRO is uitge zonden. Ruim een miljoen mensen hebben naar deze actie gekeken. Meer dan 20.000 mensen hebben gereageerd en zijn geïnteresseerd in het werken in de zorgsektor. Er bleek ook veel belangstelling voor vrijwilligerswerk te zijn. In de recreatiezaal van Diessen plas kunnen de bezoekers bij de diverse informatiestands van öe zorginstellingnen en vrijwillgièr- sorganisaties inlichtingen inwin nen. Verder zijn er diapresentaties en is er de mogelijkheid voor een rondleiding door Diessenplas. Voorafgaand aan de open dag zal er een werklunch zijn voor mede werkers van de zorginstellingen, waaraan ook deelnemen burge meester Van Rappard, en de rector en dekanen van de Scholenge meenschap Holten. De gemeentelijke wervingsadver tentie voor de vrijwillige brand weer, die onlangs in de gemeente lijke advertentie prijkte, heeft nog niet veel kandidaten opgeleverd. Er kwamen enkele telefoontjes van belangstellenden, maar tot concre te kandidaten heeft dat nog niet geleid. Vrouwen waren er al hele maal niet bij. „Ik denk dat de V van M/V niet dui delijk genoeg naar voren is geko men", verklaart burgemeester Van Rappard. „Wij hopen bij de ope ning van de nieuwe brandweerga rage de dames in Holten duidelijk te kunnen maken dat wij een vrouwvriendelijke brandweer heb ben". De brandweer in Holten rekent ei genlijk op de toeloop van vrouwen, omdat de meeste mannelijke kan didaten, zo blijkt uit ervaring, af moeten haken omdat zij hun werk buiten Holten hebben. Wonen en werken In Holten is een van de nadrukkelijke voorwaarde om deel uit te mogen maken van de vrijwil lige brandweer. In de week van 27 oktober tot 2 no vember wordt een collecte gehou den ten bate van de Nederlandse Brandwonden Stichting. De Nederlandse Brandwonden Stichting heeft in de twintig jaar van haar bestaan veel goed werk kunnen doen om brandwonden te voorkomen en beter te genezen. Daarnaast maakt de Stichting we tenschappelijk onderzoek moge lijk naar de behandeling van ver branding. De Brandwondenstich ting houdt Europa's grootste huid- bank in stand en actueel. In dit jubileumjaar wordt een spe ciaal voorlichtingsproject gestart voor senioren, een risicogroep die veel belangstelling voor dergelijke informatie heeft. Voor (de ouders van) kleuters en peuters en voor kinderen van 10 tot 14 jaar lopen al soortgelijke projecten. De bouw van de nieuwe gemeente lijke brandweergarage verloopt voorspoedig, zodat nog voor de winter het pand in gebruik geno men kan worden. Op vrijdag 6 de cember zal de Commissaris van de Koniging voor Overijssel, mr. J.A.M. Hendrikx de officiële ope ning verrichten. Zaterdag 7 decem ber is er open huis voor de Holtena- ren. Het programma daarvoor zal nog nader worden uitgewerkt. Wij verstrekken informatie voor al uw gebitsprotheses if kroon- én brugwerk if rep. kunstgebitten Dental Comb. Rljssen Vennekesgaarden 67 7462 EA Rijssen Info 05480-2 00 30

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1991 | | pagina 1