Gezonde handelsgeest op vrijmarkt van HMV JÉ unie komt de 'zoveel mogelijk' tegemoet Collecte Nierstichting voor werven van donors Ziekenverzorging thuis in cursus WEEK DEZE Versteegen vervangende rector SGH Jaar cel voor brandstichters Collecte Beatrix Fonds CJV heeft plaats voor nieuwe leden Nog geen reactie gemeente Bar-dancing „DE WAAG" Luxe appartementen en winkels vullen 'Gat van Holten' TANDTECHNISCH LABORATORIUM U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. BON Holtens Nieuwsblad Donderdag 12 september 1991-43ste jaargang no.37 Abonnementsprijs f 44.70 Losse nummers f. 1.= Gedrukte oplage 3075 Verkeer De verkeersplannen van het ge meentebestuur blijven de ge moederen bezighouden. Deze week mengt de Werkgroep Vei lig Verkeer zich met een inge zonden stuk in de discussie. Oolc de WD Holten geeft zijn mening en - mooi voor de dis cussie - die staat haaks op de opvattingen van de werkgroep. Thuis sterven Thuis kunnen sterven is voor veel ongeneeslijk zieken heel belangrijk. De vrijwilligers van de Stichting Thuis Sterven West-Overijssel bieden prakti sche hulp aan huisgenoten en familie om dit mogelijk te maken. Ds. Israël is vanuit Hol ten bestuurslid van de stich ting en hij vreest voor de conti nuïteit van het werk als er niet gauw een steviger financiële basis komt. Of het nu om de echte beroepshan delaren ging of om de ware hobby ist die eens per jaar zijn schuur of zolder ontruimt, duidelijk werd dat tijdens de vrijmarkt van de supportersvereniging van HMV een gezonde handelsgeest door de dorpskom waarde. Ver voor negen uur 's ochtends tot na vieren 's middags dromde een kooplustig publiek langs de 75 kramen en vele vierkante meters tot ver koopruimte omgetoverd plavei sel. Tevreden gezichten dan ook, zowel bij de kooplui als bij de organisatoren. Holten mag dan de rommelmarkt op Koninginnedag hebben, de boeldag en sinds kort ook een vast verkooppunt voor tweedehands goederen van de HMV-supporters- vereniging, voor de vrijmarkt in september is er altijd veel belang stelling. „Weer groter dan vorig jaar" concludeert HMV-supporter Jan Huzen die samen met Wim Harmelink, Gerard Wittenberg en Gertie Brands de zaken rond de vrijmarkt coördineert. „We heb ben nu ook de parkeerplaats in de Tuinstraat voor driekwart vol staan en die zal volgend jaar wel helemaal bezet zijn. We merken dat de markt in Holten goed be kend staat. Ze komen uit de hele regio en zijn 's morgens bij dag en dauw al aanwezig om een goed plekje te bemachtigen." Dat laatste klopt inderdaad want dit jaar was de eerste handelaar uit Enschede 's morgens om vijf uur ai ter plekke om bij het gemeente huis een strategische positie in te nemen. De ervaren Holtense vrije markthandelaar pakt het handi ger aan en zet 's nachts de auto met spullen al op de gewenste plek om vervolgens nog een paar uur lekker onder ziel te gaan. Een hoofdstuk apart vormen natuurlijk elk jaar weer de kinderen die gratis een grondplaats kunnen innemen om zo een aardig zakcentje bij te ver dienen. En aangezien er deze zater dag het voetbal is afgelast, wordt daar druk gebruik van gemaakt. Je kunt het zo gek niet bedenken of op de vrije markt is het te koop. Boeken, veel boeken, platen, glas werk, meubels, (Oostduitse) fiet sen en motoren, kleding in allerlei soorten en maten, houten speel goed, radio's en televisies en ga zo nog maar even door. En uiteraard vindt de echte handel al ver voor de opening plaats wanneer de han- „Papa, kopen we dit paard?" Papa kijkt echter nog wat bedenkelijk delaren eikaars waar afnemen in de hoop er later op de dag nog weer rijker van te worden. Het grote publiek stroomt vanaf een uur of tien naar de Smidsbelt om daar onbekommerd rond te snuffelen, te genieten van de klanken van een HMV-band of tussendoor een hap je en een drankje te nuttigen bij de door de supportersvereniging in gerichte snackbar. Het ideale weer (niet te warm, niet te koud, slechts één verfrissend buitje) doet de rest. Bij het scheiden van de markt be wijzen de files in de Dorpsstraat dat het inderdaad druk is geweest. O JC-Weekbladpers in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactie: Frederique Rentenaar tel. 053-28 15 00 Ingrid Astrego tel.053-31 72 89 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6 Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 H. van Zon Van Holtenserf 47 Holten tel. 05483-6 19 81 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 IEDERE DONDERDAG EN VRIJDAG GEOPEND Wanneer ook de medezeggen schapsraad akkoord gaat (en vol gens welingelichte kringen ge beurt dat) wordt mevrouw J. Ver steegen de nieuwe plaatsvervan gende rector van de Scholengemeenschap Holten. De huidige conrector van de SGH werd door de schoolleiding voorge dragen om de door het afscheid van C.W.J. van Geel leeggekomen plek te bezetten. Twee hoofdbrachtwachten van de Holtense vrijwillige brandweer zijn dinsdag door de rechtbank in Al melo voor brandstichting veroor deeld tot twaalf maanden gevan genisstraf, waarvan drie maanden voorwaardelijk met een proeftijd van een jaar. De officier van justitie had vorige week twee jaar geéist, waarvan zes maanden voorwaar delijk. Hun advocaten hebben in middels hoger beroep aangete kend. De brandweerlieden ziten sinds 2 augustus vast. Zij werden toen na een tip van een buurtbewoner aan gehouden voor het aansteken van de brand in de leegstaande silo aan de Stationsstraat. Na hun arresta tie bekenden zij ook de brandstich ting bij het bedrijf Banz Bord eer der dit jaar en een poging tot brandstichting in de kantine van een camping. Het ondertussen beruchte 'Gat van Holten' lijkt na vijf jaar eindelijk te worden gedicht. Deze week presenteerde grondeigenaar Mengunie Holten bv een plan voor 700 vierkante meter winkelruimte en zes luxe verkoopappartementen op de plek tussen het oude gemeentehuis en supermarkt Albert Heijn aan de Dorpsstraat. In het door Jorissen Architectengroep ontworpen en door Bouwbedrijf H. Koopmans te bouwen project is aan de voorzijde een pleintje ingeruimd om aan de wensen van de gemeente Holten tot doorbreking van de lintbebou wing te komen, te voldoen. Feit blijft de negentien meter brededoor- gang tussen nieuwbouw en AH-supermarkt. Overigens zal de ge meente met een artikel-19 procedure nog een wijziging van het be stemmingsplan ter plekke moeten doorvoeren. Gebeurt dat inder daad, dan zou begin volgend jaar met de bouw kunnen worden begonnen en is eind 1992 weer een gapend gat in de dorpskern van Holten gevuld. Dat de invulling van het door sloop van de oude noodgebouwen van het gemeentehuis vrijgekomen grond te lang heeft geduurd, vindt ook directeur H.J. Dikkers van Mengunie Holten bv, maar daar zijn volgens hem verschillende oor zaken voor. Samen met mede-di recteur J.M. Wansink en (sinds 1989) vestigingsdirecteur H.A. Oonk van Bouwbedrijf Koopmans Projectontwikkelaars had hij met verschillende belangen en wensen te maken alvorens tot een concreet plan te kunnen komen. Allereerst natuurlijk de economische haal baarheid waarvoor makelaar E.D. Vincent als adviseur werd inge schakeld. Zowel voor de verhuur van de 700 vierkante meter winkel ruimte (in de non-food sfeer) als voor de verkoop van de rond de twee ton kostende luxe apparte menten (met lift) verwacht Vincent Wij verstrekken informatie voor al uw p gebitsprotheses kroon- en brugwerk AJMJ* rep. kunstgebitten Dental Comb. Rijssen Vennekesgaarden 67 7462 EA Rijssen Info 05480-2 00 30 A/s lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Naam: Adres: Woonplaats: Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: Hij/zij betaalt abonnementsgeld per jaar ad 44,70. dat er genoeg gegadigden zullen zijn. Maar ook voor de angst van de gemeente dat er pal langs de rooi lijn aan de Dorpsstraat zou worden gebouwd, hadden de opdrachtge vers begrip. Projectontwikkelaar Oonk verwacht dat de vorige week vrijdag ingediende aanvraag voor een bouwvergunning ten gemeen tehuize geen problemen meer zal opleveren. „Ik vind dat we met dit plan zoveel mogelijk tegemoet ko men aan de wensen van de ge meente. De ideeën die Greet Bier- ma van het Oversticht eerder over de invulling van dit stuk grond heeft geopperd, kunnen hier inge past worden. Natuurlijk blijven er altijd verschilpunten maar ont wikkelaar en opdrachtgever heb ben ook recht op hun eigen plan. Hiermee kunnen we eindelijk tot daden komen." Afspraken Ook een vertragende factor in het geheel waren de afspraken met 'buurman' Albert Heijn. Met de Gebr. Wansink kwam de Mengunie eerder al een grondruil overeen, waardoor de supermarkt enerzijds flink kon uitbreiden en tegelijk een ruime parkeerplaats aan de ach terzijde kon aanleggen. In het nieuwe plan is zoveel mogelijk het aanzicht van de AH-supermarkt vanaf de Dorpsstraat intact gela ten, terwijl ook de bereikbaarheid en zichtbaarheid van de parkeer plaatsen gegarandeerd werd. De plannen zoals die er nu liggen, zijn in overleg met eigenaar J. Wansink tot stand gekomen zodat er van die zijde geen bezwaren te verwachten zijn. De appartementen kunnen over eigen parkeerruimte beschik-, ken aan de achterzijde op grond van de Mengunie die volledig eige naar van de grond ter plekke blijft. Contrastwerking Ook voor ontwerper G. Peters van Jorissen Architectengroep in Rijs sen stelde de situatie ter plekke specifieke eisen. Hij koos voor een luchtig gebouw met veel glas om toch een ruimtelijk sfeer te creë ren. Bovendien komt door het con trast volgens hem het historisch getinte WV-kantoor zoveel moge lijk tot zijn recht. De lichte kleur stelling van de nieuwbouw sluit weer aan bij de AH-supermarkt en een modern gebouw als het nieuwe is m m Op de maquette is duidelijk het contrast te zien tussen het oude gemeentehuis (links) en de nieuw te bouwen winkels en appartementen. Op de voorgrond de vrijgehouden pleinruimte. De open ruimte tussen nieuwbouw en AH-pand wordt visueel enigszins vernauwd door een overstekende uitbouw rechts. gemeentehuis aan de overzijde van de Smidsbelt. In het ontwerp is ook de bestaande winkel van de Mengunie opgenomen die een drastische gezichtsverandering zal ondergaan om aan de nieuwe be bouwing te worden aangepast. Tij dens de bouw gaat de verkoop nor maal door. Door de niet gebruikte aanbouw van het VW-kantoor aan de achterzijde te slopen komt er ruimte voor een ingangspartij voor de toekomstige appartement bewoners. Met name hiervoor is nader overleg met de gemeente Holten (eigenaar van het oude ge meentehuis) nodig. Wanneer alles volgens plan ver loopt, kan volgend voorjaar de eer ste spade de grond in en wordt het (afgezien van de grondprijs) f 1,5 tot 2 miljoen gulden kostende pro ject eind 1992 opgeleverd, tegelijk met de verwachte herinrichting van de Dorpsstraat. Het Prinses Beatrix Fonds houdt in de week van 15 tot en met 21 september zijn 35e landelijke col lecte. Toen het fonds in 1958 werd opge richt was de opbrengst bestemd voor het bieden van hulp aan men sen die werden getroffen door po lio. Nu die ziekte door het vrijwel algemeen inenten van kinderen in ons land bijna niet meer voorkomt, gaat de aandacht van het fonds ook uit naar het bestrijden van (de gevolgen van) spasticiteit, mutiple sclerose, spierziekten, de ziekte van Huntington en de ziekte van Parkinson. Wie de collectant mist, kan een bijdrage storten op giro 969 ten name van het Prinses Beatrix Fonds te 's Gravenhage. De clubs van CJV De Vrienden schaar beginnen deze maand weer aan een nieuw en actief seizoen. Er is nog plaats voor nieuwe leden. Vooral meisjes en jongens in de leeftijd van 8 tot 12 jaar zijn van harte welkom. Informatie over de verschillende clubs geven Ria Slui ter, tel. 61033 en Wim Jansen, tel. 62579. Naast de clubactiviteiten worden er ook activiteiten georganiseerd voor de donateurs en andere vrien den. Op zondag 29 september staat er al een fietspuzzeltocht op het programma. Aangezien het college van bur gemeester en wethouders dins dagmorgen de door de Mengu nie ingediende aanvraag voor een bouwvergunning nog niet onder ogen had gehad, viel er van die zijde nog geen reactie te noteren. Wel deelde- burge meester Van Rappard mee dat de aanvraag zorgvuldig zal worden bekeken en ook een welstandsadvies zal worden af gewacht. „Het gaat nu eenmaal om een kwetsbaar punt in de dorpskom en dat moet mooi in gevuld worden" aldus Van Rappard. In de week van 22 tot 28 september wordt ook in Holten weer de col lecte van de Nier Stichting Neder land gehouden. De opbrengst daarvan wordt vooral gebruikt om de transplantatiemogelijkhe den voor nierpatiênten te verbete ren. Dat gebeurt onder meer door bevordering van donorwerving in ziekenhuizen via training van het medisch personeel en ondersteu ning van de tranplantatiecoördi- natoren. Momenteel telt Holten zes chroni sche patiënten met een nieraan doening die regelmatig behandeld moeten worden. Nadat de Nier stichting sinds 1968 zich vooral in zette voor de financiering van dia lyse-apparaten zijn er nu voldoen de machines om het leven van nier patiënten te redden. De aandacht richt zich nu op intensivering van het wetenschappelijk onderzoek en op het leefbaar maken van het leven van nierpatiënten. Een transpantatie is wat dat betreft een oplossing van levensbelang. Vorig jaar ontvingen ruim vierhon derd nierpatiënten een nieuwe nier, maar de Nierstichting wil dat aantal verhogen. Ieder jaar komen er in Nederland namelijk honder den chronische nierpatiënten bij in alle leeftijdscategorieën. Vaak hangt hun leven af van een machi ne en moeten ze twee tot drie keer per week naar het ziekenhuis om vier, vijf uur lang aan de kunstnier het bloed te laten zuiveren. Ook staan ze op een streng dieet. Een transplantatie zou deze mensen helpen weer een normaal leven te kunnen leiden. Giften aan de Nierstichting kun nen via intekenlijsten, de rammel bus of de collectezakjes worden gegeven, maar men kan ook een bijdrage storten op postrekening 388.000 of bankrekening 70.70.70.880. De Kruisvereniging Zuidwest- Overijssel organiseert een cursus Ziekenverzorging Thuis voor de in woners van Holten. Daarbij zullen aan de orde komen onderwerpen als: wat versta ik onder gezond en ziek en wat betekent ziek zijn thuis voor de zieke en omgeving, naast praktische zaken als de dagelijkse verzorging van de zieke, de tech niek van het tillen van de zieke en de mogelijkheden en beperkingen van de ziekenverzorging thuis. Onder begeleiding van wijkver pleegkundige Berto ten Brinke en wijkziekenverzorgende Ceciel Hoonhorst worden de deelnemers uitgenodigd om met elkaar over deze onderwerpen te praten, hun ervaringen met het verzorgen van zieken thuis onderling uit te wisse len en enkele praktische oefenin gen uit te voeren. De cursus Ziekenverzorging Thuis wordt, bij voldoende belangstel ling, gehouden op vijf woensdag middagen van 14.00-16.30 uur in het kruisgebouw aan de Gaarden- straat. De data zijn 23 en 30 okto ber, 13 en 27 november en 4 decem ber.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1991 | | pagina 1