Lucht op de Borkeld is geheel opgeklaard Holtenaar voelt zich buiten verkeersplan Holtens Nieuwsblad. Brandweer zoekt foto's van weleer Antiekzaak in Wonnink Politiek café WD Begroting op schema Opbrengst collecte Onhulling kunstwerken Boschkamp Expositie schilderen op zijde Ambulance blijft toch in Holten Grote order voor Nido College kan rekenen op geducht tegenspel TANDTECHNISCH LABORATORIUM U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. Bar-dancing „DE WAAG" Holtens Nieuwsblad Donderdag 26 september 1991-43ste jaargang no.39 Abonnementsprijs f 44.70 Losse nummers f. 1.= Gedrukte oplage 3075 Verkeer Er was afgelopen week weer heel wat te doen in Hólten, de opening van de kantine op het paardensportterrein, de Er- wincross, Trekkersiep, maar toch praten de Holtenaren maar over één onderwerp: het verkeer, het verkeer, het ver keer. In het Holtens Nieuws blad een weerslag van de ver gaderingen van buurteomité's, straten en groeperingen, die het eigenlijk allemaal met el kaar eens zijn: zo moet het in elk geval niet. Met ingang van 10 oktober wordt in het voormalige pand van Won nink een antiekzaak gevestigd. De heer Beunk uit Rijssen zal in het gedeelte van het Wonninkpand waarin voorheen de zonnestudio gevestigd was, niet alleen antiek, maar ook sfeerverlichting en bric a brac in zijn collectie opnemen. Vooralsnog zal de winkel beperkte openingstijden kennen. De WD afdeling Holten belegt dinsdag 1 oktober in cafe-rest. De Biester een politiek café, aanvang 20.30 uur. Aan de orde komen de politieke vraagstukken, die Holten bezig houden. Zo zullen de raadsle den Rensen en Kevelham onder meer het standpunt van de WD met betrekking tot het verkeers- vraagstuk toelichten, het politiek café is vrij toegankelijk voor iedere belangstellende. De gemeentebegroting ligt geheel op schema, zo deelt b w mee. Dat betekent dat op 4,5 en 6 november de commissoriale begrotingsver gaderingen zullen worden gehou den en op 25 november de begro tingsbehandeling. De onlangs ook in Holten gehou den Thuisfrontcollecte heeft het mooie bedrag van 3422,25 opgele verd. Namens alle thuisfronten worden collectanten en gevers har telijk bedankt. Alles werkte mee, behalve het weer zondagmiddag bij de opening van de kantine op het paardesportcen- trum De Borkeld. Uitgerekend toen de bonte stoet van ruiters, amazones en sjezen, die wethouder H.J. Westerik en zijn echtgenote van huis hadden gehaald, de Bor keld naderede viel de regen met bakken naar beneden. En omdat de stoet in een te hoog tempo de afstand Holten de Borkeld had af gelegd, moesten de ruiters iri de stromende regen nog een rondje om, voordat de officile opening plaats kon vinden. De deelnemers waren inmiddels zo nat geworden, dat het feestprogramma dat voor de middag gepland stond, jammer genoeg moest worden afgelast. De officiële opening werd noodge dwongen een beetje improviseren onder de natte bomen. Wethouder Westerik werd uitge nodigd het nieuwe naambord Paardensportcentrum De Borkeld te onthullen. Hij prees de samen werkende paardensportverenigin gen voor de grote zelfwerkzaam heid, waarmee het gebouw tot stand was gekomen, wat volgens hem de saamhorigheid tussen de verenigingen alleen maar ver sterkt. Tevens complimenteerde hij de Stichting Paardensport Hol ten voor het feit, dat de noabers nauw werden betrokken bij de plannen. De aanwezigen begrepen onmiddellijk zijn spreuk „Een goe de buur is altijd beter dan een kwade", doelende op de perikelen in het verleden toen drie grote groene containers op het paarden- sporterrein werden neergezet. Ook door geluidsoverlast was er in het verleden nog wel eens onenigheid met de omwonenden. Namens de gemeente overhandigde wethou der Westerik de gemeentevlag. Ook voorzitter Robers van de Stichting Paardensport Holten constateerde dat de lucht tussen het paardenvolk en de noabers was opgeklaard. Tevens maakte hij de vele vrijwilligers een compliment voor de vele uurtjes die zij gesto ken hadden in de realisatie van de fraaie kantine. De noabers lieten zich niet onbe tuigd bij al deze vriendelijkheid over en weer en boden niet alleen een fraaie ereboog aan die gebruikt zal worden bij de wedstrijden, Wethouder Westerik en zijn echtgenote arriveerde op het paardensport- terrein in een caleche van de Bergrijders. maar ook een koperen bel, die het begin en eind van de wedstrijden zal inluiden. Ook de verenigignen leverden hun bijdrage. Zo kwam uit een overgebleven potje van de Bergruiters en Bergruitertjes nog 300 gulden, die ongetwijfeld een nuttige bestemming zullen vinden. De Stichting Pardrijden Gehandi capten leverden een bijdrage in natura. Tussen de buiten door speelden de ruiters het sprookje van de Smurfen, wat door de aan wezighen 'bijzonder op prijs werd gesteld. In totaal 56 personen,groepe ringen, verenigingen en/of in stanties hebben zich uiteinde lijk gemeld bij het gemeente huis om op 2 en 3 oktober gehoord te worden door het college van burgemeester en wethouders over de toekom stige verkeersstructuur van Holten. Hoewel er onderling nog wel wat verschillen te be luisteren zijn, zijn vrijwel alle insprekers het met elkaar eens. Zoals de plannen gepre senteerd zijn en de wijze waarop nu inspraak verleend wordt, geeft aanleiding tot een zekere achterdocht, zeker bij de burgers in de straten die straks het meeste verkeer te verwerken krijgen. „De mid denstand, de industrie en de VVV hebben allemaal de kans gehad om mee te praten in de voorbereiding van de plan nen, de Holtense bevolking is tot nu toe buiten spel gezet en wordt slechts gehoord", is vrij vertaald de algemene ten dens die leeft onder de bevol king. En dat geeft onwillekeu rig aanleiding tot het vermoe den, dat er sprake is van ach terkamertjespolitiek waarin vooraf alles al bekokstoofd is. De beslotenheid van de hoor zittingen werkt dit alleen maar in de hand. Wij verstrekken informatie voor al uw gebitsprotheses kroon- en brugwerk rep. kunstgebitten Dental Comb. Rijssen Vennekesgaarden 67 7462 EA Rijssen Info 05430-2 00 30 Welke kant het uitgaat met het verkeer in Wellicht dat daarom de Holtense bevolking zich zo massaal in belan gengroepen aaneen heeft gesmeed en zich voorzien heeft van de nodi- Holten?: wie het weet mag het zeggen. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad ■wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! I I Naam: DAU I Adr's: Dwll j Woonplaats: Gebruik deze bon voor Geeft op als abonnee voor het het opgeven van een I Holtens Nieuwsblad nieuwe abonnee. ohr./mevr.: Inzenden aan: Adres: Holtens Nieuwsblad I Antwoordnummer 97 oonpaas 7500 VB Enschede I Hij/zij betaalt abonnementsgeld I per jaar ad 44,70. ge professionele hulp om volgende week goed beslagen ten ijs te ko men. Uit alle gesprekken die de verschillende redacties van de lo kale en regionale pers de laatste week hebben gevoerd met de be langengroeperingen kwam sterk naar voren, dat het vogende week beslist geen vriendelijke praatjes zullen worden. Telkens klonk het woord 'onaanvaardbaar', en 'onac ceptabel' als het ging om de aan tasting van het leefklimaat in ei gen straat of buurt. Ferme taal, waarbij de gang naar rechter straks niet wordt geschuwd. Veel irritatie bij de bevolking leeft er ook over het feit, dat de gro te gemeentelijke publikatie in het Holtens Nieuwsblad, waarin het college van b w het voorlopige standpunt uitlegt, slechts de helft van het verhaal schijnt te zijn, zo als blijkt uit een nog niet openbaar gemaakt aanvullend rapport van het bureau BVA, dat in opdracht van de gemeente de verkeersplan nen heeft ontwikkeld. Vooral ont breekt bij de burgers het inzicht wat het hen straks allemaal gaat kosten. Gemiste kans Ronduit een gemiste kans noemt men het feit, dat tijdens de rioleringswerkzaamheden, die af gelopenjaar Holten op z'n kop zet te, de onderzoekers niet de kans hebben gegrepen om op de straten, waar men in het nieuwe rapport de meeste verkeersoverlast verwacht, de Pastoriestraat, Noordenberg straat, Industriestraat, H.J. Wan- sinkstraat, Waagweg en Drosten- straat, heeft gewerkt met perma nente tellers zodat men voor een toekomstige prognose kon be schikken over aanmerkelijk meer gegevens dan de momentopna mes, waarvan nu wordt uitgegaan. Vraagtekens Ook worden de nodige vraagte kens gezet bij het gemeentelijk voorstel, het plan eerst op hoofdlij nen vast te leggen, om daarna pas over de invulling te praten. Met name de bewoners van de Pasto riestraat en Rietbergstraat vrezen met grote vreze, dat - en dat staat zwart op wit in het 'geheime rap port' allereerst wordt besloten tot de aanleg van een nieuwe weg tus sen Pastoriestraat en het nieuwe plan Luukensveld, maar dat daar na uit bezuinigingsoverwegingen de verdere plannen niet worden uitgewerkt. Zij laten zich bij de hoorzitting vertegenwoordigen door mr. Bouma van het advoka- tenkantoor Kienhuis te Almelo, welk kantoor een grote ervaring heeft opgebouwd op het gebied van ruimtelijke ordening. De politieke partij D66 heeft extra spreektijd geclaimd en gekregen om hun reacties onder de aan dacht van het college te brengen. Dick van der Torre van de ver- keersgroep D66 heeft zich uitge breid verdiept in het verkeersplan en is tot de opmerkelijke conclusie gekomen, dat de cijfers met be trekking tot het vrachtverkeer niet kloppen. Met het rekenmachientje De bouw van de brandweergarage aan de Waagweg verloopt voor spoedig en ligt geheel op schema, zodat naar verwachting 'ergens' in november de officiële opening verricht zal kunnen worden. Ter gelegenheid van de ingebruik neming wil de Holtense brandweer een open dag houden. Niet alleen wil men de bevolking laten kennis maken met het moderne blusma- teriaal, maar door een fotoexposi tie ook kennis laten nemen van het verleden. Daartoe heeft men ech ter oude foto's nodig. Veel heeft men in eigen beheer, maar brand- ODC- Weekbladpers in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactie: Frederique Rentenaar tel. 053-28 15 00 Ingrid Astrego tel. 053-31 72 89 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6 Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 H. van Zon Van Holten serf 47 Holten tel. 05483-6 1981 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 in de hand heeft hij op grond van het beschikbare materiaal becij ferd, dat wel degelijk het door gaande verkeer de oorzaak is van de verkeersoverlast in Oranje straat/Dorpsstraat. Reden voor D66 te pleiten af te zien van nieuwe rondwegen, doch door bewegwijze ring en verkeersbelemmeringen in het dorp het verkeer, dat Holten slechts als doorgangsroute benut, buiten de bebouwde kom te hou den. weercommandant Heller ver wacht, dat er in oude fotoboeken bij de Holtense bevolking vast nog een groot aantal aardige platen van optredens van de Holtense brandweer te vinden zijn, die tij dens de open dag geëxposeerd kunnen worden. Wie oude foto's heeft en ze voor deze speciale tentoonstelling wil afstaan, kan zich in verbinding stellen met brandweercomman dant Heller, die dagelijks te vinden is in het gemeentehuis, afdeling gemeentewerken, tel 61666. IEDERE VRIJDAG GEOPEND De twee kunstwerken, die door Jenny van Ulzen en Kees Bos spe ciaal gemaakt zijn voor dorpshuis De Boschkamp zullen op vrijdag 27 september om 17.00 uur worden onthuld. Aansluitend zal als dank voor de inzet van de vrijwüiigers, die er vrijwel dagelijks voro zorgen dat alles in het dorpshuis 'op rolle tjes' loopt, hen een 'lopend buffet' worden aangeboden. Tot 4 oktober exposeert Mieke van Houselt uit Raalte in de ontmoe tingsruimte van De Boschkamp werken van zijdeschilderen en aquarellen. Op diverse plaatsen verzorgt Mie ke van Houselt cursussen zijde schilderen, zo ook in Holten. Daar naast heeft zij zich bekwaamd in het schilderen van aquarellen. De expositie is dagelijks van 09.00 tot 17.00 uur te bezichtigen mits er geen activiteiten in de ruimte plaatvinden. Hoewel de ambulancepost in Hol ten juridisch komt te vervallen, zal de ambulance toch in Holten ge vestigd blijven. Deze constructie is gevonden, nadat gedeputeerde staten van Overijssel hebben voor gesteld, de ambulance in Holten op te heffen en het gewest Midden IJssel een extra ambulanceplaats toe te kennen. Het dagelijks bestuur van het Gewest Midden IJssel heeft nu be sloten ambulance te stationeren in Holten, evenwel zonder personeel. Daardoor kunnen de vrijwilligers van de Stichting Ambulance Ver voer Holten gewoon hun werk voorzetten, echter nu onder de pa raplu van het gewest. Volgens burgemeester Van Rap- pard heeft de nieuwe constructie veel voordelen, doordat het ambu lancepersoneel nu in breder ver band nog beter geschoold kan wor den. Voor de Holtense bevolking veranderd er in feite niets. Nido Universal heeft deze week een grote order weten binnen te slepen. Voor de nieuwe Bundesstaten (de voormalige DDR) gaat Nido 46 zoustrooiers produceren. Tien daarvan zijn bestemd voor de hoofdverkeerswegen rond Chem nitz (het voormalige Karlmarx- stadt) en 36 voor Leipzig. De op dracht heeft men vervorven via het zusterbedrijf Schmidt in Duits land, dat ook zorg zal dragen voor de service. Door deze nieuwe order is de productielijn van Nido tot en met februari volgeboekt.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1991 | | pagina 1