Overheer de reactie: en ongeloof 1 Holtens Nieuwsblad Holtense atleten: lest best WEEK DEZE m Zevende triathlon verwacht een grote opkomst Brandweermannen bekennen drie brandstichtingen Volgend jaar geen premie A woningen Koud/warm thema van recreatiewerk f Sloop en nieuwbouw Folkoristisch rogge oogsten in Dijkerhoek Kerkkoor hervat repetities U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. BON Holtens Nieuwsblad Donderdag 8 augustus 1991-43ste jaargang no.32 Abonnementsprijs f 44.70 Losse nummers f. 1.= Gedrukte oplage 3075 Landbouw De agrarische stand in Hol ten heeft zich met de organisa tie van de Agrarische dag wat op de hals gehaald, het evene ment was zo'n doorslaand suc ces, dat men het eigenlijk niet kan 'maken' dit te laten tot een eenmalige gebeurtenis. Niet al leen het afwisselende informa tieve aanbod, dat ver uitsteeg boven de gebruikelijk oude am bachtenmarkten, sprak de bij na tienduizend belangstellen den aan, ook de perfecte organi satie werd hoogelijk gewaar deerd. Landbouw 2 Eigenlijk vinden ze het maar onzin dat er aandacht aan wordt besteed, de Hol tense boerengezinnen, die nu al vijf jaar Poolse studenten geduren de zes weken gastvrij in hun gezin opnemen. Het Holtens Nieuwblad was een andere me ning toegedaan en maakte ken nis met twee van hen. De. gemeente Holten zal volgend jaar geen premie A woningen kun nen bouwen. De beschikbare grond is uit met het volbouwen van het laatste deel van de Beuseberg voorlopig opgesoupeerd. Pas als het plan Lukensveld bouwrijp is, kunnen er in Holten weer premie woningen gebouwd. Worden. Dit zal nog wel even duren, omdat het plan Lukensveld nog niet is vast gesteld en de grondaankoop nog maar mondjesmaat op gang is ge komen. De laatste terreinen in de Beuse berg, gelegen aan Erve Joost, Erve Broekhuis en de Visschert worden te koop aangeboden aan Roos- dom-Tijhuis uit Rijssen, die elf premie A woningen en zes dub bele woningen in de vrijwe sector zal bouwen. De premie A woningen zullen worden gebouwd in vier blokken van twee woningen (twee onder één kap en één blok van drie woningen. Het thema van het Interkerkelijk recreatieprogramma op de Bor- keld is volgende week Koud/warm. Het programma ziet er als volgt uit: Zaterdag: 20.00 uur, Open avond, kampvuur en broodbakken. Zondag: 10.00 uur, kampdienst: grenzen. maandag: 19.30 uur, volleybal. Dinsdag: 19.30 uur, waterfestijn. Woensdag: 18.00 uur, barbecuea. Donderdag: 19.30 uur, lampionop tocht; 22.30 uur, dierengeluiden- spel. Vrijdag, 14.30 uur, vossejacht. Van maandag tot en met vrijdag: kinderochtend van 10.00 tot 12.00 uur; kleuterkwartiertje van 19.00 tot 19.15 uur. „In iedere brandweerman schuilt een klein pyromaan- tje", zei brandweercomman dant J.H. Heller in januari te gen het Holtens Nieuwsblad. Hij zou dat niet zo onbevan gen hebben kunnen zeggen, als hij er ook maar het ge ringste vermoeden van had gehad dat zijn woorden waar heid zouden worden. De brand die vorige week de silo van het voormalige Weikoop- complex aan de Stations straat slooprijp maakte, bleek aangestoken door twee leden van de vrijwillige brandweer zelf. De twee mannen hebben inmiddels bekend op 5 maart ook de meubelfabriek Banz Bord te hebben aangestoken (schade enkele tonnen) en twee maanden geleden een poging te hebben gedaan om een kantine op leegstaande bungalowparkde Haspel in de fik te laten gaan. De overheer sende reactie in Holten is ver bazing en ongeloof. Niet al leen 'hoe hebben ze dat kun nen doen', maarook'hoe heb ben die jongens zo stom kunnen zijn'. Bij de overige corpsleden is het nieuws hard aangekomen. Com mandant Heller, 's middags door de politie ingelicht, riep vrijdag avond de niet op vakantie zijnde brandweermannen bij elkaar om hun het slechte nieuws te vertel len. „Het sloeg in als een bom. De mensen zaten met gebogen hoof den", zegt hij daarover. Zijn grote zorg is de weerslag die het gebeur de kan hebben op zijn manschap pen en op de familie van de twee daders. „Dit kun je niet goedpra ten. Wij hebben hierdoor een deuk opgelopen, maar het corps als zo danig kan er niets aan doen en de familie ook niet. We moeten er nu alles aan doen om het vertrouwen in de brandweer te herstellen." Maandagavond is er op de weke lijkse bijeenkomst van de vrijwilli ge brandweer uitvoerig over het gebeurde gesproken. Een concreet plan om iets dergelijks in de toe komst te voorkomen is er nog niet. „Het is nog te vers", zegt Heller. „Nu we dit meegemaakt hebben zullen we natuurlijk nog scherper letten op signalen dat er iets mis kan zijn." Hij heeft de afgelopen dagen veel reacties ontvangen van de commandanten van bandweer- corpsen uit de regio. „Naar hun mening schaadt wat er gebeurt is de hele vrijwillige brandweer en piet zal in alle corpsen ook uitge breid besproken worden." Over de daders zegt Heller: „Zo lang ik ze heb meegemaakt zijn het brandweermannen in hart en nie ren, die hun vak verstaan en die zich voor meer dan honderd pro cent hebben ingezet. Ik weet echt niet wat ze heeft bewogen." Vol gens adjudant R.M. Tusscher van ODC- Weekbladpers in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactie: Frederique Rentenaar tel. 053-28 15 00 Ingrid Astrego tel. 053-31 72 89 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6 Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 H. van Zon Van Holtenserf 47 Holten tel. 05483-6 19 81 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 1665 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 O automobilisten brachten in de nacht van donderdag op vrijdag, kort na één uur, een kort bezoek aan de leegstaande graansilo. Een attente Holtenaar, die nog even op zijn terras zat te genieten van de nachtelijke koelte, noteerde de kentekens van de auto 'j. Kort daarop brak de brand uit die heel Holten nu al dagen volledig in de ban houdt. de Rijkspolitie hebben de daders tijdens hun verhoor geen duidelijk motief kunnen of willen geven. Bei de mannen zijn inmiddels naar Al melo overgebracht en voorgeleid aan de officier van justitie. Het onderzoek loopt intussen door, want er hebben de afgelopen jaren nog wel meer ni^t opgehel derde branden in Holten gewoed. Ten Tusscher heeft vooralsnog geen enkele aanwijzing dat er nog meer brandweerlieden bij brand stichting betrokken zouden zijn en geen concrete aanwijzing dat de twee nog meer zouden hebben aan gestoken dan de branden die zij hebben bekend. De brand is in Holten nog steeds het gesprek van de dag. Behalve de Maandag begint de sloop van de vrijdag uitgebrande silo van het voormalige landbouwcoöpera tiecomplex aan de Stations straat. Een deel van dit com plex is eigendom van Enkco bv. Volgens woordvoerder Noord- am maakt het bedrijf haast met de sloop, omdat er een reëel ge vaar bestaat dat het twintig me ter hoge gevaarte instort. De sloopkosten zullen rond de 60.000,- bedragen. De silo was niet verzekerd. Het lage bakstenen gedeelte van het complex blijft voorlopig staan. Een gedeelte daarvan is - met de voormalige winkel en het kantoortje van faunabe heer. die geen brandschade heb ben opgelopen - eigendom van de Welkoop-organisatie. Dit ge deelte is verzekerd voor een be drag van 650.000,-. De Enkco heeft momenteel geen bouwplannen voor het per ceel. De nieuw te bouwen kan toorruimte, waarvoor inmid dels de bouwvergunning is aan gevraagd, komt te liggen aan de Waagweg. De bouwkosten er van zijn begroot op een miljoen gulden. onvermijdelijke grappen is er veel onbegrip, teleurstelling en mede lijden met de partners en de fami lie. Wij hadden dit niet ver wacht", was de eerste reactie van loco-burgemeester H.J. Westerik. „Het waren uitstekende brand weermannen, al jaren erbij en met uitstekende resultaten op de oplei ding. We hebben meteen het corps bij elkaar geroepen en je merkte een enorme verslagenheid. De brand van vrijdag was ook een lin ke brand vanwege het instortings gevaar en die huizen die er pal achter staan. Ik begrijp echt niet wat de drijfveer hiervoor geweest is." De algemene opvatting in het dorp lijkt uit te gaan naar de verklaring dat de twee daders, hoofdbrand wacht en brandwacht eerste klas, het jammer vonden dat het in Hol ten zo weinig brandt, vergeleken bij omringende gemeenten als Lo- chem of Nijverdal. In hun enthou siasme voor het vak zouden ze dan zelf maar voor wat oefenmateriaal gezorgd hebben. Ironisch is in dit verband dat plaatsvervangend commandant H.J. Wansink vrij dagmorgen bij het nablussen nog zei: „We hebben tot nu toe geluk kig weinig grote branden gehad dit jaar. Wat dat betreft hebben de nog niet zo ervaren leden van ons rela tief jonge corps nu wel wat erva ring op kunnen doen." Loco-burgemeester, brandweer commandant en politieman zeg gen nadrukkelijk alle vertrouwen in het corps te hebben. „Ik hoop dat wat er gebeurd is voor niemand reden is om te zeggen: ik niet bij de brandweer", spreekt Heller zijn zorg over de toekomst van zijn corps uit. Dinsdagmorgen is tij dens de B en W vergadering beslo ten, hangende het onderzoek de beide brandweermannen te schor sen. De organieke sterkte is 32 en daar zat het corps voor vrijdag al drie man/vrouw onder. Op de bijeenkomst van maandag is dan ook uitgebreid aan de orde geweest of de groep zich in de ko mende tijd nu wel of juist niet zoals gepland bij allerlei evenementen aan de Holtense bevolking moet presenteren. Volgens comman dant Heller is het moreel van de groep goed en is dan ook besloten om 'gewoon' acte de presence te geven. Dinsdagavond was de brandweerploeg dus present bij het touwtrekken op de Hoolter Oamd en zaterdag zal het brand weerteam niet op de triathlon ont breken. In Dijkerhoek worden op zater dag 17 augustus de boeren kie len weer te voorschijn gehaald om op ouderwetse, wijze het rog- j ge te oogsten. Aanvankelijk zou dit op zaterdag 10 augustus plaats vinden, maar doordat de rogge door het koude voorjaar later rijp was, en omdat het par cours van de triathlon die dag langs het terrein aan de Oude Stationsweg loopt, heeft men besloten het oogsten te ver plaatsen naar 17 augustus. Niet alleen zal de rogge op de tradi tionele manier met de hand worden gemaaid, maar met be hulp van de oude dorsmachine, die ook te bewonderen was op de Agrarische dag, zal de rogge aansluitend ook worden ge dorst. Men kan dit folkloristische ge- i beuren bekijken vanaf 13.00 uur S op het terrein Oude Stations weg?. Het Hervormd Kerkkoor van Hol ten begint dinsdag 13 augustus weer met zijn repetitieavonden. Dit gemengd koor onder leiding van dirigent Jan op den Dries komt wekelijks op dinsdaga%'ond bijeen van 20.00 tot 22.00 uur in gebouw Irene. Nieuwe leden zijn uiteraard van harte welkom. g„DE WAAG AIs lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Geeft op als abonnee v Holtens Nieuwsblad Hij/zij betaalt abonnementsgeld per jaar ad 44,70. Aan de Holtense deelnemers van de zevende triathlon, wordt ko mende zaterdag extra aandacht besteed. In tegenstelling tot voor gaande triathlons in Holten, toen Iloltenaren en 'vrömden' door el kaar het parcours aflegden, zullen zowel op de kwart als op de acht ste triathlon voor recreanten, de Holtenaren gezamenlijk aan de start verschijnen. Om hen te ver zekeren van zoveel mogelijk sup porters, zijn de starttijden zo laat mogelijk gepland. De Holtenaren op de kwart triahlon recreanten gaan om 17.30 uur van start en de dorpsgenoten die in de recrean tenklasse achtste triathlon deel nemen, starten om 18.20 uur. Voor de boeren, niet zo'n gustige tijd, zoals we vorige week reeds op merkten, maar de meesten zijn zo enthousiast, dat ze voor die ene keer hulp hebben ingeroepen voor het melken. Net als bij de superatleten, waar van de eersten in de superprestige- klasse kwart triathlon al om 14.00 uur starten, zullen de wedstrijden van de Holtenaren live, via de ver slaggeving op de motor, verslagen worden. Bovendien kunnen de late starters rekenen op een muziekje bij de wedstrijd. Het dweilorkest de Braandheultjes, welbekend van de Fienpreuvers, zal van vier uur tot 19.30 uur, de wedstrijden muzi kaal opluisteren. De Boerenkapel neemt die taak dpn over tot 21.00 uur. Met de Smidsbelt als centraal punt, dat zaterdag wordt omgeto verd tot één groot terras, kan het zaterdag dan ook een sportieve, maar vooral gezellige afsluiting worden van een organisatorisch huzarenstukje van de bovenste plank. Ook bij de superprestige bevinden zich Holtense deelne mers; Jannie Vasters en Han Mui- zebelt, die beiden uitkomen op de kwart triathlon. Het is dit keer voor de tweede keer, dat het eindpunt van de triathlon is gesitueerd in het centrum van het dorp, terwijl ook het loop-en fietsonderdeel voor het grootste deel door het dorp voert. Dat lever de vorig jaar bij enkele winkeliers Dirk Hoekman was vorig jaar de eerste Holtenaardie finishte. in het centrum tot de nodige wre- van de Stichting triathlon Holten vel. Na een uitgebreide evaluatie en het bestuur van de Holtense Handelsvereniging, is nu dan ook besloten de wedstrijden om twee uur 's middags te laten beginnen. De winkels zijn de gehele dag nor maal geopend op zaterdag en ook bereikbaar, al adviseert de HHV de mensen de boodschappen zoveel mogelijk op vrijdag alvast in huis te halen. De busroutes zijn ook aangepast. Dit kan men lezen in de speciale triathlonkrant, die deze week huis-aan-huis- is verspreid. In die krant staat ook een oproep, mee te doen aan een fotowedstrijd, waarmee men een klein prijsje kan winnen. De mooiste foto's worden volgend jaar in de triathlonkrant afgedrukt. Niet alleen dia's en zwart-wit foto's kan men inzenden, maar ook kleuropnamen. Het randgebeuren is dit jaar uitge breider dan ook. De MAC zorgt voor de drankjes en de hapjes op de Smidsbelt en diverse promotie teams zijn in touw om de toeschou wers te verrassen met leuke atten ties. De clown Ronald MacDonald zal voor de kinderen optreden van 16.00 tot 18.00 uur. Het gehele eve nement is gratis toegankelijk.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1991 | | pagina 1