Pejas en rehk in trek op tweede Pimpelavond Sterk deelnemersveld het Holtens son Holtens Nieuwsblad Mensen aan de bak bij bij het Sploder Feest WEEK DEZE Zum Hoolter Bock besluit Hoolter Oamden Mm Stroom voor eenheidsprijs Leerlingen Haarschool naar RTL4 Sluitingstijd copy HN Bar-dancing „D E WAAG" Binds ters roggemaaien gezocht Collecte voor Papoeastudente 'De Coach' 25 jaar bij Godeschalk U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. BON Holtens Nieuwsblad Donderdag 15 augustus 1991-43ste jaargang no.33 Abonnementsprijs f 44.70 Losse nummers f. 1.= Gedrukte oplage 3075 Koopman Als op 30 augustus Herman iKoopman afscheid neemt van; het gelijknamige aannemings bedrijf, komt er een eind aan de generatie Koopman die met ge degen vakwerk al sinds eeu wen een uitstekende naam heeft opgebouwd in Holten. Triathlon Wat is er mooier dan over een drangkhek hangend de sportier ve verrichtingen te volgen van je buurman. „Het kan nooit ge zond zijn" was de veelgehoorde opmerking. De atleten zelf den ken er heel anders over en zijn beslist volgend jaar weer van de partij. Shamborak, pejas, rehk en won tong, het beloofde internationale tintje was er dinsdag wel op de tweede Pimpelavond van dit sei zoen. Syrische, Armeense, Koerdi sche en Molukse inwoners van Holten verkochten voor een luttel bedrag hun nationale hapjes en die vonden gretig aftrek. „Helaas is alles uitverkocht" moest de Sy rische familie Yacoub al halver wege de avond melden. Volgens dochter Kada Yacoub hadden zij ook maar niet al te veel klaarge maakt, omdat nog maar afge wacht moest worden hoeveel mensen er zouden komen proeven. De tweede Pimpelavond kwam dinsdag wat aarzelend op gang. Met pimpelen alleen maak je geen Pimpelavond (meer), dat bleek overduidelijk. Zodra er iets te zien of te doen viel (vooral het eerste) bundelden de eerst wat verloren op de Smidsbelt rondhangende groepjes zich tot een meelevend publiek en kwam er een beetje sfeer op het plein. Maar eigenlijk werd het pas na het invallen van de duisternis echt vol en gezellig. Om krap half acht verzamelde Dolf Moed met een kleine polonaise toe schouwers voor zijn straattheater. Zijn standplaats koos hij heel stra tegisch bijde kramen met buiten landse lekkernijen, op dat moment de enige plek waar wat drukte heerste. Zijft publiek zwol echter snel aan en voordat de Karaoke show en de muziek van de Mexi- caantjes losbarstten had hij net nog de kans een van zijn poppen te laten musiceren. Voor de rest van de avond kon hij dat verder wel vergeten, maar in de koffer-zat nog genoeg materiaal om het jonge volkje en hun ouders te vermaken. Vooral zijn diabolo-act werd veel vuldig teruggeroepen. Dat succes was de (weinige) dappe ren die zich het podium opwaag- Dolf Moed trok heel wat bekijks op de Pimpelavond. den voor het Japanse soundmixen niet beschoren, maar sommigen kregen zelf zozeer de smaak te pak ken dat zij hun optreden herhaal den. Uit een boek met achthon derd 'gouwe ouwe' kon een keus worden gemaakt en terwijl op de monitor de tekst van het gekozen lied voorbij rolde, werd de stem van de zanger of zangeres 'bijge kleurd' met het geluid van de oor spronkelijke artiest. Dat gaf in ie der geval een aardige afwisseling en het voor het podium samenge dromde publiek vermaakte zich prima met Roy Orbinson, Frank Sinatra en de Pointer Sisters. Verenigingen die voor ééndaagse activiteiten op de Smidsbelt ge bruik maken van de nieuwe 380 volt stroomvoorziening, die dit voorjaar is aangelegd krijgen een standaardrekening van 25 per dag. Voorheen liep de stroomvoorzie ning via het 220 volt stroomnet en werd voor activiteiten die meer stroom verbruikten, min of meer provisorisch het voltage opge voerd via meerdere 220 v aanslui tingen en werd door meteropne ming het stroomverbruik geregeld. Door een gemiddelde daarvan te berekeningen is nu becijferd, dat per dag er voor ongeveer 25 gulden 'verstookt wordt. Voor meerdaargse activiteiten en voor de weekmarkt wordt de stroom wel verrekend via de mete ropneming. Leerlingen van de Haarschool zijn komende zondag, 18 augustus, te gast in de tv studio van RTL4 in Hilversum om deel te nemen aan het tv-programma Telekids. Het wordt wordt vroeg dag voor de Holtenaartjes, want ze moeten om half acht al in de studio aanwezig zijn. De bus vertrekt dan ook om streeks half zes uit Holten. De leerlingen van groep zeven doen zondagmorgen vanaf acht uur mee aan de rechtstreekse uit zending, die duurt tot plm 11.00 uur. De opnamen, waaraan groep acht meewerkt, worden 's middags gemaakt, maar worden 'ingeblikt' voor uitzending op zondagmorgen 24 augustus, eveneens om acht uur. Met het winterseizoen in aan tocht, wil de redactie van het Hol tens Nieuwsblad nogmaals er op attenderen, dat de copy voor de krant vóór dinsdagmorgen half negen aangeleverd moet worden op het adres Dorpsstraat 24 b. Voor advertenties is de sluitings tijd dinsdag twaalf uur. ODC- Weekbladpers in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactie: Frederique Rentenaar tel. 053-28 15 00 Ingrid Astrego tel. 053-31 72 89 Redactioneel adres Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie, maandagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6 Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 H. van Zon Van Holtenserf47 Holten tel. 05483-6 19 81 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 Iedere'donderdag en vrijdag Zum Hoolter Bock belooft op dinsdag 20 augustus weer een waardige afsluiting te worden van de Hoolter Oam den. Traditiegetrouw zorgt de folkloristische boerendans- groep De Boerendansers weer voor een gevarieerd mu zikaal programma met als hoogtepunt het optreden van Saskia en Serge. Daarnaast vormt natuurlijk het Holtens songfestival weer een gewel dige publiekstrekker. Een vijftiental deelnemers(sters) uit Gelderland en Overijssel zullen strijden om de fel begeerde beker en voor het aankomend talent stelt artiestenburo BVM uit Enschede wederom een beker beschikbaar. Het publiek bepaalt aan het eind van het festival wie de publieks- Zestien deelnemers tekenen voor het Holtens songfestival. daten zijn zeer sterk en de deelne mers uit Holten zullen er alles aan doen dat dit jaar de hoofdprijs in Holten zal blijven. Alle inzendin gen zullen gejureerd worden door de jury die dit jaar bestaat uit Gert-Jan van 't Holt (voorzitter), Albert van de Maat, Benny Weijel, Herman Stukker en Derk Jan Schooien. Alle deelnemers worden 'live' be geleid de Omega Showband, een van Nederlands meest gebraagde orkesten van dit ogenblik. Dit or kest zal deze avond zelf hun suc cesnummer de Omega Beatle Show brengen met bekende num mers als Lucy in the sky, Can't buy me love. Roll over Beethoven en natuurlijk de evergreens Yester day, Help en Hey Jude. Saskia en Serge zijn op en top vakmensen die al jaren aan de top staan van het Nederlandse amuse- mentsgebeuren. Zij zorgen op de Hoolter Oamd ongetwijfeld voor een sprankelende show. Aan het eind van het optreden zal voorzit ter Dick Plekkenpol van de Hol- tense Boerendansers Saskia ver zoeken een groot evenement voor Holten in 1992 te onthullen. Veel aandacht is er dit jaar besteed aan de indeling van de Smidsbelt. Het plein zal worden omgetoverd in een groot terras met minimaal 750 zitplaatsen en in diverse ten tjes en kraampjes valt van alles te zien, te eten en te drinken. Men is vanaf 19.00 uur welkom bij Zum Hoolter Bock. De buurtkring Dijkerhoek nodigt voor het folkloristisch roggemaai en dat, komende zaterdag 17 au gustus plaats vindt op het terrein Oude Stationsweg 7 in Dijkerhoek, niet alleen belangstellenden uit, maar ook mensen die vroeger het roggemaaien hebben beoefend. Vooral bindsters kan men nog best gebruiken. Men hoeft niet afkom stig te zijn uit de buurtkring Dijk erhoek. Het roggemaaien begint om 13.00 uur. De grote jaarlijkse collecte van het Holtens Fonds voor Internationale Hulpverlening wordt gehouden van 19 tot en met 25 augustus. Het Holtens Fonds is met name opge richt om de studie van jonge Pa poea's te bekostigen. Dit jaar is de opbrengst net als vorig jaar be stemd voor de studie van Marina Berendina Kajoy (genoemd naar Berend Soer). Marina is de dochter van de bij velen bekende Sem Kajoy, die in de jaren zestig in Holten studeer de. Zij is leerünge aan de Piner woods International Highschool is Goroko. Haar studie verloopt tot nu toe zeer succesvol. Zonder onze bijdrage zou een studie voor haar onmogelijk zijn, daar de kosten van ongeveer zevenduizend gul den per jaar niet door de overheid worden betaald. De heer W. Dijkslag, ook wel be kend als De Coach, vierde vorige week zijn 25 jarig jubileum bij Go deschalk Diervoeding bv. In beslo ten kring werd hem door direkteur F.M. Meester een horloge en een enveloppe met inhoud aangebo den. Van zijn colleca's ontving hij een geschenkbon. Sinds 1966 is Dijkslag werkzaam in de produk- tie van diepvriesvlees voor honden en katten. TANDTECHNISCH LABORATORIUM voor al uw gebitsprotheses kroon- en brugwerk rep. kunstgebitten Dental Comb. Rijssen Vennekesgaarden 67, 7462 EA Rijssen Info 05480-2 00 30 Het duo Saskia en Serge zorgt voor een sprankelende show. A/s lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! 1 Naam: Adres: I Woonplaats: Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. 1 Geeft op als abonnee voor het I Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr.: Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Adres: J Woonplaats: I Hij/zij betaalt abonnementsgeld 1 per jaar ad 44,70. prijs in ontvangst mag nemen voor de meest originele uitvoering, wat betreft act, zang. kleding en pre sentatie. De winnares van vorig jaar, Elly Ilbrink zal het extra moeilijk gemaakt worden, want de inzendingen van de andere kandi- KENMERK Z7 VOOR VAKWERK 05480-1 33 47 Na alle zomerfeesten, pimpela vonden en Hoolter Oamden kan Espelo natuurlijk niet achter blij ven. Op 23 en 24 augustus staat het Sploder Feest gepland, goed voor een weekend lang bere-gezellig volksvermaak. Het feest begint traditiegetrouw met de revue op vrijdagavond, die dit jaar geheel nieuw van opzet is. Gebleven is, dat alle Sploders weer op een of andere manier op de hak genomen worden. Enige kennis van de Splose gemeenschap is op die avond mooi meegenomen. De muzikale omlijsting is van het Sal- land Combo. De optocht, die zaterdag 24 augus tus om half tien vertrekt vanaf de Bosschool, wordt van jaar tot jaar mooier en beter. Steeds meer buur ten maken er een traditie van om samen met de nieuwjaarskring een wagen te bouwen. Het gaat daarbij niet zozeer om de prijs, maar wel om de gezelligheid en het samen iets opbouwen op vaste dagen in de maanden voorafgaand aan 't feest. De sociale band - toch al erg sterk in Espelo- wordt zo zeker versterkt. Op de feestweide aan de Splodijk zal de stoet worden ont bonden. Daarna zijn er kinderspe len en traktaties. Er is een gratis luchtkussen, de eigen Sploder draaimolen is van de partij en met de stoomlocomotief kunnen de kinderen een gratis ritje maken. Om kwart over elf is er een ballon wedstrijd voor de jeugd. Volksspelen De deelname voor de Volksspelen is vorig jaaar een resoluut halt toe geroepen. In 1990 was er zelfs een record deelname De Volkssspelen beginnen met ringsteken vanaf een zijspan (11.30 uur), gevolgd om 13.30 door het kuipsteken, om 14.30 uur een gemengde stoelen dans, 15.15 uur kratten stapelen in groepen van twee en om 16.00 uur een spectaculaire hindemisbaan voor groepen. Men kan zich nog tot maandag 19 augustus aanmelden bij D. ten Dam, Valeweg; W. Toor- neman, Okkenbroekseweg; J. Bek- kernens, Weustenweg. De nieuwe T-shirts van Splo zijn vanaf zater dagmorgen te koop. De oplage is niet onbeperkt, het zou dus best kunnen zijn dat ze na enkele uren al uitverkocht zijn. Modderbak Aangezien niets meer te gek is om publiek te trekken naar de zomer feesten en Espelo bij vorige feesten al kamelen, Belgische paarden en honden in de strijd heeft geworpen, komen dit jaar alleen mensen aan de bak. Deze zullen ongetwijfeld voor veel kijkplezier zorgen bij de eerste open Splose kampioen schappen modderbaktrekken en modderbak worstelen voor groe pen. Het modderbaktrekken is ge heel nieuwe variant op het touw trekken, waarbij naast kracht en uithoudingsvermogen water en modder centraal staan. De deelne mers hangen voor de veranderring nu eens vooruit in het touw! Het enige dier, dat zal optreden is het komische paard dat samen met een clown de pauze zal vullen. Voorts is er nog een lachwekkend trampolinenummer. Als klap op de vuurpijl vindt aan het slot van het modderbaktrek ken een titanengevecht plaats tus sen de feestcommissie van Dijker hoek en Espelo, waarbij het er om gaat in zo kort mogelijke tijd te genstanders uit de zwarte brij te werken. Op voorhand is spektakel al verzekerd. Opgave voor het modderbak trekken eveneens voor 19 augustus bij W. Toorneman, Okkenbroekse weg 6 tel. 05725-1661.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1991 | | pagina 1