Succes van Keunefeest wordt na teveel Holtens Bewoners Kol fel tegen toekomstig verkeersplan Ondersteuning door meerdere verenigingen bepleit Bar-dancing „DE WAAG" U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. Verkeer Tanks op gemeentewerf afgeschreven Concert Zangersbond in Kandelaar Dankbetuiging Nierstichting Jeugddienst Dank aan supporters sv Holten Opbrengst collecte Hoorzittingen blijven toch besloten Bejaarden sociëteit Donderdag iy september 1991-43ste jaargang no.38 HOI Het uur U voor de inspraak rond het verkeersplan nadert met rasse schreden. Tot vrijdag heeft de Holtense bevolking nog de mogelijkheid zich op het gemeentehuis aan te melden voor de inspraakavonden op 2 of 3 oktober. Bij het sluiten van deze editie op dinsdagmiddag kon de heer Ymker slechts acht gegadigden noteren. Opmerke lijk weinig, gezien de reacties in het dorp. Als de krant bij u in debus valt, zullen dat er onge twijfeld heel wat meergeworn- den zijn. Ook in dit Holtens Nieuwsblad weer de mening van een aantal groeperingen. Abonnementsprijs f 44.70 Losse nummers f. 1.= Gedrukte oplage 3075 Krijgt Holten er een jaarlijks feestweekeinde bij of dreigen de zo succesvol verlopen Keunefeesten de organisatoren boven het hoofd te groeien? Dat is de prangende vraag na de eerste editie van de na jaarsfeesten van carnavalsvereniging De Fienpreuvers. Financieel is er geen wolkje aan de lucht want met een massale opkomst in de tent op Kalfstermansweide en (nog belangrijker) een gestaag doorlopen de bierpomp, is de investering van een slordige vijftig mille wel terugverdiend. Maar wat te denken van de aanslag op de vrije tijd, de nachtrust en het gezinsleven van de harde Fienpreuvers-kern? Orga niseren kunnen ze, die carnavalisten maar dat er zoveel werk aan dit evenement zou zitten, daar had menigeen zich lelijk op verkeken. „Eerst maar eens rustig evalueren" vindt een tevreden maar o zo ver moeide Fienpreuvers-voorzitter Leo Thiele. Maar president Jan Mark voort gaf zaterdag de richting al aan waarvoor De Fienpreuvers waar schijnlijk zullen kiezen: „Het Keunefeest moet doorgaan, maar dan moeten we wel in conclaaf met andere verenigingen, de Handelsvere niging en de gemeente". O DC- Weekbladpers in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactie: Frederique Rentenaar tel. 053-28 15 00 Ingrid Astrego tel. 053-31 72 89 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6 Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 H. van Zon Van Holtenserf 47 Holten tel. 05483-6 19 81 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34. tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3. tel. 6 12 24 De optocht was een van de hoogtepunten van het Keunefeest. De raad zal maandagavond ver moedelijk zonder veel tegensput teren de vervanging van de brand stoftanks op de gemeentewerf aan de Waagweg goedkeuren, nu blijkt dat de afschrijvingstermijn toch al is verstreken. Tijdens de behande ling in de commissie Gemeente werk was door een misverstand de termijn van 20 jaar genomend, maar dit blijkt vijfiten jaar te zijn. De tanks zitten reeds zestien jaar in de grond. Mede door aandringen van de Ne derlandse Spoorwegen wordt nu haast gemaakt met de rwnovatie van het Stationsplein, waarvoor aan de raad een extra krediet v/ordt gevraagd van 17.00 gulden, In eerdere instantie trok de ge meente al een bedrag van 115.000 gulden uit voor dit karwei. NS draagt ruim 85.000 gulden bij. IEDERE VRIJDAG GEOPEND De Koninklijke Chr. Zangersbond, afdeling Twente houdt op vrijdag 27 september, aanvang 20.00 uur in De Kandelaar een afdelingscon cert. Dit concert zou eerst plaats vinden in februari, maar door de hevige sneeuwval moest dit uitge steld worden Aan het concert werken mee het Meisjeskoor De Blijde Stemmen uit Mastebroek, het gemengd koor Looft de Heer uit Oldenzaal, Ora toriumvereniging Soli Deo Gloria uit Nijverdal en het Interkerkelijk kinderkoor Mozaïek uit Holten. De toegang tot het concert is gratis; er zal alleen een collecte voor de on kosten gehouden worden. Wat betreft die gemeente moet het openingswoord van burgemeester Van Rappard vrijdag bij de Twent se avond de organisatoren als mu ziek in de oren hebben geklonken. „Ik hoop dat dit een traditie wordt" zo sprak hij op een keurig aangekleed en feestelijk podium, daarmee de bijna 130 vrijwilligers een steuntje in de rug gevend. „Holten moet in 1992 weer een Keunefeest krijgen." Op basis van de voorverkoop was al duidelijk dat het nieuwe initia tief in het dit jaar toch al met feesten verwende Holten aan zou slaan. Maar aangezien de post 'on voorzien' op de begroting van De Fienpreuvers steeds maar toenam naarmate het feest naderde, was het toch wel zaak dat de tent elke avond vol zou zitten. Twentse avond Gespannen gingen de blikken van de organisatoren vrijdagavond dan ook naar de ingang. Tot hun zichtbare opluchting stroomden al vanaf zeven uur de, over het alge meen wat oudere Holtenaren naar de Kalfstermansweide om toch vooral een mooi plaatsje aan een van de lange tafels te bemachti gen. Een dikke zevenhonderd be zoekers genoten met volle teugen van presentator Harm oet Riessen die een goede greep had gedaan uit de Twentse artiestenstal. Uiter aard trokken Gert en Hermien met hun geoliede optreden het meeste bekijks. Vooral de altijd weer vlek keloos gekapte Gert had er zin en speelde met aloude smartlappen als 'Weisse Gitarre' en 'Ik heb eer bied voor jouw grijze haren' op het gemoed van menig Holtense. Waardering was er ook voor het duo Hanneke Hiddink en Ben Schreurs uit Diepenheim die op een heel herkenbare manier het leven op het platteland op de hak namen. Jammer genoeg voor hen reikte hun wat genuanceerdere stemgeluid niet helemaal tot ach ter in tent zodat er van hun dialect teksten daar nogal wat verloren ging. Dat gold niet voor Gait uut Klooster die met zijn dubbelzinni ge schoonmoeder-humor de zaal al snel plat kreeg. Vooral na de pauze kwam de stemming er goed in zo dat de Enschedese Enschlander Musikanten met hun aanstekelij ke Heimat-musik tot in de late uurtjes de sfeer bepaalden. Optocht Met frisse moed ging het de tweede dag in, die 's middags om een uur met de door de Golfoorlog uitge stelde carnavalsoptocht begon, j Dat veel wagens eerder dit jaar tijdens de volksfeesten in Dijker- hoek en Espelo al te bewonderen waren, deerde niemand want in een heerlijk herfstzonnetje om zoomden duizenden mensen de uitgestippelde route. Met name de in de stoet opgenomen dweilorkes ten verlevendigden het geheel aan zienlijk, zij het dat er nog heel wat water door de Schipbeek moet stromen wil men het Holtense pu bliek aan het dansen krijgen. Dat bleek ook bij de 'streetparade' in de Dorpsstraat waar elk van de acht orkesten zich kon uitleven. Wellicht is het verstandig dit on derdeel een eventueel volgende keer los te koppelen van de op tocht want menig Holtenaar be greep niet waarom al die fraaie wagens opeens drie kwartier stil stonden. Wel was er nu ruim schoots de tijd de fraaie staaltjes van creatieve huisvlijt te bewonde ren. Met name de altijd weer verrassen- Uit het relaas van voorzitter Man in't Veld bleek overduidelijk, dat de bewoners zich behoorlijk op een zijspoor gezet voelen. De industrie in dezelfde wijk is door B en W betrokken bij de plannenmakerij, maar de bewoners, die straks al dat verkeer voor hun kiezen krijgen, worden met een kluitje in het riet gestuurd. Zo blijkt uit correspon- de schepping van Velocitas zorgde voor vermaak met een 'plas'tisch uitgebeelde burgervader die "het gezeik over de rondweg" als thema had. Velocitas won dan ook de eer ste prijs en kan het nu bijna niet maken om volgend jaar niet van de partij te zijn. De tweede prijs was voor Club '90 net hun tot in de puntjes verzorgde visie op "car pooling in de fifties" en de Espelose wagen die nog eens het succes van de Kindervakantieweek met de Splose Witte Wieven benadrukte, kreeg de derde prijs. Bloasfestival In een niet uitverkochte, maar toch bar gezellige tent vond daar- dentie met de gemeente, dat men op de Smidsbelt heel goed op de hoogte is van de vervijfvoudiging straks van het verkeer in de Indus triestraat en H.J. Wansinkstraat, maar dat men de oplossing tot la ter heeft verschoven, zonder dat wordt aangegeven hoe dit pro bleem straks wordt aangepakt. Ook bij de 'regeringspartijen', die na het door Teun Deijk gepresen teerde Keunebloasfestival plaats met een prominente Holtense in breng in de vorm van De Mexi- caantjes en De Braandheultjes. In de prijzen vielen ze niet, maar het enthousiasme waarmee ze zich de longen uit het lijf bliezen, sloeg wel degelijk over op het enthousiaste publiek. Duidelijk werd dat een orkest als de Hengeler Weendbloa- zers uit Hengelo of de uiteindelijke winnaar La Bella Bock uit Alber- gen muzikaal en qua presentatie meer in hun mars hebben, maar dat mocht de pret niet drukken. Holtense Pavarotti Zaterdagavond moest het hoogte punt van de Keunefeesten worden en dat werd het dan ook. Opge warmd door het showorkest Im pression kregen de bijna duizend aanwezigen allereerst het als 'Dik Met Mekaar' aangekondigde pro gramma-onderdeel voorgescho teld. Het vermoede duo bleek uit eindelijk een zwaarwichtige solist in de rondborstige figuur van Roelf Jan Warrink, die het zonder Jan Markvoort moest stellen, die het trainingskamp te kort achtte. Des ondanks weerde de Holtense Pava rotti zich kranig, hetgeen hem een staande ovatie van het thuispu bliek opleverde. Daarna gingen ook de beentjes van de vloer want zowel John (Oh Lana) Spencer als Piet Veerman hadden er duidelijk zin in. Dat het nog lang onrustig bleef op de Kalfs termansweide hoeft wat dat be treft geen betoog. Wie gedacht had dat het Keune feest zondagochtend tijdens het door Man in 't Veld zijn benaderd, overheerst de mening, dat eerst het verkeersplan op hoofdpunten moet worden vastgesteld, waarna later de problemen in de woonwij ken wel worden opgelost. „Onac ceptabel", zo menen de bewoners. „In alle rapporten staat te leven, dat het plan niet verkeersaantrek- kend mag zijn, dat geldt kennelijk niet voor onze wijk". De oppositiepartijen onder schrijven de mening van de bewo nerscommissie, dat eerst duidelijk moet worden waarom er straks zo veel verkeer door de Industrie straat en H.J. Wansinkstraat ge leid moet worden. De bewonerscommissie heeft met de haar beschikbare middelen be cijferd, dat bij doorgaan van de verkeersplannen, het straatprofiel drastische gewijzxigd moet wor- Frühschoppen (oftewel vrog zoep'n in goed Holtens) als een nachtkaars zou uitgaan, kwam be drogen uit. Alsof Holten er maar niet genoeg van krijgen kon, werd het feest onder de klanken van de Enschlander Musikanten en De Lutter Muizikanten nog eens dun netjes overgedaan, onderwijl de in wendige mens met krentenbrood en koffie weer enigszins in het ga reel proberend te krijgen. Restte de Fienpreuvers nog eens de gigan tische opruimoperatie alvorens van een welverdiende rust te genie ten. De Nierstichting, afdeling Holten wil iedereen bedanken, in het bij zonder de winkeliers, voor de bij drage op de wijnavond. Het krentenbrood is gewonnen door de familie bouwmeester, Kol- weg 30 te Holten. Zij kwamen met een gewicht van 3250 gram het dichtst bij het juiste gewicht van 3310 gram. In de Gereformeerde kerk wordt op zondagmorgen 22 september een jeugddienst gehouden, met als thema: Geld maakt niet gelukkig. Ds. Dekker uit Vorden zal in deze dienst voorgaan. Muzikale mede werking wordt verleend door het koor Chanoeka uit Hengelo. den, waardoor de aanwonenden een stuk van hun tuin moeten inle veren. Ook zal bij het doorgaan van de plannen het nodige gedaan moeten worden aan geluidsisola tie. Voor de bewonerscommissie een onverteerbare zaak, termeer daar de bewonrers straks ook nog naar schatting 300 gulden per jaar hoger worden aangeslagen door de ge meente. Met alle beschikbare mid delen, desnoods via de rechter, zal men proberen het onzalige plan te verijdelen. Niet alleen de bewoners van de Industriestraat en H.J. Wasnink- straat hebben een protestvergade ring gehouden, ook de overige stra ten op de Kol zijn inmiddels het ge weer gekomen en zullen op de hoorzitting hun protest laten ho ren. De EHBO en de Stichting Paard rijden Gehandicapten Holten wil len graag de Supportersvereniging van sv Holten dankzeggen voor het initiatief dat zij genomen heeft om een sponsorloop te organiseren ten bate van de EHBO en de Stichting Paardrijden Gehandicapten Hol ten. Hoeveel de opbrengst ook moge zijn, de gedachte alleen al om dit evenement te willen organiseren en zoveel tijd belangeloos hierin te willen steken, hebben beide vere nigingen ten zeerste op prijs ge steld. De collecte van het Koningin Wil- helmina Fonds ten behoeve van de kankerbestrijding heeft dit jaar 10.037,15 opgebracht. Het comité wil graag alle mensen bedanken die een bijdrage hebben geleverd aan de collecte. Ook alle collectan ten worden bedankt. Degenen die de collectant niet thuis trof kun nen hun gift alsnog storten of bren gen bij mw. D.D- van Rappard- Buitenhuis, Jeurlinksweg 1, Hol ten. Hoewel veel bewonersgroeperin gen en andere belanghebbenden zich uitspreken voor openbare hoorzittingen voor het verkeers plan, blijft het college van burge meester en wethouders op het standpunt staan, dat de bewoners in beslotenheid zullen worden ge hoord. „Niet de belanghebbenden bepalen de procedure, maar het college van B en W", aldus burge meester Van Rappard. „Wij wen sen geen kans op een eindeloze discussie onderling over de ver schillende varianten. De belang hebbenden wordt de mogelijkheid geboden hun visie aan ons mee te delen, waarvan verslag wordt op gemaakt. Wie behoefte heeft om met zijn standpunt naar buiten te treden, geeft na afloop maar een persconferentie", is de mening van het college. De Bejaardensociëteit komt op dinsdag 24 september weer bijeen. Dit keer in de Kandelaar, waar men er een leuke middag van wil maken met sjoelen. Begonnen wordt om half drie. Ons bericht over de cursus Zie kenverzorging thuis, vorige week in het Holtens Nieuwsblad, was tot onze spijt niet volledig. Daar om is enige aanvulling op zijn plaats. Voor deelname aan deze cursus dient men lid te zijn van de Kruis vereniging. De kosten voor de vijf middagen bedraagt 10,00, inclu sief koffie plus 3,50 voor het cur susboek. Wie deel wil nemen dient zich voor 7 oktober aan te melden. Aanmelden en eventuele nadere inlichtignen kan men krijgen op werkdagen van 13.30 tot 14.30 uur op tel. 05483-61436. A/s lezer van het Ho/tens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. A/s abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede arr Adres: woonplaats: Hij/zij betaalt abonnementsgeld per jaar ad 44,70. Roelf Jan Warrink had alles mee (ook z'n omvangals Holtense Pavarot ti. L»e Dewoners van de Industriestraat en H.J. Wansinkstraat maken zich grote zorgen over de gang van zaken rond de nieuwe verkeersplannen. Uit alle tot nu toe beschikbare gegevens waar de bewonerscommissie de hand op heeft weten te leggen - openbare, geheime en strikt vertrouwelij ke stukken - blijkt, dat het verkeer in de beide woonstraten in het jaar 2005 vervijfvoudigd zal zijn, terwijl in al die plannen op geen enkele wijze wordt uitgelegd waar dit verkeer vandaan komt en hoe het verkeer door de straten geleid gaat worden. Tijdens de maandagavond gehouden be wonersvergadering werd dan ook unaniem het plan van voorzitter Hans Man in 't Veld ondersteund om tijdens de komende hoorzitting op 2/3 ok tober niet alleen een krachtig protest te laten horen over de gang van zaken, maar tevens nadrukkelijk uitleg te vragen aan het college van burgemeester en wethouders over de toekomstige verkeersstroom.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1991 | | pagina 1