The first time tweede succes Elly Ilbrink EHBO Holten al veertig jaar voor elk evenement te porren f Ouderwets rogge oogsten verdient meer publiek Ü3 M I Indianen en Eskimo's in Holten Gemeentelijke I bijdrage operatie Tankslag Onvermoeide inzet vrijwilligers vormt basis van vereniging U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. Rectificatie infoboekje sv Bato Expositie houtsnijwerk Dorsmachine blijft noodgedwongen aan de kant r Bar-dancing „DE WAAG" Hottens Nieuwsblad Donderdag 22 augustus 19yi-43ste jaargang no.34 Abonnementsprijs f 44.70 Losse nummers f. 1 Gedrukte oplage 3075 Raadslid AI een kwart eeuw maakt het raadslid Ep van Schooien deel uit van de Holtense gemeente raad. Aanvankelijk voor de Boerenpartij, daarnaast voor de kiesvereniging Gemeente belang, maar steeds in het be lang en ten dienst van de Hol tense gemeenschap. In het Hol lens Nieuwsblad een gesprek met de man. die in de afgelopen 25 jaar veel Uoltenaren op weg heeft geholpen in de gemeente lijke doolhof en de politiek als zijn grootste hobby heeft. Een Indianengroep uit Canada, een Eskimogroep uit de Sovjet unie en folkloristische dans groepen uit Mexico, Japan, Ca- meroun, Engeland, Spanje, Bul garije, Roemenië, Cuba, de Fili- pijnen, Polen en Tirol, vormen tezamen het vierde Internatio nale Folklorefestival dat vol gend jaar van donderdag 9 juli tot en met donderdag 16 juli in Holten zal worden gehouden. In totaal zullen in die week 1000 deelnemers uit vijf continenten de gast zijn van de Stichting Internationaal Folklore Festi val Holten. Zanger Denny Christiaan, die de zieke Saskia en Serge verving maakte dat dinsdagavond bekend op de laatste Hoolter avond. Soms heeft het werken voor een krant zo z'n aardige kanten. Ben je het niet eens met de jury van een songfestival, dan stel je gewoon een persprijs in om de favoriete kandidaat toch een plaatsje op het ere podium te gunnen. Dat deden Deventer Dagblad en het Holtens Nieuwsblad gezamenlijk dinsdag avond dan ook in een spontane opwelling bij het Holtense song festival om de man met de beste stem, Rein Hofman, te eren voor zijn versie van Amarillo. Natuurlijk, Rein heeft het num mer al verschillende malen op eve nementen gezongen, maar ook op de Smidsbelt klonk het nog steeds als een klok. De 'echte' jury, onder leiding van Gert Jan van 't Holt hakt al langer met het jurybijltje en geeft dan ook een gedegener oordeel af. Zij koos evenals vorig jaar voor de zangeres Elly Ilbrink, die dit keer met het The first time het Holtense songfestival won. Tweede werd Anton Braks met een eigen geschreven lied. De aanmoe digingsprijs was voor Joke Vrug- gink uit Splo en de publieksprijs ging naar Henk Meuleman met zijn versie van het aloude Ketelbinkie. Beide jury's waren het overigens wel met elkaar eens, dat aan de presentatie he een en ander schort te. Een beetje vlotter zoii best kun nen. De pechprijs zou ongetwijfeld uitgereikt kunnen worden aan Jo- han Peters uit Holterbroek die op het laatste moment zich moest af melden omdat een koe op kalven stond. De laatste aflevering van de Hoolter Oamd, waarvoor de Hol tense Boerendansers, tekende, vormde een waardige' afsluiting van de zomeractiviteiten. Het mooie weer speelde een grote rol, maar ook het programma was als vanouds uitstekend. Dick Plek- Rein Hofman was bij het Holtens songfestival de keuze van de Holtenese pers. kenpol - duidelijk afgeslankt - had gezorgd- met de band Omega, een van Nederlands beste showband van dit moment, voor een uitste kend stukje muziek, die ook moei teloos alle kandidaten van het son- geftival kon begeleiden. Even leek er 's morgens een kink in de kabel te komen toen Saskia (van Saskia Indien de commissies financiën en gemeentewerken met het voorstel accoord gaan, zal nog dit jaar in Holten een tweede operatie Tank slag worden gehouden. Zo'n tien jaar geleden werden voor het eerst huiseigenaren in de gelegenheid gesteld met een ge meentelijke premie hun niet meer - in gebruik zijnde huisbrandolie tanks op te laten ruimen. Uit kos tenoverweging worden nu de tanks niet meer verwijderd, maar schoongemaakt en aansluitend ge- II vuld met zand. De kosten bedra- - gen daarvoor plm. 800,- waarvoor een vaste gemeentelijke bijdrage van 100,- wordt gegeven. Wie zijn tank toch wil laten verwijderen is ongeveer 2000,- kwijt. De ge- 7 meentelijke bijdrage blijft echter toch honderd gulden. De operatie tankslag wordt geleid doro de mi lieuambtenaar van de gemeente Holten die ook de inventarisatie J voor zijn rekening zal nemen. en Serge/ moest meedelen dat zij geveld was door een griepje Tot vreugde van zeer veel jonge Hol tense schonen kon Dennie Christi an nog een half uurtje vrij maken voor een schnabbel in Holten. Pro fessioneel bespeelde hij het pu bliek, dat er met volle teugen van genoot. O DC- Weekbladpers in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad Stichtingsbestuur W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 3022 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactie: Frederique Rentenaar tel. 053-28 15 00 Ingrid Astrego tel. 053-31 72 89 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6 Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 H. van Zon Van Holtenserf47 Holten tel. 05483-6 1981 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 Motocrosswedstrijden, triathlon, voetbal, volleybal en hockey wedstrijden, men kan in Holten geen activiteit bedenken, of de EHBO is aanwezig. Meestal (gelukkig) rustig zittend in de buurt van de speciale EHBO-caravan, een geschenk destijds van de Holtense bevolking, maar als de nood aan de man komt, volle dig inzetbaar; al veertig jaar lang. Komend weekend wordt dit heugelijke feit gevierd met een receptie van 15.00 tot 17.00 uur in café rest. Vosman en 's avond een feestavond voor de leden en hun partners. Tal van verenigingen hebben inmiddels aangekondigd de receptie bij te wonen als blijk van waardering voor het werk, dat de Holtense EHBO mensen verzetten. „Wij zijn voor eik evenement te porren. Als we gevraagd worden, dan komen we", zo stelt voorzitter Gerrit Jansen simpelweg vast. Op 16 juni 1951 werd in zaal Amici- tia de oprichtingsvergadering ge houden. Gelijk meldden zich al 20 Holtenaren aan die bereid waren het EHBO diploma te halen. Nu kan de EHBO beschikken over 126 vrijwilligers. Een bloeiende vereni ging derhalve die nog steeds groeit. Met name het aantal jonge ren dat zich aanmeldt is opvallend groot. Onder leiding van de kader leden H. Markvoort en D. Ligten- berg en dokter J.M. Jansen wordt staat met de inzet van haar leden. Vrijwel wekelijks zijn een aantal van hen in touw om assistentie te verlenen bij activiteiten of sport wedstrijden. Wekelijks wordt daar van een lijst bijgehouden om de inzet gelijkmatig over de vrijwlli- gers te verdelen. „Natuurlijk heeft iedereen zo zijn voorkeur en hou den wij daar rekening meer. Zo zijn er leden die op zondag om principi- Ie gronden geen dienst willen doen, maar over het algemeen is iedere" wekelijks geoefend. Daarnaast EHBOer overal inzetbaar". Ook de Oefenen en nog eens oefenen is de basis van het vakmanschap van de Holtense EHBO. wordt twee maal per jaar geoefend in samenwerking met de brand weer. „Afgelopen jaar zijn wij 27 keer uitgerukt. Gelukkig zijn ons grote rampen tot nu toe bespaard geble ven in Holten, maar de EHBO is er wel op voorbereid" zo verklaart voorzitter Jansen. „Wij hebben naast de EHBO caravan, die ons acht jaar geleden is geschonken, ook nog de beschikking over een rampenwagen, die wij gekregen hebben van MAC de Holterberg. In beide wagens zijn alle standaard apparatuur voorhanden, die ook in de ambulance aanwezig is, zodat we geen onnodig tijdverlies heb ben als er werkelijk iets ernstigs aan de hand is. Daarnaast hebben inmiddels 36 leden van de EHBO het GOR (Gewonden onder Ram pomstandigheden, red.) diploma behaald en zijn 60 vrijwilligers in het bezit van het reanimatiediplo- ma. De inzet van de EHBO valt of A/s lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! I Naam: DAM I Adres: D wik Woonplaats: Gebruik deze bon voor Geeft op als abonnee voor het het opgeven van een Holtens Nieuwsblad nieuwe abonnee. Dhrjmevr.: Inzenden aan: Adres: Holtens Nieuwsblad I Antwoordnummer 97 oonpaas 7500 VB Enschede I Hij/zij betaalt abonnementsgeld I per jaar ad.44,70. bloeddonoravond, die elk jaar in oktober wordt gehouden, kan niet functioneren zonder de inzet van de leden van de EHBO. Daarnaast is er een vaste ploeg, die de Holten se ambulance bemant. Juist deze dagen staat de ambulance weer ter discussie. De provincie ruimt in het spreidingsplan geen plaats meer in voor een Holtense ambu lance. Daarnaast is men in Zwolle van mening, dat uitsluitend gedi plomeerd verplegend personeel op de ambulance dienst zou mogen dienen. Het gemeentelijk college heeft al protest aangetekend tegen dit besluit. „Ze weten eigenlijk helemaal niet wat wij doen" zegt Jansen. „Je krijgt het idee, dat wij alleen maar een ambulance kunnen besturen, maar ons ambulancepersoneel is volledig opgeleid en is in alle voor komende gevallen in staat om de juiste handelingen te verrichten. En waar vind je nog mensen zoals in Holten die - geheel op vrijwillge basis en zonder vergoeding- inzet baar willen zijn. Daar wordt in Zwolle helemaal aan voorbij ge gaan". Het lidmaatschap van de EHBO eindigt niet bij het behalen van het basisdiploma, zo vertelt voorzitter Jansen. Men is verlicht een seizoen lang de oefenavonden bij te wonen. De meesten zijn daarna zo enthou siast geworden, dat zij lid blijven van de EHBO. Voor de mensen die via namens bedrijf de EHBO les sen volgen ligt dat anders. Die ziet men na een seizoen meestal niet meer terug. Wie echter eenmaal besmet is met het EHBO virus blijft lang de vereniging trouw. We kelijks oefenen er twee groepen in De Boschkamp, beginners en ge vorderden. Daarnaast oefent we kelijks een groep voor het Lotusdi ploma. Zij zijn het die als slachtof fer zo levensecht mogelijk moeten acteren, zodat hun collega EH- BOers het geleerde in praktijk kunnen brengen. Gezamenlijk oe fenen zij jaarlijks dan nog met de groepen in Markelo en Diepen- heim en wordt deelgenomen aan de EHBO wedstrijden in Salland. Komende zaterdag komt men 's avonds bijeen, dit keer niet om te oefenen, maar om gezellig feest te vieren. Het EHBO element ont breekt dan ook niet want alle leden hebben een foto van een lichaams deel moeten inzenden voor een fo- toraadspel. Iedere donderdag en vrijdag geopend In het onlangs verspreide info boekje van sv Bato zijn zeer tot spijt van het bestuur een aantal fouten geslopen. Afdeling canalletics: de aanvangs tijd is 20.15 uur in plaats van 20.25 uur. De eerste les begint op dins dag 3 september a.s. Afdeling gymnastiek junioren: De jaarcontributie voor junioren be draagt 60 in plaats van 54. Tot en met vrijdag 13 september exposeert de Rijssenaar Ben Plomp houtsnijwerken in de ont moetingsruimte van dorpshuis De Boschkamp. De tentoongestelde werken zijn gutswerk en Fries houtsnijwerk. Plomp ontwerpt zelf, maar werkt ook naar voor beeld. De expositie is dagelijks van 09.00- 17.00 uur te bezichtigen. Het folkloristisch rogge oogsten aan in Dijkerhoek leverde zater dag een prachtig nostalgisch plaatje op, maar er waren helaas weinig mensen om dat met eigen ogen te aanschouwen. De flinke plensbuien waarmee de ochtend was begonnen zullen daar wel de bet aan zijn geweest. Toch hadden toeristen en autochtonen ongelijk om weg te blijven, want juist toen het maaien zou beginnen brak er om één uur een aangenaam zonne tje door de wolken. Te laat echter om de natgeworden halve hectare rogge nog voldoende te drogen. G.W. Markvoort moest zijn publiek teleur stellen: de oude dorsmachine, geleend van een loonwerkbedrijf uit Gorssel, kon deze middag niet in actie kon ko men. Twee families op vakantie (en op de fiets) hadden het perceel rogge aan de Oude Stationsweg weten te vinden. „Kijk zo deden ze het hon derd jaar geleden", wijst moeder, maar een Holtenaar die is komen kijken weet het beter: „Vijftig jaar geleden ging het ook nog zo. In de oorlog werd de oogst nog met paard en wagen binnen gehaald. Toen zag je hier nog veel rogge en haver en niet al die mais van tegen woordig." „Een mooi gezicht", zegt hij nog met enige heimwee naar vroeger, als de acht heren in boerenkiel met de zicht (een soort sikkel) aan het werk gaan en de in witte schorten Vijftig jaar geleden was met de hand oogsten en binden nog heel gewoon. gestoken dames de schoven bin den. Aangemoedigd door het feit dat er zo langzamerhand toch nog wat meer kijkers langs komen gaan Markvoort en vrienden tot half vier door en dan is er een aardige partij binnengehaald. De slag is kennelijk nog niet helemaal verleerd. Het folkloristisch roggemaaien is een activiteit van de buurtvereni ging schoolkring Dijkerhoek, over gebleven van de Molenfeesten. On danks de niet al te grote opkomst van het publiek deze keer is Mark- voort vast van plan ook volgend vooijaar weer een perceeltje rogge in te zaaien.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1991 | | pagina 1