Raadsleden wel welkom bij de besloten hoorzittingen 'Partnerschap meer dan schild gemeentegrens' Unicef collectie weer verkrijgbaar Verkeersplannen blijven Holten bezig houden Bar-dancing „DE WAAG" U ontvangt een fraaie Parker-iotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. Expositie in gemeentehuis Concert muziek- leerlingen Kinderen gratis naar natuurmuseum Jeugddienst Hoger beroep ingetrokken Thema avonden voor ouders van peuters Schrijfster streekromans houdt lezing Hertaxatie woningen x« oom Hiep uan aue% votm. j o^^Er /voo oe «oefvt/O /s ae d» /t%PP«A. 2/e S7>W« KLAA.f> IEDERE VRIJDAG GEOPEND ODC- Weekbladpers in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactie: Frederique Rentenaar tel. 053-28 15 00 Ingrid Astrego tel. 053-31 72 89 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6 Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 H. van Zon Van Holtenserf 47 Holten tel. 05483-6 19 81 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 A/s lezer van het Ho/tens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven -van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede DONDERDAG 3 OKTOBER 1991-43ste jaargang no.40 Abonnementsprijs f 44.70 Losse nummers f. 1 Gedrukte oplage 3075 In de hal van het gemeentehuis is tot en met 28 oktober een expositie ingericht vn pastel- en aquarel- schilderijen van onder andere an tieke poppen van Inge Fürste- Krebbers uit Holten en kerami sche werken van Hilde Korf-Belt uit Deventer. Inge Fürste-Krebbers volgde een opleiding aan de AKI te Enschede. Zij woonde van 1965 tot '81 in West- Afrika, waar zij zich toelegde op het schilderen van portretten. Te rug in Nederland raakte zij in de ban van antieke porseleinen pop pen, die zij tekent met pastelkrijt. Hilda C. Krof-Belt uit Deventer heeft in Friesland haarpottenbak- kersoplieding gehad. Haar werk bestaat hoofdzakelijk uit figuratie ve en half-abstrakte objekten. In de ontmoetingsruimte van dorpshuis De Boschkamp wordt op woensdag 9 oktober door leer lingen van het Muziek Onderwijs Centrum Holten (MOCH) een con cert gegeven. De aanvang is 19.30 uur. Het verschil tussen een voorspeel avond en leerlingenconcert zit hierin, dat op het concert alleen de betere leerlingen met een goed mu ziekstuk voor het voetlicht treden. Er worden werken ten gehore ge bracht van onder andere Bach, Stankey, Andriessen en Debussy. Het concert duurt tot ongeveer 20.30 uur. Vanaf 19.00 uur is er gelegenheid tot koffiedrinken. Natuurmuseum Bos Dierenwereld zal op Werelddierendag op vrijdag 4 oktober gratis toegankelijk zijn voor kinderen tot vijfiten jaar. Tot en met 3 november is Bos Die renwereld dagelijks geopend. Daama is het museum bij goede weersomstandigheden geopend op zondag. Zondag 6 oktober wordt in de Her vormde kerk een jeugddienst ge houden met als thema: Goed beke ken!? ('t is maar hoe je 't bekijkt!) Ds Leerink is de voorganger en het koop Campanella zal haar mede werking verlenen. De dienst begint om 10.00 uur. Naam: Adres: Woonplaats: Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: Hij/zij betaalt abonnementsgeld per jaar ad 44,70. -1 Eees De bedoeling was erg sympa thiek, de vrijwilligers van het dorpshuis De Boschamp eens te onthalen op een hapje en een drankje, maar de afstand tus sen bestuurders en vrijw lllgers v In bestond het publiek bij de ont hulling van de kat van Kees (Bos) en het aansluitend lopend buffet voornamelijk uit de be kende kring van bestuurdëren. „Het is belangrijk dat mensen uit verschillende landen elkaar begrij pen, dat er contacten over en weer zijn, dat er begrip is en dat de verschillende culturen op waarde worden geschat. De actuele situa tie in oost Europa is een voorbeeld hoe niet zijn moet. Respect voor el kaar, voor de eigenheden dient be langrijker te zijn dan het bena drukken van de verschillen". In zijn beste duits, gaf wethouder Wim Dalhuisen deze wijze woorden mee aan de leerlingen van de Hauptschule uit Winterberg en de afdeling LBO van de Scholenge meenschap Holten, die donder dagmiddag op het gemeentehuis werden ontvangen. Dalhuisen kon verheugd constateren dat de con tacten tussen de scholen al bijna een traditie zijn geworden. De ge meente hecht daar grote waarde aan en ondersteunt dit met een kleine financiële bijdrage. Hij hoopte dat door deze uitwisse ling er persoonlijke contacten ont staat met de gastgezinnen, die ver der worden uitgediept. „Als dat het geval is, dan is onze partner schap meer dan slechts een schild op de gemeentegrens" aldus de wethouder. Conrector Götte van de Winter- bergse Hauptschule kon zich volle dig vinden in de woorden van de wethouder. Ook hij wees op de si tuatie in Oost Europa, die zorg wekkend te noemen is. Conrector J. Koelemay haakte in op de woorden van de wethou der en stelde voor de uitwisseling niet alleen te beperken tot de leer lingen, maar ook de leraren erbij te betrekken. De 35 leerlingen met hun drie bege leiders verbleven tot zaterdag in Holten en waren ondergebracht bij gastgezinnen in Holten, Bathmen en Rijssen. Vrijdagochtend waren de Duitse kinderen te gast bij de lessen van hun Nederlandse leef tijdsgenootjes. OOk brachten zij een bezoek aan een boerderij in Holten. In Deventer werd 's mid dags een kijkje genomen in het Bergkwartier. De uitwisseling werd besloten met een feestavond in de lokatie Oranjestraat van de Scholengemeenschap. Volgens jaar brengt de Holtense examen klas een tegenbezoek aan Winter berg. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMlIHHIIIIUIIIIIIIIIimilUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIinillllllHIIIIIIIIIIIIIIIIUIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllinilllllHlllllllllliiilillilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiy,,,!!,,,,!,,,,,,,,!,,,,,,,!,,!!,!!!!, De Holtense brandweerlieden, die onlangs door de rechtbank in Al melo tot twaalf maanden gevange nisstraf, waarvan drie voorwaarde lijk werden veroordeeld, hebben het hoger beroep tegen hun veroor delingen ingetrokken. Dat heeft de raadsman van een van beide ver oordeelden laten weten. Officier j van justitie mr. Lunenborg, die 24 maanden, waarvan zes voorwaar delijk had geëist, heeft zijn hoger beroep eveneens ingetrokken. De Kruisvereniging West-Overijs sel organiseert op woensdag 23 en 30 oktober en 6 november thema avonden voor ouders van peuters (leeftijd 11/2-4 jaar) onder leiding van Cecile Derksen. Op de eerste avond wordt gepraat over de ont wikkeling van de peuter en kleu ter. De onderwerpen voor de vol gende avonden worden in overleg bepaald, waarbij te denken valt aan onderwerpen als straffen en belonen, eetgewoonten, slapen, drift en koppigheid en het zindelijk worden. Aanmelding voor 16 oktober op werkdagen van 13.30-14.30 uur bij de Kruisvereniging, Gaarden- straat 31, tel. 61436. De bekende streekromanschrijf ster Jos van Manen-Pieters komt op woensdag 30 oktober op uitno diging van de Openbare biblio theek Holten een lezing houden in dorpshuis de Boschkamp. De lezing begint om 20.00 uur. Kaarten zijn vanaf 2 oktober ver krijgbaar in de bibliotheek voor het symbolisch bedrag van ƒ1,- (inclusief koffie). Een extra collectie boeken van Jos van Manen-Pieters, onder andere de Tuinfluiter-triologie, is op dit moment aanwezig in de biblio theek. Zonder twijfel zullen gisteren en vandaag insprekers op de hoorzitting van burgemeester en wethouders over de veel besproken verkeersplannen vreemd opgekeken hebben toen zij niet, zoals was afge sproken, hun mening ter ber de konden brengen uitslui tend ten overstaan van b w, maar ook de raadsleden in de zaal ontwaarden. Op het laat ste moment namelijk werden op aandringen van de VVD fraktie de raadsleden uitgeno digd de hoorzittingen bij te wonen, daarbij even voorbij gaand aan de telkens herhaal de argumentatie van het col lege dat 'de Holtenaren' zich geremd zouden voelen, in dien zij hun verhaal voor een groter publiek zouden moeten afsteken. Dat was steeds ook de argumentatie om de pers buiten de deur te houden, die ook in dit geval geen toegang kreeg. Zoals te verwachten viel hebben de verkeersplannen de laatste da gen Holten in de greep gehouden. Tijdens een extra bijeen geroepen vergadering van de afdeling Hol ten van de PvdA over de WAO plannen, werd de rondvraag door een aantal leden aangegrepen om hun ongenoegen uit te spreken over het bèsloten karakter van de de hoorzittingen. „Er wordt steeds geklaagd, dat de burger zich niet meer betrokken voelt bij de poli tiek. Door de hoorzittingen beslo ten te houden laat de politiek in Holten een grote kans voorbij gaan. Dit is nu uitgesproken een kwestie, waarbij de bevolking in alle openbaarheid gehoord dient te worden", was de mening van een aantal kritische PvdAers. Fraktie- voorzitter Jan Metsemakers ver klaard dat het 'best moeite' had met het besloten karakter, maar dat hij gezwicht was voor de argu menten van b w, dat 'voor som mige Holtenaren' het bezwaarlijk hun verhaal af te spreken, als ge lijktijdig journalisten hun verhaal zouden noteren. Wethouder Dal huisen stond zijn partijgenoot bij. Hij legde nog eens even uit, dat het college niet in discussie gaat met de insprekers, maar zich beperkt tot informatieve vragen. Hij wees er op, dat deze hoorzitting in feite een extra service is aan de burger. Het college was daartoe niet ver plicht. Pas in een later stadium, als de plannen een definitief karakter hebben gekregen, gaat de feitelijke inspraak in alle openbaarheid van start. Liberaal café Een flink aantal belanghebben den grepen dinsdagavond de mo gelijkheid aan om tijdens het libe rale café dat de VVDfraktie beleg de over de actuele politieke vraag stukkenen. in elk geval de liberale fraktie van hun gelijk te overtui gen. Ook in De Biester bleken voor en tegenstanders van een noorde lijke rondweg weer grondig van mening te verschillen, terwijl - te vergeefs - de bewoners van de stra ten die volgens de prognoses ge confronteerd zullen worden met een verviervoudiging van het ver keer door hun woonstraten, aan dacht vroegen voor hun proble men. De argumentatie van Jan Ke velham, die voor de liberalen het verkeer in zijn pakket heeft, dat het plan allereerst op hoofdpunten moet worden vastgesteld, om pas daarna de knelpunten in de stra ten op te lossen door aanvullende maatregelen, ondervond veel kri tiek bij de toehoorders,die niet bij de WD hoorden. Tevens vroeg men zich hoe de WD nu al een standpunt kan innemen, als niet bekend is, hoeveel de plannen gaan kosten. Sommige WDers zelf zagen het heel simpel „We moeten kiezen voor een radikale oplossing (lees: noordelijke rondweg). Niet een stukkie hier en een stukkie daar en vervolgens wat aanklooien". Schaken Volgens Dries Willems is het ver keersplan niet anders dan een stuk strategisch schaken van het colle ge. „De variant kleine B (nieuwe Pastoriestraat) is met opzet er al ingepland. Dat kan gefinancierd wordt uit dc exploitatieopzet van plan Lukensveld. Straks wordt uit geldgebrek alleen die weg aange legd ontstaat er vanzelf een ring weg: Wilhelminalaan, Pastorie- straat, Noordenbergstraat, H.J. Goldsteinstraat, Kerkhofsweg, Stationsweg, Vrijheidslaan." Hij onderschreef het WD voorstel de nieuwe noordelijke rondweg van de Holterenk af te schermen door een groenstrook, wat mooier is dan de blinde muren van o.a Banz Bord en Udema „Van dat uitzicht heeft nog nooit iemand een schilderij van willen maken". De nieuwe Unicef collectie met wenskaarten en geschenken is bij de verschillende verkooppunten weer verkrijgbaar. Zoals bekend, is de opbrengst bestemd voor het werk van Unicef, het kinderfonds van de Verenigde Naties. In de collecteweek van 20 tot en met 26 oktober staat Unicef een week lang in de publiciteit om aan dacht en steun te vragen voor kin deren in bijzonder moeilijke om standigheden. Zo zendt op vrijdag 18 oktober de NCRV op Nederland 1 de documentaire uit over de Oor logsslachtoffers in Mozambique. Op donderdag 24 en zaterdag 26 oktober zendt de AVRO in twee delen de documentaire How are the kids uit. In het Museon in Den Haag is van vrijdag 11 oktober tot en met zondag 10 november de fototentoonstelling Kinderen in Oorlog te zien. Dichter bij huis kan men het werk van Uncief helpen door het aan schaffen van een van de vele ge schenkartikelen. In het kader van het behoud van de natuurlijke hulpbronnen worden dit jaar alle enveloppen die bij de Unicef kaar ten geleverd worden, gemaakt van kringlooppapier dat zonder chloor is gebleekt. Naast de vertrouwde kerstkaarten is ook een serie ver rassingskerstkaarten in de collec tie opgenomen. Ook zijn er kaarten voor bijzondere gelegenheden. De verkoopunten in Holten zijn: Mw Schaap, Reilinksweg 37, tel. 61868 (depothoudster), mw. Bel- dman, Holterenkstraat 22, tel. 63193; mw. Bogaard, Churchill- straat 141, tel. 62398; mw V.d. Harst, Houtweg 25, tel. 61927; mw. Helmer, Het Landeweerd 38, tel. 63133; mw. Langendoen, Raalter- weg 13„ tel. 61986; mw. V.d. Spek, Kolweg 39, tel. 61284; mw. Stam, Kollingserf 43, tel. 63121. In de loop van volgend jaar zullen alle woningen in de gemeente Hol ten opnieuw getaxeerd worden voor het vaststellen van de onroe rend goed belasting. Het betreft hier de gebruikelijke vijfjaarlijkse hertaxatie. V/elke variant er uiteindelijk wordt gekozen is voor velen een vraag en voor zeer weinigen een weet.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1991 | | pagina 1