Met de lieslaarzen aan naar Rij ssen De rek is er helemaal uit Holtens Nieuwsblad, Vluchtelingenwerk zoekt vrijwilligers - tar- £pH£S-Penl5;riido'9avo'nd' LENTELINK College b en w kiest voor instandhouding voorzieningen 55 u ontvangt een fraaie BON BAG/I iBouw+FinisJj> Watervoorziening Nu de wildkaart Ontvolking spookbeeld voor Holten 55 Afscheid van Prins Chris Zonneboilers Behoefte aan bloed wordt jaarlijks groter Succes voor preparateur Manny Wegen Opbrengst collecte Holtens Nieuwsblad Donderdag 17 oktober 1991-43ste jaargang no.42 Abonnementsprijs f 44.70 Losse nummers f. 1.= Gedrukte oplage 3075 De burger in Holten heeft er j nauwelijks weet van, maar: voor de agrariërs in Espelo; Broek is de aanleg van de wa tervoorziening van groot be lang geweest. Eeuwen lang werd dit gedeelte van Holten in natte tijden geteisterd door een te boge waterstand, terwijl in droge tijden men kampte met grote droogte, die veroorzaakt werd door de wateronttrek- kïng door de WMO. Door de aanleg van de watervoorzie ning Espelo Broek is de water aan- en afvoer nu perfect gere geld, zeer tot tevredenheid van de hoeren en WMO. Afgelopen vrijdag werd met de nodige toespraken dit voor Overijssel unieke project in het Water schapshuis in Raalte feestelijk afgesloten. bij specialiteitenrestaurant Hengevelderstraat 20, Goor. gen 05470-7 28 55., „Holten bouwt uitsluitend voor de gezinsverdunning. In de af gelopenjaren zijn vijftig wonin gen gebouwd, die ons slechts tien nieuwe inwoners hebben opgeleverd". Deze noodkreet kon afgelopen woensdag opge tekend worden mond van bur gemeester Van Rappard tijdens de oplevering van de laatste van de vier Hofstede villa's in de plan Beuseberg. „In het ont- werp-streekplan West Overijs sel, dat door de provincie naar buiten is gebracht, wordt de zuigkracht van de grote steden in het gebied steeds groter en dreigt een ontvolking van de kleine gemeenten. Wij hebben geen enkele behoefte om in het jaar 2000 uit te groeien naar 15.000 inwoners, maar als het aantal te bouwen woningen af neemt, zal op den duur het in wonertal dalen, wat grote gevol gen heeft, niet alleen voor de gemeente maar ook voor de middenstand, de bedrijven en verenigingen in ons dorp. De kleine gemeenten moeten wel het voorzieningenniveau in stand kunnen houden en de kans krijgen om de werkgelege- heid in de eigen gemeente op peil te houden. De plannen die de provincie ontwikkelt maken ons niet gerust. Laat het niet worden als in Friesland waar het laatste postkantoor en de laatste kruidenier de deuren sluit en alleen de de grote ste den groeien. Friesland is nu juist een voorbeeld hoe het niet moet". Als het aan de Vakgroep Ruimte lijke Planvorming van de Land bouwuniversiteit Wageningen ligt, zal over pakweg vijftien jaar een 300 ha groot gebied tussen de Holterberg en de stuwwal van Rijssen teruggaan in de tijd en veranderen in een moeras. Dins dagmiddag heeft de Vakgroep uit handen van de directeur-generaal van de ruimtelijke ordening van het minsiterie van VROM, mr. J. Kroese-Duijnsters een subsidie van 250.000 gulden in ontvangst mogen nemen om het plan 'teken- tafelklaar' te kunnen maken. Voor december 1992 moet het idee zijn uitgewerkt. In totaal bedragen de kosten voor uiterking van het plan 350.000 gulden. Voor de reste rende ton wordt steun gezocht bij provincie en rijk. Voorlopig ligt men in Holten nog niet wakker van het idee, dat men wellicht straks met de lieslaarzen aan van Holten naar Rijssen kan baggefen. „Het is al een oud be kend plan, dat best positieve ele menten bevat. Het grondwaterpeil in de Holterberg zakt steeds verder en dat wil men met dit plan een halt toe roepen. Maar het is nog lang niet rijp voor uitvoering. Denk alleen maar aan de giganti sche kosten, die het met zich mee zal brengen", zo verklaart wethou der Henk Westerik. „Ik heb zo het idee, dat nu ook op milieugebied de subsidiekraan niet meer wagen wijd open staat, men met dit soort plannen de publiciteit zoekt om nog snel wat op stapel te zetten". Een woorvoerder van het ministeir van VROM verklaarde dat het plan van de Landbouw Universi teit in eerste instantie in de prijzen viel vanwege de vernieuwende ideeën die er aan ten grondslag liggen en dat de praktische uitwer king pas in een later stadium be oordeeld zal worden. Indien het plan, dat als studie- naam meekreeg Natuurontwikke ling en Drinkwaterproduktie via Oeverinfiltratie in het Reggestel- sel (Nadorst), ten uitvoer gebracht zou worden, moeten twaalf tot zes tien boerderijen verdwijnen en wordt de landbouwgrond omgezet in een zelfregulerend moeras-eco systeem, waarin de traditionele waterwinning vervangen door een winning in kwelwatergebied. Door Over 15 jaar geen koeien en mais meer tussen Holten en Rijssen maar moeras? Hoe dat er in werkelijkheid uitziet, zou eens een kijkje nemen bij het veengebied tussen Holten en Markelo. de waterwinning op de Holterberg heeft het laaggelegen veengebied te kampen met uitdroging. Door gebruik te maken van de vele kwel len in het gebied en het terugbren gen van het terrein naar de oor spronkelijke situatie voor de agra rische ontginning en de waterwin ning kan het schone kwelwater langer worden vastgehouden. De aangekondigde lastenverhogingen voor de burger zijn geen populair verhaal, zo verklaart het college van b en w maar is alleszins verdedigbaar. „De rek is er helemaal uit. Vorig jaar hebben we met de methode kaasschaaf: een plakje hier en een plakje daar, de lastenverhoging voor de burgers zoveel moge lijk kunnen beperken. Voor dit jaar is de rek er echt uit. We hebben een politieke keuze gemaakt, waarbij wij nadrukkelijk gekozen hebben voor het instandhouden van de voorzienin gen die alleszjns verdedigbaar is. We staan daarbij echt niet te juichen, aldus wethouder W.J. Dalhuisen bij de prestentatie van de gemeentebegroting. Concreet komt het er op neer, dat. op de totale welzijssector niet wordt bezuinigd er. de subsidies worden bevroren op het huidige niveau, maar dat de gemeentelijke tarieven fiks zullen stijgen. Om de gevolgen van de Tussenbalans, en het tekort op de begroting van de Scholengemeenschap op te van gen stelt het college voor de onroe rend goedbelasting (OGB), die sinds 1989 gelijk is gebleven, met 15% te verhogen, wat een bedrag van 235.000 zal opleveren. Voor een eigen woning van 180.000 bete kent dit voor een eigenaar/bewo ners van 78,- per jaar. Voor een bewoner van een huurwoning ter waarde van 90.000,- betekent dit een verhoging van 18,- per jaar. Zoals verwacht viel, gaan ook dé tarieven voor de afvalverwijdering flink omhoog. De afvalstoffenhef fing wordt verhoogd met gemid deld 100 gulden. Een lichtpuntje is er voor de één en tweepersoons huishoudens. Voor het eerst wordt een differentiatie aangebracht en gaan kleine gezinnen minder beta len dan grotere. De rioolrechten worden het ko mend jaar voor 85 kostendek kend. Vorig jaar was dat nog 75%. Ook de bedrijven zullen voor het verwijderen van hun afval flink meer moeten gaan oetalen. Het gescheiden inzamelen zal verder worden verfijnd. Bij het op halen van chemisch afval loopt Holten achter bij de andere ge meenten in het Gewest Midden IJssel. Op proef zal daarom de che- mocar in het vervolg twee maal per jaar huis aan huis de chemoboxen Holtens Nieuwsblad Parker-Jotter ballpoint geïnformeerd. als u ons een nieuwe daarvan verzekerd. abonnee opgeeft. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Hij/zij betaalt abonnementsgeld per jaar ad 44,70. komen legen. Nu moet men met de chemobox nog naar de de daar voor aangewezen afleveradressen of naaar de gemeentewerf. Ook zal onderzoek worden gegaan naar de mogelijkheid de 240 liter grijze Ot to's om te wisselen in 240 liter groe ne Kliko's. Vooral tuinliefhebbers klagen over de geringe inhoud van de 140 liter groene GFT-bak, ter wijl men ruimte te over heeft in de grote grijze bak. Om alle milieuta ken goed te kunnen uitvoeren, stelt het college voor het aantal arbeidsplaatsen binnen de ge meente met 1,4 personen te verho gen. Rotonde Hoewel over de toekomstige ver- keersstructuur van Holten nog lang niet het laatste woord is ge schreven en gezegd, neemt het col lege alvast een voorsprong, door voor volgend jaar de reconstructie van het kruispunt Deventerweg- /DorpsstraafBurgm. v.d. Borch- straat aan te kondigen. Het kruis punt zal worden uitgevoerd als een rotonde, die past in de toekomsti ge wegenstructuur. In de aanbiedingsbrief wordt niet verheeld, dat de uitvoering van de nieuwe wegenstructuur in de komende jaren de burger op nieuw voor een flinke lastenverho ging komt te staan. Jumelage Een tweede jumelage met de plaats Oberhof gaat niet door. Tij dens het bezoek van burgemeester Van Rappard vorig jaar aan Win terberg, werd spontaan door de burgemeester van de plaats in de voormalige D'DR een jumelage met Holten voorgesteld, maar het college stelt zich op het standpunt dat een partnerschap met een tweede plaats in hetzelfde land minder zinvol is. De jumelage met Winterberg wordt volgend jaar be kroond met een grote sportuitwis- seling, die in mei zal plaats vinden. ,jHè, hè, zijn jullie er eindelijk. Wordt er op het gemeentehuis nog wel gewerkt?" Vrijwel dagelijks wordt telefoniste Annemie Hof van het gemeentehuis op piekuren geconfronteerd met boze dorpsbewoners die vergeefs hebben geprobeerd contact te krijgen met het gemeentehuis. Zelfs na lang bellen wordt de telefoon niét opgenomen. Tenminste dat denkt men. Annemie zit echter wel degelijk achter haar schakelbord, alleen de tele fooncentrale is niet ingesteld op het behandelen van een aantal telefoontjes tegelijk. Burgers - en Annemie - kunnen er op rekenen, dat deze 'storing' in het komende jaar verholpen gaat worden. Het college van burge meester en wethouders hebben in het gemeentelijk huishoudboekje voor het komende jaar een bedrag van 45.000 gulden opgenomen om de telefonische service naar de burger op het gewenste peil te brengen. Dorpsfeest Het college denkt in het Dorps feest een bron van inkomsten te hebben gevonden, zo blijkt uit de aanbiedingsbrief. De jaarlijkse kermis biedt volgens ht college jaarlijks niet alleen ontspanning, maar ook inkomsten. Die komen nu geheel ten goede aan de organi satoren. De openbare ruimten wor den door de gemeente afgestaan. Het college ervaart het als steeds minder logisch, dat de niet geringe baten, die uit het gebruik van de openbare ruimte voortvloeien, ge heel buiten de invloedsfeer van de gemeente aangewend worden. Overleg met de organisatoren van het Dorpsfeest moet daar verande ring in brengen. Nu asielzoekers in Holten zo lang zamerhand zijn ingeburgerd, lijkt de Stichting Vluchtelingenwerk Holten steeds minder nodig. Niets is echter minder waar. Van de drie gezinnen die in Holten asiel heb ben aangevraagd, heeft er inmid dels één officieel de status van poli tiek vluchteling gekregen, terwijl voor een ander gezin die erkenning binnenkort verwacht wordt. Dat betekent dat ze voor onbeperkte tijd in Nederland mogen blijven en dezelfde rechten en plichten als iedereen krijgen. Maar die erken ning houdt ook in dat ze niet langer in hun Holten woning kunnen blij- Carnavalsvereniging De Fienpreu- vers zal op zaterdag 16 november in zaal De Poppe afscheid nemen van Prins Chris de Eerste. Tevens zal op deze avond de nieuwe Prins bekend worden gemaakt. De prinsenwisseling wordt omlijst met een muzikale herinnering aan het zo succesvol verlopen Keune- feest, het uitreiken van de onder scheiding Keunedarper van het jaar en het optreden van het huis orkest De Braandheultjes. Het feest begint om 20.00 uur. ven omdat het bij deze zogenaam de ROA-woningen (Regeling Op vang Asielzoekers) gaat om tijde lijke voorzieningen. In de twee woningen komen bin nenkort nieuwe asielzoekers die net als de vorige wer moeten wor den opgevangen. Daarbij gaat het om eenvoudige zaken als het weg wijs maken in het dorp en de ge bruiken alhier en het in contact brengen met bijvoorbeeld vereni gingen of kerkelijke instellingen. De gevraagde vrijwilligers moeten overdag en soms 's avonds tijd be schikbaar hebben voor deze bege leiding. Verder zijn er mensen no dig die een klusje kunnen opknap pen of eens met de auto mee willen naar bijvoorbeeld het ziekenhuis. Iedereen kan zich daarvoor aan melden, maar het is wel belangrijk dat men de taal van het hart en het Tenminste vier inwoners van Hol ten zullen in het vervolg hun bad water gaan verwarmen met zonne- energie. De IJsselmij heeft onlangs een campagne gehouden voor de aanschaf van zonnecollectoren ten behoeve zonneboilers. Ook enkele Holtenaren hebben daarvoor ge kozen. Het college van b en w on dersteunt dit initiatief en heeft in middels toestemming verleend tot inbouw van de zonnecollectoren. gezonde verstand laat spreken en begrip toont voor de eigen cultuur van de asielzoekers. Ook moet men beseffen dat de asielzoekers in hun eigen land vaak een zelfstandig be staan hebben geleid, misschien an ders zijn maar zeker niet minder. Overigens kunnen vrijwilligers re kenen op de steun van Vluchtelin genwerk Nederland die allerlei cur sussen organiseert. Verder zoekt de Holtense werk groep nog ruimte voor de opslag van materiaal en huisraad en een ruimte waar kleding kan worden getoon en overzichtelijk opgebor gen, een soort winkeltje dus. Wie denkt de Stichting Vluchtelingen werk Holten te kunnen helpen, kan contact opnemen met het secreta riaat, Houtweg 27, Holten. Tel. 05483-62823. O DC- Weekbladpers in samenwerking met de stichting .Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getferlsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactie: Frederique Rentenaar tel. 053-28 15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6 Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 H. van Zon Van Holtenserf 47 Holten tel. 05483-6 19 81 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 'BEïahkt alle mfde werkers VOOR DEZE PRACHTIGE /M/C TA, R y DAffCN" EN OOK HET F/JNE PO&.IEK De moderne geneeskunde is zonde de beschikbaarheid van bloed on denkbaar geworden. Daarom is het een groot voordeel voor de pa tiënten in ons land dat gezonde mensen tekens weer bereid zijn een- of tweemaal per jaar een halve liter bloed af te staan. Alleen daar door is het ondermeer mogelijk dat er meer van 1600 transfusies per dag gegeven kunnen worden en er dag en nacht in alle ziekenhuizen oplossingen van bloeplasma-eiwit- ten gereed staan om acuut bloed verlies bij slachtoffers van onge vallen te kunnen bestrijden. Ieder jaar wordt de behoefte aan bloed en bloedproducten groter, waar door er ook steeds meer nieuwe donors nodig zijn. Het Rode Kruis Holten stelt allen die bloed willen en kunnen geven graag in de gelegenheid dit te doen op maandag 21 oktober tussen 18.30 en 21.00 uur in sporthal 't Mossink. De Holtense preparateur Manny Wegen heeft op de jaarlijkse Neder landse Prepareerd kampioen schappen in Utrecht vier eerste prijzen in de wacht weten te sle pen. Bovendien werd hij winnaar van de dagprijs. Manny Wegen had vier preparaten (opgezette dieren) voor vier ver schillende categoriën ingezonden, die allen met een eerste prijs wer den bekroond. De collecte ten bate van de Nier stichting, die onlangs in Holten werd gehouden, heeft een bedrag van 5863,85 opgeleverd. De Nier stichting dankt een ieder die aan het welslagen van deze collecte heeft meegewerkt. fl.S. i i KEUKENS VLOERBEDEKKING GORDIJNEN VITRAGES ZONWERINGEN BOUWMATERIALEN STENEN DEUREN TEGELS BAG/Bouw+Finish BV nierstraat 198 Rijssen Tel. 05480 - 17013. donderdas- en ï,,|u"a

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1991 | | pagina 1